Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Agenda kulturarv. Länsmuseernas samarbetsråd Länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet Statens kulturråd och Kommunförbundet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Agenda kulturarv. Länsmuseernas samarbetsråd Länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet Statens kulturråd och Kommunförbundet."— Presentationens avskrift:

1 Agenda kulturarv

2 Länsmuseernas samarbetsråd Länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet Statens kulturråd och Kommunförbundet

3 Syftet är att samla kulturarvssektorn till en gemensam satsning inför framtiden.

4 Målet är:  att finna former för fortlöpande utveckling av värderingar, metoder och arbetssätt,  att aktivt uppmuntra att alla ge möjlighet att delta i utvecklings- arbetet,  en gemensam program- förklaring som beskriver vad vi vill uppnå samt hur vi ska nå dit,  att presentera tydliga ledord för verksamheten.

5 För att:  öka samspelet med medborgarna och andra sektorer kring mål, metoder och värderingar,  göra kulturarv mer tillgängligt och angeläget för en bredare allmänhet och andra sektorer,  skapa en gemensam offensiv för framtiden,  kulturarvsfrågorna ska får en självklar plats i de politiska målen för samhällsutvecklingen.

6 att undersöka vår omvärld,  ökad dialog med andra ute i länen och på RAÄ,  att ta ansvar för den förändringsvilja som uppmuntras genom Agenda kulturarv. Genom:

7 Objekt, synnerligen märkligt, varaktigt övergivet Miljö, kontext, system, samhällsplanering Allt är kulturarv, bruk och bevarande Systemteori, kvantitativtKulturella och sociala värdegrunder Vad är kulturarv? Kvalitativt Kulturminnesvård Kulturmiljövård Kulturarvsbruk ?

8 Tre perspektiv Ett samhälleligt perspektiv Ett politiskt perspektiv Ett professionellt perspektiv

9 Olika perspektiv Prioriterade områden Uppdrag - verksamhetsmål Visioner Åtgärder Samverkan Roller Aktörer

10 Demokratiskt kulturarv Kulturarv i samhället Oändligt kulturarv Att nå ut och lyssna in Att ligga steget före Vikten av god företagskultur Samarbete med ideella aktörer Forskning och utbildning Ansvarsförskjutning IT-samhället Upptaktsseminariet 2001

11  Omvärldsanalys  Utvärdering  Opinionsundersökning  Vision, värderingar, värdegrund, ideologi  Vidgat engagemang i samhället  Allas ansvar för kulturarv  Allas rätt till kulturarv  Legitimitet och samhällsuppdrag  Kommunikation: att nå ut, att vara tydliga, samhällsdebatt/opinionsbildning  Mer samverkan med andra sektorer, kommuner, partners  Tillgänglighet  Vem gör vad? Fas 1 Fas 2 Fas 3 Röda trådar

12 I dialog med andra sektorer, politiker och medborgare Fas 2 Vision & Åtgärd 2001200220032004 Fas 1 Hur ser det ut idag? Fas 3 Programförklaring

13 Målet är en gemensam programförklaring år 2003

14 Programförklaringen tas fram av oss gemensamt i bred samverkan med omgivande samhälle.

15 Programförklaringen ska svara på: varför kulturarvsfrågorna är viktiga. vilken uppgift vi som arbetar med kulturarv ska ha.

16 vad vår vision för 2010 är –t ex att alla människor ska ha ett personligt och medvetet förhållningssätt till kulturarv. hur vi ska ta oss dit –t ex att få in kulturarv och kulturmiljövård i grundskolans läroplan. Programförklaringen ska svara på:

17 vilka åtgärder som krävs av oss för att nå målen – t ex i form av kompetens, roll och ansvarsfördelning, verktyg, samarbetsparter, lagstiftning. vad vi behöver skärpa, förändra, öka minska etc. Programförklaringen ska svara på:

18 Hur tar vi oss dit? Vi undersöker hur det ser ut idag och vilka hot och möjligheter vi ser för framtiden. Vi undersöker också vad andra tycker om kulturarv.

19 När vi vet det: jämför vi hur det ser ut idag och vad andra tycker med vår vision för 2010.

20 När vi ser skillnaden: bestämmer vi oss för vilka konkreta mål och åtgärder som krävs för att nå dit.

21 I dialog med andra sektorer, politiker och medborgare Fas 2 Vision & Åtgärd 2001200220032004 Fas 1 Hur ser det ut idag? Fas 3 Programförklaring

22 Hittills: Opinionsundersökning Politikeraudit Omvärldsanalyser Arbetsseminarier Regionala seminarier Delrapport

23 Vad händer 2003 ? Inspirationsskrift Referensgruppsmöte Majmöte - 20-22 maj Diskussionsseminarium Programförklaring

24 Vad händer sen? Programförklaringens olika delar Utvärdering Stora steg Små steg

25 kvantitativ undersökning 2000 personer i åldrarna 18-74 år 61 % svarade Opinionsundersökning 2002

26 dåliga koppling mellan kulturmiljö och samhällsutvecklig lågt intresse för eller möjlighet att påverka sin närmiljö stor skillnad mellan universitetsutbildade och övriga Tänkvärt

27 69% åker minst en eller ett par gånger per år särskilt för att besöka en kulturmiljö, museum eller kulturbyggnad. Kulturbarometern 2000: 62% har någon gång under senaste året varit på bio, 59% konsert, 52% på idrottsevenemang, 47% på museum, 44% på konstutställning/konst museum.

28 37% anger att de absolut skulle vilja lära sig mer om sin lokala historia. Fråga 32. Skulle Du vara intresserad av att lära dig mer om… Ja,Ja,NejEj svarSumma absolutkanske allmän historia?2942218100 din lokala historia?3744127100 fornlämningar?2139329100 byggnaders historia och hur man vårdar dem?2241308100 äldre föremål och hur man vårdar dem?2541277100 kulturlandskapet och hur man vårdar det?1946287100

29 83% anger att de tittar på TV- program som behandlar historia. 59% läser fack- eller skönlitteratur med historiskt innehåll. 49% skulle absolut eller kanske vilja bli fadder för en runsten.

30 45% anger att kulturmiljön och kulturutbudet är avgörande eller har stor betydelse vid val av bostadsort 52% anger att det är avgörande eller stor betydelse vid val av semesterort.

31 Vem skulle man vända sig till för att påverka utvecklingen i sin närmiljö? Kommunen35% Lokal förening/aktionsgr16% Hembygdsföreningen 4% Länsstyrelsen 2% Länsmuseet 0% Det kommunala museet 0%

32 Vem kontaktar man för hjälp och råd vid renovering? 54% hantverkare 25%kommunen 21%hembygdsföreningen 17% RAÄ 15% länsmuseet 7% länsstyrelsen

33 Vad är viktigt i kulturmiljön? Att det betyder mycket för många 49% Att det inte finns så många kvar 46% Att det visar hur man levde förr 44% Att det är vackert 34%

34 kvalitativt fokus 15 intervjuer centralt 10 lokalt Uppskattat samtal Politikeraudit 2002

35 Svårt att förklara vad kulturarv är Ingen känd definition på kulturarv Immateriella kulturarv har en mer tillbakadragen plats Enskilda individer och ideella organisationer de viktigaste aktörerna. Svårt att beskriva kulturarvs betydelse i samhället.

36 Kunskap om kulturarv - en väg för medborgare att lättare förstå sin egen och andras identitet, och därmed bli toleranta mot andra kulturer, religioner och etniciteter. Kulturarv har - genom sin betydelse för ökad tolerans - en demokratisk roll att fylla. Kulturarvs betydelse för samhällsutvecklingen kan öka genom kommunikativa insatser och bättre tillgänglighet.

37 Kulturarvsaktörerna uppmanas att påverka politikerna i deras beslutsfattande. Informationen till beslutsfattare har stor förbättringspotential. I första hand mer övergripande information om myndigheter, organisation, samverkan med varandra och med ideella organisationer. I andra hand ökad samhällsdebatt för att skapa en mer medveten och kunnig allmänhet.

38 agendak@raa.se www.raa.se/agendak


Ladda ner ppt "Agenda kulturarv. Länsmuseernas samarbetsråd Länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet Statens kulturråd och Kommunförbundet."

Liknande presentationer


Google-annonser