Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

12014-11-23 Leverantörsdagen Gävle 14 april. 22014-11-23 Birgitta Johnson Distriktschef Investering Mitt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "12014-11-23 Leverantörsdagen Gävle 14 april. 22014-11-23 Birgitta Johnson Distriktschef Investering Mitt."— Presentationens avskrift:

1 12014-11-23 Leverantörsdagen Gävle 14 april

2 22014-11-23 Birgitta Johnson Distriktschef Investering Mitt

3 32014-11-23 Stefan Engdahl Chef Investering

4 Övergripande presentation av Trafikverket och inriktning angående upphandlingar Stefan Engdahl Chef Investering

5 52014-11-23 Trafikverket gör skillnad

6 62014-11-23 Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt

7 72014-11-23 Alla kommer fram smidigt… Välinformerande trafikanter och transportörer Ett transportsystem att lita på Transporter utan administrativa och tekniska gränser

8 82014-11-23 …grönt… Klimatsmarta transporter Ett levande landskap och attraktiva tätortsmiljöer Förutsättningar för god hälsa

9 92014-11-23 …och tryggt En gemensam syn på människans förmåga och brister i trafiken Styrning av säkerhet Hela resan-perspektiv

10 102014-11-23 Trafikverket ska uppfylla de transportpolitiska målen Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet Transportpolitikens funktionsmål: Tillgänglighet Transportpolitikens hänsynsmål: Säkerhet, miljö och hälsa

11 112014-11-23 Verksamhetsidé ”Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige”

12 122014-11-23 Ett energieffektivt transportsystem Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna Effektiva transportkedjor för näringslivet Robust och tillförlitlig infrastruktur Mer nytta för pengarna Trafikverket en modern myndighet Strategiska utmaningar för Trafikverket

13 132014-11-23 Vi formar ”Trafikverket 2013” Ett uppdrag från vår ägare; enligt direktiven för bildandet av Trafikverket samt i regleringsbrev. En effektivisering krävs för att vi ska nå våra verksamhetsmål. Med ”Trafikverket 2013” utvecklar vi en mer kund- och resultatorienterad kultur.

14 142014-11-23 Ledord och principer för arbetet Skapa en myndighet som ger större samhälls- nytta samt mer väg och järnväg för skattemedlen. Vända på alla stenar, ifrågasätta vad vi gör och hur – tänka Trafikverk! Bra idéer som kan genomföras direkt ska samverkas, beslutas och påbörjas. Samtliga åtgärder ska vara hållbara. Handlingsplan redovisad för Regeringen.

15 152014-11-23 Effektivisering - Trafikverkets mål 2013 Intern effektivitet Trafikslagsöver- gripande planering Extern effektivitet Interna kostnadsmassan minskad med 3,8 miljarder Ökad samhällsekonomisk nytta genom att analys av brister i transportsystemet och planering sker trafikslagsövergripande Minskade totala kostnader Sänkta produktionskostnader om 10-15 % Produktivitetsförbättringar i anläggningsbranschen om 2- 3 % årligen Mål

16 162014-11-23 Trafikverkets inriktning vid upphandling Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen Ett trafikslagsövergripande synsätt Mer väg och järnväg för pengarna

17 172014-11-23 Jan Schönbeck Chef Strategiskt inköp och upphandling

18 182014-11-23 Strategiskt Inköp och Upphandling  I den nya Trafikverksorganisationen har strategiskt inköp fått högt fokus och en nyinrättad central funktion för detta område har bildats  Strategiskt Inköp och Upphandling har även det funktionella ansvaret för upphandling inom Trafikverket  Som en del av funktionens arbete ingår att utforma riktlinjer för att hantera och förbättra relationen med leverantörsmarknaden  Ansvaret för det operativa upphandlingsarbetet samt daglig kontakt med leverantörer ligger ute i verksamheten Strategiskt Inköp & Upphandling

19 192014-11-23 Ett förändringsarbete pågår för att utveckla upphandlingsverksamheten  Målsättningen är att vid utgången av 2012 etablerat en mer professionell inköps- och upphandlingsverksamhet, vilket bl.a. innebär att Trafikverket: − Implementerat en gemensam inköps- och upphandlingsprocess med ökat fokus på strategiskt inköpsarbete inkl. leverantörsrelationer − Implementerat en väl fungerande inköpsorganisation med ökat samarbete mellan verksamhetsområden och gentemot leverantörer − Implementerat ett heltäckande integrerat inköpssystem för beställning och uppföljning av leveranser − Implementerat kategoristrategier för prioriterade produktkategorier − Bidragit till förbättrad produktivitet i anläggningsbranschen Strategiskt Inköp, Strategisk Upphandling 2012

20 202014-11-23 Upphandlingssystemet CTM skapar ett sömlöst systemstöd genom hela upphandlingsprocessen Om systemet Systemstöd för upphandlingar från annonsering till utvärdering av anbud Systemet leder till enat arbetssätt, förkortade ledtider och möjlighet till statistik med kvalitet Leverantörer erbjuds utbildningsmaterial Om systemet Systemstöd för upphandlingar från annonsering till utvärdering av anbud Systemet leder till enat arbetssätt, förkortade ledtider och möjlighet till statistik med kvalitet Leverantörer erbjuds utbildningsmaterial Snabbfakta 366 genomförda upphandlingar till dags dato I framtiden kommer CTM att ha ca 180 användare och hantera ca 1500 upphandlingar årligen Åke Svensson och Marita Nygårds-Gullstrand (IU) driver arbetet som förvaltningsledare respektive förvaltningsansvarig Snabbfakta 366 genomförda upphandlingar till dags dato I framtiden kommer CTM att ha ca 180 användare och hantera ca 1500 upphandlingar årligen Åke Svensson och Marita Nygårds-Gullstrand (IU) driver arbetet som förvaltningsledare respektive förvaltningsansvarig *Data från oktober till 17 februari. 24 upphandlingar som publicerats genom TransQ har exkluderats i sammanställningen.

21 212014-11-23 Innan upphandlingar annonseras genom CTM samlas de i Upphandlingstidsplanen (trafikverket.se) Sidan är den mest visade på Trafikverkets hemsida Genom att publicera och informera om planerade upphandlingar ger Trafikverket leverantörerna möjlighet att planera sin verksamhet Det finns stora utvecklings- /förbättringsområden för planen – Strategiskt Inköp och Upphandling ansvarar för att driva arbetet *Upphandlingar i nuvarande upphandlingsplan 2010-11-30. Observa överlappande spann Andel upphandlingar fördelat på bedömt kostnadspann [Mkr] Upphandlingar i nuvarande upphandlingsplan 2011-03-30 Andel upphandlingar fördelat på bedömt kostnadspann [Mkr] Upphandlingar i nuvarande upphandlingsplan 2011-03-30

22 222014-11-23 Utvecklingsarbete för att förbättra Upphandlingstidsplanen Förbättringsinitiativ har identifierats i interna arbetsmöten och genom kontakter med leverantörer Ambitionen är att förbättra leverantörernas möjligheter till långsiktig planering genom en utveckling av dagens Upphandlingstidsplan Dialog med leverantörer är en viktig del i utvecklingsarbetet och kommer att intensifieras i arbetet framåt Nuvarande och potentiella framtida användare Nuläge användningsområden Potentiella användningsområden Förbättringsinitiativ Leverantörer -Svenska aktörer -Utländska aktörer Länsstyrelse Medborgare Kommuner Leverantörer, i huvudsak svenska använder planen för att planera upphandlingar Attrahera fler internationella och nationella entreprenörer samt möjliggöra bättre långsiktig planering Informationskanal för andra intressenter i samhället Förbättra användar- vänligheten genom översyn av format och säkerställande av intressenters informationsbehov Skapa en version på engelska

23 232014-11-23 Harmonisering av mallarna STUK och FU2000 för att skapa FU2011 Projekt pågår att harmonisera upphandlingsmallarna inom Trafikverket FU2000 (BV) och STUK (VV) Mallarna baseras till hög grad på AMA- föreskrifterna Fem kategorier av mallar –Konsultupphandling –Drift- och Underhållsentreprenad –Totalentreprenad –Utförandeentreprenad –Varor och verksövergripande tjänster Arbetet väntas färdigställas under första kvartalet 2011

24 242014-11-23 Samverkan med leverantörer planeras att säkerställas genom ett antal åtgärder Leverantörsenkäter Uppföljning av kontrakt/projekt Exempel på åtgärder Leverantörsmöten Leverantörs- /branschansvarig Leverantörer ges möjlighet att ge återkoppling till Trafikverket Uppföljning av prestation vid leverans/projekt/ kontrakt Forum för att utveckla leverantörsrelationen Information om kommande upphandlingar Tydlig och samordnad kontaktväg Ansvarig för att utveckla relationen från Trafikverkets sida

25 252014-11-23 Fördelar för leverantören (exempel) Ökad påverkan  Möjlighet att påverka Trafikverket i termer av utformning av upphandlingar och samarbete vid leveranser Ökad konkurrensförmåga  Återkoppling/uppföljning från Trafikverket skapar möjlighet att ökar förmågan att konkurrera i framtiden Ökad framförhållning  Bättre framförhållning över kommande affärsmöjligheter Bättre intern förståelse  Förmåga att bättre förstå den egna verksamheten, t.ex. vilka faktorer som driver kostnaderna (minskar produktiviteten) Tydliga kontaktvägar  Tydligare kontaktvägar i Trafikverket Ökad insikt  Ökad insikt om förväntningar ger möjlighet att fokusera resurserna på värdeskapande aktiviteter

26 262014-11-23 Exempel på övriga områden som för närvarande utreds Kombinatoriska upphandlingar LCC-perspektiv vid utvärdering av totalentreprenadsanbud Förenkling av administrativa krav i förfrågningsunderlag Anbudsutvärdering Ersättningsmodeller

27 272014-11-23 Jan Gilbertsson Projektledare Effektivisering

28 282014-11-23 Effektivitet Hur ökar vi produktiviteten? Hur kan vi jobba smartare? Hur ökar vi innovation och samverkan?

29 292014-11-23 Några framgångsfaktorer Implementeringsförmågan Anpassade lösningar och arbetssätt Samverkan Tydliga uthålliga strategier Koll på läget/ systemstöd Jämnare kvalitet Våga!

30 302014-11-23 Vad gör vi då? Omfattar -Ca 30 mrd kr /år -Kontrakt entreprenader inom investering och underhåll samt relaterad materialförsörjning Trafikverket 2013 Mål....10-15% lägre kostnad …2-3% årlig effektivisering

31 312014-11-23 Vad gör skillnad? Serie Volym: ca 13 Mrd kr/år Stycke Volym: ca 13 Mrd kr/år Drift /Underhåll Volym: ca 5 Mrd kr/år ▪ Broar ▪ Cirkulationsplatser ▪ Kontaktledning ▪ Bergkonstruktioner ▪ Betongkonstruktioner ▪ Installationer ▪ Vinterväghållning/tjänster ▪ Sidoområden/skiljeremsor ▪ Förebyggande underhåll

32 322014-11-23 32

33 332014-11-23 33 Fortsatt koordinerande arbete i kategoriteamet Implementering Fortsatt detaljering av långsiktiga initiativ Implementering av snabba nyttor Varje genomgång består av tre faser Förstå fakta & samla kompetens Ta fram möjliga åtgärder & potential Utveckla plan Genomgång Fas 1: ~6-12 1 veckor Fördjupad genomgång Fas 2: ~6-12 1 veckor Påbörjad implementering Fas 3: Långsiktigt arbete ProcesserProduktkravAffärsupplägg ▪ Förenkla och förbättra processer inom Trafikverket eller påverka leverantörernas processer ▪ Optimera produktens design eller de krav man ställer på produkten utifrån effektivitet ▪ Främja bättre affärer, innovation och samverkan samt säkerställ rimlig riskdelning mellan Trafikverket och leverantörer 1 2 3

34 342014-11-23 34 Kategoriteam Teamledareteam-medlemmar (normalt 4-7 st) Kategoriteam 20-25 kategoriteam/genomgångar under 2011-2012

35 352014-11-23 35 Kontaktledning Kategoriteam  Anders Karlsson (teamledare), IVprp  Tommy Karlsson, Tteö  Mikael Kristoffersson, IVväsv  Maarten Reijm, Tteö  Camilla Cannmo, IUsu  Christina Overå, IVprp  Jonas Nygårds, IVprp Omfattning  Kontaktledningssystemet, men ej elnätverket som helhet eller valet vad som ska byggas (trafikerings- och kapacitetsförmåga)  Årlig VP-volym kommande åren kring 400 MSEK (ej inkluderat nybyggnationer inom Stora projekt) Tidplan  Start (kick-off) hölls 28 januari  Mål att avsluta fas 1 kring mitten av april

36 362014-11-23 Exempel på effektiviseringsområden Optimal planering, paketering och koordinering av kontaktlediningsarbeten ▪ Förbättra tillgången till spår, t.ex. genom att öka planeringshorisonten ▪ Jämna ut efterfrågan av kontaktledningsarbeten över och mellan år ▪ Koordinera kontaktledningsarbeten geografiskt ▪ Koordinera reinvesteringar av flera produkter på samma bansträcka EffektiviseringsområdenExempel på möjliga åtgärder Projektering. Optimera kvaliteten. ▪ Standardisera projekteringsprocessen för kontaktledningsarbeten ▪ Optimera kvaliteten av projekteringar tex. med hjälp av incitament (t.ex. för hanteringstid, kostnadseffektiv lösning, etc.) Öka erfarenhetsåterföring och spridning av best practice ▪ Utse dedikerade projektledare eller projektteam för kontaktledningsarbeten ▪ Använd erfarenhetsåterföring för att sprida goda exempel och undvika fel Optimera krav och föreskrifter ▪ Utvärdera och effektivisera kostnadsdrivande föreskrifter (t.ex. Jordninghandboken, BVS 1921, BVF 540.33, JTF) ▪ Anpassa och tydliggör standard för när målade stolpar ska användas ▪ Anpassa och tydliggör standard för när gamla fundament ska ligga kvar i marken 36

37 372014-11-23 37 Mätning Framtagning av nyckeltalUtveckling av produktspecifika nyckeltal Utarbetande av långsiktig mätmetodik 123 ▪ Investeringskostnad (anbudspris) per meter anlagd järnväg resp. kvadratmeter anlagd väg ▪ Investeringskostnad (kostnadsutfall) per meter anlagd järnväg resp. kvadratmeter anlagd väg ▪ Drifts- och underhållskostnader (anbudspris) per meter järnväg resp. kvadratmeter väg ▪ Drifts- och underhållskostnader (kostnadsutfall) per meter järnväg resp. kvadratmeter väg ▪ Andel arbete utfört i storstadsmiljö ▪ Andel tilläggsbeställningar (ÄTOR) ▪ Antal anbud per upphandling ▪ Andel upphandlingar genomförda enligt FIAs kriterier om utökad samverkan (samverkansentreprenader) ▪ Total andel samt antal antagna alternativa anbud ▪ Andel totalentreprenader

38 382014-11-23 Kaffe, mingel och minimässa


Ladda ner ppt "12014-11-23 Leverantörsdagen Gävle 14 april. 22014-11-23 Birgitta Johnson Distriktschef Investering Mitt."

Liknande presentationer


Google-annonser