Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Välkommen! KT2104 Organisationskommunikation I, 7,5 hp HT 2014 Introduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Välkommen! KT2104 Organisationskommunikation I, 7,5 hp HT 2014 Introduktion."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Välkommen! KT2104 Organisationskommunikation I, 7,5 hp HT 2014 Introduktion

2 www.gu.se 1. Kursintroduktion: -Schema -Kursmål -Uppgifter -Betygskriterier -Litteratur 2. Introduktion till organisationskommunikation 3. Gruppuppgift till nästa träff. Idag

3 www.gu.se Schema Länk till Time Edit i GUL: https://se.timeedit.net/web/gu/db1/schema/ri.html?h=f&sid=1007&p=0. w%2C20150118.x&objects=192648.217&ox=0&types=0&fe=0&h2=f Observera de obligatoriska momenten.

4 www.gu.se Kursmål Kunskap och förståelse redogöra för, och visa fördjupad förståelse för, olika forskningsperspektiv på organisationskommunikation, visa medvetenhet om vilka föreställningar som ligger bakom ett visst forskningsresultat. Färdighet och förmåga relatera och jämföra olika organisationsteoretiska perspektiv på kommunikation i en organisation, analysera kommunikationens roll i kriser, förändringsprocesser och beslutsfattande, problematisera och kritiskt granska organisationers normer och deras betydelse för genus och diskriminering. Värderingsförmåga och förhållningssätt reflektera och resonera kritiskt och självständigt kring olika perspektiv på organisationskommunikation, identifiera olika verksamheters behov av och krav på den egna kommunikationen, ge råd om förbättringar av kommunikationen i olika organisatoriska sammanhang.

5 www.gu.se Examinerande uppgifter 1. Individuell skriftlig uppgift, inlämning senast 7/12 Den individuella uppgiften utgår från kapitel 2-6 i Miller (2011). Till varje kapitel hör fallstudier med tillhörande frågor där en fråga per fall framstår som särskilt relevant ur ett kommunikationsperspektiv. Uppgiften består i att du ska läsa och sätta dig in i de fem fallstudierna. Välj därefter ut två fallstudier där du besvarar den utvalda frågan för det aktuella fallet (se nedan). Dina svar bör omfatta cirka en sida per fråga (200-300 ord). Skriv också en kort motivering till valet av dina två fall (max. 200 ord). De valbara fallen med tillhörande frågor är följande: Kapitel 2. The Creamy Creations Takeover. Fråga 3. Kapitel 3. Teamwork at the Marshall’s Processing Plant. Fråga 3. Kapital 4. The Cultural Tale of Two Shuttles. Fråga 2. Kapitel 5. A Drop in the Bucket Fråga 3. Kapitel 6. Talking Turkey. Fråga 3. Svaren på frågorna och den korta kommentaren ska redovisas i ett samlat dokument (MS Word format.doc eller.docx) Uppgiften bedöms med U/G/VG.

6 www.gu.se Examinerande uppgifter forts.. 2. Gruppuppgift med muntlig redovisning och skriftlig fördjupning Tonvikten ska ligga på resonemang om teoretiska aspekter av organisationskommunikation. En fördjupning kan utgöras av en renodlad kritisk granskning av metoder eller modeller som tas upp i relevant litteratur men kan också vara en jämförelse mellan litteratur och praktik genom aktuella studier inom området. Möjliga utgångspunkter är att göra jämförelser, diskutera definitioner, söka praktiska exempel (gärna svenska) på teoretiska resonemang, analysera teoriers problem/möjligheter, söka teoriers historiska kontext. Uppgiften redovisas muntligt för kursdeltagarna 15/1. Varje grupp har cirka 10-15 min. för presentation och ungefär 10 min. för efterföljande frågor och diskussion. Använd gärna hjälpmedel.

7 www.gu.se Uppgifter forts 2. Gruppuppgift med muntlig redovisning och skriftlig fördjupning forts. Den skriftliga fördjupningen utgörs av en beskrivning och diskussion utifrån den utgångspunkt ni valt. Dela upp arbetet så att ni skriver varsin (signerad) del av en skriftlig rapport. Delarna kan då bedömas fristående i förhållande till helheten, men bör hänga ihop så att det finns en röd tråd genom hela fördjupningstexten. Presentera och motivera kortfattat val av utgångspunkt, samt hur ni delat upp arbetet, vilken litteratur som valts ut och redovisa sedan tillvägagångssätt och huvudresultat. Tänk på att texterna ni väljer ut ska ha vetenskaplig relevans, antingen såsom teorireferenser eller som empiriskt material (t.ex som exempel på hur org.komm. förs). Den skriftliga delen bör omfatta max. 10 sid. där ni använder standardtypsnitten Times eller Times New Roman med storlek 12 eller 14 och med radavstånd 1,5. Använd tydliga rubriker, noter och en referenslista. Uppgiften ska laddas upp på anvisad plats i GUL senast den 15/1 i MS Wordformat (.doc eller.docx). Den muntliga redovisningen i grupp för uppgift 2 bedöms med U/G och den skriftliga bedöms med U/G/VG.

8 www.gu.se Betygskriterier För betyget G (godkänt) på uppgift 1 ska studenten presentera genomtänkta svar på de två utvalda frågorna samt en reflekterande motivering till val av frågor. För betyget VG (väl godkänt) på uppgift 1 ska studenten presentera genomtänkta svar på de två utvalda frågorna samt en reflekterande motivering till val av frågor där det samlade resultatet uppvisar ett fördjupat och självständigt resonemang. För betyget G (godkänt) på den muntliga delen för uppgift 2 ska studenterna ha genomfört en väl uppbyggd och planerad redovisning inom den givna tidsramen. Presentationen och dess innehåll ska vara anpassade efter uppgiftens riktlinjer. För betyget G (godkänt) på den skriftliga delen för uppgift 2 ska studenten ha lämnat in en välplanerad och genomtänkt redovisning enligt uppgiftens anvisningar. För betyget VG (väl godkänt) på den skriftliga delen för uppgift 2 ska studenten ha lämnat in en välplanerad och genomtänkt redovisning enligt uppgiftens anvisningar där det samlade resultatet uppvisar ett fördjupat, självständigt och reflekterande resonemang.

9 www.gu.se Litteratur Frandsen, Finn & Johansen, Winni (2009). ”Crisis Communication, Complexity, and the Cartoon Affair: A Case Study”. I: W. T. Coombs & S. J. Holladay (eds.)The Handbook of Crisis Communication. Wiley- Blackwell. S. 425-448. (finns som elektronisk resurs via UB) Miller, Katherine (2012/2015). Organizational Communication. Approaches and processes. 6th rev. edition. Belmont, CA: Cengage Learning.(finns även som e-bok vid biblioteket) Mral, Brigitte. 1994. ”Kommunikativt handlande. Teori och empiri i historisk belysning” i Nordicom-Information, nr. 1-2. (länk på GUL) Vigsø, Orla (2010). ”Tårtkalaset och allmänhetens förtroende. En studie av Migrationsverkets kriskommunikation”. I: Byrman, Gunilla m.fl. (red.) Svensson och svenskan. Lunds universitet. S. 360-371. (tillgänglig elektroniskt via Lunds universitet)

10 www.gu.se Introduktion till organisationskommunikation -Vad är en organisation? -Hur hänger organisation och kommunikation ihop? -Varför är kommunikation viktigt för organisationer? -Vilka kommunikationsutmaningar finns för organisationer idag? -Arbetsuppgift till nästa gång då ni ska jobba med kursboken tillsammans.

11 www.gu.se Ett system av medvetet koordinerade aktiviteter mellan två eller flera personer. (Chester Barnard, 1969) Ett socialt kollektiv där interaktion och kommunikation mellan medlemmarna är grunden för verksamheten som vanligtvis innebär gemensamt och koordinerat arbete för ett uttalat mål. (Heide, Johansson, Simonsson 2012) Vad är en organisation? ”social collectivity, organizational and individual goals, coordinating activity, organizational structure, and the embedding of the organization within an environment of other organizations” (Miller 2012/2015)

12 www.gu.se Vad är kommunikation? Kan beskrivas som en process mellan två eller flera människor där målet är att ett innehåll ska bli gemensamt. Dock är även misslyckade försök kommunikation. (Heide, Johansson, Simonsson, 2013, s. 26)

13 www.gu.se ”Moderna” organisationer Industriella revolutionen Storskalig produktion av varor Långa anställningar Arbetsfördelning Utbytbarhet Standardisering Förutsägbarhet Vad är en organisation? Två övergripande trender

14 www.gu.se ”Postmoderna”organisationer Tjänster/service Informationsrevolution Decentralisering/Komprimering Vad är en organisation? Två övergripande trender, forts. Global medvetenhet Tillfälliga anställningar

15 www.gu.se Vilka är kommunikationsutmaningarna för dagens org.? Globalisering Internt: Balansera likhet i arbetssätt för mer effektivitet (”convergence”) och ökad splittring med dess ev konsekvenser (”divergence”). Externt: Skapa en distinkt identitet som gör att målgrupper kan urskilja org från andra, men samtidigt anknyta till allmänt igenkännbara värden och uppgifter. Erbjuda service -Agera proaktivt genom att skapa sammanhang där behovet finns av den egna produkten/tjänsten, och positiv upplevelse varumärket långsiktigt. -Motsvara mottagarens behov av bemötande och samtidigt effektiv behandling av ärenden. -Skapa tillit trots minskad kommunikation öga mot öga (e-tjänster)

16 www.gu.se Huvudsakliga organisationstyper idag Nationella: ett land, en kultur Multikulturella: Ett land, flera kulturer internt, internationella kontakter. Multinationella: Bas i ett land, gör affärer internationellt. Global: Ej bas i ett särskilt land, organisationen är hemvist. Vad för typ av organisation är en svensk myndighet (offentlig förvaltning)?

17 www.gu.se Varför är kommunikation viktigt för organisationer? Socialisering Beslutsfattande Konflikthantering Förändring Mångfald

18 www.gu.se Socialisering – ömsesidig anpassning individ/organisation Formellt: traineeprogram, mentorer. Direkta frågor/svar, observation Informellt: i kontakt med kollegor, skämt, ”representativa anekdoter”. Söka info dolt, indirekt genom kollegor, testa gränser, dold obs. Yrkesrollsrelaterad socialisering: lära sig om arbetsmoment, regler, färdigheter. Kulturell socialisering: till största del informell, sker genom deltagande i möten, fika, lunch.

19 www.gu.se Exempel ur rapporten Tumpane, John (2012) En jämställd forskarutbildning? Stockholm: Sveriges förenade studentkårer (SFS). Rekommendationer: Rekrytering: FormelI/Informell Arbetsmiljö: Formell/Informell Ledarskap: Formell/Informell Arbetsuppgifter: Formell/Informell Beslutsprocesser: Formell/Informell

20 www.gu.se Beslutsfattande Rationell modell Implemen- tering av optimalt beslut Alternativ utvärderas utifrån dess effektivitet Besluts- alternativ formuleras utifrån relevant information Problem identifieras Kritik mot den rationella modellen: ”De flesta beslut handlar inte om att hitta den vassaste nålen i höstacken, men den nål som är tillräckligt vass för att sy med.” Vi optimerar inte beslut i det verkliga livet.

21 www.gu.se Beslutsfattande i grupp Lära känna varandra Lösningar diskuteras Potentiella lösningar framträder Beslut genomförs Lära känna problemet

22 www.gu.se Konflikt i organisation: ”oförenliga mål eller synsätt på hur något ska göras, mellan människor som behöver samarbeta/koordinera sina arbetssätt”

23 www.gu.se Konflikthantering Motsättning formas /Latent konflikt

24 www.gu.se Konflikthantering Motsättning formas/ Latent konflikt Upplevelse

25 www.gu.se Konflikthantering Motsättning formas Upplevelse Beteende

26 www.gu.se Konflikthantering Motsättning formas Upplevelse Beteende Grund för framtiden

27 www.gu.se Distributive BargainingIntegrative Bargaining MålMaximera vinst/Minimera förlust Söka gemensam vinst SakenBegränsadSkapad ResultatWin-loose/KompromissUndvika eftergifter KommunikationHemlighållandeTydlighet/Öppenhet

28 www.gu.se Några retoriska verktyg Personlig berättelse Lyssnande Erbjudanden Re-sourcement

29 www.gu.se Inbjudande retorik för konfliktlösning och förändringsarbete – en skiss Övertygande strategiDominansInbjudan MålKorrigering av åhörarens perspektiv Förändring Erbjuda mångfald av perspektiv Förståelse RelationAsymmetri talare/åhörareSymmetri mellan deltagare MedelRådgivning, Hyllning/klander, Utvärdering (klassiska retoriska genrer) Inventering av synvinklar Lyssnande Stöttning

30 www.gu.se Arbetsuppgift till nästa gång Jobba i fem grupper så att kapitel 2-6 täcks upp. Förbered en presentation av ett teoretiska perspektiv per grupp för resten av klassen, inklusive hur det valda perspektivet ser på de teman som presenterats idag. Vi har Ca 20 min/presentation. Syftet är att alla ska få ta del av samtliga teoretiska perspektiv och kunna välja inför den individuella uppgiften, samt väcka möjliga frågor att jobba med till gruppuppgiften. Nästa gång får vi även besök av Julia Strandberg som ska berätta om sin uppsats ”Intern kriskommunikation – hur blir den meningsskapande?”, inklusive metod och tillvägagångssätt.

31 www.gu.se Referenser: Brändström, Annika (2003) Minkar eller ubåtar i den svenska ubåtsjakten. Stockholm: Försvarshögskolan Tumpane, John (2012) En jämställd forskarutbildning? Stockholm: Sveriges förenade studentkårer (SFS). Bilder: KBS-3-metoden: http://skb.se/Templates/Standard____24109.aspx Kynnefjällstugan: Helena Hansson Nylund Almunge: Upsala Nya Tidning 1985-10-23 Oscaria Skofabrik 1957. Foto: Knut Borg / Örebro Länsmuseum http://www.olm.se/1192.html, 2014-08-27.http://www.olm.se/1192.html Operatör: http://www.av.se/teman/datorarbete/olika_miljoer/callcenter/, 2014-08-27. Doktorandtrappa: Grundel, Melina i Tumpane, John (2012) En jämställd forskarutbildning? Stockholm: Sveriges förenade studentkårer (SFS), s. 13. Kugghjul: http://moderamen.se/page/2/Kugghjul: http://moderamen.se/page/2/, 2014-09-29 Mink: Kenneth Johansson http://jagareforbundet.se/vilt/vilt-vetande/artpresentation/daggdjur/mink/, 2014-10-22http://jagareforbundet.se/vilt/vilt-vetande/artpresentation/daggdjur/mink/ Sonja K. Foss: http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/CLAS/Departments/communication/AboutUs/ContactUs/Departmen tDirectory/Pages/SonjaKFoss.aspx


Ladda ner ppt "Www.gu.se Välkommen! KT2104 Organisationskommunikation I, 7,5 hp HT 2014 Introduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser