Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FÖRSTA HJÄLPEN FÖR POOLLIVRÄDDARE. DEFINITION AV FÖRSTA HJÄLPEN Definition enligt Svenska första hjälpen rådet Svenska Första hjälpen-rådet definierar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FÖRSTA HJÄLPEN FÖR POOLLIVRÄDDARE. DEFINITION AV FÖRSTA HJÄLPEN Definition enligt Svenska första hjälpen rådet Svenska Första hjälpen-rådet definierar."— Presentationens avskrift:

1 FÖRSTA HJÄLPEN FÖR POOLLIVRÄDDARE

2 DEFINITION AV FÖRSTA HJÄLPEN Definition enligt Svenska första hjälpen rådet Svenska Första hjälpen-rådet definierar första hjälpen som den omedelbara hjälp som ges till en sjuk eller skadad person tills professionell hjälp anländer, vanligen i form av ambulanssjukvård. Detta innefattar åtgärder som omedelbart måste vidtas för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling. Det inkluderar även de åtgärder som behöver vidtas för att larma 112 för att så snabbt som möjligt få den skadade eller sjuke under medicinsk vård. Första hjälpen gäller inte bara fysiska skador och sjukdomar utan innefattar även psykosocialt stöd för personer som drabbats av eller bevittnat en traumatisk händelse. Första hjälpen innefattar dessutom de åtgärder som gör att lättare skador kan omhändertas direkt på olycksplatsen.

3 NIVÅ 3, LÄRARHANDLEDNING Förord Vi förutsätter att du efter avklarad instruktörsutbildning känner dig mogen att genomföra dina utbildningar. Med vattennära miljö räknas i och bredvid vatten både där du bottnar och inte bottnar. Syfte Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskap så att de kan och vågar agera för att rädda och skydda liv utifrån den arbetssituation de möter på badanläggningen. Utbildningsform Utbildningen ska genomföras med ca 70% praktiska övningar och ca 30% teori. Utbildningen anpassas efter deltagarnas förutsättningar och behov. Du som instruktör agerar enligt VIÖ-metoden, Visa, Instruera, Öva. Deltagarnas förkunskaper Enligt SLS gällande förkunskapskrav för Poollivräddarutbildningen. Se nästa sidan. Utbildningens längd Utbildningen i Första hjälpen fördelas på 16 timmar under Poollivräddarutbildningens 40 timmar. Antal deltagare Rekommenderar max 20deltagare. Målet med utbildningen är att deltagarna ska: Känna till vikten av att tänka på egen och andras säkerhet i olyckssituationer i vattennära miljöer Kunna säkerställa olycksplatsen i vattennära miljö. Kunna kontrollera medvetande och andning i vattennära miljö Ha kunskap om yttre temperaturens effekt på människa i behov av hjälp. Ha kunskap om vattnets inverkan på människa i behov av hjälp. Kunna skapa en fri luftväg i vattennära miljö Kunna agera direkt vid drunkning med att säkerställa fri luftväg Kunna agera direkt vid drunkning med inblåsningar. Kunna placera en medvetslös person i stabilt sidoläge Kunna säkra en skadad person i vatten med hjälpmedel. Kunna larma 112 Kunna agera enligt gällande riktlinjer vid luftvägsstopp Kunna lägga förband vid yttre blödning Kunna förebygga och ge första hjälpen vid cirkulationssvikt Ge första hjälpen vid bröstsmärtor Kunna ge första hjälpen vid hjärt- och kärlsjukdomar Kunna påbörja återupplivning i vattennära miljö med HLR. Kunna agera vid misstänkt stroke Kunna ge första hjälpen vid bränn- samt frätskador inkl. ögonstänk Kunna ge första hjälpen vid akuta diabeteskomplikationer Kunna ge första hjälpen vid anafylaktisk chock Kunna ge psykosocialt stöd i en akut situation..

4 NIVÅ 3, LÄRARHANDLEDNING Utbildningsstruktur Nivå 1. Grundläggande Första hjälpen utbildning är minst 4,5 timmars utbildning med Första hjälpen enligt Svenska Första hjälpen rådets gällande riktlinjer, samt HLR i enlighet med Svenska HLR rådets gällande riktlinjer Nivå 2. Första hjälpen för Poollivräddarutbildningen innebär sexton timmars första hjälpen utbildningen i Svenska livräddningssällskapets Poollivräddarutbildning med fördjupade kunskaper kring drunkning, hjälpmedel och Första hjälpen enligt gällande riktlinjer. Nivå 3. är 16h+16h instruktörsutbildning för de två ovan nämnda utbildningarna inkl. praktiktid. Förutsättningar för att delta på nivå 1 Anmält sitt intresse för att delta på utbildningen visa SLS Kunna genomföra hjärt-lungräddning enligt gällande riktlinjer Betalat aktuell utbildningskostnad Förutsättningar för att delta på nivå 2 Vara 17 år fyllda vid kursens start. Vara medlem i SLS. Utan simglasögon kunna plocka föremål med handen från botten på max 2m djup. Under de senaste sex månaderna genomfört prov för delfinen guld: Simma 500 meter bröstsim. Simma 200 meter ryggsim. Flyta 100 meter eller 4 minuter. Vattentramp 100 meter eller 4 minuter. Djupdykning, djup 2 meter, två gånger från vattenytan och två gånger från kanten. Kunna ta sig upp från bassängen på en kant som är minst trettio centimeter över vattenytan tre gånger i följd. Kunna hoppa fothopp från minst en meters höjd. Kunna dyka från startpall. Betalat aktuell utbildningskostnad Förutsättningar för att delta på nivå 3 För att bli instruktör i dessa utbildningar skall du vara: enskild medlem i SLS. fyllt 18 år. godkänts som instruktör i HLR för barn, HLR för vuxna med AED och D-HLR enligt gällande riktlinjer. vara aktiv i regionsförbund eller lokalklubb. rekommenderats av regionsförbund, lokalklubb eller SLS utbildningsråd. genomgått och godkänts på SLS gällande simlärarutbildning eller poollivräddarutbildning. Betalat aktuell utbildningskostnad

5 NIVÅ 3, LÄRARHANDLEDNING Kursplan Första hjälpen för Poollivräddarutbildningen Totalt ca 16 timmar (Tyngdpunkten ska ligga på de mål som har "kunna" som krav.) AvsnittRikt tidMål/syfteMetod/tips Inledning 30min I inledningen läggs grunden för hela kursen därför är det viktigt att kursens mål kommuniceras så att deltagarna vet vad innehållet för kursen är. Vilka förväntningar deltagarna har inför utbildningen, eftersom det är viktigt att få med deltagarna från början så de inte sitter och "väntar" på något som inte kommer. En inventering av deltagarnas erfarenheter gör att instruktören skapar sig en bild av vad gruppen varit med om. Ger en möjlighet att använda erfarenheter och exempel under dagen för att få en så bra målgruppsanpassning som möjligt. Hålltider för kursen. Beskrivning av utbildningens metodik 30/70 för att deltagarna ska förstå vikten av övning för att höja sin handlingsberedskap. Gruppsammanhållande övningar. (Information om Arbetarskyddsstyrelsens författnings- samling AFS 1999:7.) Var dig själv. Var tydlig och bekräfta de som du utbildar. Uppmuntra och uttryck dig med positiva ord.

6 NIVÅ 3, LÄRARHANDLEDNING Egen och andras säkerhet i olycks- situationer 30 min Att ge deltagarna kännedom om vikten av att tänka på egen och andras säkerhet i en olyckssituation, så att de undviker att de själva eller andra blir skadade. Vilka risker finns det i deltagarnas miljöer? Kontroll medvetande och andning Skapa öppen luftväg Stabilt sidoläge Larma 90 min Dessa kontroller är grunden för all Första hjälpen. Därför ska deltagarna kunna utföra de olika kontrollerna och handgreppen. På land och i vatten på djupt och grunt vatten. De ska kunna utföra ett larm som är relevant, samt ha kännedom om att man kan få vägledning av 112 respektive1177. Visa Instruera Öva Luftvägsstopp på land och i vatten 60 min Deltagarna ska kunna ge första hjälpen vid ett luftvägsstopp på en person som är vid medvetande samt medvetslös. För att kunna ge en korrekt första hjälp är det viktigt att deltagarna förstår syftet med de olika handgreppen. Visa Instruera Öva Blödning Cirkulationssvikt Anafylaxi 90 min Deltagarna ska kunna ta hand om en kraftig blödning och förstå principen med ett tryckförband, så att de sedan kan tillämpa det oavsett var på kroppen skadan sker. Cirkulationssvikt är ett livshotande tillstånd som ibland kan vara svårt att uppfatta. Deltagarna ska kunna förebygga och förstå orsaker, tecken på cirkulationssvikt så att de vid alla typer av skador/sjukdomar även förebygger cirkulationssvikt. Cirkulationssvikt kan även orsakas av en anafylaktisk chock. Deltagarna ska kunna ge första hjälpen vid anafylaktisk chock. Visa Instruera Öva Bränn- & frätskador 60 min Deltagarna ska känna till olika typer av brännskador och frätskador inkl. ögonstänk. De ska kunna ge första hjälpen vid olika typer av bränn- och frätskador inkl. ögonstänk. V I Ö

7 NIVÅ 3, LÄRARHANDLEDNING Hjärt- och kärlsjukdom (Bröstsmärtor och stroke) 60 min För att öka chansen att överleva är det viktigt att deltagaren kan ge första hjälpen utifrån de kännetecken som den sjuke uppvisar samt förstå vikten av tidigt larm vid misstänkt hjärt- och kärlsjukdom så att den medicinska behandlingen kan sättas igång så snabbt som möjligt. Deltagarna ska kunna ge första hjälpen vid hjärt- och kärlsjukdom. En diabetiker kan drabbas av akuta komplikationer. Deltagarna ska kunna ge första hjälpen vid akuta diabeteskomplikationer Visa Instruera Öva Psykiska reaktioner 60 min I samband med olyckor/sjukdomar reagerar människor psykiskt i varierande grad. Det kan vara den skadade, en närstående, en arbetskamrat eller den som orsakade olyckan. För att kunna vara ett stöd i en sådan situation ska deltagarna få en förståelse för och känna till de psykiska reaktioner som kan uppkomma. Deltagaren ska också veta hur man som hjälpare bör agera i det akuta läget. Hur känns det efteråt? 60 min Efter ett första hjälpen-omhändertagande uppstår många känslor och reaktioner. Lyft den frågan. På arbetsplatser och inom föreningar ska det idag finnas en plan för krisstöd som ska användas vid en händelse där människor blir psykiskt påverkade. Här bör diskussionen handla om hur stödet som finns eller bör finnas ser ut, så att deltagarna efter utbildningen har möjlighet att lyfta frågan till ansvarig. Hur ser det ut hos dem? Vilka kontakter kan Första hjälparen ta? Använd Arbetar- skyddsstyrelsens författningssamling AFS 1999:7. HLR utbildningar 240 min Poollivräddaren skall genomgå gällande HLR utbildning samt barn HLR i vattennära miljö i enlighet med HLR-rådets gällande riktlinjer. Organisera och handla på en olycksplats 60 min Två olycksplatser ser aldrig likadana ut. För att förbereda deltagarna inför en olyckssituation är det viktigt att de ska kunna grunderna i hur man organiserar på en olycksplats. De situationer man använder som exempel bör vara relevanta för den målgrupp man har. Tillämpad övning 120 min De tillämpade övningarna ska öka deltagarnas självförtroende, så att de vågar använda sina kunskaper i en verklig situation. Förutsättningen för en bra övning är att den bygger på en målgruppsanpassning och ger en bild av hur en verklig situation kan se ut. Deltagarna ska ge och få feedback på den tillämpade övningen för att bekräfta sina kunskaper. Utbildaren får i detta också feedback på om deltagarna nått en högre kunskap/beredskap under dagens utbildning utifrån den målgruppsanpassning och planering som gjorts. Denna tid kan fördelas på flera mindre övningar under dagen eller en större i slutet av utbildningen.

8 NIVÅ 3, LÄRARHANDLEDNING Materialförteckning till utbildningarna: För att kunna genomföra de tre utbildningarna behöver man ha med sig rätt material. Vid utbildningarna på nivå 2 & 3 så skall deltagarna fått visst utbildningsmaterial i förväg enligt gällande riktlinjer för de olika HLR utbildningarna. Nivå 1 Dator (om det ej finns i lokalen). Projektor (om det ej finns i lokalen). Högtalare (om det ej finns i lokalen). Ett USB med utbildningen på. Ett nytt första förband / deltagare. En ren elastisk binda / deltagare. Gärna Dauerbinda. Två plåster / deltagare. Tre – fyra rena, stora & hållbara filtar. Ett HLR utbildningspaket / deltagare. Nivå 2 Dator (om det ej finns i lokalen). Projektor (om det ej finns i lokalen). Högtalare (om det ej finns i lokalen). Ett USB med utbildningen på. Två nya första förband / deltagare. Två rena elastiska bindor / deltagare. Två plåster / deltagare. Tre – fyra rena, stora & hållbara filtar. Ett HLR utbildningspaket / deltagare inkl. AED eller motsv. Ett utbildningspaket för Barn HLR. Tre kompletta ryggbårar (spineboard, flytande) En uppsättning av skadesmink samt första förband för scenarioövningar. (Övnings hjärtstartare) Nivå 3 Dator (om det ej finns i lokalen). Projektor (om det ej finns i lokalen). Högtalare (om det ej finns i lokalen). Ett USB med utbildningen på / deltagare. Två nya första förband / deltagare. Två rena elastiska bindor / deltagare. En förp.. plåster. Minst två plåster/deltagare. Tre rena, stora & hållbara filtar. Ett HLR utbildningspaket / deltagare inkl. AED eller motsv Ett utbildningspaket för Barn HLR. Ett utbildningspaket för D-HLR utbildningen. Tre kompletta spineboards, flytande. Ett skadesminks sätt. Tips inför scenarioövningar.

9 NIVÅ 3, LÄRARHANDLEDNING SLS Värdegrund Vår värdegrund är vår gemensamma plattform och består av värdeord som beskriver hur vi ska agera och uppfattas. Värdeorden driver oss framåt mot visionen och våra mål, gör oss synliga och hjälper oss att fatta beslut i vardagen. Humanitet Vårt sätt att tänka och handla präglas av förstående för och medkänsla med andra människor. Vi står för människovänlighet och välvilja. Gemenskap Vi strävar emot att alla ska ingå i en positiv och levande gemenskap som ger trygghet och glädje i vardagen. Vi står för att det finns en öppenhet och tydlighet i vårt sätt att bemöta och kommunicera. Respekt Vi bemöter varje människa med respekt för den unika person hon/han är. Vårt samspel med andra människor präglas av värme och lyhördhet. Engagemang Vi drivs av och existerar tack vare vårt engagemang. Vi finns till för att tillvarata och utveckla det ideella engagemanget. SLS Ändamål SLS är en partipolitiskt obunden ideell organisation som bildats 1973 genom sammanslagning av Svenska Livräddningssällskapet (1898) och Simfrämjandet (1935). Svenska Livräddningssällskapet (SLS) har genom sin riksomfattande organisation till ändamål: att främja allmän SIMKUNNIGHET att verka för utbredd kunnighet i LIVRÄDDNING att propagera för SÄKERHET vid friluftslivsaktiviteter och annan verksamhet i anslutning till vatten och isar.

10 FÖRSTA HJÄLPEN FÖR POOLLIVRÄDDARE SLS Värdegrund Vår värdegrund är vår gemensamma plattform och består av värdeord som beskriver hur vi ska agera och uppfattas. Värdeorden driver oss framåt mot visionen och våra mål, gör oss synliga och hjälper oss att fatta beslut i vardagen. Humanitet Vårt sätt att tänka och handla präglas av förstående för och medkänsla med andra människor. Vi står för människovänlighet och välvilja. Gemenskap Vi strävar emot att alla ska ingå i en positiv och levande gemenskap som ger trygghet och glädje i vardagen. Vi står för att det finns en öppenhet och tydlighet i vårt sätt att bemöta och kommunicera. Respekt Vi bemöter varje människa med respekt för den unika person hon/han är. Vårt samspel med andra människor präglas av värme och lyhördhet. Engagemang Vi drivs av och existerar tack vare vårt engagemang. Vi finns till för att tillvarata och utveckla det ideella engagemanget. SLS Ändamål SLS är en partipolitiskt obunden ideell organisation som bildats 1973 genom sammanslagning av Svenska Livräddningssällskapet (1898) och Simfrämjandet (1935). Svenska Livräddningssällskapet (SLS) har genom sin riksomfattande organisation till ändamål: att främja allmän SIMKUNNIGHET att verka för utbredd kunnighet i LIVRÄDDNING att propagera för SÄKERHET vid friluftslivsaktiviteter och annan verksamhet i anslutning till vatten och isar.

11 FÖRSTA HJÄLPEN FÖR POOLLIVRÄDDARE SLS Värdegrund Vår värdegrund är vår gemensamma plattform och består av värdeord som beskriver hur vi ska agera och uppfattas. Värdeorden driver oss framåt mot visionen och våra mål, gör oss synliga och hjälper oss att fatta beslut i vardagen. Humanitet Vårt sätt att tänka och handla präglas av förstående för och medkänsla med andra människor. Vi står för människovänlighet och välvilja. Gemenskap Vi strävar emot att alla ska ingå i en positiv och levande gemenskap som ger trygghet och glädje i vardagen. Vi står för att det finns en öppenhet och tydlighet i vårt sätt att bemöta och kommunicera. Respekt Vi bemöter varje människa med respekt för den unika person hon/han är. Vårt samspel med andra människor präglas av värme och lyhördhet. Engagemang Vi drivs av och existerar tack vare vårt engagemang. Vi finns till för att tillvarata och utveckla det ideella engagemanget. SLS Ändamål SLS är en partipolitiskt obunden ideell organisation som bildats 1973 genom sammanslagning av Svenska Livräddningssällskapet (1898) och Simfrämjandet (1935). Svenska Livräddningssällskapet (SLS) har genom sin riksomfattande organisation till ändamål: att främja allmän SIMKUNNIGHET att verka för utbredd kunnighet i LIVRÄDDNING att propagera för SÄKERHET vid friluftslivsaktiviteter och annan verksamhet i anslutning till vatten och isar.

12 FÖRSTA HJÄLPEN FÖR POOL- LIVRÄDDARE L-Livsfarligt läge, larma A-Fri luftväg samt manuell stabilisering B- Andning C-Cirkulation och blödning D-Medvetande nivå, känselbortfall E-Exponera och skydda mot omgivningen SJUKDOMSFALL OLYCKSFALL ETIK M.M. HJÄRT- LUNGRÄDDNING DRUNKNING MED HJÄRTSTOPP Nivå 2

13 L-LIVSFARLIGT LÄGE, LARMA Nivå 2 Bedömning av läget Överblicka platsen, förhindra nya olyckor, leta reda på de som varit inblandade. Säkerställ platsen för dig själv så att du kan agera utan att utsätta dig själv för risker. Säkerställ även miljön för den du hjälper. Prioritera efter antingen LABC eller LABCDE. Om förflyttning behövs. Gör då detta på säkraste sätt utan att tillföra dig själv eller den du hjälper för skador. Ropa på hjälp / Larma 112 Påkalla omgivningens uppmärksamhet genom att ropa högt och bestämt på HJÄLP! Ring eller be någon annan ringa nödnummer 112, Svara på operatörens frågor, följ operatörens instruktioner, bryt inte telefon- förbindelsen, ring upp igen om det behövs. Din åtgärd Tänk på hur du agerar vid bemötandet. Tänk på hur du skulle vilja bli bemött om du var i behov av hjälp. Presentera dig gärna och tala om att du är där för att hjälpa till. Öppna upp åtsittande klädesplagg som kan förhindra andningen. Sätt dig nära den som du skall hjälpa och berätta vad du gör. Håll om personen som du skall hjälpa om den behöver värme och trygghet. Ha ett allmänt förhållningssätt till den du hjälper, bli inte för personlig. Fråga om den som du hjälper har medicin om situationen så kräver. Placera den du hjälper på ett för den bekvämt sätt men samtidigt säkert.

14 A-ÖPPEN LUFTVÄG OCH MANUELL FIXERING AV HALSRYGGEN Nivå 2 Bedömning av läget Skapa rätt förutsättningar för att andning skall kunna återupptas genom att skapa fria luftvägar. Förflytta personen om omständigheterna så kräver. Luftvägskontroll Skapa fria luftvägar genom att lyfta käken och fixera detta grepp Din åtgärd Fixering av fri luftväg från sidan: En hand på pannan. Två fingrar under hakan. Tummen på hakspetsen. Lyft käken upp mot taket / himlen. Fixera med dina händer och håll detta greppet. Fixering av fri luftväg från huvudändan med och utan andningsmask: Sätt ihop händerna så att tummarna bildar ett V Sätt dina tummar mot kindbenen Med långfingrar lyfter du käken rakt upp och böjer bak huvudet.

15 B-ANDNING Nivå 2 Bedömning av läget Skapa rätt förutsättningar för att andning skall kunna kontrolleras genom att fixera den fria luftvägen på ett avlastande sätt för dig som första hjälpare. Personen bör ligga på ett hårt plant underlag om inte fixeringen sker redan i vattnet. Andningskontroll Undersök om andning förekommer genom att ”se, lyssna, känn”. Normal andning beräknas vara 12-15 andetag/minut. Om du inte känner någon luftström men kroppen ser ut att kippa efter luft så räknas det som onormal andning. Onormal andning kan även uppfattas som snarkande, suckande eller långsam. Din åtgärd Om personen har andning, men inte är kontaktbar – Placera i stabilt sidoläge. Om effektiv hosta – Uppmuntra till fortsatt hosta, håll personen under uppsikt. Om ineffektiv hosta – 1-5 ryggdunk, 1-5 buktryck så länge personen är vid medvetande. Om personen inte har andning eller andningen inte uppfattas som normal – Larma 112 och påbörja HLR.

16 C-CIRKULATION OCH BLÖDNING Nivå 2 Bedömning av läget Bedöm situationen genom att se, höra och tala med den som du ska hjälpa, förhindra blodförlust och cirkulationssvikt. Motverka vidare blödning och cirkulationssvikt Stoppa synlig blödning genom att hålla ihop snitt ytorna och skapa ett tryck på såret. Placera den du ska hjälpa i högläge. Din åtgärd Arteriell blödning - Stoppa blödningen genom att hålla ihop snittytorna och skapa tryck över såret. Applicera ett tryckförband. Tänk på din egna säkerhet och använd skyddshandskar. Venös blödning – tvätta såret med svalt vatten och tvål. Låt blöda på nytt. Lägg täckförband. Tänk på din egna säkerhet och använd skyddshandskar. Högläge på person – Placera personen liggandes med benen höjda i minst 30 lutning. Försörj att personen hålls varm genom att ha en filt eller liknande under och över personens kropp. Se till att personen kan andas lätt.

17 D-OFÖRMÅGA, MEDVETANDEGRAD, RÖRELSEFÖRMÅGA OCH KÄNSEL Nivå 2 Bedömning av läget Bedöm situationen, kontrollera om personen du ska hjälpa är tydligt kontaktbar, medveten om vad som hänt. Kontrollera om personen har känsel & rörlighet nedanför skadan. Undersökning av den du skall hjälpa Undersök medvetandegrad genom att röra och tilltala den du ska hjälpa. Gör en medvetande kontroll. Om personen visar på att någon symtom inte finns, så kan det ändå innebära att symtomen kan komma senare Din åtgärd Genomför en topp till tå undersökning. Genomför en kontroll enligt AVPU-skalan. Kontrollera om känsel och rörlighet förekommer nedanför skadan. Undvik att be personen röra på nacke och rygg om misstanke finns för dessa skador.

18 E-EXPONERA OCH SKYDDA MOT OMGIVNINGEN Nivå 2 Bedömning av läget Bedöm situationen genom att skapa bra förutsättningar för att personen inte skall kylas ned både allmänt och lokalt. Motverka vidare nedkylning Torka personen med handduk eller filt. Täck personen med torr handduk, filt eller ytterplagg som har en isolerande och värmande funktion. Din åtgärd Placera personen liggandes på rygg på plant underlag. Lägg filten diagonalt längs med personen så att filtens ena hörn hamnar strax nedanför fötterna och det andra hörnet strax ovanför huvudet. Rulla det hörnet som är närmast personen mot dig till mitten av filten. Placera personen i stabilt sidoläge bort ifrån filten. Skjut under den rullade delen av filten så nära personen som möjligt. Lägg tillbaka personen på rygg på filten. Rulla ut filten på andra sidan personen. Låt filten täcka över personen med den nedre filtfliken först och sedan den övre.

19 ASTMA Nivå 2 Introduktion Astma är en inflammatorisk luftvägssjukdom där luftvägar och lungor reagerar mot vissa ämnen. Många astmatiker har idag väl fungerande medicinering vilket har minskat förekomsten av akuta astmaanfall. För akuta situationer har oftast den drabbade ordinerats och kan själva ta luftrörsvidgande medicin. Symtom  Oro, ångest och mycket hög andnings frekvens.  Pipande eller väsande andning och utandning  All muskelatur i hals- och nackregionen arbetar hårt och bröstkorgen häver sig kraftigt.  Den drabbade har svårt att tala och kan ha blålila läppar och nagelband Åtgärder  Avlägsna om möjligt personen ifrån det som orsakat anfallet, placera gärna personen sittande och knäpp upp åtsittande kläder.  Om personen har medicin och inte har överdoserat så hjälper du personen att ta sin medicin.

20 ANAFYLAKTISKA REAKTIONER (ALLERGISK CHOCK) Nivå 2 Introduktion Allergi innebär överkänslighet mot ämnen i omgivningen. Allergier är relativt vanliga, men en livshotande situation kan uppstå hos en liten andel personer med allergi när de utvecklar en anafylaktisk reaktion. En anafylaktisk reaktion kan karakteriseras av svullnad, andningssvårigheter eller cirkulationssvikt och kan vara dödlig. Symtom  Oro, ångest och mycket hög andnings frekvens.  Pipande eller väsande andning och utandning  All muskelatur i hals- och nackregionen arbetar hårt och bröstkorgen häver sig kraftigt.  Den drabbade har svårt att tala och kan ha blålila läppar och nagelband  Svullnader och rodnad på huden kan förekomma Åtgärder  Avlägsna om möjligt personen ifrån det som orsakat anfallet.  Angående andnöd i form av astma och cirkulationssvikt, se respektive avsnitt.

21 LUFTVÄGSSTOPP ORSAKAT AV FRÄMMANDE FÖREMÅL Nivå 2 Introduktion Luftvägsstopp orsakat av främmande föremål i luftvägarna är en vanlig livshotande nödsituation som måste avhjälpas av en första hjälpare omgående. Om den drabbade kan hosta (effektiv hosta) definieras det som milt luftvägshinder och första hjälparen bör stanna hos personen men inte ingripa på annat sätt än att uppmana personen till att fortsätta hosta. Om den drabbade inte kan hosta (ineffektiv hosta) definieras det som allvarligt luftvägshinder och första hjälpen ges enligt nedan. Symtom  Effektiv hosta - Personen hostar kraftigt, saliv, snor och tårar rinner.  Ineffektiv hosta - Personen har panik, ångest och kan inte skapa ljud. Åtgärder  Vid effektiv hosta – Uppmuntra till fortsatt hostande. Stanna med den som du hjälper.  Vid ineffektiv hosta – 1-5 ryggdunkar följt av 1-5 bukstötar om oförändrat läge återupprepa.  Vid ineffektiv hosta medvetslös – påbörja bröstkompressioner följt av kontroll av främmande föremål i munnen, därefter två inblåsningar. Om ingen utveckling upprepa behandling tills personen återfår medvetande, hjälp kommer eller mer kunnig individ tar över.

22 FÖRGIFTNING & FRÄTANDE ÄMNEN Nivå 2 Introduktion Ofta sker förgiftning genom inandning eller förtäring av giftiga ämnen. I Sverige finns Giftinformationscentralen som fungerar som en utmärkt resurs för råd och hjälp kring förgiftningstillbud, Giftinformationscentralen nås i en nödsituation via nödnumret 112. Det är viktigt att informera Giftinformationscentralen om vilken typ av exponering det gäller, tidpunkten för exponeringen och om möjligt namnet på produkten eller det giftiga ämnet samt uppskatta mängden som intagits. Alla instruktioner som giftinformationscentralen ger ska följas. Symtom  Förgiftning genom yttre kontakt – Sveda, smärta, rodnad, klåda, cirkulationssvikt  Förgiftning genom invärtes kontakt – inre smärta, illamående, funktionsnedsättning  Frätskador genom yttre kontakt – Rodnad, smärta, klåda, svullnad, cirkulationssvikt. Åtgärder  Vid exponering för ett giftigt ämne är det bäst att ringa 112 och följa instruktionerna från Giftinformationscentralen.  Generellt är det första steget i att stoppa eller begränsa ytterligare påverkan av giftet att hindra fortsatt exponering. Vid inhalation av giftig gas ska personen tas bort från området men detta bör endast göras med hjälparens säkerhet bibehållen.  Personlig skyddsutrustning (t.ex. handskar, skyddskläder, glasögon) bör användas. Om någon har svalt ett frätande ämne:  Skölj omedelbart ur munnen med vatten. Ge omedelbart, men försiktigt, dryck i små portioner (till vuxna 1-2 glas vatten eller mjölk, till barn ca 1 dl). Framkalla inte kräkning. Om någon har fått ett frätande ämne i ögat:  Spola omedelbart med stora mängder ljummet vatten i minst 15 minuter (håll ögonlocken brett isär), tag bort eventuella kontaktlinser. Efter exponering för alkali (frätande basiska ämnen) ska spolningen fortsätta upprepade gånger under transport till sjukhus. Om någon har fått ett frätande ämne på huden:  Spola omedelbart och länge med stora mängder vatten, även innanför kläderna. Ta om möjligt av förorenade kläder, klockarmband, smycken, skor, etc. Vattnet bör vara behagligt varmt så att den skadade inte kyls ner. Tvätta noggrant med tvål och vatten, börja med att tvätta uppifrån och ner, spola tills ämnet är borta, minst 15 minuter.

23 FÖRGIFTNING & FRÄTANDE ÄMNEN Nivå 2 Introduktion Bröstsmärtor kan vara ett symtom på en mängd olika tillstånd (i hjärta, lungor, bröstkorg, etc.). Ett allvarligt tillstånd är hjärtinfarkt, vanligen orsakad av åderförkalkning. Negativ stress, rökning, högt blodtryck, diabetes och övervikt är viktiga riskfaktorer som bidrar till att orsaka hjärt-kärlsjukdom. Symtom  Smärta som beskrivs som strålande från bröstkorgen till ryggen eller upp mot vänster arm eller ned mot bukområdet.  Medvetande sänkning, andnöd, kallsvettighet, cirkulationssvikt, cyanos och blekhet i ansikte. Åtgärder  Kommunicera lugnt och tydligt med personen. Fråga om personen har varit med om denna känslan tidigare. Om personen har varit med om detta tidigare och fått medicin mot symtomet, så hjälp den att ta sin medicin.  Placera personen sittandes i hjärtläge, knäpp upp åtsittande kläder vid hals och buk.  Larma 112

24 STROKE Nivå 2 Introduktion Stroke är en akut störning av hjärnans cirkulation, oftast orsakad av en hjärninfarkt (blodpropp) och ibland av en hjärnblödning. Ett snabbt omhändertagande kan rädda liv och begränsa skadorna. Symtom  Personen kan ha viss funktionsnedsättning i ansiktsmuskelaturen och därgenom inte känna att saliv rinner ut i ena mungipan.  Personen kan även ha nedsatt funktion i rörelse och koordination så att den har svårigheter att lyfta båda armarna över huvudet samtidigt.  Personen kan även ha svårigheter med tal och uttal. Åtgärder Ett enkelt sätt att kontrollera om en person kan ha drabbats av stroke är att göra det så kallade AKUT- testet:  Ansikte: Ansiktet hänger. Förlamning i ansiktet? Be personen le/visa tänderna; om mungipan hänger – ring 112.  Kroppsdel: Armen faller. Förlamning eller känselbortfall i ena armen? Lyft armarna och håll kvar i 10 sekunder. Om en arm faller – ring 112.  Uttal: Språket sluddrigt. Svårighet att tala och förstå? Be personen upprepa meningen ”Det är vackert väder idag”. Om personen talar sluddrigt eller inte hittar rätt ord – ring 112.  Tid: Tiden är dyrbar. Varje minut räknas för att rädda liv. Ju fortare behandling sätts in, desto mindre blir skadorna – ring 112.  Vänta inte – Ring omedelbart 112

25 UTTORKNING - VÄTSKEBRIST Nivå 2 Introduktion Uttorkning kan vara en följd av en mängd olika tillstånd (kräkningar och/eller diarré, värmestress eller ansträngning, feber, etc). Risken för uttorkning ökar vid långvarig eller kraftig kräkning eller diarré. Barn och äldre är extra känsliga för uttorkning. Symtom  Nedsatt funktionsförmåga  Huvudvärk  Apati  I vissa fall illamående  I vissa fall begränsat synfält. Åtgärder  Vid misstanke om allvarlig vätskebrist eller allvarlig sjukdom ska man kontakta sjukvårdsupplysningen via telefonnummer 1177 alternativt larma via 112.  Se även cirkulationssvikt.

26 DIABETES – AKUTA KOMPLIKATIONER Nivå 2 Introduktion Diabetes är en ämnesomsättningssjukdom som beror på brist på insulin. Blodets halt av socker/glukos stiger om kroppen har brist på eller saknar hormonet insulin. Diabetes är en av våra vanligaste sjukdomar i Sverige. Diabetes delas in i typ 1, insulinberoende och typ 2 åldersdiabetes, vilken ofta kost- och tablett-behandlas. Diabetiker har en ökad risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdom och kan ha en annan upplevelse av smärta i samband med hjärtinfarkt, se vidare i avsnittet om bröstsmärtor. Symtom  Irritation  Trötthet  Förvirring eller frånvarande Åtgärder  Kommunicera med personen  Ge den något att dricka eller äta som innehåller fruktsocker, ex: mjölk, frukt, smörgås eller sötsaker.  Stanna hos personen och larma 112 om personen blir sämre.

27 CIRKULATIONSSVIKT Nivå 2 Introduktion Cirkulationssvikt kan inträffa när den cirkulerande blodmängden är för liten i förhållande till blodbanans volym. Cirkulationssvikt orsakas vanligen av förlust av kroppsvätskor, vanligen större blödningar, men kan även bero på hjärtsvikt, blodförgiftning (sepsis) eller annan allvarlig sjukdom eller skada. Inom akutsjukvården finns det många sätt att stödja cirkulationen på medicinsk väg. Färre alternativ är dock tillgängliga inom ramen för första hjälpen. Dessutom är det viktigt att upprätthålla kroppstemperaturen. Symtom  Yrsel  Blek och kallsvettig  Ångest  Oro Åtgärder  Förhindra och motverka direkt orsak till cirkulationssvikt  Placera personen liggandes på rygg i högläge om inte symtom för nack-och ryggskada finns. (se rygg-och nackskador).  Sträva efter att motverka förlust av kroppsvärme.

28 MEDVETSLÖSHET / SÄNKT MEDVETANDE Nivå 2 Introduktion Medvetslöshet innebär att den drabbade inte reagerar på tilltal eller beröring. Risken för kvävning är som störst om den medvetslöse ligger på rygg. Symtom  All muskelatur avslappnad.  Ej kontaktbar.  Reagerar inte på beröring, tilltal eller annan yttre stimuli. Åtgärder  Kontrollera medvetande hos personen  Skapa fria luftvägar  Placera personen i stabilt sidoläge  Om ingen eller onormal andning, larma 112 och påbörja HLR.

29 KRAMPER & KRAMPANFALL Nivå 2 Introduktion När de normala funktionerna i hjärnan störs (av t ex skada, sjukdom, feber, förgiftning eller infektion) kan den elektriska aktiviteten i hjärnan bli oregelbunden, vilket kan orsaka krampanfall. Oregelbunden elektrisk aktivitet och därmed kramper kan också orsakas av epilepsi, vanligtvis kan diagnosticerad epilepsi behandlas med medicinering så att risken för anfall minskar. Hos barn och spädbarn kan krampanfall även orsakas av plötslig, hög feber (feberkramper). Symtom  Varenda muskel i kroppen drar ihop sig och spänns.  Ej kontaktbar i samband med krampanfallet. Åtgärder  Skydda personens huvud genom att lägga något mjukt under det. Se till att andningen inte hindras när du gör detta.  Undvik att hålla fast personen eller placera något i munnen.  Om krampanfallet orsakats av plötslig hög feber, lossa kläderna och svalka, genom att t ex ta barnet utomhus eller genom att badda med blöt handduk.  När krampanfallet är över, se till att personens luftvägar är öppna och kontrollera andningen samt undersök om personen ådragit sig några skador.  Om personen har en känd sjukdom med krampanfall, eller om anfallen är lokala, larma 112 RING 112 OMEDELBART OM:  Personen är medvetslös med pågående kramper.  Ett barn har feber med krampanfall.  Du som Pool- livräddare är osäker.

30 BRÄNNSKADOR Nivå 2 Introduktion Omedelbar kylning av brännskador (kemiska, elektriska, etc.) med rumstempererat kranvatten kan minska brännskadans utbredning och förbättra läkeprocessen. Kylning av brännskador med kranvatten rekommenderas så snart som möjligt, men inte senare än 30 minuter efter skadan. Stora brännskador bör inte kylas utan möjlighet att övervaka offrets kärntemperatur eftersom det kan orsaka generell nedkylning - hypotermi, särskilt hos barn. Kylning med is eller isvatten rekommenderas inte. Symtom  Smärta, sveda  Rodnad  Vätskefyllda blåsor  Öppna sårskador med förkolnad hud. Åtgärder  Kyl den lokala brännskadan med rumstempererat vatten (15-25 ° C) så snart som möjligt tills smärtan minskat.  Täck över brännskadan med ett löst täckförband.  Kontakta 112 vid större brännskador, samt elektriska skador.  Om kemiska brännskador – Skölj med rikliga mängder kranvatten.

31 YTTRE BLÖDNING Nivå 2 Introduktion En blödning kan uppstå på många olika sätt. Man skiljer mellan yttre och inre blödningar. En blödning kan variera beroende på om det är en arteriell, venös eller en kapillär blödning. Symtom Arteriellblödning – kraftig pulserande blödning. Venösblödning – långsamt sipprande blödning Kapillärblödning – droppblödning eller ”blåmärke” Åtgärder  Skapa ett tryck över blödningen. Om kraftig arteriell blödning  Applicera ett tryckförband eller ett täckförband.  Se till att såret under är rent innan du applicerar förbandet.

32 SKALL-, NACK- & RYGGSKADOR Nivå 2 Introduktion Lindriga skallskador och hjärnskakningar är vanliga. Medvetslöshet är relativt ovanligt vid de flesta skallskador, medvetslöshet kan tyda på en mer omfattande skada. Eftersom det är svårt för första hjälpare att identifiera en nack- eller ryggskada, bör de utifrån händelseförloppet ofta misstänka och agera som om en nack- eller ryggskada föreligger. Symtom Hjärnskakning/skallskada Huvudvärk, illamående, yrsel, trötthet, minnesbortfall, blödning ur öron, näsa och i vissa fall ögonen Nack- och ryggskador Smärta i ryggen, nacken. Domningar och stickningar i händer, fingrar, armar och eventuellt ben. Åtgärder  Kommunicera om vad som hänt.  Skapa eller bibehåll fria luftvägar  Placeras på plant underlag i planläge om möjligt. Annars bibehåll Fri luftväg.  Manuell fixering av nacken. Larma 112

33 BRÖST & BUKSKADOR Nivå 2 Introduktion I traumatiska skador är det vanligt att bröst och buk drabbas. Det är viktigt för första hjälpare att kunna känna igen dessa potentiellt livshotande skador. Utöver att ta hand om själva skadan måste man också uppmärksamma risken för cirkulationssvikt (se cirkulationssvikt). Symtom Smärta, medvetandesänkning, cirkulationssvikt, andningssvårigheter Ev. öppet sår med blödning Ev. Inre blödning Ev. penetrerat föremål Åtgärder Förhindra cirkulationssvikt Placera personen i en för den bekväm ställning Vid öppna bukskador läggs fuktiga förband på sårskadan. Upprätthåll jämn kroppstemperatur Buk innehåll, som efter skadetillfället, kommit utanför bör inte återplaceras Vid penetrerande skador ska föremålet vara kvar och stabiliseras.

34 EXTREMITETSSKADOR Nivå 2 Introduktion Extremitetsfrakturer är ofta smärtsamma, och medför blödning i skadeområdet. Blödningar kan vara inre, vid skadestället, eller yttre som vid öppna frakturer. Om stora ben är inblandade, till exempel lårbenet eller bäckenet, kan blödningen snabbt bli livshotande, Ofta kan det vara svårt att flytta den skadade, beroende på smärta och felställning i den skadade kroppsdelen. Symtom Smärta, svullnader, sänkt medvetande grad Felställningar på armar eller ben Blek hy och minskad cirkulation nedom skadan Synliga inre och yttre blödningar kan förekomma Åtgärder  Manuell fixering av den skadade kroppsdelen i de läge den hittades  Vid stukning rekommenderas kyla med ämne som genomgår fasförändring (is – Vatten)  Kyla bör dock inte appliceras mer än 20min åt gången.  Stödförband för att avlasta och motverka fortsatt svullnad kring och i led.  Förband snarast, på 20min – av 5min – på 20min – av 5min – på 20min, sedan ortoped utlåtande och sjukgymnastik träning.

35 SÅR & SKRUBBSÅR Nivå 2 Introduktion En av de vanligaste skadorna, framför allt i hemmiljö, är sår och skrubbsår. Dessa kan ofta tas om hand med enkla första hjälpen-åtgärder, utan behov av akut behandling men eventuellt med rådgivning från sjukvårdsrådgivningen 1177. Hur allvarlig en sårskada är beror på skadans djup, utbredning, lokalisation och om det finns risk för infektion. Symtom Smärta Blödning Grus och annan smuts i såret Ev. cirkulationssvikt Åtgärder  Tvätta sår- och skrubbsår i rent vatten  Vid behov skrubba såret lätt med ren nagelborste eller tvättsvamp  Lägg täckförband över rent sår, byt ofta förband och håll såret rent  Vid behov uppsök vårdcentral

36 TANDSKADOR Nivå 2 Introduktion Tandskador, särskilt hos barn, är vanligt förekommande. Symtom Smärta Blödning ur munnen Ev. cirkulationssvikt Åtgärder Rengör tanden genom att spola av tandroten med rinnande kallt kranvatten. Håll i tanden vid kronan, inte roten, dvs. rör inte den del som normalt ligger under tandköttslinjen. En utslagen tand kan förvaras i rent vatten om mjölk ej finns att tillgå. Uppsök tandläkare.

37 ÖGONSKADOR Nivå 2 Introduktion Ögon är mycket känsliga och i vissa fall kan skadan inte läkas. För kemiska ögonskador, se brännskador. Symtom Smärta i ögonområdet Irritation i ögat Ökat tårflöde Viss panik och ångest kan förekomma Ev. cirkulationssvikt Nedsatt synförmåga Åtgärder Objekt som sitter fast i ögat bör lämnas på plats och alla ögonrörelser bör minimeras. Spola rikligt i och kring ögat med rumstempererad steril koksaltlösning Kontakta 1177 eller 112 beroende på skadans omfattning

38 LOKAL KÖLDSKADA Nivå 2 Introduktion Kyla kan orsaka antingen direkt skada på vävnader, lokal köldskada, eller så kan det leda till generell nedkylning (hypotermi). Risk för köldskada är störst i de kroppsdelar som är längst bort från hjärtat. Vid kalla väderförhållanden och starka vindar omfördelas blodflödet, vilket kan minska blodflödet till nivåer som kan förvärra köldskadan. Symtom Känselbortfall Blek hy Smärta Pigmentförändring Åtgärder  Långsam uppvärmning med starttemperatur på 37 ° C - 40 °C under 20-30min  Motverka fortsatt nedkylning efter uppvärmning  Byte från blöta / fuktiga plagg till torra plagg.  Undvik att placera kemiska värmare direkt mot köldskadan

39 ALLMÄN NEDKYLNING (HYPOTERMI) Nivå 2 Introduktion Accidentell nedkylning (hypotermi) definieras som en oplanerad sänkning av kroppstemperaturen till under 35 °C. Hypotermi är ett tillstånd där kroppstemperaturen sjunker under den temperatur som krävs för normal ämnesomsättning och kroppsfunktion. Symtom Medvetande sänkning Trötthet Oregelbunden andning Huttrande och eventuellt krampande muskler Åtgärder Sök lä och skydd från fortsatt nedkylning Byte av blöta/fuktiga klädesplagg till torra värmande plagg Det är viktigt att den nedkyldes rörelser minimeras eftersom det finns en risk att häftiga rörelser leder till hjärtstopp, eftersträva planläge. Kroppstemperaturen är svår att uppskatta i en akut situation. Larma 112 vid tveksamhet eller om personen är medvetandesänkt.

40 DRUNKNING Nivå 2 Introduktion Den internationella drunkningsdefinitionen: "Drowning is the process of experiencing respiratory impairment after immersion/submersion in liquid" Denna definition översätts till och beskriver drunkning som en händelse då en person andas ned vätska i luftvägarna och därigenom upplever andningssvårigheter. Man kan alltså överleva eller dö från drunkning men oavsett utgången eller orsaken till densamma så har man varit med om en drunkning om man andats ned vätska i luftvägarna. Symtom Hosta, sänkt medvetandegrad, slö, trött, kräkningar, uppgivenhet, huvudvärk, Cyanos Åtgärder Om personen som befinner sig i drunkningsprocess i anslutning till eller i vatten så skall man sträva efter att få dennes andningsvägar fria från vatten och säkerställa att fria luftvägar bibehålls. Inblåsning skall pågå fram till att första hjälparen kan säkra personen på bassängkant eller strand. Chansen att överleva en drunkning ökar med 3 gånger om inblåsningar ges redan i vattnet!

41 DRUNKNING (FÖRDJUPNINGS DEL) Nivå 2 Drunkningsförloppet Utmattning gör att personen simmar allt sämre. Vatten tränger in i munnen vilket i sin tur sväljs undan ned i magsäcken. När magsäcken är full kräks vederbörande och/eller börjar att dra ned vatten i luftvägarna. När vatten når stämbanden retas dessa och personen hostar kraftigt. i detta läget är det svårt att kontrollera luftvägarna och ytterligare vatten andas in. Fortsatt andning under vatten fyller lungorna och sköljer ut surfactant. Hos en del människor stänger stämbanden igen i en laryngospasm, hos andra inte. Laryngospasmen om den inträder kan vara skyddande då mer vatten ej aspireras. Oavsett laryngospasm eller inte så sker en tilltagande hypoxi som gör offret medvetslöst. Han/hon sjunker ev. till botten ( beroende på kroppskonstitution och kläder) varvid hjärtat fortsätter att slå under någon/några minuter. I detta läget finns fortfarande en god chans att rädda patienten tillbaka till livet om personen upptäcks och behandling sätts in omedelbart. Efter ytterligare några minuter på botten, minskar syrgaskoncentrationen i blodet och asystoli inträder oftast. Den eventuella laryngospasmen släpper i detta läge och mer vatten tillåts att komma ned i luftvägarna.

42 VÄRMEUTMATTNING Nivå 2 Introduktion Värmeutmattning är en mildare form av värmerelaterade tillstånd som kan utvecklas efter exponering för höga temperaturer och otillräckligt eller obalanserat vätskeintag. Symtom Huvudvärk Yrsel Illamående Åtgärder Byt till svalare miljö om möjligt. Badda personen i svalt vatten, ev. duscha personen svalt. Undvik dock allmän nedkylning Dryck / vätskeersättning innehållande salter bör ges

43 VÄRMESLAG Nivå 2 Introduktion Värmeslag innebär en allvarligare grad av värmebelastning med onormalt hög kroppstemperatur och förlust av förmågan att reglera temperaturen, med tillhörande fysiska och neurologiska symtom. Kroppen kanske inte kan leda bort värmen och kroppstemperaturen stiger, ibland upp till 41ºC eller ännu högre. Symtom Huvudvärk, yrsel, illamående, synrubbning, cirkulationssvikt, medvetslöshet Åtgärder  Kyla kroppen anpassat till omständigheterna  Tillsätta vätska innehållande salter  Åtgärder efter symtom  Vid cirkulationssvikt och medvetslöshet larma 112

44 ALLMÄNT OM BETT & BITSÅR Nivå 2 Introduktion Första hjälpen vid djurbett omfattar förebyggande, behandling av bitsår och förebyggande av sårinfektion. Symtom Smärta Svullnad Blödning Cirkulationssvikt Anafylaktisk chock Åtgärder Bett från människa eller insekter bör sköljas ordentligt Bett från djur och reptiler bör undersökas snarast av läkare Vid anafylaktiska reaktion larma 112 omgående

45 ORMBETT Nivå 2 Introduktion I många länder är bett av giftiga ormar ett allvarligt hälsoproblem. Dessutom är många människor extremt rädda för ormar och ormbett. Även i länder, som Sverige, där det i naturen finns relativt ofarliga ormar finns det därför en risk att man tar till första hjälpen-åtgärder som kan vara skadliga snarare än till nytta. Många har dock exotiska ormar i terrarium som husdjur vilket kan föranleda allvarligare reaktioner. Symtom Smärta, svullnad, missfärgning, blödning, cirkulationssvikt, kramper, medvetslöshet Åtgärder Lugna den drabbade, personen bör om möjligt vila. Immobilisera den bitna kroppsdelen, helst i högläge. Lämna bettstället helt ifred (ej avsnöra, suga, skära, kyla eller värma). Ta av åtsittande saker som ringar, klockor, skor innan kroppsdelen eventuellt börjar svullna. Kontakta alltid sjukvården vid ormbett. Barn, gravida och gamla bör uppsöka vård direkt. Det gäller även vuxna, om man känner sig dålig, om svullnaden och missfärgningen sprider sig snabbt eller om bettet sitter på bröstet, huvudet eller halsen, eftersom det finns risk för anafylaktisk chock. Personen bör undvika att äta och dricka. Smärtstillande läkemedel bör undvikas utanför sjukhus. Personen bör kontrollera sitt stelkrampsskydd.

46 ETIK, KRIS, KRISSTÖD & ARBETSMILJÖLAGEN Nivå 2 Etik  Att plötsligt bli livräddare väcker både känslor och tankar som man behöver hantera.  En livräddares första insats är den allra viktigaste för överlevnad!  Prata om det som har hänt som ett sätt att bearbeta det som känns jobbigt.  Psykiska reaktioner innebär at vi reagerar olika vid kriser Kris En kris är en extraordinär händelse. Något som inte hör vardagen till och som man hanterar på olika sätt då det inte går att vara förberedd. Krisstöd På arbetsplatsen skall chefer och arbetsledare ha kunskap om hur krisstödet planeras och organiseras i enlighet med arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen som tagits fram av Arbetsmiljöverket finns det lagar och förordningar som reglerar första hjälpen och krisstöd på alla arbetsplatser. Från den enskilde småföretagaren till det multinationella företaget och även statliga, kommunala och landstingsstyrda arbetsplatser.

47 REFERENSER Nivå 2 Materialet är baserat på gällande riktlinjer från: Svenska Första hjälpen rådet Svenska HLR rådet ILSE. Framtagningen av detta arbetsmaterial har gjorts i samverkan med: Svenska Första hjälpen rådet Svenska HLR rådet ILSE. Lifesaving.se LÄNKAR TILL OLIKA HEMSIDOR Svenska Livräddningssällskapet svenskalivraddningssallskapet.se HLR rådet hlr.nu Första hjälpen rådet sfhjr.se MSB msb.se Civilförsvarsförbundet civil.se Röda Korset redcross.se Arbetsmiljöverket av.se Skolverket skolverket.se

48 SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET För främjande av säkerhet och överlevnad i och kring vatten sedan 1898 www.svenskalivraddningssallskapet.se


Ladda ner ppt "FÖRSTA HJÄLPEN FÖR POOLLIVRÄDDARE. DEFINITION AV FÖRSTA HJÄLPEN Definition enligt Svenska första hjälpen rådet Svenska Första hjälpen-rådet definierar."

Liknande presentationer


Google-annonser