Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Portfolio & Portfoliometodik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Portfolio & Portfoliometodik"— Presentationens avskrift:

1 Portfolio & Portfoliometodik
SkoleIntra-træf, Kolding Frågor jag ska försöka besvara: Vad är portfolio ? Vad är den teoretiska grunden? Hur använder lärare och elever portfolio? Birgitta Ellmin socionom, familjerådgivare, handledare Roger Ellmin leg.psykolog, fil.dr Ulrica Ellmin-Cederholm personalvetare, kommunikations- konsult Pär Ellmin fil.mag., gy-lärare

2 Likartade problem i det flesta länder
Dagens unga behöver få med sig kreativitet och kunskap om hur man tar sig fram i ett hyperkomplext informations- och interaktionssamhälle. - ”Trots detta är våra skolor fortfarande en blandning av fabriker, fängelser och mental-sjukhus.” Professor emeritus, Brian Caldwell, universitetet i Melbourne

3 Grunden för portfolioarbetet
Skolans framtida fokus bör vara att hantera individens starka sidor, utvecklingsbehov och önskemål. Den insikten, tillsammans med insikten om vikten av utvecklande dokumentation, är grunden för portfolioarbetet. Ellmin & Ellmin

4 Hvad er en portfolio? Portfolio er en form for pædagogisk dokumentation, som er lærervejledt og elevaktiv, positiv og meningsfuld, og som har til formål at beskrive og tydeliggøre, hvad og hvordan eleven lærer. Tydeliggøre målene samt hvordan eleven tænker om sin egen læring, og hvilken støtte der er brug for. (Roger Ellmin, 1999).

5 Portfoliomodellen Portfoliometodikk i skolen : som arbeidsmåte,
tenkemåte og læremåte Det arbeidet elevene her er i ferd med å utføre, har en gjennomarbeidet metodisk bakgrunn. Ellmin. R. Portfoliomodellen. 2001

6 The paradigm shift ”Portfolio is a clear departure from the old write, hand in and forgot mentality” Sweet,D.2001

7 Hva ligger det så i det å lære å lære?
Det er først og fremst de tre basis-ferdighetene, å lese, skrive og regne som er avgjørende for at læring skal skje. Men i tillegg er det fire ferdigheter som er nødvendige for at det skal skje læring: I dag legger vi i begrepet kunne: Å søke Å ta til seg Å gi uttrykk for Å benytte seg av professor Henning Johansson I et livslangt perspektiv

8 Portfolio – Hvad er kærnen?
En læringstrategi En udvælgelsesstrategi En interaktions - & kommunikationsstragegi Hvad skal dokumenteres? Hvordan skal de dokumenteres? Hvordan anvendes det som dokumenteres?

9 Portfolio som lär- och utvärderingsstrategi
Portfolioarbetet bidrar till att aktivera innehavaren i sin egen lärandeprocessen och dess värdering. Genom att reflektera över sitt eget lärande(självvärdering)identifierar den studerande sin styrkor och svagheter. Styrkorna vidareutvecklas. Svagheterna blir mål för förbättring. Nästa steg är framåtsyftande och formuleras i termer av mål – inte som brister hos den studerande. Ellmin, R. 2006

10 Portfolio = Assessment for Learning (AFL)
Assessment of Learning Checks what has been learned to date Usually gathers information into easily digestible numbers, scores and grades Usually compares the student’s learning with other students or the ‘standard’ for a grade level Does not need to involve the student Assessmet for Learning Checks learning to decide what to do next Is designed to assist teachers and students Is used in conversation about learning Usually focused on improvment compared with the student’s ‘previous best’ and progress toward a standard Needs to involve the student — the person most able to improve learning Helene C Barrett, 2005

11 Portfolio support good learning conditions?
others controll own Optimal learning conditions From outside emotional informative material evalutive demands support From inside

12 Den oslagbara triaden portfolio – utvecklingssamtal – individuella utvecklingsplaner
IUP Samarbete Portfolio Utv-samtal

13 Portfolioarbejdet Fire-leddedt proces: Skolens mål Uddannelsens mål
Hvor man samler organiserer/vælger reflekterer over den organiserede samling og knytter an til: Skolens mål Uddannelsens mål Egne mål Kriterierne for kvalitet Måde at lære og tenke på Teori, praxis eller andet 2003/06/15

14 – reflekterende spørsmål som kan vare
Portfolio – reflekterende spørsmål som kan vare Efter en handling: Har jeg lært noget nyt? Hvad har jeg lært? Før en handling: Hvad kan jeg allerede? Skal jag vede mere? Hvad er mine mål? Under en handling: Hvordan går det? Er det jeg foretager med målrettet? ?

15 Reflektion i loggboken
"Vad hände" - något, i t ex samtalet, lektionen som jag reagerade på. "Vad jag kände" - igenkännande, bekräftelse, höll med, höll inte med, aha-upplevelse ... "Vad jag lärde" - vilken ny insikt fick jag, på vilket sätt vidgades mitt perspektiv ...

16 Portfoliometodik Portfolioarbetet övar följande färdigheter:
Att reflektera över det egna arbetet individuellt och tillsammans med andra Att beskriva egna mål att sträva mot Att sätta ord på – verbalisera – sina erfarenheter för att bli mer medveten om den egna lärprocessen Att utvärdera såväl den egna som andras arbetsprocess och resultat Att se sig själv i ett utvecklingsperspektiv och som en lärande individ Ellmin & Ellmin

17 Teoretiske utgångspunkter - konstruktivism & social konstruktivism
Kunskaper er ikke reproduktion, men å gjøre verden forståelig Hver elev bygger opp sin egen forståelse Læring forutsetter refleksjon Læring er en process som foregår i et sósialt samspill Sprog og den kulturelle rammen påvirker måten individet utvikler seg och lærer på Dewey, Piaget, Bruner, Kelly, Vygotsky.

18 Portfolio & MILL Mångsidig intelligens – betonar mångfald och olikheter Källa: Dr. Howard Gardner Lärstilar – handlar om vad som påverkar oss när vi skall koncentrera oss, ta till oss och organisera nytt stoff. Källa: Rita & Ken Dunn Lärstrategier – dvs. hur man kan övervaka sin lärprocess, reflektera över den och aktiv påverka den. Källa: Dr. Carol Santas MILL = MångsidigIntelligens Lärstilar Lästrategier

19 Jag har byggt mitt föredrag på: Tack för mig ! Hemsida: www.ellmin.se
E-post: Jag har byggt mitt föredrag på: Tack för mig ! Ellmin, R. Portfoliomodellen – En måde at lære og tænke på. Gyldendal Uddannelse,2001. Ellmin, R & Ellmin. B. Å arbeide med portfolio – teori, oppfatninger og perspektiv. Forlaget Fag og Kultur, 2005 Ellmin, R & Ellmin, B. Portfolio – att stödja lärandet i en skola för alla. Ekelunds förlag, 2005 Ellmin, R. Rätt DoS för lärande – dokumentation och samtal. Ekelunds förlag (Utk. augusti 2006)


Ladda ner ppt "Portfolio & Portfoliometodik"

Liknande presentationer


Google-annonser