Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppmärksamhet Omtanke

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppmärksamhet Omtanke"— Presentationens avskrift:

1 Uppmärksamhet Omtanke
Uppmärksamhet Lojalitet Uthållighet Mod Takt Precis som i riddarnas symbol för de ridderliga dygderna i Jesu bergspredikan, den åttauddiga stjärna i Malteserkorset, har varje udd i stjärnan sin speciella betydelse. Sedan 1800-talet har den åttauddiga stjärnan existerat inom brandkårer i anglosaxiska Europa. Grundtanken var att varje udd i stjärnan har sin speciella betydelse och stjärnan speglar en etisk normsamling för hela yrkeskåren. Den åttauddiga stjärnan finns hos de flesta svenska räddningstjänster och den har oftast även respektive stads stadsvapen i mitten. Vår stjärna har därför Helsingborgs (”gamla”) stadsvapen i mitten. De åtta uddarna representerar följande egenskaper: Kunskap, Mod, Lojalitet, Uppmärksamhet, Uthållighet, Takt, Skicklighet och Omtanke. Ledord som fortfarande speglar dagens brandförsvar. I Helsingborg användes stjärnan för första gången …. och anledningen till att vi har silverstjärna är att vi alltid kan bli bättre!!! Kunskap Skicklighet Omtanke

2 Motorsågning 2017-04-07 Källförteckning:
Räddningstjänsten syd – Powerpoint Skogsstyrelsens material – Säker skog, Motorsågning, Studiehandledning Motorsågskörkort Stihl – Hemsida (http://www.stihl.se/) Huskvarna – Hemsida (http://www.husqvarna.com/se/) Procurator – Hemsida (http://www.procurator.se) Granqvists – Hemsida (http://www.granqvists.se/)

3 Innehåll: AFS Grunder Personlig skyddsutrustning Motorsågen
Innehåll: AFS Grunder Personlig skyddsutrustning Motorsågen Startteknik Arbetsteknik - grundregler Skötsel av sågen Motorsågskörkort A behörighet B behörighet F behörighet

4 Inledning Motorsågen är ett redskap som kan användas inom många olika områden. Motorsågning måste utföras på ett säkert sätt för att undvika personskador. Rätt använd är motorsågen ett användbart och effektivt redskap. För att undvika skador är det viktigt att sågföraren har tillräcklig kompetens för arbetet. Genom att känna till riskerna och hur de kan minskas kan du arbeta mer säkert med motorsågen. Antalet olycksfall vid arbete med motorkedjesåg är högt. Årligen brukar 5-10 personer omkomma och tusentals personer skadas, även om många olyckor aldrig kommer fram till den officiella statistiken. De självverksamma skogsägarna står för majoriteten av olyckorna. Utredningar av inträffade olyckor visar att bristande kunskaper om riskerna vid arbete med motorkedjesågar, särskilt vid trädfällning, ofta är orsak till att olyckorna inträffar. De allvarligaste olyckorna och dödsfallen är oftast orsakade av fallande träd. Halknings/snubblingsolyckor och sågskador är de vanligaste olyckorna. Användningen av motorkedjesåg har delvis förändrats och utökats till andra områden än motormanuell avverkning.

5 Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Användning av motorkedjesågar och röjsågar AFS 2000:2

6 Arbetsmiljöverkets föreskrifter
om användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2000:2) Allmänna krav 5 § Den som arbetar med en motorkedjesåg eller en röjsåg skall – dels känna till sågens konstruktion, säkerhetsanordningar och egenskaper i den omfattning som behövs för säker användning i olika arbetssituationer, – dels använda för typen av arbete lämplig arbetsteknik för att undvika ohälsa och olycksfall.

7 Arbetsmiljöverkets föreskrifter
om användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2000:2) 6 § Den som arbetar med en motorkedjesåg eller en röjsåg skall skyddas mot skada från fallande eller flygande föremål, olja, avgaser, buller och vibrationer samt mot skärskador från sågkedja eller klinga.

8 Arbetsmiljöverkets föreskrifter
om användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2000:2) 7 § Motorkedjesågar och röjsågar skall kontrolleras regelbundet. Kontrollen skall utföras av en person med god kännedom om sågens konstruktion, användning och skötsel. En sågförare skall utföra daglig tillsyn av den såg som sågföraren använder. Sågkedjor och klingor skall under arbetet kontrolleras fortlöpande och underhållas. En sliten eller skadad kedja skall kasseras. Enstaka skadade skärtänder får dock bytas ut. Klingor med synliga sprickor eller andra skador och skadade klingskydd skall kasseras. Om det vid kontroll, tillsyn eller under arbete med en såg upptäcks skada eller felaktighet som kan äventyra säkerheten, får sågen inte användas vidare förrän den reparerats.

9 Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2000:2) 8 § Vid arbete med en motorkedjesåg skall följande personliga skyddsutrustning användas – hörselskydd, – skyddshjälm, – ögonskydd/ansiktsskydd mot skada genom mekanisk påverkan, – skyddsskor eller skyddsstövlar och benskydd mot skador från motorsågskedja samt – skyddshandskar. Till skyddshjälm skall under den kalla årstiden innerhuva finnas tillgänglig. Vid andra arbeten med en motorkedjesåg än fällning eller upparbetning av träd får undantag från kravet på personlig skyddsutrustning göras om en riskbedömning visar att viss typ av skyddsutrustning inte behövs. Be-dömningen skall dokumenteras.

10 Arbetsmiljöverkets föreskrifter
om användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2000:2) 10 § Vid arbete med en motorkedjesåg eller en röjsåg skall sågföraren medföra första förband.

11 Arbetsmiljöverkets föreskrifter
om användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2000:2) Utbildning 12 § Den som arbetar med en motorkedjesåg eller en röjsåg skall ha genomgått utbildning för den typ av arbete som skall utföras och ha kompetens för arbetet.

12 Arbetsmiljöverkets föreskrifter
om användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2000:2) Bilaga 2 Organisatoriska krav 7 Användning av motorkedjesåg inom räddningsverksamhet/brandförsvar 7.1 Vid användning av en motorkedjesåg för åtkomst av brandhärdar, eller för håltagning i brandventilerande syfte, skall beaktas att risken för kast kan vara särskilt stor. Om det är nödvändigt skall specialkedja användas. 7.2 En motorkedjesåg får inte användas om användningen kan orsaka explosion.

13 Grunder

14 Grunder Vem får såga? Den som arbetar med motorsåg ska:
Grunder Vem får såga? Den som arbetar med motorsåg ska: Känna till sågens konstruktion i den omfattning som behövs för säker användning. Använda säker arbetsteknik för att undvika olycksfall och ohälsa. Ha tillgång till behövliga skyddsföreskrifter för arbetet samt följa dessa. Ha fyllt 18 år för att arbeta självständigt med motorsåg. Den som arbetar med motorkedjesåg skall ha genomgått utbildning för den typ av arbete som ska utföras och ha kompetens för arbetet.

15 Grunder Vilka material kan vi såga i? Vi kan såga i: Plåt 0,8mm
Grunder Vilka material kan vi såga i? Vi kan såga i: Plåt 0,8mm Pansarglas 22mm Aluminium 1,3mm Lättbetong Armeringsjärn 5mm Fibermaterial Vanligt trä ingår under fibermaterial.

16 Personlig skyddsutrustning
vid sågning med motorsåg

17 Personlig skyddsutrustning
[stäng]                                                              Personlig skyddsutrustning Följande skyddsutrustning ska användas: Hjälm med hörselskydd och visir Byxholkar med sågskydd Skyddskängor med sågskydd Skyddshandskar Kommunikation Förstaförband Arbetsgivare är skyldig att tillhandahålla föreskriven personlig skyddsutrustning. Arbetstagaren är skyldig att använda den. Skyddsutrustning med skador ska tas ur bruk och kasseras om sågskyddet skadats. Följ tillverkarens instruktioner när det gäller skötseln av skyddsutrustningen. Regler för personlig skyddsutrustning Personlig skyddsutrustning omfattas av Arbetsmiljöverkets regler Utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7. Det är en överföring av EG:s produktdirektiv om personlig skyddsutrustning (89/686/EEG med ändringsdirektiv) till svensk lagstiftning. Reglerna gäller sedan 1 juli 1995. Personlig skyddsutrustning, som omfattas av AFS 1996:7 måste uppfylla kraven i föreskrifterna om de ska få släppas ut på marknaden - till exempel levereras från tillverkare eller importör inom EES - avlämnas för att tas i bruk, till exempel från grossist eller detaljist, eller tas i bruk. (Anmärkning: Personlig skyddsutrustning som följer "styrelsens" gamla regler och som släpps ut på marknaden före den 1 juli 1995 får även säljas till brukare (AFS 1996:7, bilaga 6).) För personlig skyddsutrustning som omfattas av AFS 1996:7 gäller bl.a. den ska uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga 1 i AFS 1996:7  det ska ha upprättats en försäkran om överensstämmelse ( AFS 1996:7, 10 § )  den ska vara CE-märkt ( AFS 1996:7, 11 § )  den ska åtföljas av en bruksanvisning på svenska ( AFS 1996:7, bilaga 1, punkt 1.4 )  Med personlig skyddsutrustning avses varje utrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälso- eller säkerhetsbrister. Det kan t.ex. vara andningsskydd, ögon- och ansiktsskydd, fotskydd, fallskydd, skyddskläder, skyddshandskar eller skyddshjälmar. Brott mot bestämmelserna i AFS 1996:7 kan medföra böter.

18 Personlig skyddsutrustning
[stäng]                                                              Personlig skyddsutrustning Hjälm med hörselskydd och visir Skogshjälm G vändbar med UV-indikator och rattjustering Komplett med hjälm, hörselskydd med bra dämpning, rostfritt nätvisir och ett praktiskt regnskydd i nacken. Utrustad med en UV-indikator. Kom ihåg att ett visir inte kan ersätta ett ögonskydd (skyddsglasögon). Hjälm med fast monterade hörselkåpor och ögonskydd i form av ett nedfällbart visir av nät. De mjuka tätningarna på hörselkåporna byts när de efter en tids användning hårdnat och inte tätar effektivt runt örat. Insatsen av skumplast blir lätt smutsig och ska då bytas eller tvättas. Skogshjälm G vändbar med UV-indikator och rattjustering Skogshjälm med den senaste generationen hjälmar. Ett effektivt skydd med extra bra ventilation, större synfält, kort skärm och vändbar hjälminredning. Komplett utrustad både med UV-indikator och rattjustering för perfekt passform i alla lägen. Dessutom hörselskydd med bra dämpning, etsat nätvisir och ett praktiskt regnskydd i nacken. Nätvisiret har ett bra ljusgenomsläpp kombinerat med ett mycket bra skydd och tack vare sin flexibilitet en lång livslängd. Kom ihåg att ett visir inte kan ersätta ett ögonskydd (skyddsglasögon). Med rattjusteringen kan inredningen enkelt justeras för att sitta önskat hårt samt stabilt och bra på huvudet. Rattjusteringen gör det också enkelt att utan att ta hjälmen från huvudet justera hur hårt du vill att hjälmen skall sitta beroende på arbetssituation. Tar till exempel vinden i lite extra så drar du åt ett hack extra och hjälmen sitter säkert kvar på huvudet. Vid arbete i regn är ett regnskydd ett mycket praktiskt tillbehör. Det förhindrar att regndroppar rinner från hjälmen ner i nacken. Skyddet ligger utanpå jackan och avleder effektivt allt vatten. Tekniska data: CE-godkännande Dämpningstal 1) SNR 28 (H:35, M:26, L:16) 1) H-M-L: hög-, medel- och lågfrekvens dämpningsvärde Dämpningsvärde 108 dBA Hjälminredning 4-punkts vändbar Ljusgenomsläpp 75 % Material hjälmskal UV-stabiliserad ABS

19 Personlig skyddsutrustning
[stäng]                                                              Personlig skyddsutrustning Hjälm med hörselskydd och visir UV-indikator: När hjälmen är helt ny är den helt röd. I takt med att den utsätts för UV-strålning bleknar indikatorn efterhand och när den är helt vit är det hög tid att byta hjälm. Plast åldras och därför försämras också hjälmens skyddande egenskaper. I regel finns en datummärkning som visar när hjälmen tillverkades. UV-indikator: Vid arbete ute i det fria bryter solens UV-strålning successivt ner materialet i hjälmen, vilket allvarligt påverkar din säkerhet. Eftersom en UV-skadad hjälm knappt kan skiljas från en helt ny hjälm, är det svårt att se när det är dags att byta. Med UV-indikatorn är det en enkel match. Indikatorn sitter uppe på hjässan på hjälmen och ser ut som en liten knapp. När hjälmen är helt ny är den helt röd. I takt med att den utsätts för UV-strålning bleknar indikatorn efterhand och när den är helt vit är det hög tid att byta hjälm.

20 Personlig skyddsutrustning
Personlig skyddsutrustning Byxholkar med sågskydd Byxholk med sågskydd Classic 20 Sågskydd Klass 1, 20m/s Justerbar längd med hällor Förbreddningsband för byxholk Byxholk för den krävande konsumenten som inte använder motorsågen regelbundet. Gjord av 100 % slitstark polyester på framsidan och baksidan. Hel dragkedja på baksidan. Justerbar i längd. Stihl garanterar att klass 1 skydd räcker för att stoppa kedjan!

21 Personlig skyddsutrustning
[stäng]                                                              Personlig skyddsutrustning Skyddskängor med sågskydd Brandstövel Haix Gamma m sågskydd Försedd med sågskydd. Snörsystem, klimatkomfort, köldisolering, värmeisolering, vatten/vätskeresistens allt av högsta kvalité. Skafthöjd 28 cm. Storlek Stövlar/ kängor ska vara försedda med sågningsskydd, stålhätta och ha sulor som motverkar halkning. Med utgångspunkt i skyddseffekt indelas skyddsstövlar/ kängor i tre klasser. Klass tre är den högsta klassen d v s den tål högsta kedjehastigheten innan genomsågning. Stihl garanterar att klass 1 skydd räcker för att stoppa kedjan!

22 Personlig skyddsutrustning
Personlig skyddsutrustning Skyddshandskar En arbetshandske ska sitta bra för att inte förorsaka skada. Den håller händerna varma och är ett skydd mot handskador. GoldGrip Skal: PBI, Kevlar, Shearguard. Foder: ProtexM, Termoloft 367. Membran: Porelle, Vattenfast/andas. Brandbekämpningshandske EN659 Vi använder RB 90, GoldGrip och Dexterity Grip.

23 Personlig skyddsutrustning
Personlig skyddsutrustning Skyddshandskar En arbetshandske ska sitta bra för att inte förorsaka skada. Den håller händerna varma och är ett skydd mot handskador. Dexterity Grip Skal: High Tec Tann nötnappa/Nomex. Foder: ProtexM. Membran: Porelle Rökdykarhandske EN659 Vi använder RB 90, GoldGrip och Dexterity Grip.

24 Personlig skyddsutrustning
Personlig skyddsutrustning Kommunikation Maskenhet Trådlös via bluetooth till radioenheten.

25 Personlig skyddsutrustning
Personlig skyddsutrustning Kommunikation Radioenheten på rökdykarradion Detta är ett prov, kommer att bli mindre.

26 Personlig skyddsutrustning
[stäng]                                                              Personlig skyddsutrustning Förstaförband Förstaförband Första förband ska alltid finnas med lätt till hands. Alla som finns på sågplatsen ska känna till var första förbandet bärs, även känna till var den större förbandsväskan finns(släckbil och ambulans). Detta gäller även vid övning.

27 Motorsågen

28 Motorsågen Stihl MS 460-Räddningssåg Tekniska data:
Motorsågen Stihl MS 460-Räddningssåg (Bensindriven motorsåg för Räddningsinsatser) Tekniska data: Cylindervolym 76,5 cm³ Effekt 4,4/6,0 kW/hk Ljudeffektnivå 113,0 dB Oilomatic sågkedja delning/typ 3/8" RDR Standard skärlängd 50 cm (20”) Vikt utan svärd och kedja 7,0 kg Kedjehastighet 29 m/s Motorsåg som tagits fram för de extrema kraven inom räddningstjänsten, t.ex. bränder och trafikolyckor. Utrustad med en hårdmetallkedja, av wolframkarbid och kobolt, som sågar igenom tak, väggar, plåt, säkerhetsglas m.m. Motorn ger redan vid medelhöga varvtal mycket hög effekt. Maskinen har dessutom en skärdjupsbegränsare, deflektor och ett speciellt handtag. Skärdjupsbegränsaren och barkstödet har vi demonterat på våra motorsågar för att vi ska kunna använda dem på ett effektivare sätt. Stihl garanterar att klass 1 skydd räcker för att stoppa kedjan!

29 Motorsågen Terminologi Svärd Kastskydd Cylinderkåpa Luftfilterkåpa
Påfyllning kedjeolja Fläktkåpa Bränslepåfyllning (2- takt)

30 Motorsågen Terminologi Tomgångs skruvar Nyckelhållare
Kedjans rotationsriktning Stänkskydd Kopplingskåpa Barkstöd

31 Motorsågen Terminologi Ljuddämpare Skyddsplåt

32 Motorsågen Terminologi Kedjefångare Stänkskydd Bakre handskydd

33 Dekompressionventilsknapp
Motorsågen Terminologi Dekompressionventilsknapp Genom att trycka på knappen öppnas dekompretionsventilen och det går lättare att starta motorsågen. Motståndet när man drar i startsnöret minskar.

34 Motorsågen Terminologi Skjutande kedja Kedjans rotationsriktning
Motorsågen Terminologi Skjutande kedja Kedjans rotationsriktning Kedjans rotationsriktning Dragande kedja

35 Kedjans rotationsriktning
Motorsågen Terminologi Sågtand Sågdjup Ryttare Kedjans rotationsriktning

36 Kedjans rotationsriktning
Motorsågen Terminologi Skyddslänk Såglänk Kedjans rotationsriktning

37 Motorsågen Terminologi Hål för: Kedjespännartapp Kedjesmörjning

38 Motorsågen Terminologi
Kedjeoljeskruven under motorsågen skall alltid stå på max.

39 Motorsågen Terminologi Kedjeoljeutsläpp

40 Motorsågen Typiska skador på kedjan: 2017-04-07
Skador på kedjan och motorsågen kan enkelt förebyggas om man regelbundet kontrollerar kedjan.

41 Motorsågen Typiska skador på svärdet:

42 Motorsågen Typiska skador på drivhjulet:

43 Motorsågen Kedjespänning
Motorsågen Kedjespänning En slak kedja är grundorsaken till de flesta problemen med kedjan. En för löst spänd kedja: Klättrar på drivhjulet Hamrar på svärdet Ger grader på sidolänkarna. Kedjan blir styv och måste kasseras. Att regelbundet spänna sågkedjan ökar inte bara säkerheten utan minskar också slitaget och risken för skador på kedjan, vilket ökar kedjans livslängd. Kedjespänningen bör kontrolleras och eventuellt korrigeras varje gång sågen skall användas. När kedjan blir varm sträcks den och måste därför spännas regelbundet medan du arbetar. En ny kedja måste spännas oftare. STIHLs kedjor försträcks automatiskt vid produktionen för att minimera denna effekt. På nästan alla STIHL motorsågar spänns kedjan snabbt, enkelt och säkert från sidan.

44 Motorsågen Så här spänner du sågkedjan på rätt sätt
Motorsågen Så här spänner du sågkedjan på rätt sätt Stäng av motorsågen och lossa skruvarna på kedjedrevskåpan med en kombinyckel. För att spänna sågkedjan räcker det med att bara lossar skruvarna. Spänn kedjan på kedjesträckaren med mejseldelen på kombinyckeln (se bild). Sträck så hårt att kedjan går stadigt på svärdet – men inte hårdare än att den lätt går att dra runt med handen. Använd handskar!

45 Motorsågen Så här spänner du sågkedjan på rätt sätt
Motorsågen Så här spänner du sågkedjan på rätt sätt Kontrollera att kedjan är rätt spänd. Använd alltid arbetshandskar när du tar på kedjan. Hänger kedjan ner på undersidan (se bild) är den för lös och du måste spänna den ytterligare på kedjesträckaren.

46 Motorsågen Så här spänner du sågkedjan på rätt sätt
Motorsågen Så här spänner du sågkedjan på rätt sätt När kedjan är rätt spänd ligger den intill svärdet, men kan ändå dras runt svärdet för hand och kan dras något uppåt (se bild). För att undvika att du skadar dig på den vassa kedjan, använd alltid arbetshandskar. Kedjan ska inte röra sig på undersidan om den lyfts på ovansidan. Den ska inte gå att lyfta så högt så att kedjelänkarna lämnar svärdsspåret helt. För svärdsspetsen uppåt när du drar åt svärdsmuttrarna. Svärdet ändrar då inte läge när sågningen börjar och kedjespänningen bibehålls bättre.

47 Filmtajm Kedjespänning

48 Motorsågen Kedjespänning, efter arbete med sågen!
Motorsågen Kedjespänning, efter arbete med sågen! Varning: Om kedjan spänts under arbetets gång glöm inte att släppa på kedjespänningen innan du ställer undan sågen. När kedjan svalnar dras den ihop och kan då, om man inte släppt spänningen, skada vevaxel och lager. Detta gäller framförallt vid kall väderlek.

49 Motorsågen Byte av kedja
Motorsågen Byte av kedja Vid byte av kedjan skall kedjespåret i svärdet rengöras noggrant Vid kraftiga smutsavlagringar i kedjespåret kan kedjan annars lätt hoppa ur. Dessutom kan smutsen suga upp kedjeoljan innan den når svärdets underkant som är en mycket utsatt del. Svärd och kedja blir mycket varma och utsätts för kraftigt slitage. Använd ett smalt och spetsigt föremål för rengöringen och provkör kedjan några sekunder för att se att den löper ordentligt i spåret innan du t. ex. sätter an sågen mot ett träd.

50 Motorsågen Byte av kedja Lossa muttrarna till kopplings kåpan.
Motorsågen Byte av kedja Lossa muttrarna till kopplings kåpan.

51 Motorsågen Byte av kedja Lyft av kopplings kåpan.

52 Motorsågen Byte av kedja Lyft av kedja och svärd.

53 Motorsågen Byte av kedja Skruva tillbaka kedjespännartappen.
Motorsågen Byte av kedja Skruva tillbaka kedjespännartappen.

54 Motorsågen Byte av kedja
Motorsågen Byte av kedja Håll svärdet i spetsen, lägg på kedjan och vänd tillbaka.

55 Motorsågen Byte av kedja
Motorsågen Byte av kedja Lägg kedjan över drivhjulet och lägg svärdet på plats.

56 Motorsågen Byte av kedja
Motorsågen Byte av kedja Se till så att kedjespännartappen kommer rätt i hålet.

57 Motorsågen Byte av kedja
Motorsågen Byte av kedja Sätt på kopplingskåpan och skruva på muttrarna med handkraft.

58 Motorsågen Byte av kedja
Motorsågen Byte av kedja Lägg gashandtaget mot höften och svärdsspetsen mot t ex ett bord. Spänn kedjan! Spänn Kopplingskåpans muttrar! När man spänner kedjan skruvas kedjespännartappen framåt som i sin tur trycker svärdet frammåt. Genom att lägga svärdsspetsen mot t ex ett bord. På så sätt förs svärdsspetsen uppåt när du drar åt svärdsmuttrarna. Svärdet ändrar då inte läge när sågningen börjar och kedjespänningen bibehålls bättre.

59 Motorsågen Byte av kedja
Motorsågen Byte av kedja Dra kedjan fram och tillbaka, det ska gå lagom lätt.

60 Motorsågen Viktiga delar för säkerheten! Kastskydd Gasspärr
Motorsågen Viktiga delar för säkerheten! Kastskydd Gasspärr Viktiga delar för säkerheten: Kast skydd med kedjebroms Spärr mot ofrivilligt gaspådrag Vibrationsdämpning Vibrationsdämpning

61 Motorsågen Viktiga delar för säkerheten! Kedjefångare Bakre handskydd
Motorsågen Viktiga delar för säkerheten! Viktiga delar för säkerheten: Fångningsanordning som hindrar kedjan vid kedjebrott Skydd för högerhanden vid kedjebrott Kedjefångare Bakre handskydd

62 Motorsågen Viktiga delar för säkerheten! Stoppknapp 2017-04-07
Kast skydd med kedjebroms Spärr mot ofrivilligt gaspådrag Vibrationsdämpning Fångningsanordning som hindrar kedjan vid kedjebrott Skydd för högerhanden vid kedjebrott Stoppknapp

63 Motorsågen Säkerheten först!!! Rätt! Fel!

64 Startteknik

65 Startteknik Rekommenderad metod Bakre handtaget mellan knäna
Startteknik Rekommenderad metod Bakre handtaget mellan knäna Fatta bågen med vänster hand. Sätt bakre handtaget mellan knäna och kläm ihop dem. Fatta med höger hand i starthandtaget. Känn efter att startapparaten är i grepp. Gör ett kort snärtigt ryck. Låt handen följa handtaget tillbaka. Om du hellre vill hålla sågen med höger hand går det bra att dra i snöret med vänster hand.

66 Startteknik Lämplig metod när motorn är kall Såg på marken
Startteknik Lämplig metod när motorn är kall Såg på marken Ställ sågen stadigt på marken och se till att inget föremål kan haka i kedjan. Sätt höger fot i bakre handtaget. Känn efter att startapparaten är i grepp. Gör ett kort snärtigt ryck. Låt handen följa handtaget tillbaka. ”Pinntricket” För att kunna använda båda händerna i draget, och därigenom bli starkare, kan du låsa fast sågen mot marken genom att ställa dig på två pinnar som du stuckigt in genom bakre och främre handtaget.

67 Startteknik Ej rekommenderad metod Med sågen i handen
Startteknik Ej rekommenderad metod Med sågen i handen Fatta bågen med höger hand. Håll sågen med svärdet riktat åt höger. Fatta med vänster hand i starthandtaget. Känn efter att startapparaten är i grepp. Gör ett kort snärtigt ryck. Låt handen följa handtaget tillbaka. OBS! Metoden är farlig om du håller i bågen med vänster hand.

68 Startteknik Kallstart! Gasspak Gasspaksspärr Kombireglage 2017-04-07
Kallstart – i detta läge startas den kalla motorn. För att komma till läge kallstart! Håll in gasspaksspärren, tryck gasspaken i botten, släpp gasspaksspärren förs och där efter gasspaken. Gasspaken stannar intryckt. Kombireglage

69 Dekompressionventilsknapp
Startteknik Kallstart! Dekompressionventilsknapp Tryck in dekompressionsventilsknappen. Vid första tändningen stängs ventilen automatiskt. Tryck därför på knappen före varje nytt startförsök.

70 Kastskyddet slår till kedjebromsen.
Startteknik Kallstart! Kastskyddet slår till kedjebromsen. Tryck fram kastskyddet så att kedjebromsen slår till och blockerar kedjan.

71 Startteknik Kallstart efter första tändningen! Gasspak Gasspaksspärr
Startteknik Kallstart efter första tändningen! Gasspak Gasspaksspärr Efter att motorn startat för första gången (tänt till): Tryck in dekompressionsventilsknappen en gång till. Ställ kombireglaget i varmstartsläget och fortsätt dra i starthandtaget. Så fort motorn startar tryck genast till gasspaken, kombireglaget hoppar till driftsläget och motorn övergår till tomgång. Om inte detta görs genast kan motor och kedjebroms skadas allvarligt vid blockerad kedjebroms. Vid mycket låga temperaturer: Varmkör motorn med lågt varvtal. Ställ eventuellt in motorn på vinterarbete, se instruktionsboken ”Vinterarbete”. Kombireglage

72 Startteknik Varmstart! Gasspak Gasspaksspärr Kombireglage 2017-04-07
Varmstart – i detta läge startas den varma motorn, kombireglage hoppar till driftsläge vid tryck på gasspaken. För att komma till läge varmstart! Håll in gasspaksspärren, tryck gasspaken i botten, släpp gasspaksspärren förs och där efter gasspaken. Gasspaken stannar intryckt. Kombireglage

73 Startteknik Driftsläge! Kombireglage 2017-04-07
Driftsläge – motorn går eller kan starta. Kombireglage

74 Startteknik Motorn avstängd! Kombireglage 2017-04-07
Motorn avstängd – tändningen frånslagen. Motorn stoppas när kombireglaget ställs i detta läge. Kombireglage

75 Filmtajm Kallstart Varmstart

76 Startteknik Om motorn inte startar:
Startteknik Om motorn inte startar: Efter första starten (tändningen) har kombireglaget inte ställts i varmstartsläget , tändstiftet har då blivigt fuktigt (motorn har blivit sur). Lossa ratten över bakre handtaget i pilens riktning och ta bort luftfilterkåpan. Dra av luftledkåpan uppåt. Dra av tändkabelskon. Skruva ut tändstiftet och torka av det. Ställ kombireglaget i stoppläget . Dra flera gånger i starthandtaget – för att lufta förbränningskammaren. Montera ihop sågen igen. Ställ kombireglaget i varmstartsläget , även vid kall motor. Starta motorn på nytt!

77 Startteknik Om tanken har körts helt tom (motorn stannade):
Startteknik Om tanken har körts helt tom (motorn stannade): Fyll på bränsle och kedjeolja. Tryck på dekompressionsventilsknappen. Starta motorn som vid kallstart

78 Arbetsteknik - grundregler
Arbetsteknik - grundregler Det är viktigt för säkerheten och prestationen att du arbetar med en god arbetsteknik.

79 Arbetsteknik - grundregler
Arbetsteknik - grundregler Risker! Handhavande vid: Start av motorsåg Förflyttning Risk för kast Arbeten över axelhöjd Använd rätt startteknik. Vid all förflyttning, när motorn är igång, ska kedjebromsen vara tillslagen. Var uppmärksam när risk för kast föreligger. Arbeta inte med motorsågen över axelhöjd.

80 Arbetsteknik - grundregler
Arbetsteknik - grundregler Förflyttning Vid all förflyttning, när motorn är igång, ska kedjebromsen vara tillslagen. Bär sågen i bågen eller häng den på verktygskroken i selen.

81 Arbetsteknik - grundregler
Arbetsteknik - grundregler Stå stadigt Fötterna ska vara brett isär, vilket ger en stor stödyta. Stadig fotställning och ett gott fäste i marken är absolut nödvändigt för att du ska kunna tillämpa en säker arbetsteknik. Sulorna ska ha ordentliga räfflor eller dobbar som ger fäste i marken. Alla skyddsstövlar är förborrade för dubbning. Halkning är en vanlig olycksorsak. Sågning bör ej ske över axelhöjd p.g.a. risk för kast mot ansikte. Enhandssågning är ej tillåten.

82 Arbetsteknik - grundregler
Arbetsteknik - grundregler Arbeta nära sågen Sågen ska vara nära kroppen så att avståndet mellan sågens och kroppens tyngdpunkt blir kort. Stöd sågen mot stammen och kroppen eller sätt armarna mot kroppen. Då belastas rygg och armar minst. Händer och armar ska styra sågen och bära så litet som möjligt av sågens tyngd. Sågning bör ske med god balans och om möjligt kroppsstöd (sågen nära kroppen).

83 Arbetsteknik - grundregler
Arbetsteknik - grundregler Kastrisk! Den förbjudna sågvinkeln Såga inte med denna del av svärdet då det resulterar i okontrollerade kast! Kedjans rotationsriktning

84 Arbetsteknik - grundregler
Arbetsteknik - grundregler Kastrisk! Några viktiga råd för att minska skaderisken vid kast: Såga inte med svärdsspetsen Kort svärd ger kastet mindre kraft Använd väl skärpt kedja Håll sågen med tummen under bågen Se till att sågens kastskydd och kedjebroms fungerar Slå till kedjebromsen när du inte använder sågen Släpp inte något av handtagen förrän kedjan har stannat Använd personlig skyddsutrustning Se till att kedjan inte går runt på tomgång Svärdslängden kan vi inte påverka efter som vi behöver längden för att komma igenom takkonstruktioner.

85 Sågning med den förbjudna sågvinkeln
Filmtajm Sågning med den förbjudna sågvinkeln

86 Arbetsteknik - grundregler
Arbetsteknik - grundregler Några grunder i sågteknik Dragande kedja Sågen drar sig själv från dig mot stammen. Sågningen sker med svärdets undersida där kedjan dras in mot sågkroppen. Vid kapning i vedbock ska sågens egenvikt räcka som matningstryck om kedjan är bra. Sågning med dragande kedja är säkrast och minst arbetskrävande. Det ger dig också störst kontroll på sågen. Ansätt sågen bestämt med högt varv och ett stadigt följsamt grepp.

87 Arbetsteknik - grundregler
Arbetsteknik - grundregler Några grunder i sågteknik Skjutande kedja Sågen skjuter sig själv från stammen emot dig. Sågningen sker med svärdets översida där kedjan skjuts utåt från sågkroppen. Sågning med skjutande kedja kräver större kontroll över sågen och kastrisken är större. Ansätt sågen bestämt med högt varv och ett stadigt följsamt grepp.

88 Arbetsteknik - grundregler
Arbetsteknik - grundregler Några grunder i sågteknik Såhär gör du instick Såga med dragande kedja med fullt gaspådrag till ungefär samma djup som svärds bredden. Nu har du en avsats som effektivt förhindrar kast. Att göra instick är nödvändigt när du fäller stora träd och i många andra sammanhang. Ansättningen av insticket är det mest kritiskt eftersom sågningen görs med svärdspetsen.

89 Arbetsteknik - grundregler
Några grunder i sågteknik Såhär gör du instick Rikta upp sågen till den riktning du vill göra insticket i.

90 Arbetsteknik - grundregler
Några grunder i sågteknik Såhär gör du instick Stick nu in svärdet i stammen med fullt gaspådrag. Stöd armarna mot benen.

91 Skötsel av sågen

92 Skötsel av sågen Skruva av luftfilterkåpan. Skruva av luftfiltret.
Skötsel av sågen Skruva av luftfilterkåpan. Skruva av luftfiltret. Tvätta luftfiltret i ljummet vatten med diskmedel eller tvål.

93 Skötsel av sågen Tag av plastkåpan, obs lilla spärren.
Skötsel av sågen Tag av plastkåpan, obs lilla spärren. Lossa HD-filtret.

94 Skötsel av sågen Tag av luftledkåpan.

95 Skötsel av sågen Lossa kabelskon till tändstiftet.

96 Skötsel av sågen Skruva bort de tre skruvarna som håller cylinderkåpan.

97 Skötsel av sågen Lyft av cylinderkåpan. Blås rent försiktigt.
Skötsel av sågen Lyft av cylinderkåpan. Blås rent försiktigt.

98 Skötsel av sågen Skruva bort de fyra skruvarna som håller fläktkåpan.
Skötsel av sågen Skruva bort de fyra skruvarna som håller fläktkåpan.

99 Skötsel av sågen Lyft av fläktkåpan. Blås rent försiktigt.

100 Skötsel av sågen Skruva av de två skruvarna till kopplingskåpan.
Skötsel av sågen Skruva av de två skruvarna till kopplingskåpan. Lyft av kopplingskåpan, svärdet och kedjan.

101 Skötsel av sågen Skruva av skyddsblecket till kedjesmörjningen.
Skötsel av sågen Skruva av skyddsblecket till kedjesmörjningen.

102 Skötsel av sågen Rengör allt enbart med tryckluft, vatten och tvål.
Skötsel av sågen Rengör allt enbart med tryckluft, vatten och tvål. Kontrollera alla slitdelar, byt vid behov. Sätt ihop motorsågen i omvänd ordning. Kontrollera kedjespänningen. Fyll på bränsle och kedjeolja. Kontrollera så att locken håller tätt. Provkör motorsågen.

103 Motorsågskörkort

104 Motorsågskörkort De olika nivåerna 2017-04-07
Kvalitetssäkrad utbildning Skogsstyrelsens motorsågsutbildningar är kvalitetssäkrade genom projektet Säker Skog och följer nivåklassningen för de olika motorsågskörkorten A till D, där A är förstanivån. Motorsågskörkortet har olika nivåer som anpassats för olika brukares behov. För att få motorsågskörkort ska man klara både ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov för varje nivå. Figuren visar hur utbildningstrappan för motorsågskörkortet ser ut.

105 A behörighet För nivå A krävs ingen direkt erfarenhet, enda kravet är att du har fyllt 18 år. Du får lära dig sågens grunder och säkert handhavande vid enklare kapningar. Detta är, med undantag av filning av kedja, vad som ingår i vår övning nr. 90 Motorsågning 1.

106 B behörighet För nivå B krävs att man innehar A behörighet. I vår organisation ska kvalitetssäkringsövning nr. 90 Motorsåg 1 vara genomförd och godkänd.

107 B behörighet

108 F behörighet I vår organisation ska kvalitetssäkringsövning nr. 90 ”Motorsåg 1” och nr. 91 ”Motorsåg 2” vara genomförda och godkända.

109 F behörighet

110


Ladda ner ppt "Uppmärksamhet Omtanke"

Liknande presentationer


Google-annonser