Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering finansiering 400 msek

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering finansiering 400 msek"— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering finansiering 400 msek
Oktober 2010

2 Agenda Nuläge Låneupphandling Marknadsutsikter

3 Nuläge

4 Nuläge - Riktlinjer Saknar tydliga riktlinjer avseende följande:
Riktlinjer för hantering av ränte- och finansieringsrisk (ränte- och kapitalbindning) Användning av räntederivat för att binda räntan (=minska ränterisken) Diversifiering av upplåningen (val av kreditgivare) Säkerställande av konkurrens i upphandling av lån (och eventuellt derivat)

5 Nuläge - Nyckeltal Nacka kommun har i dagsläget följande lån:
Nordea, 200 msek, 3-mån stibor +60 bp Checkkredit (0-400 msek NSSU +50 bp, msek, NSSU +50 bp), nyttjar idag ca 370 msek Inga räntederivat Kommentarer nuvarande låneportfölj (innan nyupplåning) Nuvarande marginaler ligger marginellt över snittet för vad andra kommuner betalar Låg skuldsättning = låg ränterisk = rörlig ränta mest fördelaktigt Finns ingen anledning att i dagsläget betala för längre löptider (=kapitalbindning) Checkkredit fungerar som back-up för att hantera löpande likviditetsbehov

6 Ränte- och kapitalbindning
Ränte- och kapitalbindning är i princip samma sak i dagsläget, d v s befintlig lån och checkkredit har en rörlig ränta och en kort löptid

7 Framtid Nacka kommun kommer de närmsta åren bygga upp en allt större låneportfölj givet planerade investeringar som inte fullt ut kan finansieras med det löpande kassaflödet En större låneportfölj kommer innebära ökade finansiella risker i form av ränte- och refinansieringsrisker Ränterisk = risken för ökade räntekostnader när räntenivån stiger vilket påverkar övrig verksamhet Finansieringsrisk = risken för att kommunen inte får låna eller åtminstone till en ökad finansieringskostnad Nacka kommun bör överväga längre ränte- och kapitalbindning för att skapa en stabilitet i framtida räntekostnader och säkerställa tillgången till kapital

8 Förslag - Nästa steg Tydliggör strategi för ränte- och kapitalbindning
Förläng räntebindningen genom att nyttja dagens låga räntenivåer Använd räntederivat för att skapa förlängning och spridning av ränteförfall Säkerställ konkurrensen genom att använda flera derivatmotparter Kräver derivatavtal Överväg kapitalbindning, avvägning mellan risk (begränsad för kommuner) och kostnad (högre kreditmarginal) Ha en god framförhållning i upphandling av krediter och sträva efter att sprida på flera motparter

9 Låneupphandling

10 Låneupphandling Följande banker var tillfrågade:
Danske Bank Nordea SHB SEB Swedbank Låneförfrågan innehöll följande: 400 MSEK Lån med fast ränta alternativt rörliga lån (3-mån stibor) med kapitalbindning

11 Låneupphandling – Sammanställning
Swedbank lämnade inte offert Danske Bank och SEB lämnade offert på delar av det totala lånebehovet Nordea har lägst ränta (NSSU) men den är inte jämförbar med övriga offerter SHB hade lägst offert avseende s k stiborlån med kort kapitalbindning (90 dagar). SHB hade även lägst offert vad gäller stiborlån med kapitalbindning, undantaget 1-årig löptid men SEB offererade endast på 100 msek.

12 Rekommendation Vi rekommenderar att Nacka kommun accepterar SHB-offerten p g a: Lägst bud (0,15 %), vad gäller stibor lån Offererade på hela lånebehovet Möjlighet att få in ytterligare en kreditgivare Möjlighet att få kapitalbindning till låg marginal (jämfört med andra banker) Villkor 3-mån stibor som räntebas (bättre transparens) Initialt kan kort kapitalbindning väljas (90 dagars) till 0,15 % Bör på sikt överväga kapitalbindning för att minska finansieringsrisken Övriga rekommendationer Förtydliga riktlinjer för ränte- och kapitalbindning Policybeslut om att kunna använda räntederivat för att i närtid minska ränterisken genom att binda räntan

13 Marknadsutsikter

14 Vår marknadssyn Riksbanken kommer att fortsätta höja under resten av året för att ”landa” på 1,25%, räntebanan har justerats ned och överensstämmer i dagsläget bättre med marknaden Med utgångspunkt i den starka svenska ekonomin och en analys av räntekurvan så bedömer vi att de långa räntorna har passerat botten (stark korrelation mellan reporänta, 3-månaders stibor samt 2-års swappen) De senaste årens utveckling har inneburit nya kapitaltäckningskrav, högre upplåningskostnader för bankerna jämfört med tidigare och sämre konkurrens. Vi förväntar oss därför ingen markant förbättring av kreditvillkoren Däremot förbättras bankernas ekonomi och likviditet kontinuerligt, samtidigt som konkurrensen åter ökar något, vilket, relativt sett, bör ge något bättre villkor i förhållande till dagens nivåer. Vi rekommenderar alla kunder att ha en god framförhållning vid ny-/refinansiering och att hålla löpande kontakt med ett antal kreditgivare Som kund bör man vara vaksam vad gäller skrivningar i låneavtal (inte minst avseende kapital- och marginal bindning) Vi förväntar oss en relativt lugn utveckling på räntemarknaderna med efterhand svagt stigande långräntor. Utvecklingen av statsfinanserna i euroområdet kan dock åter komma i fokus.

15 Kontaktuppgifter Lars Olsson Björn Marksell Norm Finanspartner AB
Box 55940 Stockholm Telefon Mobil Björn Marksell Norm Finanspartner AB Box 55940 Stockholm Telefon Mobil Carina Bräck Göteborg Mobil Web Paul Westesson Malmö Mobil Web


Ladda ner ppt "Utvärdering finansiering 400 msek"

Liknande presentationer


Google-annonser