Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mäta innovationsförmåga i team

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mäta innovationsförmåga i team"— Presentationens avskrift:

1 Mäta innovationsförmåga i team
INSTRUKTIONER TILL WORKSHOPLEDARE Mäta innovationsförmåga i team Förändringsinitiering med innovationsindikatorer

2 Bakgrund MINT är en metod som syftar till att involvera teammedlemmar i ett förändringsarbete för ökad innovations-förmåga. Målet med metoden är att definiera aktiviteter och indikatorer för förändringen och därmed lägga grunden till en bestående förändring. Metoden bygger dels på en modell av innovationsarbete i team som är direkt utarbetat från team i företag, dels på principer för ledning av förändringsarbete: involvera alla i förändring, ge team ansvar för sitt egna förändringsarbete. En drivkraft för utvecklingen av MINT var dessutom teams behov av att kunna mäta sitt innovationsarbete och sitt förändringsarbete. MINT kombinerar innovationsmodell med principer för mätning, vilket i sig är ett ledningsverktyg. Metoden har vidareutvecklats och inspirationskorten i metoden är delvis resultatet av ett nära samarbete med Ericsson. Inom Ericsson finns en skräddarsydd variant av MINT och ett material för team att använda i sitt egna förändringsarbete för ökad innovationsförmåga. MINT utvecklades i samarbete mellan LTH, HJ, KTH OCH LTU inom forsknings- och förändringsprogrammet PIEp ( I samarbetet deltog också flera företag såsom Sony Ericsson, St. Jude Medical och Volvo Aero. Se nästa slide för workshopens upplägg och ingående material.

3 Upplägg MINT-workshopen inbegriper ett förhållandevis enkelt flöde av aktiviteter: I presentationen finns inledningsvis några bilder om bakomliggande teori, dessa kan man välja själv i vilken utsträckning man vill ha med. Det kan vara bra för trovärdigheten och som motivation men är inte kritiska, framförallt måste man göra dem till ett eget material. Dessutom presenteras hur metoden kommit till (slide 6). Dialog om innovation och nulägesanalys Identifiera utmaningar för ökad innovationsförmåga Definiera aktiviteter, mål och indikatorer för ett förändringsarbete. Slide 7-11 beskriver principerna bakom MINT, också bra för trovärdigheten och för att förstås själva metodiken bakom. Materialet till workshopen består av följande: PIEp innovationspiloterna MINT (presentation PPT) Därefter kommer själva metoden, beskrivning på två slides (12-13) och sedan varje steg i workshopen. I PPT-filen PIEp Innovationspiloterna MINT Material återfinns alla bilder som behöver skrivas ut till övningarna. På följande slide finns ett förslag på körschema. Detta kan modifieras på olika sätt – ett tips är dock att prata lite själv och låta deltagarna arbeta. PIEp Innovationspiloterna MINT Material (Underlag till de olika övningarna, vilka presenteras löpande i presentationen) Inspirationskort (för workshopledaren själv, eller att använda för deltagarna). I presentationen står ytterligare instruktioner i fältet ”Anteckningar”. Här följer lite om upplägget:

4 Körschema Workshopen bör planeras utifrån en god facilitering med t ex förväntningar, ice breakers, osv. Dessutom kan de olika delarna utformas med olika arbetssätt. Om workshopen omfattar fler deltagare än 6-8 deltagare förbered en gruppindelning (även självorganisering ska förbereredas). Del i workshop Syfte/Mål med delen Behov av tid (cirka) Metod Kommentar (tänk på…) Introduktion Bakgrund till metoden, ev något om teori, alltid syfte och mål med workshop Syftet är att lägga grunden till ett konstruktivt gemensamt arbete med deltagarna 15 min Komplettera med presentationer, förväntningar eller annat som kan ge en god workshop. Visa redan nu vilken tabell som blir slutresultatet. Vad är innovation? Syftar till att få deltagarna in på ämnet och att skapa en första gemensam bild av vad innovation är. 10 min Låt gärna individer tänka själva. Använd ev post its och sätt upp på en gemensam tavla. OM arbetet sker i mindre grupper inom workshopen låt varje grupp “redovisa”. Samling Som ovan Belys att innovation handlar både om att skapa och realisera! Avsluta ev delen med att presentera en egen alt en teoretisk bild av vad innovation är.

5 Körschema forts. Del i workshop Syfte/Mål med delen
Behov av tid (cirka) Metod Kommentar (tänk på…) Hur gör vi idag? Syftar till att på ett förhållandevis ytligt sättanalysera/resonera om hur man arbetar med innovation idag. 30 min Använd MINT-modellen som styrning av arbetet. Be deltagarna att kortfattat beskriva hur varje del går till, vas som sker. Samling Som ovan 20 min Låt varje grupp redovisa eller låt olika grupper redovisa olika delar av modellen. Fråga om de ser att de är bättre inom någon del eller om någon del framstår som mer omogen. Lyft frågan om bilden mellan olika grupper eller mellan individer är hyfsat lika. Risken med den frågan är att den kan skapa ett sidospår – det är inte det primära syftet med workshopen. Parkera frågan om diskussionen blir för lång - det kan vara föremål för en senare workshop.

6 Körschema Del i workshop Syfte/Mål med delen Behov av tid (cirka)
Metod Kommentar (tänk på…) Identifiera utmaningar Identifiera vilka utmaningar man ser för att öka innovationsförmågan 30 min Använd sidorna med utmaningar föreslagna för de olika områdena I MINT-modellen. Använd bladen som de är, eller omforma till kort med en utmaning på varje (tar mer tid). Rekommendera varje deltagare att läsa igenom. Uppmana gruppen att resonera om utmaningarna. Använd ev prickar för att slutligen bestämma vilka som är viktigast att angripa. Samling Som ovan 20 min För ihop gruppernas resultat till ett slutligt förslag till vilka utmaningar som ska innefattas I handlingsplanen (tabellen).

7 Körschema forts. Del i workshop Syfte/Mål med delen
Behov av tid (cirka) Metod Kommentar (tänk på…) Definiera aktiviteter, mål och indikatorer Definiera aktiviteter för att möta utmaningarna och bestäm vilka mål man ska ha för dessa, samt indikatorer för att kunna följa upp och utse ansvariga personer. 30 min Samma arbetssätt som tidigare men stöttat av Inspirationskorten. Där kan deltagarna leta fram just sina utmaningar. Man kan också välja att låta dem arbeta utan inspirationsmaterialet, speciellt aktiviteter ligger ofta inom deras egen kompetens. Samling Som ovan 20 min Sammanför de olika gruppernas resultat. Lyft frågan om de känner sig nöjda med resultatet - behövs ytterligare diskussion eller reflektion. Är planen realistiskt? Är de överens. Finns det resurser att genomföra den. Vilket tidsperspektiv har de på handlingsplanen. Avslutning Knyta ihop påsen 10 min Låt gärna alla komma till tals t ex om workshopen motsvarat förväntningarna eller vad de tar med sig från workshopen. Om arbetet inte kom I mål (tidsbrist/oenigheter) resonera om hur det tas vidare, vem ansvarar för en fortsättning.


Ladda ner ppt "Mäta innovationsförmåga i team"

Liknande presentationer


Google-annonser