Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Neuropsykiatri och missbruk Neuropsykiatri och missbruk Växjö130425 Christian Johansson Specialist i psykiatri.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Neuropsykiatri och missbruk Neuropsykiatri och missbruk Växjö130425 Christian Johansson Specialist i psykiatri."— Presentationens avskrift:

1 Neuropsykiatri och missbruk Neuropsykiatri och missbruk Växjö130425 Christian Johansson Specialist i psykiatri

2 Neuropsykiatri ADHD

3 Neuropsykiatri ADHD ADHD Utvecklingsmässigt funktionshinder Utvecklingsmässigt funktionshinder uppmärksamhet, uppmärksamhet, hyperaktivitet hyperaktivitet impulsivitet. impulsivitet. Svårigheter sen barndomen. Tydligast i skolmiljö Svårigheter sen barndomen. Tydligast i skolmiljö Ökad risk Ökad risk Psykiatrisk samsjuklighet, missbruk Psykiatrisk samsjuklighet, missbruk Utbildningsmässiga och sociala svårigheter Utbildningsmässiga och sociala svårigheter Kriminallitet Kriminallitet

4 Neuropsykiatri ADHD, svårigheter ADHD, svårigheter Dygnsrytmstörning Dygnsrytmstörning Sömnproblem Sömnproblem Bristande tålamod Bristande tålamod Lätt till frustration Lätt till frustration samarbetssvårigheter samarbetssvårigheter Motivationssvårigheter Motivationssvårigheter Svårt att komma igång med mentalt krävande aktiviteter Svårt att komma igång med mentalt krävande aktiviteter Tappar lusten, fullföljer inte åtaganden, växlar spår Tappar lusten, fullföljer inte åtaganden, växlar spår

5 Neuropsykiatri Prevalens Prevalens Barn 5-7%, vuxna 2-3%, specialistpsykiatrin 20% Barn 5-7%, vuxna 2-3%, specialistpsykiatrin 20% Flickor : pojkar 1:6 Flickor : pojkar 1:6 Könsskillnader avtar med åldern Könsskillnader avtar med åldern Orsak Orsak Genetiska faktorer 75% Genetiska faktorer 75% Graviditets och förlossningskomplikationer Graviditets och förlossningskomplikationer Prematuritet Prematuritet Missbruk av nikotin, alkohol, narkotika hos modern Missbruk av nikotin, alkohol, narkotika hos modern Hjärnskador Hjärnskador

6 Neuropsykiatri Differentialdiagnoser och samsjuklighet Differentialdiagnoser och samsjuklighet 80% av vuxna med ADHD har minst en ytterligare psykiatrisk diagnos 80% av vuxna med ADHD har minst en ytterligare psykiatrisk diagnos Ångestsyndrom: samtliga överrepresenterade Ångestsyndrom: samtliga överrepresenterade Affektiva sjukdomar: samtliga överrepresenterade, särskilt dystymi, bipolär sjukdom, ffa typ II, Affektiva sjukdomar: samtliga överrepresenterade, särskilt dystymi, bipolär sjukdom, ffa typ II, Personlighetsstörning: Kluster B. Emotionell instab. Personlighetsstörning: Kluster B. Emotionell instab. Missbruk: Tidig debut, blandmissbruk, CS Missbruk: Tidig debut, blandmissbruk, CS

7 Neuropsykiatri Samsjuklighet forts… Samsjuklighet forts… Utvecklingsstörning Utvecklingsstörning Autismspektrumstörning Autismspektrumstörning Tics/tourettes Tics/tourettes Ätstörning: ffa impulsivt ätmönster, hetsätning Ätstörning: ffa impulsivt ätmönster, hetsätning Somatisk sjuklighet Somatisk sjuklighet Övervikt Övervikt Olycksfall och skador Olycksfall och skador Stressrelaterade tillstånd och utmattningssyndrom Stressrelaterade tillstånd och utmattningssyndrom

8 Neuropsykiatri Autismspektrumtillstånd

9 Neuropsykiatri Nedsatt social interaktionsförmåga Nedsatt social interaktionsförmåga Svårigheter med att använda ickeverbala beteenden Svårigheter med att använda ickeverbala beteenden Svårigheter att etablera vänskapsrelationer Svårigheter att etablera vänskapsrelationer Brist på spontant vilja att involvera andra i glädje, intressen eller aktiviteter Brist på spontant vilja att involvera andra i glädje, intressen eller aktiviteter Brist på social eller emotionell ömsesidighet Brist på social eller emotionell ömsesidighet Begränsade och repetitiva beteendemönster och intressen. Begränsade och repetitiva beteendemönster och intressen. Perceptionsavvikelser: syn, hörsel, känsel

10 Neuropsykiatri Fixering vid enformiga och begränsade intressen som är utmärkande i intensitet eller fokusering. Fixering vid enformiga och begränsade intressen som är utmärkande i intensitet eller fokusering. Fixering vid oändamålsenliga rutiner eller ritualer. Fixering vid oändamålsenliga rutiner eller ritualer. Upprepade motoriska manér Upprepade motoriska manér Enträgen fascination inför delar av saker Enträgen fascination inför delar av saker Prognos Prognos Uttalad autism och låg begåvning, livslångt stöd. Uttalad autism och låg begåvning, livslångt stöd. Högfungerande personer kan genom livet lära sig att kompensera för sina svårigheter. Högfungerande personer kan genom livet lära sig att kompensera för sina svårigheter. Lindrigt drabbade kan förbättra sin funktion så att de inte längre uppfyller diagnoskriterierna i vuxen ålder. Lindrigt drabbade kan förbättra sin funktion så att de inte längre uppfyller diagnoskriterierna i vuxen ålder.

11 Neuropsykiatri Prevalens: Prevalens: 1%, en minoritet har den svårare formen autistiskt syndrom. 1%, en minoritet har den svårare formen autistiskt syndrom. Dubbelt så vanligt med autismspektrumdiagnos för män som för kvinnor. kvinnor större sociala färdigheter Dubbelt så vanligt med autismspektrumdiagnos för män som för kvinnor. kvinnor större sociala färdigheter Många vuxna är ännu odiagnosticerade Många vuxna är ännu odiagnosticerade Riskfaktorer: Riskfaktorer: Ärftlighet dominerar Ärftlighet dominerar Graviditets- och förlossningskomplikationer Graviditets- och förlossningskomplikationer Exponering för alkohol och vissa läkemedel under fosterstadiet Exponering för alkohol och vissa läkemedel under fosterstadiet Hög ålder hos föräldrarna Hög ålder hos föräldrarna

12 Neuropsykiatri Differentialdiagnoser och samsjuklighet Differentialdiagnoser och samsjuklighet Utvecklingsstörning Utvecklingsstörning Svår språkstörning Svår språkstörning ADHD ADHD Vid autismspektrumstörning benägenhet att fastna i detaljer, fokusera avvikande Vid autismspektrumstörning benägenhet att fastna i detaljer, fokusera avvikande Vid ADHD vissa sociala samspelssvårigheter Vid ADHD vissa sociala samspelssvårigheter Tourettes syndrom Tourettes syndrom Tics kan vara svåra att skilja från stereotypier Tics kan vara svåra att skilja från stereotypier

13 Neuropsykiatri Differentialdiagnostik och samsjuklighet forts… Differentialdiagnostik och samsjuklighet forts… Tvångssyndrom (OCD) Tvångssyndrom (OCD) Tvångsbeteenden upplevs som besvärande, autistiska ritualer som positiva Tvångsbeteenden upplevs som besvärande, autistiska ritualer som positiva Social fobi Social fobi Socialt undvikande Socialt undvikande Mentaliseringsförmågan skiljer sig åt Mentaliseringsförmågan skiljer sig åt Depression Depression Mimikfattigdom, monotont röstläge, svårigheter att beskriva känslor Mimikfattigdom, monotont röstläge, svårigheter att beskriva känslor

14 Neuropsykiatri Differentialdiagnostik och samsjuklighet forts… Differentialdiagnostik och samsjuklighet forts… Schizofreni Schizofreni Svårigheter med mentalisering, brister i exekutiva funktioner Svårigheter med mentalisering, brister i exekutiva funktioner hallucinationer/vanföreställningar, motoriska och negativa symtom hallucinationer/vanföreställningar, motoriska och negativa symtom Tidpunkt för debut skiljer sig Tidpunkt för debut skiljer sig Båda tillstånden kan förekomma samtidigt Båda tillstånden kan förekomma samtidigt

15 Missbruk

16 Neuropsykiatri Missbruk Missbruk Användande av berusningsdrog utanför social norm Användande av berusningsdrog utanför social norm Socialt negativa konsekvenser Socialt negativa konsekvenser Beroende Beroende Missbruk Missbruk Biologiskt beroende med tillvänjning och abstinens Biologiskt beroende med tillvänjning och abstinens

17 Neuropsykiatri ADHD och missbruk ADHD och missbruk Berusning, ta bort abstinens Berusning, ta bort abstinens Alkohol och droger kan ge symtomlindring Alkohol och droger kan ge symtomlindring Varva ner, komma till ro, somna Varva ner, komma till ro, somna Känsla av fokus och lugn Känsla av fokus och lugn Minska sociala svårigheter Minska sociala svårigheter Såväl ADHD som missbruket behöver behandlas för att få god effekt Såväl ADHD som missbruket behöver behandlas för att få god effekt

18 Neuropsykiatri ADHD och missbruk ADHD och missbruk Tidig missbruksdebut Tidig missbruksdebut Kortare steg från missbruk till beroende Kortare steg från missbruk till beroende Intensivare missbruksstil Intensivare missbruksstil Oftare återfall i missbruk Oftare återfall i missbruk

19 Neuropsykiatri ADHD och missbruk ADHD och missbruk Sårbarhet för missbruksutveckling Sårbarhet för missbruksutveckling Låg impulskontroll Låg impulskontroll Utanförskap Utanförskap Stresskänslighet Stresskänslighet Sociala svårigheter Sociala svårigheter

20 Neuropsykitri ADHD och missbruk ADHD och missbruk Sociala konsekvenser Sociala konsekvenser Missbruket tar över fokus för individen Missbruket tar över fokus för individen Mental och fysisk belastning Mental och fysisk belastning Påverkar dagliga rutiner och aktiviteter negativt Påverkar dagliga rutiner och aktiviteter negativt Försämrar sociala relationer Försämrar sociala relationer Svårigheter att upptätthålla åtaganden och sysselsättning Svårigheter att upptätthålla åtaganden och sysselsättning Försämrar följsamhet till vård och behandling Försämrar följsamhet till vård och behandling

21 Neuropsykiatri Försämrade behandlingsresultat för personer med missbruk och ADHD Försämrade behandlingsresultat för personer med missbruk och ADHD Svårare att ställa in medicinering Svårare att ställa in medicinering Risk för avbruten behandlingskontakt vid återfall Risk för avbruten behandlingskontakt vid återfall ADHD-medicinering kan ge sug ADHD-medicinering kan ge sug rädsla för drogkänsla/avtändning rädsla för drogkänsla/avtändning

22 Neuropsykiatri AST och missbruk AST och missbruk Det är generellt lägre risk för missbruk hos gruppen individer som lider av autismspektrumstörning Det är generellt lägre risk för missbruk hos gruppen individer som lider av autismspektrumstörning Möjligen kan deras rutinmässiga beteende kräva särskilt motivationsarbete. Möjligen kan deras rutinmässiga beteende kräva särskilt motivationsarbete.

23 Neuropsykiatri Missbruk och behandling Missbruk och behandling Beroendevård om aktivt missbruka och samtidig medicinering Beroendevård om aktivt missbruka och samtidig medicinering Missbrukskontroll, urin, blod Missbrukskontroll, urin, blod Alkohol: utandning, leverprover, CDT Alkohol: utandning, leverprover, CDT Droger: Urin, blod Droger: Urin, blod Behandling av ADHD ökar inte missbruksfrekvensen Behandling av ADHD ökar inte missbruksfrekvensen Läkemedel 1:a hand atomoxetin om drogmissbruk Läkemedel 1:a hand atomoxetin om drogmissbruk

24 Neuropsykiatri Omhändertagande Omhändertagande Strukturerad kontakt Strukturerad kontakt Motivationsarbete för nykterhet Motivationsarbete för nykterhet Drogkontroll Drogkontroll Retroaktiv sjukskrivning Retroaktiv sjukskrivning Hjälp med Hjälp med Boendeproblem Boendeproblem Ekonomiska problem Ekonomiska problem Stöd i myndighets och arbetslivskontakter Stöd i myndighets och arbetslivskontakter Läkemedel för hjälp för nykterhet och att minska sug Läkemedel för hjälp för nykterhet och att minska sug

25 Gruppdiskussion Hur fungerar samverkan kring personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar idag? Hur fungerar samverkan kring personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar idag? När det framkommer att det förekommer missbruk hos en klient/kund/patient, hur brukar ni då gå tillväga för att hantera situationen? När det framkommer att det förekommer missbruk hos en klient/kund/patient, hur brukar ni då gå tillväga för att hantera situationen? Utifrån er erfarenhet vad brukar kunna fungera och var brukar det uppstå problem handläggningsmässigt vid missbruksproblem? Utifrån er erfarenhet vad brukar kunna fungera och var brukar det uppstå problem handläggningsmässigt vid missbruksproblem? Upplever ni att de skilda aktörernas uppdrag kolliderar vid missbruksfrågor? Upplever ni att de skilda aktörernas uppdrag kolliderar vid missbruksfrågor? Skiljer det sig i handläggning, i er verksamhet, av dem som har neuropsykiatrisk diagnos gentemot de som uppvisar tydliga tecken på funktionshinder men inte har någon diagnos? Skiljer det sig i handläggning, i er verksamhet, av dem som har neuropsykiatrisk diagnos gentemot de som uppvisar tydliga tecken på funktionshinder men inte har någon diagnos?

26 Gruppdiskussion Hur skulle du vilja att samverkan kring personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar fungerade? Fungerar handläggningen väl eller önskar ni att det såg ut på något annat sätt? Hur skulle ni vilja att det fungerade för att förbättra handläggningen och bli mer effektiv i hjälpen till individer med missbruksproblem? Får ni det stöd ni tycker er behöva i arbetet med dessa människor? Om inte hur önskar ni att det ska se ut?

27 Neuropsykiatri Behandling och stödinsatser

28 ADHD

29 Neuropsykiatri Behandling Behandling Läkemedel: 70% svarar på behandling. Identifiera kontraindikation Läkemedel: 70% svarar på behandling. Identifiera kontraindikation Metylfenidat Metylfenidat Atomoxetin Atomoxetin Dexamfetamin Licensförskrivning Dexamfetamin Licensförskrivning Psykologisk behandling Psykologisk behandling Patient och anhörigutbildningar Patient och anhörigutbildningar Färdighetsträning, Färdighetsträning, Arbetsminnesträning Arbetsminnesträning

30 Neuropsykiatri Behandling, läkemedel Behandling, läkemedel Särskilda överväganden vid missbruk Särskilda överväganden vid missbruk behandling av beroendetillstånd och ADHD bör ske inom beroendevården behandling av beroendetillstånd och ADHD bör ske inom beroendevården

31 Neuropsykiatri Stödinsatser Stödinsatser Skilda individer har skilda behov av stöd i vardagen Skilda individer har skilda behov av stöd i vardagen ADHD-center: upp till 25åå ADHD-center: upp till 25åå Arbetsterapeut utprovar och följer upp för ändamålsenligt användande Arbetsterapeut utprovar och följer upp för ändamålsenligt användande Minnes, struktur och organisation Minnes, struktur och organisation Handdatorer Handdatorer White board, almanackor, appar White board, almanackor, appar Täcken Täcken Boll och kedjetäcke Boll och kedjetäcke

32 Neuropsykiatri Stödinsatser Stödinsatser Samordnare, personligt ombud eller klientombud Samordnare, personligt ombud eller klientombud Stöd i hemmet: vardagssituationer, rutiner, kommunalt boendestöd Stöd i hemmet: vardagssituationer, rutiner, kommunalt boendestöd Stöd vid studier: Individuellt utformat Stöd vid studier: Individuellt utformat Stöd i arbete, AF-unga funktionshindrade Stöd i arbete, AF-unga funktionshindrade Försörjningsstöd: AF, FK, socialtjänsten Försörjningsstöd: AF, FK, socialtjänsten Stöd till närstående: som förälder, till förädrar/anhörig Stöd till närstående: som förälder, till förädrar/anhörig

33 Neuropsykiatri Bemötande Bemötande Tydlighet, återkommande instruktioner, muntligt och skriftligt Tydlighet, återkommande instruktioner, muntligt och skriftligt Återkoppling Återkoppling Motivationsstyrd aktivitet, återkommande bekräftelse Motivationsstyrd aktivitet, återkommande bekräftelse Dela upp aktiviteter i kortare moment Dela upp aktiviteter i kortare moment Tydlig, konkret arbetsbeskrivning Tydlig, konkret arbetsbeskrivning

34 Autismspektrumtillstånd

35 Neuropsykiatri Behandling Behandling Läkemedel Läkemedel Symtomatisk Symtomatisk Läkemedelskänsliga Läkemedelskänsliga Psykologisk behandling Psykologisk behandling Beteendeintervention Beteendeintervention Fokus på stärkt självkänsla Fokus på stärkt självkänsla Depressions- och ångesttillstånd Depressions- och ångesttillstånd

36 Neuropsykiatri Behandling forts… Behandling forts… Habilitering Habilitering Rådgivning Rådgivning Psykopedagogiska insatser Psykopedagogiska insatser Kognitivt stöd och hjälpmedel Kognitivt stöd och hjälpmedel Logoped Logoped Apergerscenter Apergerscenter

37 Neuropsykiatri Stödinsatser Stödinsatser LSS LSS Daglig sysselsättning Daglig sysselsättning Boende med särskilt stöd Boende med särskilt stöd Tandvård Tandvård Stöd vid studier Stöd vid studier Stöd i arbete Stöd i arbete Stöd och anpassning (AF, AF Unga Funktionshindrade, privata aktörer) Stöd och anpassning (AF, AF Unga Funktionshindrade, privata aktörer) Försörjning: Lönearbete, FK, AF, Försörjningsstöd Försörjning: Lönearbete, FK, AF, Försörjningsstöd

38 Neuropsykiatri Bemötande Bemötande Begränsa öppna vida frågor Begränsa öppna vida frågor Personen kan ha svårt att härleda syftet med frågan Personen kan ha svårt att härleda syftet med frågan Konkret information: orsak, syfte, förväntningar, beskrivning Konkret information: orsak, syfte, förväntningar, beskrivning Undvik symboliskt språk och liknelser Undvik symboliskt språk och liknelser Muntlig och skriftlig information Muntlig och skriftlig information Återkoppling av information Återkoppling av information Föreslå att individen har med sig annan person till möten för hjälp med informationsinhämtning Föreslå att individen har med sig annan person till möten för hjälp med informationsinhämtning

39 Bemötande

40 Bemötande ABC ABC Aktiverare 20% Aktiverare 20% Beteende, förändring Beteende, förändring Konsekven s 80% Konsekven s 80% Förstärkning Förstärkning Positiv Positiv Negativ Negativ Försvagning Försvagning Positiv Positiv negativ negativ

41 Bemötande Motstånd i dialog Motstånd i dialog Prioritering av hot och risker Prioritering av hot och risker Dysfunktionell situation mot okänd situation Dysfunktionell situation mot okänd situation Behov av att bli sedd och förstådd Behov av att bli sedd och förstådd

42 Bemötande Bemötande Bemötande Tro på personens beskrivning och sina upplevelser Tro på personens beskrivning och sina upplevelser Validera patientens känslor och upplevelser Validera patientens känslor och upplevelser Hur skulle jag uppleva samma situation? Hur skulle jag uppleva samma situation? Möt personen där denne befinner sig Möt personen där denne befinner sig Hur kan vägen mot sysselsättning eller vardagsaktiviteter samordnas med personens strävan och önskningar? Hur kan vägen mot sysselsättning eller vardagsaktiviteter samordnas med personens strävan och önskningar? Vilken information är viktig? Vilken information är viktig? Hur överföra information? Hur överföra information?

43 Bemötande Formulering av vardagslivsmål, vilka som är uppnådda och hur nå de övriga. Möjliga positiva förstärkare Formulering av vardagslivsmål, vilka som är uppnådda och hur nå de övriga. Möjliga positiva förstärkare God hälsa God hälsa ekonomisk, vård och omsorgsautonomi ekonomisk, vård och omsorgsautonomi Ha en funktion att fylla Ha en funktion att fylla Vara en förebild för barn och andra Vara en förebild för barn och andra Kärleks och vänskapsrelationer Kärleks och vänskapsrelationer Hobby Hobby Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet Dygnsrytm Dygnsrytm

44 Bemötande Bemötande forts… Bemötande forts… Undvika motstånd i kommunikationen Undvika motstånd i kommunikationen Stimulera personen att formulera möjligheter och svårigheter. Stimulera personen att formulera möjligheter och svårigheter. Hur kan vi hjälpa personen inom de ramar vi har i stället för att gränssätta personen Hur kan vi hjälpa personen inom de ramar vi har i stället för att gränssätta personen Sysselsättning som primär funktion för livskvalitet och behandling i patientens intresse Sysselsättning som primär funktion för livskvalitet och behandling i patientens intresse Samhällsekonomiska aspekter sekundära men inte oviktiga Samhällsekonomiska aspekter sekundära men inte oviktiga

45 Samverkan Samverkan i klinisk praktik Samverkan i klinisk praktik Möte med personen och sammanställning av professionsspecifik information Möte med personen och sammanställning av professionsspecifik information Nätverksmöte med genomgång av information och planering Nätverksmöte med genomgång av information och planering Kartläggning av möjligheter, risker och svårigheter som bör adresseras hos respektive aktör Kartläggning av möjligheter, risker och svårigheter som bör adresseras hos respektive aktör Plan för arbetsförmågebedömning och när vägs ände är nådd Plan för arbetsförmågebedömning och när vägs ände är nådd Återkoppling-checkpoints återkommande under arbetsträning Återkoppling-checkpoints återkommande under arbetsträning

46 Samverkan Frågor vid nätverksmöte Frågor vid nätverksmöte Vilken information bär patienten med sig? Vilken information bär patienten med sig? Vilken information behöver patienten? Vilken information behöver patienten? Vilken information behöver de andra parterna av mig? Vilken information behöver de andra parterna av mig? Vad tror jag att de andra parterna behöver för information av varandra? Vad tror jag att de andra parterna behöver för information av varandra? Vad behöver jag för information av de andra? Vad behöver jag för information av de andra? Vilken färdplan kan vi komma överens om? Vilken färdplan kan vi komma överens om?

47 Tack


Ladda ner ppt "Neuropsykiatri och missbruk Neuropsykiatri och missbruk Växjö130425 Christian Johansson Specialist i psykiatri."

Liknande presentationer


Google-annonser