Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är dokumentation för oss på Ekot?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är dokumentation för oss på Ekot?"— Presentationens avskrift:

1 Vad är dokumentation för oss på Ekot?

2 Vidareutvecklings-samtal
Verksamhet Dokumentation Reflektion MÅL SKA Hur blev det? Vart ska vi? Vidareutvecklings-samtal

3 Vad är dokumentation? Dokumentation är en sammanställning av tillhandahållande av information för forskning. Ordet dokumentera betyder att styrka, bevisa.

4 Pedagogisk dokumentation: Informationsdokumentation:
Individdokumentation: Observation (olika sorter) Fotografi Film Ljudinspelning Tidslinje mm Genom reflektion blir dokumentationen pedagogisk! Fotografier Barns skapande Text mm Vidareutvecklingssamtal Bibas Egna anteckningar mm För pedagoger- Utveckling av verksamheten och barngrupp Till föräldrar och barn- Synliggöra verksamheten För barn- Barns individuella utveckling

5 Individdokumentation
Oavbrutet, sammanhängande, fortlöpande. Att vi på t.ex. reflektion och handledning skriver i det vi pratar om kring barn och barngrupp, varje vecka! För barn- Barns individuella utveckling Vidareutvecklingssamtal: dokument i dator där vi jobbar kontinuerligt för varje enskilt barn, samtal i mars, Bibas: vi jobbar inom arbetslagen och med handledning vid behov kring hur vi ska möta varje enskilt barn, vi dokumenterar kontinuerligt de steg vi tar Egna anteckningar: dina egna och avdelningens anteckningar kring enskilda barn och verksamheten

6 Informationsdokumentation
Till föräldrar och barn- Synliggöra verksamheten Fotografier: Bilder ur verksamheten på väggar eller dylikt, inne och ute Barns skapande: teckningar, byggen, lera, målningar, mm mm som finns framme Text: beskrivningar ur verksamheten på väggar eller dylikt, inne och ute

7 Pedagogisk dokumentation
För pedagoger- Utveckling av verksamheten och barngrupp Genom reflektionen blir dokumentationen pedagogisk!

8 Reflektion Reflektion… ”Pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsvektyg som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete.” Hillevi Lenz Taguchi Ordet reflektera betyder: Återkasta, återspegla, ägna tankar om något. Synonymer: Tänka igenom, tänka noga, överväga, begrunda, fundera. Egen reflektion/självreflektion (samtal med sig själv) innebär ”tolkning” och är således inte en direkt kvalitetshöjande handling. Den saknar demokratisk aspekt samt dialog och resulterar därför enbart i ett tolkningsföreträde. Detta betyder att ”egen reflektion” inte kan ersätta ett gemensamt reflektionsarbete som är utmärkande i ett arbete med pedagogisk dokumentation. Inom pedagogisk dokumentation handlar reflektion om kollektiva lärprocesser, där dialogen och utforskande samtal är centrala aspekter. (Katinka Vinrot Andersen/Lärarfortbildningar AB)

9 Pedagogisk dokumentation
Observation: ex. observationsschema, kommunikationsschema, kartläggning, anteckningar, mm KOMMUNIKATION OBSERVATIONSSCHEMA Händelse:_________________________ Datum:_____________________________ Närvarande:___________________________________________________ GÖR SÄGER REFLEKTION KARTLÄGGNING

10 Pedagogisk dokumentation
Fotografi: miljö, görande, barn, pedagoger tar kort, barn tar kort, uppifrån, nedifrån, långt bort, nära mm mm Film: miljö, görande, barn, pedagoger filmar, barn filmar, uppifrån, nedifrån, långt bort, nära, länge mm mm Ljudinspelning: vad säger barn och/eller pedagoger Tidslinje: En vanlig dag 6,30 öppning 7,00 göra frukost 7,30 äta frukost 8,00 fri lek 8,30 påklädning Osv…

11 Det här är frågor vi kan ställa oss innan vi börjar:
Dokumentation Vilken ände börjar vi i? Arbete med pedagogisk dokumentation utgår från det som sker bland barnen; det som barnen är upptagna med här och nu och det som intresserar dem i den dagliga verksamheten. Något förenklat kan man säga att det handlar om att fånga barnens pågående aktiviteter och relationer för att få en möjlighet att diskutera dessa och utmana dem vidare. (Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation/Skolverket) Det här är frågor vi kan ställa oss innan vi börjar: Vilket syfte har vi med dokumentationen? Vilket verktyg för dokumentation behöver vi? För vem/vilka dokumenterar vi? (individ, pedagogisk, information) Vem gör vad? Vilket fokus ska vi ha under dokumentationen?

12 Frågor att ställa sig medans vi dokumenterar:
Dokumentation Vilken ände börjar vi i? Frågor att ställa sig medans vi dokumenterar: Vilket fokus/syfte har vi med dokumentationen? Hur agerar vi när vi dokumenterar? (sitta still, prata, perspektiv på foto, alla barn, ett barn, inget barn, görandet, nära, långt bort mm) Kom ihåg att det här är insamlande av dokumentation, utan reflektion!

13 Dokumentation Vilken ände börjar vi i?

14 Vilka frågor kan vi ställa oss när vi gör dokumentationen pedagogisk?
Vilken ände börjar vi i? Vilka frågor kan vi ställa oss när vi gör dokumentationen pedagogisk? Vilka bra möten sker? Vilken roll spelar materialet för det som sker? Vilken roll spelar pedagogen för det som sker? Vilken roll spelar miljön för det som sker? Vilken roll spelar barnen/gruppen för det som sker? Hur skulle man kunna utmana barnen vidare? Hur får barnen syn på sitt eget lärande? Gör jag det jag säger/tror att jag gör? Vad var barnen intresserade av? Vad talade barnen om? Vad tyckte du som pedagog var fascinerade? Förberedde vi oss tillräckligt?

15 Vilka frågor kan vi ställa oss när vi gör dokumentationen pedagogisk?
Vilken ände börjar vi i? Vilka frågor kan vi ställa oss när vi gör dokumentationen pedagogisk? Var barnen väl förberedda? Fick barnen för mycket eller för lite stöd? Hur ser vi att vi jobbar efter målen i Lpfö98/10? Hur ser vi att vi jobbar efter vår SKA-mål? Hur ser vi att det är roligt/meningsfullt för barnen? Hur kan vi se att barnen blir annorlunda i sig själva/sitt kunnande? Vad ser vi för lärandeprocesser och förändrat kunnande? Vad håller barnen på att undersöka? Kan den här dokumentationen säga något om verksamheten i stort? Kan den här dokumentationen säga något om organisationen? Hur kan dokumentationen blir en del i utvecklingen av verksamheten? Vilka skillnader i sig själv kan uppstå hos barnet om nya material tillförs?

16 Vilka frågor kan vi ställa oss när vi gör dokumentationen pedagogisk?
Vilken ände börjar vi i? Vilka frågor kan vi ställa oss när vi gör dokumentationen pedagogisk? Vilka begrepp behöver vi lära oss för att kunna utmana barnen vidare i deras lärprocesser? Vad gynnar eller hindrar olika undersökningar? Vilken kunskap behöver vi tillägna oss för att kunna utmana barnen vidare? Vad var det oväntade i situationen? Vad fick dig att välja den här uppgiften? Hur tror du att dina förväntningar påverkade situationen? Hur förstod barnen utmaningen/händelsen/samlingen/uppgiften/leken? På vilket sätt närmade sig barnen händelsen? Vilka strategier/lärstilar använder sig barnen av? Hur tar barnen del av varandras idéer/kunnande?

17 Vilka frågor kan vi ställa oss när vi gör dokumentationen pedagogisk?
Vilken ände börjar vi i? Vilka frågor kan vi ställa oss när vi gör dokumentationen pedagogisk? Vilka var olikheterna och likheterna kring barnens sätt att göra/uttrycka sig? Hur kan barnen nå materialet? Hur ser vi att miljön bidrar till utforskande för barnen? Vad finns tillgängligt och vad finns inte? Vilka strategier använder barnen för att stötta, hjälpa, utmana något barn? Vilka pedagogiska ställningstaganden ligger till grund för miljön/aktiviteten/förhållningssättet? Vilka läroprocesser är barnen inne i? Vad är det barnen försöker förstå? Kan valet av verktyg för dokumentation påverka hur vi tolkar innehållet? Vad kan vi förändra/tillföra för att barnen ska bli annorlunda i sig själva/sitt kunnande? Vad visar dokumentationen när det gäller pedagogernas roll för barnens lärande? Vilket inflytande har barnen på verksamheten?

18 Vilka frågor kan vi ställa oss när vi gör dokumentationen pedagogisk?
Vilken ände börjar vi i? Vilka frågor kan vi ställa oss när vi gör dokumentationen pedagogisk? Vad är det första man möter när man kommer till avdelningen? Vilka signaler ger hallen/ateljén/bygg&konstruktion/utemiljön? Vilket material finns för att bygga/skapa/utforska/utmana? Vad kan barnen göra utifrån det vi ser? Kan ett byggande/skapande pågå över tid? Finns det naturliga mötesplatser i rummet? Vilka aspekter gör bygg/ateljé oemotståndligt för barnen? Är miljön tydlig och inbjudande? Hur förvaras materialet och hur påverkar förvaringen ögat? Vilken barnsyn syns? Vilka regler finns och hur syns det i miljön?

19 Reflektion

20 Hur ställer vi oss frågor?
Dokumentation Hur ställer vi oss frågor? Till barnen: Ställ frågan som om det inte finns ett rätt svar! Personorienterade frågor (vad tror du att biet gör?) Poetiska frågor (vad tror du att biet tänker) Kontrasterande frågor (aldrig, alltid) Frågor av estetisk och känslomässig art (hur tycker du att regnet ser ut/känns) Vetenskapliga processfrågor (hur kan regn bli till, vad kan regn behövas till) Var noga med hur frågan ställs, det påverkar svaret! Till pedagoger: Börja frågan med: Vad… Var… Hur… Vilka… På vilket sätt… Vem… Varför… osv… Ställ öppna, inte slutna frågor!!

21 Vad vinner vi på att arbeta med pedagogisk dokumentation?
Om barnens utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska kunna utgöra grunden för förskolans verksamhet ger arbetet med pedagogisk dokumentation goda förutsättningar att lyckas. Dokumentationen är viktig för förståelsen av barnens erfarenheter och vad de visar intresse för, samt för utvärderingen av verksamheten. Att använda pedagogisk dokumentation gör det möjligt att arbeta utforskande och ta tillvara barn nyfikenhet och lust att lära. I och med att nyare forskning i allt högre utsträckning betonar människors relationer till den omgivande fysiska världen, har ett relationellt och interaktivt lärande fått en delvis ny innebörd. Det är inte längre enbart de sociala, interpersonella relationerna som står i centrum, utan även relationerna mellan människan och den fysiska omvärlden. Det vill säga förbindelserna och relationerna mellan olika materialiteter, människor och miljöer, det intra-aktiva relationerna. Detta tankesätt har kommit att spela stor roll för förståelsen av lärande, arbetssätt och dokumentationsarbete. Hillevi Lenz Taguchi i Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation/Skolverket

22 Vidareutvecklings-samtal
Verksamhet Dokumentation Reflektion MÅL Pedagogisk dokumentation Individ dokumentation Informations dokumentation SKA Hur blev det? Vart ska vi? Vidareutvecklings-samtal Det här sättet att arbeta med pedagogisk dokumentation är ett SKA på förskolan Ekot. Vi utgår från Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation samt innehållet i den här PP.

23 Tack för oss! Några övriga frågor?


Ladda ner ppt "Vad är dokumentation för oss på Ekot?"

Liknande presentationer


Google-annonser