Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marianne Feldt Christina Jansson. Transfer of Innovation (Vidareutvecklingsprojekt) Vidareutveckla och implementera en metod, ett verktyg eller liknande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marianne Feldt Christina Jansson. Transfer of Innovation (Vidareutvecklingsprojekt) Vidareutveckla och implementera en metod, ett verktyg eller liknande."— Presentationens avskrift:

1 Marianne Feldt Christina Jansson

2 Transfer of Innovation (Vidareutvecklingsprojekt) Vidareutveckla och implementera en metod, ett verktyg eller liknande för att förbättra yrkesutbildningen i partnerländerna Projektpartners: minst 3 länder Projekttid: max 2 år Finansiering: max 75 % från EU Stöd: max 300 000 Euro Antal: 7 projekt i Sverige år 2011 Sista ansökningsdag: 2 februari 2012

3 Frågor att besvara innan ansökan Varför? (Hur ser behovet ut inom yrkesutbildningen i Europa/Sverige?) Vad? Vad skulle kunna lösa problemet? Vad bygger ni vidare på? Hur? Hur ska ni gå till väga? När? Hur ser tidsplanen ut? Vilka? Varför just dessa partners? Hur väl är projektet förankrat inom respektive organisation? Hur mycket kommer det att kosta?

4 Projektpartnerskapet Att sätta ihop det ultimata projektpartnerskapet är vitalt för projektprocessen och resultatet. Vilken kompetens behövs i projektet? Vad kan varje partner bidraga med? Varför vill de vara med? Hur kan resultatet användas i de olika länderna? Behövs det fler partners från Sverige?

5 Projektprocessen TOI Identifiera och analysera målgruppens behov Hitta befintliga produkter/resultat/material som kan anpassas till målgruppens behov Anpassa materialet till respektive lands utbildningssystem, kultur, behov, lagar och regler etc Forts....

6 Projektprocessen TOI.....forts Testa materialet i de nya sammanhangen (kulturella, språkliga, med flera) Implementera materialet i yrkesutbildningen regionalt, nationellt, europeiskt och/eller anpassat till berörda branscher

7 Teman för utvecklingsprojekt 2012 1.Uppmuntra samarbete mellan yrkesutbildning och arbetsliv 2.Utbildning och kompetensutveckling av yrkeslärare, handledare, utbildningsledare och vägledare (15 p extra) 3.Främja nyckelkompetenserna inom yrkesutbildning 4.Vidareutveckla mobilitetsstrategier inom yrkesutbildning 5.ECVET för genomsynlighet och erkännande av läranderesultat och kvalifikationer (15 p extra) 6.Förbättra kvalitetssäkringssystemen inom yrkesutbildning

8 EQF (European Qualification Framework) - Verktyg för att jämföra kvalifikationer EQF ska göra det lättare att jämföra kunskaper, färdigheter och kompetens vilket i sin tur ska underlätta för enskilda att studera och arbeta i olika länder

9 I EQF beskrivs resultatet av lärande – ”learning outcomes” som kunskap, färdigheter och kompetens

10 ECVET (VET) Vocational Education and Training (ECVET) European Credit transfer for VET är ett verktyg för rörlighet av kvalifikationer och kompetens. ECVET kan användas i alla EQF:s nivåer.

11 Resultatet av lärande (Learning Outcomes) Begreppet Learning Outcomes är primärt i ECVET Vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser en individ ska ha efter en genomgången utbildning kan formuleras som resultat av lärande (Learning. Outcomes).

12 Lärande resultatet (Learning Outcomes) delas upp i mindre enheter (Units). Varje enhet motsvarar en viss poäng (points). VET Qualification (Learning Outcome) 75 Points Unit 15 Points 20 Points 40 Points

13 Sara får chansen att åka utomlands och praktisera. Saras lärare i land A definierar vad det är hon ska lära sig på praktiken i land B (en eller flera Units). B A

14 När Sara kommer tillbaka vill hon få tillgodoräkna sig sina nya kunskaper och kompetenser (Units) i sin utbildning. B A Uppnådda mål

15 Kan B verifiera att Sara har uppnått målen i respektive enhet (Unit)? Hur kan vi få A att godkänna B:s utvärdering och tillgodoräkna Sara motsvarande poäng? Hur bör ett ömsesidigt förtroende (Mutual trust) fungera? B A Resultatet av lärande

16 Validering kan ske av formella kunskaper (strukturerad utbildning med betyg), icke-formella kunskaper (strukturerad utbildning utan formella betyg) och informella kunskaper (kunskaper som vi har fått på andra sätt, t ex arbetslivserfarenhet, fortbildning, böcker eller annan media). Om X inte har formella betyg med sig till sitt nya land, kan X då få sina Resultat av lärande validerade, så han kan tillgodoräkna sig dem? XA Resultat av lärande

17 The European Quality Assurance Reference Framework (EQARF)

18 1. Encouragement of cooperation between VET and the world of work - Uppmuntra samarbete mellan yrkesutbildning och arbetsliv Utveckla samarbete mellan yrkesutbildning och arbetsliv, så att utbildningarna i större utsträckning kan förstå och möta arbetsmarkandens behov. Ett sätt kan vara att utveckla arbetsplatsförlagt lärande. Utmaningarna är bland annat miljöförändringar samt en åldrande befolkning. Dessa områden kommer ha ett större behov framöver av utbildad personal.

19 2. Support to initial and continuous training of VET teachers, trainers, tutors and VET institution managers - Utbildning och kompetensutveckling av yrkeslärare, handledare, utbildningsledare samt vägledare Att resultatet av lärandet är det viktiga och inte hur eller var lärandet skett, kan medföra att det behövs nya pedagogiska metoder och nya sätt att utvärdera lärandet. Arbetsplatsförlagt lärande förutsätter samarbete mellan lärare och handledare. Hur får vi in nyckelkompetenserna inom yrkesutbildningen? Att validera kunskaper, färdigheter och kompetenser som individerna har tillägnat sig utanför det formella utbildningsväsendet kräver också nya kompetenser.

20 Nyckelkompetenser för livslångt lärande 1. Kommunikation på modersmålet 2. Kommunikation på främmande språk 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens 4. Digital kompetens 5. Lära att lära 6. Social och medborgerlig kompetens 7. Initiativförmåga och företagaranda 8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer

21 3. Promotion of the acquisition of key competences in VET - Främja nyckelkompetenserna inom yrkesutbildning Att tillägna sig nyckelkompetenser är särskilt viktigt för elever som har brister i sin tidigare utbildning. Kompetenser som lyfts fram är: -Digital och teknisk kompetens -Entreprenörskap -Språk med fokus på yrkesterminologi -Kompetenser som behövs för att leva och arbeta i ett allt mer diversifierat samhälle.

22 4. Development and transfer of mobility strategies in VET - Vidareutveckla mobilitetsstrategier inom yrkesutbildning För att kunna höja mobiliteten inom yrkesutbildning så måste hållbara strukturer byggas upp runt kvalitetssäkring, hitta lämpliga partnerorganisationer samt involvera små och medelstora företag. Vidarutveckla metoder och verktyg som stöder mobilitet: -Få med arbetslivet, särskilt mindre företag. -Få med olika branscher och/eller regioner. -Underlätta mobilitet för lärlingar.

23 5. Improving quality assurance systems in VET - Förbättra kvalitetssäkringssystemen inom yrkesutbildning Vidareutveckla och implementera tidigare projekt och kvalitetssäkringsmetoder och verktyg som utgår ifrån den europeiska referensramen för kvalitetssäkring (European Quality Assurance Reference Framework). Alla projektansökningar inom detta tema måste säkra att det ni önskar göra överenstämmer med arbetet som bedrivs inom EQAVET (Skolinspektionen ansvarar för detta i Sverige).

24 6. ECVET for transparency and recognition of learning outcomes and qualifications -ECVET för genomsynlighet och erkännande av läranderesultat och kvalifikationer Vidareutveckla och implementera ECVET genom: -Utveckling av praktiska åtgärder som underlättar förståelsen och tillämpningen av ECVET -Praktiska lösningar som underlättar nytänkande inom yrkesutbildning genom att använda ECVET inom mobilitet och validering av icke-formellt och informellt lärande. -Utveckling och spridning av strategiska, överföringsbara strategier inom området. -Organisatoriska, tekniska och kvalitetsrelaterade frågor med koppling till ECVET ska tas upp och göras lättillgängligt inom Europa.

25 Spridning och användning av resultat Identifiera behoven från branscher, yrkesutbildningsanordnare etc Definiera slutanvändarna av projektresultatet Säkra att slutanvändarna kommer att rådfrågas under processen Förklara hur resultatet kommer att spridas och beskriv utomstående intressenter Beskriva hur projektresultatet kommer att uppdateras och leva vidare efter projektets slut

26 Databasen ADAM ADAM är en europeisk databas för resultat och produkter som utvecklats av Leonardoprojekt. ADAM kan användas som ett verktyg för att informera och sprida resultat från olika projekt http://www.adam- europe.eu/adam/homepageView.htm?pageSeq=1

27 E-post: leonardo@programkontoret.seleonardo@programkontoret.se Telefon: 08-453 72 00 Prenumerera på vårt nyhetsbrev www.programkontoret.se http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm Frågor?

28 ”Va, hjälper ni till? Trodde ni var nålsögat man skulle igenom” Thomas lärare i Örebro (som just fått sitt andra TOI-projekt godkänt och genomfört ett antal praktik och utbytesprojekt)


Ladda ner ppt "Marianne Feldt Christina Jansson. Transfer of Innovation (Vidareutvecklingsprojekt) Vidareutveckla och implementera en metod, ett verktyg eller liknande."

Liknande presentationer


Google-annonser