Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- ett företag i TeleComputing BILD 1 Arkitektur/SOA och verksamhetsnytta i samverkan Lars Wennerholm 080617 Källor: Dynamic Enterprise Architecture DYA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- ett företag i TeleComputing BILD 1 Arkitektur/SOA och verksamhetsnytta i samverkan Lars Wennerholm 080617 Källor: Dynamic Enterprise Architecture DYA."— Presentationens avskrift:

1 - ett företag i TeleComputing BILD 1 Arkitektur/SOA och verksamhetsnytta i samverkan Lars Wennerholm 080617 Källor: Dynamic Enterprise Architecture DYA Per Björkegren, Sogeti CIO Sweden Computer Sweden SysTeam

2 - ett företag i TeleComputing Syfte med presentationen Bidra till Kentors säljbudskap kring SOA- och arkitekturtjänster? –Underlätta för beslutsfattare att investera i affärsdriven arkitekturutveckling –Visa på ett verksamhetsnyttoperspektiv snarare än ett teknisk perspektiv Underlag för eventuella nya paketeringar av tjänster inom ämnesområdet? BILD 2 | KENTOR

3 - ett företag i TeleComputing Definition av arkitektur. Många finns, här är en Enterprise Architecture: Ett samverkande set av regler och modeller, vilka vägleder design och implementering av: –Processer –Organisatoriska strukturer –Informationssystem –Informationsflöden –Tekniska infrastrukturer inom en verksamhet (Ur boken Dynamic Enterprise Architecture, how to make it work) BILD 3 | KENTOR

4 - ett företag i TeleComputing Hur arkitektur kan visualiseras: Systemkarta med samband BILD 4 | KENTOR

5 - ett företag i TeleComputing Hur arkitektur kan visualiseras: Business Principles BILD 5 | KENTOR

6 - ett företag i TeleComputing Hur arkitektur kan visualiseras: Domänmodeller BILD 6 | KENTOR Affärs- och produktionsplanering

7 - ett företag i TeleComputing Hur arkitektur kan visualiseras: Blädderblock från ledningsmöte BILD 7 | KENTOR

8 - ett företag i TeleComputing Hur arkitektur kan visualiseras: Processmodell BILD 8 | KENTOR Change Contract Rules Customers Demand Request Forecast & Need Receive & Consolidate Forecast & Needs Develop Services Locate Sources & Create Contracts Plan & Optimize resources Resource Supply Logistics Department SCA Transforest Identify Needs & Demands FORECAST Procurement Department Tactical planning Department CONFIRM Business Development FORECAST COMPILATION Logistics Department CHANGE REQUEST NEED COMPILATION Transport Subcontractor (Haulier) Resource Planning Create contract REQUESTCONTRACT REQUEST CONFIR M REQUEST

9 - ett företag i TeleComputing Hur arkitektur kan visualiseras: Objektmodell BILD 9 | KENTOR

10 - ett företag i TeleComputing BILD 10 | KENTOR Hur arkitektur kan visualiseras: Tjänstemodell

11 - ett företag i TeleComputing Andra exempel BILD 11 | KENTOR Visionsdokument IT-strategi Kravkatalog Sekvensdiagram Checklistor Guidelines Nätverksskisser EA Ramverk: Bygger antingen på en process för att bygga upp en verksamhetsarkitektur och/eller på en så kallad metamodell som beskriver och skapar spårbarhet om den information som måste samlas in. De flesta, men inte alla, ramverk innehåller dessutom en beskrivning av de vyer som bör användas. Och vissa ramverk, till exempel FEAF (Federal Enterprise Architecture Framework) innehåller även referensmodeller för att beskriva specifika verksamheter.

12 - ett företag i TeleComputing Arkitekturbeskrivningsmodeller finns det en del… BILD 12 | KENTOR META Group (Gartner) Zachman TOGAF DoDAF TEAF FEA eTOM … Det viktiga är inte vilken man väljer, utan hur man kompletterar dem genom att beskriva HUR man får arkitekturarbetet att fungera och leverera nytta till organisationen

13 - ett företag i TeleComputing Vanligt nuläge BILD 13 | KENTOR Kontinuerlig press på IT att bli mer kostnadseffektiv –Fokus flyttat till koncernnivå, CIO, smartare lösningar, lägre budget, mindre projekt Snabba omvärldsförändringar ger ständiga omprioriteringar Den totala IT-kartan blir alltmer komplex Arkitektur har i olika omfattning hamnat på agendan –Rollen/befattningen Arkitekt har etablerats arkitekter anställts/anlitats –Arkitekturbeskrivningar skapas i allt större omfattning De flesta ansatser har fokuserat på att omfattande beskriva arkitektur –Baserat på metoder och koncept som föreskriver beskrivningsmodeller och hur de ska tas fram I princip alla verksamheter har någon form av problem som kan härledas till brister avseende Arkitektur –Även de som har gjort någon ansats

14 - ett företag i TeleComputing Situationen: Arkitekturarbetet i praktiken BILD 14 | KENTOR Sida 14 Grattis! Fortsätt med ert värdefulla arbete! Med det här gränssnittet löser vi problemet! Det spelar ingen roll för mig sålänge jag får mitt CRM-system! Snyggt! Men det berör inte mig!

15 - ett företag i TeleComputing En definition av EA Enterprise architecture: Ett samverkande set av regler och modeller, vilka vägleder design och implementering av: –Processer –Organisatoriska strukturer –Informationssystem –Informationsflöden –Tekniska infrastrukturer inom en verksamhet (Ur boken Dynamic Enterprise Architecture, how to make it work) BILD 15 | KENTOR EA är ett ”modellbaserat angreppssätt” för att hantera IT och verksamhet ur ett helhetsperspektiv. (CIO Sweden)

16 - ett företag i TeleComputing Arkitekturarbetet påverkas av verksamhetens karaktär BILD 16 | KENTOR Process- dynamik Marknads- dynamik STATISK ARKITEKTUR DYNAMISK ARKITEKTUR Fokus: idag Vision Behov Ingen förändring av Marknad / omvärld Ingen förändring av Den interna verksamheten EA är VD:s verktyg, inte IT-chefens, för att Minimera risker, att samordna verksamhet och IT och att fatta bättre beslut.

17 - ett företag i TeleComputing Utmaningen… BILD 17 | KENTOR IT-lösning Verksamhets- behov Att skapa en DYNAMIK mellan att upprätthålla en samman- hängande kostnadseffektiv helhet och att möta kontinuerliga behov av snabba lösningar för verksamheten Snabbhet & Smidighet Ordning & Reda ”Struktur- Fascist” ”Nej-sägare” ”Bakåt- Strävare” ”EPA- ingenjör” ”Ful-jobb” Agility Coherence

18 - ett företag i TeleComputing Coherence- Behov av kostnadseffektiv IT, ordning & reda BILD 18 | KENTOR Effektiv delning av information Få utvecklingsmiljöer Effektiva applikationsgränssnitt Enhetligt arbetssätt Kräver enighet genom organisationen Kräver medvetenhet om arktitekturens roll och nytta i organisationen Efterlevnaden av arkitekturen ses ofta som det enda sättet att skapa enhetlighet, samtidigt som det ses som ett hinder för verksamhetens förändringsbehov

19 - ett företag i TeleComputing Agility-behov av flexibilitet, snabbhet BILD 19 | KENTOR Hur skapa flexibilitet/snabbhet utan att återfalla till ad-hoc och kaos? Hur överbrygga gapet mellan strategi och realisering? Hur säkra att all IT-utveckling bidrar till verksamhetsmålen? Hur kan man etablera en ”agile” arkitektur? Hur skapa balans mellan Coherence och Agility? SOA, Service Oriented Architecture En process för att dynamiskt hantera införande och vidareutveckling av EA, oavsett valt ramverk Agila utvecklingsmetoder och paketerade lösningar

20 - ett företag i TeleComputing Relationen mellan Affärsstrategi och IT-strategi BILD 20 | KENTOR Verksamhets- strategi IT- strategi Verksamhets- strategi FrånTill Präglar också arbetet med enterprise-arkitekturen

21 - ett företag i TeleComputing Ansats kring arkitektur BILD 21 | KENTOR Arkitekturansatsen DYA ® är byggt kring tre huvudprinciper: –Arkitektur är inte ett mål i sig, utan ska alltid stödja verksamhetens syften Arkitekturen ska understödja förändringsprocessen –Arkitektur KAN utvecklas inkrementellt « just-enough » och « just-in-time » arkitektur –Initiativ oförenliga med arkitekturen kan rättfärdigas under vissa omständigheter Godkända kontrollerade avvikelser från arkitekturen (tillfälliga undantag) – ”Det är dömt att misslyckas om man drar igång sin EA-satsning utan riktning och mål och med ett för ambitiöst scope, man kommer raskt att modellera ihjäl sig” Mathias Ekstedt i CIO Sweden

22 - ett företag i TeleComputing Ansats kring arkitektur BILD 22 | KENTOR Innehåll Beskrivningar Processer Rutiner Primärt vill vi bygga in elementen snabbhet och smidighet in i den strukturerade arkitekturen Detta har inverkan på arkitekturens två huvudaspekter: -Eftersom modellförvaltningen innebär att man måste samla in information som är utspridd i hela företaget, inte bara på IT-avdelningen, är det också viktigt att arkitektteamet som står bakom EA-satsningen arbetar nära verksamheten Mats Geinevall

23 - ett företag i TeleComputing Ansats kring arkitektur BILD 23 | KENTOR Till att börja med är det frågan om innehåll, arkitekturen måste bestämmas och beskrivas –Arkitekturinnehåll är en produkt, dvs ett resultat av ett projekt eller aktivitet –Arkitektur måste utformas på ett sätt så att nya och oväntade lösningar kan implementeras så fort och så kostnadseffektivt som möjligt –Arkitektur ska stödja snabba förändringar i verksamhets-processerna Beskrivningarna måste sedan kompletteras med processer och rutiner – dvs hur ska arkitektur hanteras och användas överallt inom organisationen –Processen för utveckling och förvaltning av arkitektur bör implementeras som en dynamisk process som säkerställer en kraftfull och effektiv användning av arkitektur

24 - ett företag i TeleComputing Den teoretiska modellen enligt DYA © BILD 24 | KENTOR Företag strategy vision/ mission Kunder Partners anställda IT Utveckling utan arkitektur Arkitektur- tjänster Utveckling med Arkitektur Utveckling utan Arkitektur Defensiv strategi Förutseende strategi Offensiv strategi Ägare objectives vision strategi syften Arkitekturtjänster

25 - ett företag i TeleComputing DYA:s ® teoretiska modell -Val av utvecklingsväg BILD 25 | KENTOR Beroende på verksamhetens behov och rådande situation kan man välja en av tre utvecklingsvägar Huvudspåret man alltid ska sträva efter är en Förutseende strategi, och det är den som DYA alltid förespråkar. –Strävar mot en planerad ”morgondagens arkitektur” Som alternativ finns Defensiv strategi och Offensiv strategi –Båda dessa är avvikelsestrategier som kan behövas av olika skäl –Båda betyder att arkitekturprocessen ”Implementering UTAN arkitektur” tillämpas –Defensiv betyder att man inriktar sig på att bara hantera problematik på snabbaste och enklaste sätt –Offensiv betyder att man till varje pris inriktar sig på att snabbt möta verksamhetsbehov, t ex skapa en komparativ fördel på en marknad, snabb differentiering för att generera intänkter –Snabbt i båda fallen betyder att man inte hinner med arkitekturprocesserna eller att arkitekturprinciper och beskrivningar inte är fullständigt framtagna eller fastställda

26 - ett företag i TeleComputing Ett antal viktiga principer BILD 26 | KENTOR Arkitekturen är strategisk om IT är strategiskt –Därmed ligger det yttersta ansvaret på översta ledningen Arkitekturen måste möjliggöra snabba förändringar –Åstadkommes bl a med multidisciplinära team och ”projektstartsarkitektur” Kommunikation mellan verksamhet och IT-ledning är avgörande –Sker bl a genom den Strategiska dialogen där beslut fattas om utveckling Verksamhetsmålen styr utvecklingen av arkitekturen –Utveckling av arkitektur sker alltid som svar på ett verksamhetsbehov och baserat på Strategiska dialogen Nivån på arkitekturen kommer kontinuerligt att höjas om arkitektur- utvecklingen kopplas till viktiga verksamhetsförändringar –Investeringar i arkitektur blir en naturlig del i verksamhetsinvesteringar i syfte att nå konkreta verksamhetsmål Arkitektur utvecklas ”just enough, just in time”, dvs. inkrementellt –Beskrivs i modellen under Arkitekturtjänster, styr bl a bemanningen i arkitektteamet Flera utvecklingsstrategier är nödvändiga (föregående bild) Arkitekturprinciper och –processer måste vara en integrerad del av verksamhetsutvecklingen

27 - ett företag i TeleComputing De tre aspekterna på arkitekturtjänster BILD 27 | KENTOR Kronologi Område Omfattning Abstraktions- nivå Abstraktions- nivå

28 - ett företag i TeleComputing Område, omfattning BILD 28 | KENTOR Verksamhet Processer Applikation Information Infrastruktur Teknik Verksamhetsarkitektur Produkt-/tjänstearkitektur Processarkitektur Organisationsarkitektur Informationsarkitektur Dataarkitektur Integrationsarkitektur Applikationsarkitektur Teknisk arkitektur Middleware-arkitektur Plattformsarkitektur Nätverksarkitektur Grundläggande innehållsstruktur, tre typer av arkitektur

29 - ett företag i TeleComputing Område, omfattning - Ytterligare en dimension BILD 29 | KENTOR Retail Production Supply Chain Human Resource Market & Sales Market & Sales Kategorisering utifrån olika kravgrupperingar Domänmodeller

30 - ett företag i TeleComputing Omfattning – skall stödja Lego-principen BILD 30 | KENTOR Självständiga byggbitar som kan utvecklas, förvaltas och ändras oberoende av varandra Exempel på principer för en anpassningsbar arkitektur: –Data skall registreras och underhållas på ett ställe –Applikationer får endast erhålla data från en auktoriserad källa –Tydligt definierade kopplingspunkter måste finnas mellan alla huvudprocesser och informationsförsörjande tjänster –IT-system skall ha separat implementerade styrande resp. exekverande mekanismer –Presentation av information, verksamhetslogik och registrering av data skall implementeras separat –Styrning/övervakning inriktas på gränssnitt mellan system i st f internt i systemen (”svart låda-princip”) –Standardgränssnitt och –tekniker för integration skall användas

31 - ett företag i TeleComputing Abstraktionsnivå BILD 31 | KENTOR ”med kund menar vi.. ” kund order avtal Hur ska principerna uttryckas? Vilka måste förstå? Vilken nivå krävs? Det är viktigt att varje verksamhet sätter en nivå på arkitektur- beskrivningarna så att de är balanserade med den nytta de kan ge Mer konkret kan man tänka sig en ”vd-vy” som visar hur IT-systemen stödjer verksamheten eller en ”kodar-vy” som visar utvecklarna hur IT-infrastrukturen är uppbyggd. Tanken är att de olika intressenterna ska kunna välja abstraktionsnivå, alltså detaljnivå, så att de får precis så mycket information om en process som de behöver vid varje givet tillfälle -Philip Allega, Gartner

32 - ett företag i TeleComputing Kronologi BILD 32 | KENTOR Det finns alltid tre Kronologiska ”versioner” av arkitekturinnehåll: - Nuläge - Nästaläge - Målbild Källa: Gartner Framtidens arkitektur Dagens arkitektur Morgondagens arkitektur Målbild Nuläge Nästa- läge Det är ”morgondagens arkitektur” som blir fundamentet för de ändringar som görs i principer och arkitekturmodeller

33 - ett företag i TeleComputing DYA:s ramverk för Arkitekturbeskrivningar BILD 33 | KENTOR Verksamhetsmål Verksamhets- arkitektur Verksamhets- arkitektur Teknisk arkitektur Teknisk arkitektur Informations- arkitektur Informations- arkitektur Allmänna Principer Allmänna Principer Policys Direktiv Policys Direktiv Modeller Prod/ service Process Orga- nisation Data Appli- kation Middle- ware Platt- form Nät- verk Detaljeringsgrad Alla rutor måste inte fyllas i till varje pris!

34 - ett företag i TeleComputing Implementation av arbetssättet, processen BILD 34 | KENTOR ”Plantera in” in rutiner, stora som små, i alla verksamhetsprocesser där arkitekturtjänster behövs eller krävs för att uppnå de övergripande målen med en arkitektur; - Kostnadseffektivitet - Snabbhet / Smidighet Behov: En arbetsmodell ”De flesta företag kommer att misslyckas med införande av SOA om man inte inför rätt form av styrning. SOA handlar om rätt form av beteende, inte om att bygga eller köpa” ”Det största misstaget ett företag kan göra är att missa behovet av kommunikation och samarbete” -Burton Group

35 - ett företag i TeleComputing Arbetsmodell BILD 35 | KENTOR DYA ® Strategisk Dialog Verksamhets- behov Realisering inom Arkitektur Verksamhets- lösningar Realisering utom Arkitektur Verksamhetslösningar Arkitektur- tjänster Förvaltning & Styrning Dynamisk Arkitektur Verksamhet Processer Applikation Information Infrastruktur Teknik

36 - ett företag i TeleComputing -Några grundförutsättningar för arbetsmodellens synsätt BILD 36 | KENTOR Arkitekturstyrningen innebär en samling överenskommelser som säkerställer att enskilda utvecklingsinitiativ och upphandlingar samverkar med varandra för ett gemensamt övergripande verksamhetsintresse Genom att tydligt beskriva omfattningen av ett projekt och dess ansvar, blir både verksamhetsdomän och projektets frihetsgrad tydliggjort Ett resultat av ett projekt som är kompatibelt med arkitekturen kommer alltid att passa i ett större verksamhetsperspektiv

37 - ett företag i TeleComputing Arbetsmodellen BILD 37 | KENTOR Följande skall gälla –Multidisciplinär samverkan – arkitektur är ett gemensamt ämne för verksamhet och IT –“Just enough, just in time” – utlösaren för att utveckla/förändra arkitektur är ett tydligt verksamhetsbehov Verksamhetsbehovet avgör både fokus och prioritet för arkitekturaktiviteterna Arkitektteamet hålls litet, och när det behövs så utökas det med anställda från andra avdelningar eller konsulter –Projektstartsarkitektur – projekt vägleds och stöds i sin användning av arkitektur genom att de innan start tillhandahålls en arkitektur eller ett arkitekturramverk specifikt för projektet. Innehåller ev frihetsgrader och hänvisning till utvecklingsstrategin (inom/utom arkitektur) –Standarder och mallar – både design av arkitektur och utveckling av IT blir effektivare genom användninga av standarder och mallar –Strategier – som komplement till den normala standardiserade arkitekturtillämpningen kan en defensiv och en offensiv arkitekturstrategi anammas för ett initiativ. Denna betyder att man av olika skäl strukturerat och under kontroll får avvika från standarden.

38 - ett företag i TeleComputing Strategisk Dialog BILD 38 | KENTOR Sida 38 DYA ® Strategisk Dialog Verksamhets- behov Realisering inom Arkitektur Verksamhets- lösningar Realisering utom Arkitektur Verksamhetslösningar Arkitektur- tjänster Förvaltning & styrning Dynamisk Arkitektur Verksamhet Processer Applikation Information Infrastruktur Teknik Förvaltning  IT-Governance  Project-Portfolio management  Information management Strategisk Dialog  Information Managament policy  Business – ICT alignment  Business case development Arkitekturtjänster  Enterprise architecture, business architecture, information architecture ICT architecture  Working with architecture (architectural process)  Architectural awareness workshops  Architectural training and coaching  Architectural assessments Realisering inom Arkitektur  Business analysis  Information analysis  Project start architecture Göra rätt saker

39 - ett företag i TeleComputing Strategisk Dialog, Göra rätt saker BILD 39 | KENTOR Definiera business case, dvs. vilka utvecklingsinitiativ skall startas –IT och verksamhet tillsammans –Utgå från verksamhetens mål och behov –Startar med högsta ledningens prioriteringar –Enterprise-arkitekten är rådgivare utifrån IT:s möjligheter –Konkretiseras på mellannivå Arbetsgång 1.Identifiera möjliga utvecklingsinitiativ 2.Identifiera IT-möjliggörare för verksamheten 3.Välj de initiativ som skall utvecklas till business cases 4.Upprätta Projektförslag

40 - ett företag i TeleComputing Strategisk Dialog, använd hjälpmedel! BILD 40 | KENTOR Snabb vinst Business case Ingen prioritet Ingen lösning Omfattning/kostnad Resultat 12 34 LågHög Låg Hög 63111Smart cards 101234WAP 41111CTI 122244EDI TotaltTTCTTMI-net Faktura Kund- service Teknologier Verksamhetsmål

41 - ett företag i TeleComputing Strategisk Dialog, Arkitekternas input BILD 41 | KENTOR Strategisk Dialog Arkitektur- tjänster Tillhandahålla arkitekturprinciper Modeller Stöd till konsekvensanalyser

42 - ett företag i TeleComputing Strategisk Dialog, Resultatet BILD 42 | KENTOR Strategiskt dokument 1.Verksamhetsmål 2.IT möjliggörare 3.Möjliga Business Case Projektförslag 1.Uppdragsbeskrivning 2.Organisation 3.Genomförande 4.Överlämning 5.Resurser 6.Styrning 7.etc Business Case 1.Mål 2.Förutsättningar 3.Finansiell analys 4.Grov plan 5.Lösningsval 6.etc Inom arkitektur Defensivt -utom arkitektur Offensivt -utom arkitektur

43 - ett företag i TeleComputing Arkitekturtjänster-Göra saker Rätt BILD 43 | KENTOR Sida 43 DYA ® Strategisk Dialog Verksamhets- behov Realisering inom Arkitektur Verksamhets- lösningar Realisering utom Arkitektur Verksamhetslösningar Arkitektur- tjänster Förvaltning & styrning Dynamisk Arkitektur Verksamhet Processer Applikation Information Infrastruktur Teknik Förvaltning  IT-Governance  Project-Portfolio management  Information management Strategisk Dialog  Information Managament policy  Business – ICT alignment  Business case development Arkitekturtjänster  Enterprise architecture, business architecture, information architecture ICT architecture  Working with architecture (architectural process)  Architectural awareness workshops  Architectural training and coaching  Architectural assessments Realisering inom Arkitektur  Business analysis  Information analysis  Project start architecture Göra saker rätt

44 - ett företag i TeleComputing Arkitekturtjänster BILD 44 | KENTOR Verksamhetsmål Verksamhets- arkitektur Verksamhets- arkitektur Teknisk arkitektur Teknisk arkitektur Informations- arkitektur Informations- arkitektur Allmänna Principer Allmänna Principer Policys Direktiv Policys Direktiv Modeller Prod/ service Prod/ service Process Orga- nisation Orga- nisation Data Appli- kation Appli- kation Middle- ware Middle- ware Platt- form Platt- form Nät- verk Nät- verk Arkitekturramverk Projektstartsarkitektur 1.Miljöer 2.Avgränsning för lösning 3.Designval 4.Standarder & 5.direktiv

45 - ett företag i TeleComputing Arkitekterna är aktiva tillsammans med verksamheten BILD 45 | KENTOR Utveckling utom ark Business case team Arkitektteam Projektteam Strategisk dialog Arkitektur- tjänster Utveckling inom ark

46 - ett företag i TeleComputing Ariktekturtjänster, arkitektteamet BILD 46 | KENTOR Chefsarkitekt Verksamhets- arkitekt Informations- arkitekt Teknik- arkitekt

47 - ett företag i TeleComputing Realisering BILD 47 | KENTOR Sida 47 DYA ® Strategisk Dialog Verksamhets- behov Realisering inom Arkitektur Verksamhets- lösningar Realisering utom Arkitektur Verksamhetslösningar Arkitektur- tjänster Förvaltning & styrning Dynamisk Arkitektur Verksamhet Processer Applikation Information Infrastruktur Teknik Förvaltning  IT-Governance  Project-Portfolio management  Information management Strategisk Dialog  Information Managament policy  Business – ICT alignment  Business case development Arkitekturtjänster  Enterprise architecture, business architecture, information architecture ICT architecture  Working with architecture (architectural process)  Architectural awareness workshops  Architectural training and coaching  Architectural assessments Realisering inom Arkitektur  Business analysis  Information analysis  Project start architecture

48 - ett företag i TeleComputing Realisering, Tre möjliga utvecklingsstrategier BILD 48 | KENTOR Defensivt Förutseende Offensivt Organisationen måste reagera Organisationen måste reagera Kortsiktig lösning Organisationen väljer lösning inom struktur Organisationen väljer lösning inom struktur Organisationen Ser tillfällig konkurrensfördel Organisationen Ser tillfällig konkurrensfördel Kortsiktig lösning Verksamhet IT Utvecklings -process Utvecklings -process Kontinuerlig process- förbättring Kontinuerlig process- förbättring IT-lösningar: Hög Ad-Hoc & problemlösning IT-lösningar: Hög Ad-Hoc & problemlösning IT-lösningar: Hög förutsägbarhet I syfte att snabbt nå verksamhetsmål IT-lösningar: Hög Ad-Hoc & problemlösning IT-lösningar: Hög Ad-Hoc & problemlösning

49 - ett företag i TeleComputing Arkitekturtjänster – Utveckling inom arkitekturen BILD 49 | KENTOR Utveckling inom arkitektur Arkitektur- tjänster Övervaka implementation ”Bygg-lov” Projektstartarkitektur Projektförslag 1.Uppdragsbeskrivning 2.Organisation 3.Genomförande 4.Överlämning 5.Resurser 6.Styrning 7.etc Verksamhets- & IT-lösning

50 - ett företag i TeleComputing Förutseende strategin, den planerade vägen BILD 50 | KENTOR Verksamhets- arkitektur Teknisk arkitektur Arkitekturtjänster Informations- arkitektur Styrande arkitekturprinciper Permanent rörelse Process IT-lösning I IT-lösning II IT-lösning III Utveckling inom arkitektur Periodisk rörelse Projekt Projektstart- arkitektur Utvecklings- process Urvecklings process Utvecklings- process IT-lösning IV Förutsägbart innehåll

51 - ett företag i TeleComputing Arkitekturtjänster – Utveckling utom arkitekturen BILD 51 | KENTOR Utveckling utom arkitektur Arkitektur- tjänster Övervaka implementation ”Bygg-lov” Ledningsbrev Projektförslag 1.Uppdragsbeskrivning 2.Organisation 3.Genomförande 4.Överlämning 5.Resurser 6.Styrning 7.etc Verksamhets- & IT-lösning Ledningsbrev 1.Syfte, deklaration 2.Avvikelser från ark. 3.Projektdata 4.Avgränsningar 5.Överenskommelse om offensiv/defensiv implementation 6.Överenskommelse om utveckling utom ark. 7.Driftöverens- kommelse

52 - ett företag i TeleComputing Överblick, sammanfattning av aktiviteter BILD 52 | KENTOR DYA ® Strategisk Dialog Verksamhets- behov Realisering inom Arkitektur Verksamhets- lösningar Realisering utom Arkitektur Verksamhetslösningar Arkitektur- tjänster Förvaltning & Styrning Dynamisk Arkitektur Verksamhet Processer Applikation Information Infrastruktur Teknik Lednings- direktiv Business Case Bygglov Projekt- startdirektiv Arkitektur- ramverk Projekt- starts- arkitektur

53 - ett företag i TeleComputing What’s in it for Kentor? Diskussion… BILD 53 | KENTOR Stärka säljbudskapet kring SOA- och arkitekturtjänster generellt? Underlätta för beslutsfattare att investera i affärsdriven arkitekturutveckling Visa på ett verksamhetsnyttoperspektiv snarare än ett teknisk perspektiv Underlag för eventuella nya paketeringar av tjänster inom ämnesområdet? SOA/EA governance maturity assessment? Hur bra är företaget på att styra sin arkitekturutveckling, och stämmer riktningen och besluten med verksamhetens mål? ….

54 - ett företag i TeleComputing BILD 54 | KENTOR TACK!


Ladda ner ppt "- ett företag i TeleComputing BILD 1 Arkitektur/SOA och verksamhetsnytta i samverkan Lars Wennerholm 080617 Källor: Dynamic Enterprise Architecture DYA."

Liknande presentationer


Google-annonser