Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn- och utbildningsförvaltningen"— Presentationens avskrift:

1 Barn- och utbildningsförvaltningen
Lokalförsörjning

2 Varberg 2012 Hur uppfyller vi kraven i den nya skollagen?
Hur möter vi behoven i ett växande Varberg? Hur realiserar vi mål och vision för Varbergs Kommun?

3 Kommunens uppdrag enligt skollagen
Skollagen ställer krav på kommunerna att förutsättningar skapas så att skollagen ska kunna efterlevas. Skollagen ställer tydliga krav på likvärdighet och att förutsättningar ges för måluppfyllelse för alla elever. Barn och elevers resultat ska förbättras. Bedömning och betygsättning kräver en organisation där likvärdigheten och rättsäkerheten säkerställs. 2015 ska kommunerna garantera en kompetensförsörjning med en bemanning av behöriga och legitimerade lärare i respektive verksamhetsform.

4 Kommunens uppdrag enligt skollagen
Förutsättningar ska skapas så att rektor kan utöva och ta ansvar som pedagogisk ledare. Elevhälsa ska finnas tillgänglig för alla elever med skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagogisk kompetens. Elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Ett dokumenterat systematisk kvalitetsarbete ska upprättas. En skola som speglar dagens samhälle där elever med olika förutsättningar möts och arbetar utifrån ett inkluderande förhållningssätt.

5 Översikt: Elevutveckling i Varbergs kommun 2013-2021
Elevutveckling: Bygger på prognoser över hur många barn som föds i Varbergs kommun, planerad byggnation samt in- och utflyttning.

6 Vad står vi inför i ett växande Varberg?
Hantera barnökning i förskolan. Hantera elevökning i grundskolan. Tillgodose skollagens krav för ökad måluppfyllelse. Nyttja nuvarande ändamålsenliga lokaler. Avveckling av lokaler som ej är ändamålsenliga.

7 Barn- och utbildningsförvaltningens strategi för lokalförsörjning
Attrahera med ändamålsenliga lokaler. Samordna mellan aktörer och verksamheter, skapa fleravdelningsförskolor. Omdisponera för att nyttja lokaler optimalt. Avveckla tillfälliga, undermåliga lokaler samt lokaler som inte behövs. Framtidsbereda med investeringar som håller över tid.

8 Vår inriktning i utvecklingsarbetet:
Skollagens krav på rättsäkerhet, likvärdighet och behörighet. Ett F-9 perspektiv med en organisation som bygger på max en övergång mellan skolor. En organisation där våra resurser (personal, lokaler och material) nyttjas på bästa sätt. Lärmiljöer som stimulerar till pedagogisk och ämnesdidaktisk utveckling för ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat.

9 Bläshammar, Trönninge och Lindberg

10 Översikt: Elevutveckling Bläshammar och Lindberg

11 Bläshammar, Trönninge och Lindberg – Vad ser vi?
Bläshammar och Lindbergs rymmer inte antalet i elever i nuvarande F-9 organisation och kan inte möta kommande tillströmming av elever från planerade och nya områden. Vissa svårigheter att uppfylla skollagens krav på behörighet, likvärdighet och rättsäkerhet. Behov av flytta området Göingegården, Lugnet och Barnabro från Håsten till Trönninge. Behov av en fleravdelningsförskola med flexibla lokaler som kan ställas om för annan verksamhet 2014. Behov av Trönninge skola 2016. Sammanfattningsvis: Vi ser ett behov av förändring!

12 Förändringsförslag för Bläshammar och Lindberg 2013-2015
Årskurser flyttas från Bläshammar till Peder Skrivares skola enligt nedan: 2013/2014 åk 8-9 2014/2015 åk 8 2015/2016 åk 8

13 Förändringsförslag 2013-2015: Bläshammar F-7

14 Förändringsförslag 2013-2015: Lindbergs skola F-9
Fram till ny skola i Trönninge kan man fylla upp de klasser man har, samt omdisponera yta för att få ett till klassrum.

15 Förändringsförslag från 2016: Bläshammar F-5

16 Förändringsförslag från 2016: Trönninge och Lindberg
Trönninge skola byggs för 600 elever och 150 elever i flexibla lokaler förskola/skola. Elever boendes i nyckelkoderna (Göingegården), och (Lugnet) och och (Barnabro) samt elever i åk 6-9 i Bläshammar börjar i Trönninge. Lindberg organiseras som en F-5, 6-9 alternativ F-9 skola. Organisation beslutas längre fram utifrån utbyggnadstakt och behov. Utbyggnad i Torpa bedöms kunna hanteras inom Trönninge och Lindbergs upptagningsområde.

17 Förändringsförslag från 2016: Trönninge och Lindberg

18 Motivering till förändringsförslag
Inom området finns behov av att kunna avlasta Bläshammar skola med två årskurser från läsåret 2013/2014. Detta görs för att skolan ska klara elevtillströmning till dess ny skola i Trönninge är klar. Flytt av elever till Peder Skrivares skola skapar avlastning för Bläshammar samt att det finns pedagogiska vinster att flytta två årskurser istället för en. Göingegården, Lugnet och Barnabro ingår i Trönninge och Lindbergs upptagningsområde. Eleverna boendes i områdena får i stort sätt gångavstånd till ny skola. Detta gör att Bocksten, Furuberg och Håsten klarar elevtillströmning med nytt upptagningsområde i centrum.

19 Översikt: Förslag på förändringsprocess Bläshammar, Trönninge och Lindberg
2012/2013 Planering för ny skola i Trönninge startas. 2013/2014 Åk 8 och 9 flyttas från Bläshammar till Peder Skrivares skola och avslutar sin skolgång på PS. 2014/2015 Åk 8 flyttas från Bläshammar till Peder Skrivares skola och avslutar sin skolgång på PS. 2015/2016 2016/2017 Ny skola i Trönninge. Åk 6-9 flyttar från Bläshammar till ny skola i Trönninge.

20 Strategi för förändringsförslag
Elever Barn och elever följer särskilt upprättat introduktionsprogram. Vid flytt av elever skapas nya klasser för att säkerställa likvärdiga förutsättningar och god arbetsmiljö. Då nya klasser skapas tas hänsyn till elevernas önskemål, jämt antal elever per klass, jämn könsfördelning och geografisk spridning. Pedagoger och personal följer med elevgruppen utifrån behörighet, kompetens och behov enligt gällande lagstiftning. OBS! Vid flytt av elever i åk 8 och 9 från Bläshammar till PS bibehålls nuvarande klassorganisation

21 Strategi för förändringsförslag
Medarbetare Pedagoger och personal arbetar utifrån introduktionsprogram, vision Varberg 2025, värdegrund och med utveckling av den nya verksamheten. Varje skola erbjuds forskningsbaserat utvecklingsprojekt för att främja skolutveckling och realisera vision Varberg 2025 och BUN:s mål.

22 Strategi för förändringsförslag
Lokaler Lokaler och utemiljö ses över så att de är ändamålsenliga och ev. anpassningar görs. Lokaler som ej uppfyller verksamhetens miljö- och brandsäkerhetskrav avvecklas. Lokaler som uppfyller verksamhetens krav nyttjas. Skolskjuts Skolskjuts ges enligt Varbergs kommuns riktlinjer och kompletteras utifrån gatuförvaltningens målarbete Säker skolväg.

23 E-post: blashammar.lindberg@varberg.se
Tyck till om förslaget! Vad händer nu? Arbetsgrupp med rektor, gymnasiechef, personal och projektledare, som arbetar med konkretisering av förslaget med överflyttning av årskurs 8 och 9 till PS skola. Fördjupning och dialog om framtida organisation för Lindbergsskola fortsätter med representanter från förvaltning och föräldrastyrelse. Nya möten för vårdnadshavare Lindbergs skola 13 november och för Bläshammars skola 14 november. Särskild inbjudan kommer! Fram till den 3 december kan du tycka till om förslaget via e-post! E-post:


Ladda ner ppt "Barn- och utbildningsförvaltningen"

Liknande presentationer


Google-annonser