Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 3 Striatum Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som beror på att de nervceller i hjärnan som bildar signalsubstansen dopamin, skadats. Brist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 3 Striatum Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som beror på att de nervceller i hjärnan som bildar signalsubstansen dopamin, skadats. Brist."— Presentationens avskrift:

1 1 3 Striatum Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som beror på att de nervceller i hjärnan som bildar signalsubstansen dopamin, skadats. Brist på dopamin ger svårigheter att samordna kroppens rörelser.

2 2 3 För att få diagnosen Parkinson sjukdom måste patienten ha en rörelsehämning och minst två av följande symtom:  Långsamma rörelser (hypokinesi)  Stela muskler (muskelrigiditet)  Skakningar (vilotremor)

3 3 3 Regelbunden medicinering är en av grundpelarna i vården. Genom medicineringen ersätts dopaminbristen som har uppstått i hjärnan.

4 4 3 Parkinsons sjukdom  22 000 Parkinson sjuka  2 000 nya/år  14 000 icke diagnostiserade  30% insjuknar före 50-årsåldern  Något fler män än kvinnor  Skakningar, stelhet, rörelsearmod

5 5 3 ParkinsonFörbundet  Start 1986  25 länsföreningar  ca 50 lokala föreningar  drygt 8 000 medlemmar  Medlemmar Anhörigverksamhet Atypisk parkinsonism Ung med Parkinson NYP  Viktig länk i vård-/rehabkedjan

6 6 3 ParkinsonFörbundet  anordnar konferenser,  deltar i kongresser och seminarier,  skriver remissvar  producerar skrifter  arrangerar sociala aktiviteter

7 7 3 Patienten av idag  Söker fakta själv - välinformerad  Expert på sin sjukdom genom egen erfarenhet  Samarbetspartner  Drygt 8 000 medlemmar  Kapabel att ta beslut  Jämför vårdgivare

8 8 3 Hur ser vår samhällsstruktur ut?  Fler och fler äldre, Parkinson, Stroke, Demens  Färre kvinnor hemma som vårdar  Fler behandlingsbara sjukdomar  Utmaning för alla

9 9 3 ParkinsonFörbundets Forskningsfond  Intensiv forskning i Sverige  Parkinsonfonden: viktigt stöd  Bot - inte bara bättring  3,4 miljoner in - 3,0 miljoner ut  Pg 90 07 94 - 9 direkt till Parkinsonforskning

10 10 3 Modern vård  Nya läkemedel, t ex Stalevo, Azilect  Avancerade behandlingsmetoder, t ex Duodopa, Apomorfin, Deep Brain Stimulation  Nya rehabiliteringsmetoder  Träning och egenvård

11 11 3 Varför hamnar man på sjukhem?  Kognitiva dysfunktioner 35%  Rörelseproblematik16%  Frakturer16%  Make/Maka dog13%  Ingen vård hemma 8%

12 12 3 Kostnader ca 3,5 miljarder kr/år  Läkemedel16%  Vård22%  Sociala kostnader35%  Privata kostnader27%

13 13 3 Behov  Parkinsonspecialist  Parkinsonsjuksköterska  Parkinson-team  Parkinsonskola med Föreningen  Återkommande rehab  Involvera patienten/anhöriga i vården

14 14 3 Behov - Patienten Alla med Parkinsons sjukdom ska ha rätt till  Snabb diagnos gjord av p-specialist  Tillgång till moderna behandlings- metoder oavsett var i landet man än bor  Parkinsonteam

15 15 3 Behov - Forskning  Lyft fram forskningen, forsknings- beredning med rejäla mandat  Politikerna bör ta sitt ansvar och se till att de som är engagerade i svensk medicinsk forskning får drägliga anställningsvillkor  50% av alla sjukvårds- och omsorgs- kostnader rör sjukdomar och skador i hjärnan  Satsa mer nu…

16 16 3 Behov - Anhöriga  Anhöriga till P-sjuka skall ha rätt till växelvård för den sjuke  Fler platser på äldreboende där parkinsonkunnig personal finns  Att den sjuke får optimal vård och medicinering  Kunskap (utbildning) kring Parkinsons sjukdom  Stödsystem för landsting/kommun för anhöriga.

17 17 3 Behov – Fler neurologer  Vi behöver fler neurologer  Svensk neurologi behöver stärkas på alla nivåer genom dels  en utökad neurologundervisning för läkarstudenter och fler ST- block i neurologi  nya effektiva behandlingar

18 18 3 Behov – Rätt medicin  Nya medicinerna är dyra och det är kostnaden som syns.  Det som inte syns är samhällets kostnad om mediciner inte funnits.  T ex har TLV fastslagit att behandling med Duodopa är samhällsekonomiskt kostnadseffektivt. Trots detta beslutar politiker att läkemedlet inte ska föreskrivas.  Det behövs ett ytterligare system, en nämnd eller myndighet, som skyddar och bevakar de mest behövande från att på lokal nivå fråntas läkemedel där alternativ saknas.

19 19 3 Behov – Lika vård i hela landet  Det är viktigt att Hälso- och sjukvårdslagen om att alla ska få en god vård på lika villkor och inom rimlig tid efterlevs.  Politiker i olika landsändar fattar olika priorteringsbeslut?  Det behövs Nationella riktlinjer för vård och behandling av Parkinsons sjukdom för att säkerställa rätten till vård på lika villkor oavsett ålder, kön och var man än bor i landet.

20 20 3 Det lönar sig att vårda  Färre akutbesök  Längre boende i det egna hemmet  Senarelagd komplikationsfas  Färre telefonkonsultationer  Kostnad = Investering


Ladda ner ppt "1 3 Striatum Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som beror på att de nervceller i hjärnan som bildar signalsubstansen dopamin, skadats. Brist."

Liknande presentationer


Google-annonser