Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utgångsläge Ekonomi - Medelresultat 1999-2003 – 21,5 mkr - Prognos 2004 – 6,0 mkr Medarbetare - Medarbetarindex 2002 = 54 (2000 = 53) - Sjukfrånvaro april.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utgångsläge Ekonomi - Medelresultat 1999-2003 – 21,5 mkr - Prognos 2004 – 6,0 mkr Medarbetare - Medarbetarindex 2002 = 54 (2000 = 53) - Sjukfrånvaro april."— Presentationens avskrift:

1 Utgångsläge Ekonomi - Medelresultat – 21,5 mkr - Prognos 2004 – 6,0 mkr Medarbetare - Medarbetarindex 2002 = 54 (2000 = 53) - Sjukfrånvaro april 2003 = 63 dagar/år (ökar) Kund - 90 % av kunderna nöjda alt mycket nöjda - 60 % marknadsandel särskilda boenden - 40 % marknadsandel hemtjänst

2 Pågående åtgärder – kort sikt
Effektiviseringar - fortsatt stram planering och uppföljning. Samlokalisera hemtjänsten med boenden. Samordna verksamhetsstödet. Kompetensutveckling för ledare och aktivt arbetsmiljöarbete. Nätverk – kommuner i samarbete. Budget/bokslut, utvärdering och lönesättning fördelat på 4 perspektiv.

3 Strategi – lång sikt ÄO:s pågående strategiarbete syftar till att skapa uthålliga förutsättningar för att säkerställa: ekonomi i balans försörjning av kompetenta, engagerade och friska medarbetare och ledare god kvalitet och nöjda kunder.

4 Utgångspunkt/problem/möjligheter att hantera (ÄO:s antaganden)
problematiskt utgångsläge kommande åldersboom (i Nacka 2008) minskad skattebas ökade behov – fler med tyngre vårdtyngd. restriktivare biståndsbedömning kompetens- och personalförsörjningsproblem strukturella förändringar, t ex: - fortsatt kortare vårdtider - huvudmannaskap för hemsjukvården? ”rika” pensionärer med höga krav ökade krav på brukarinflytande.

5 Kan svaret vara… …SeniorCenter?

6 SeniorCenter - marknadsundersökning
Syfte Inventera nuvarande/framtida behov, styrkor, svagheter, möjligheter, hot och utbud för målgruppen i Nacka kommuns olika delar som grund för ÄO:s strategiarbete. Effektmål Utveckla effektiva lösningar för en framtida äldreomsorg med hög kvalitet, effektivt resursutnyttjande och stabil ekonomi. Skapa attraktiva arbetsplatser med kompetent, och engagerad och frisk personal.

7 Metod Angreppssätt omvärldsbevakning intervjuer fokusgrupper Ansvariga
Maria Liwendahl Peter Rohdin

8 Metod - omvärldsbevakning
Konferens: Äldreomsorgen och hemsjukvården under debatt. Växjö 22 september 2004 Konferens: Framtiden pensionärer – börda eller tillgång ABF-huset, Stockholm 8 September Konferens: Äldrevård i förändring Stockholm 14 september 2004 DN-debatt SoS slutrapport – Äldreuppdraget (2000:4) Regeringens Äldrevårdsutredning (S 2003:4) Rekordgenerationen födda Kairos Future AB 2004. SoS - Äldres levnadsförhållanden Befolkningsprognos, Nacka kommun.

9 Metod - intervjuer 25 intervjuer (35 personer)
Intervjusvaren grupperades enl. följande: Resultatenhetschefer inom ÄO Myndighet och huvudmannaorganisationen Politiker Medarbetare Lennart Jonasson, SLK Övriga Nacka kommun Frivilligorganisationer Övriga

10 Metod - Fokusgrupper Svar och fakta delades in i följande grupper:
behov attraktiv arbetsplats partners möjligheter/resurser svårigheter/problem framtid/vision.

11 Behov I Relativt minskad efterfrågan av särskilda boenden - kortare vistelsetid (trend ~ 1 år) - ökade behov av avancerad vård och omsorg. Relativt ökad efterfrågan av hemtjänst/hemsjukvård - högre medelålder för kvarboende - ökade behov (tyngd och antal timmar). Trygghet och omsorg. Många anordnare/mångfald. Ökat brukarinflytande. Ökat ansvar för det egna åldrandet. Tillgång till senioranpassade bostäder med erforderlig kringservice.

12 Behov II Social samvaro – tillhandahålla arenor (fysiska och virtuella) för spontana och planerade möten. Öppen, uppsökande och förebyggande verksamhet i samarbete med andra, där kommunens roll är ”spindeln i nätet”.

13 ”Möjligheter och styrkor”
Utökat samarbete med frivilligorganisationer, kyrkan, anhöriga m fl. Dagverksamheter – En PR-verksamhet för särskilt boende. Utöka kundkretsen/intäktsbasen för köken, sjukgymnaster m fl – ev i partnerskap med privata aktörer. Effektivare nyttjande av lokaler. Internt samarbete – VSS, Kultur & Fritid, FFS m fl. Fler aktiva pensionärer. Många med god ekonomi. ÄO:s särskilda boenden – hög kvalitet och stark ekonomi.

14 ”Möjliga partners” Kyrkan Frivilligorganisationer/föreningar Närboende
Landstinget Interna partners– Socialtjänsten, VSS och Kultur & Fritid Privata entrepenörer Anhöriga och andra pensionärer Bostadsföretag

15 ”Hot och svagheter” Osäkerhet gällande vilken typ av verksamhet som kommer att efterfrågas av Nacka kommun: ”kommunen ska ha ett renodlat basutbud. Inte hålla på med något lull-lull.” ”behovet av social samvaro kvarstår, men tveksamt om det är ett kommunalt åtagande.”. Osäkerhet om framtida kapacitet. Den kommunala hemtjänstens kostnader täcks ej av nuvarande checknivå – strategiskt vägval.

16 Vision & strategi Medverkar till att utveckla framtidens äldreomsorg
Verksamhetsidé Omsorg och trygghet för Nacka kommuns pensionärer – vi erbjuder arenor för social samvaro samt omsorg och vård för juniorseniorer till pensionärer i livets slutskede. Strategi Medarbetare Ekonomi Kund/kvalitet Delaktighet Verktyg Kundstyrt utbud Påverkansmöjligheter Allas ansvar Garantier Kompetensutveckling Partnerskap Uppföljning Incitament Stordrift Resultatdialog

17 SeniorCenter - koncept
Hemtjänst/hemsjukvård = kunder/seniorer Frivillig- organisationer Privata partners Kommunala verksamheter Särskilda boenden

18 Ektorpshemmet Beskriven behovsutveckling ställer krav på ökad ansamling av erforderlig specialistkompetenser – medför krav på viss kritisk storlek, åtminstone inom delar av ÄO:s framtida verksamhet. Ektorpshemmet är den enda enheten inom ÄO som kan utgöra den naturliga basen för tyngre omsorg, hemsjukvård och vård i livets slutskede. Ektorpshemmet kan bära en hyresökning upp till ~ 30 %. Enligt presenterad kalkyl kan ÄO inte hantera kostnaden för ombyggnad. ÄO söker klartecken för att bereda frågan vidare.

19 Biet/Bikupan ÄO:s kontrakt för Biet/Bikupan sträcker sig t o m den 31/ Hemtjänsten kommer under hösten 2004 successivt att avveckla sin verksamhet på Biet. ÄO håller tillsammans med FAK på att finna en för alla parter passande lösning med målsättning att komma loss från kontraktet gällande Biet. Lösningen bygger på att Biets lokaler byggs om till särskilt boende och att Bikupan samtidigt renoveras för att nå erforderlig standard. Huvudalternativet för ÄO är självfallet att kvarhålla såväl Biet/Bikupan som Ektorpshemmet. Men i ett kärvt ekonomiskt läge förordar ÄO att medel avsätts för att hantera Ektorpshemmet.

20 Hemtjänsten

21 Hemtjänsten Timersättning Servicecheck = 221 kr
Total personalkostnad givet 70 % kundtid = 235 kr Täckningsbidrag per utförd timme Service = kr Ett täckningsbidrag som ska täcka: Resultatenhetschefer. Arbetsledare. Lokaler. Rehabilitering. Kompetensutveckling, möten mm. Lokal administration. Central administration inom ÄO. Central administration (EK, PA, IT mm).

22 Hemtjänsten Ersättningsmodell och faktisk timersättning (baserad på antagandet att 65% av bedömd tid utförs) Nacka - utförd tid 221/264 kr. Ersättningen ska täcka alla kostnader. Värmdö – utförd tid 297 kr (2003, kommer att höjas betydligt 2004). Extra ersättning utgår för t ex resekostnader. Stockholm – biståndsbedömd tid kr. Ersättningen ska täcka alla kostnader. Tyresö – biståndsbedömd tid ~ 350 kr . Extra ersättning utgår för t ex hyra.

23 Budget för 2005 ÄO:s presenterade budget för 2005
Särskilda boenden = + 4 mkr Hemtjänsten = - 6 mkr Omstruktureringskostnader = - 1 mkr Budgeterat resultat = - 3 mkr Prognos 2004 – 6 mkr. Beslutade checkökningar (1-2%) medför krav på ytterligare effektivisering uppgående till 2,3 mkr. Budgeten på - 3 mkr är lagd på marginalen och förutsätter att inga negativa händelser uppstår. 0-budget medför krav på att avveckla hemtjänsten.

24 Beslutsalternativ - budget
Anta förslagen budget på – 3 mkr. Anta 0-budget och fatta strukturbeslut om skyndsam avveckling av den kommunala hemtjänsten. Ersätt ÄO med ~5 mkr för konkurrensnackdelen som uppstår som följd av momskompensationen till de privata utförarna.

25 Momskompensationen Intäkter 2003 = 45,6 mkr Momsavdrag 2003 = 1,9 mkr
Momskompensation om ÄO varit privat = 2,9 mkr Differens till ÄO:s nackdel = 1,0 mkr Intäkter 2003 = 142,3 mkr Momsavdrag 2003 = 4,9 mkr Momskompensation om ÄO varit privat = 8,9 mkr Differens till ÄO:s nackdel = 4,0 mkr Total differens till ÄO:s nackdel = 5,0 mkr


Ladda ner ppt "Utgångsläge Ekonomi - Medelresultat 1999-2003 – 21,5 mkr - Prognos 2004 – 6,0 mkr Medarbetare - Medarbetarindex 2002 = 54 (2000 = 53) - Sjukfrånvaro april."

Liknande presentationer


Google-annonser