Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HÄRLÖVS BACKAR OCH TIVOLI ÄNGAR - Analys samt program för fortsatt arbete 2005-10-21.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HÄRLÖVS BACKAR OCH TIVOLI ÄNGAR - Analys samt program för fortsatt arbete 2005-10-21."— Presentationens avskrift:

1 HÄRLÖVS BACKAR OCH TIVOLI ÄNGAR - Analys samt program för fortsatt arbete

2

3

4

5

6 Behov Areella behov Skyddande omland till Naturum med naturprägel
Stadsnära rekreationslandskap för såväl aktiv som kontemplativ rekreation Plats för utrymmeskrävande/störande fritidsaktiviteter, Motions- och promenadstråk Områden med höga vistelsevärden för naturupplevelser och utflykter Stadsdelspark/rekreationsområde för Charlottesborg Parkering som försörjer naturum + centrum Ytor för stora evenemang, typ konserter Dagvattenreningsdammar i väster

7

8 Vid nuvarande entrén till Härlövstippen, vid Willys över Helge å
Vägreservat i söder Entréer till området Vid nuvarande entrén till Härlövstippen, vid Willys över Helge å i sydost Stråk G/c-anknytning till centrum, Härlövsängaledens g/c-väg, Linnérundan Charlottesborg/Vilan samt Lillövägen i nordväst. Kommunikationer inom området: Aktivitetsstråk i södra delen som ger tillgänglighet till de aktiva rekrationsområdena, slingor i de mera kontemplativa delarna, till utsiktspunkter mm.. Teckenförklaring: Mörkgröna pilar = befintliga gångstråk Ljusgröna pilar = Nya gång-/cykelstråk som kommer att behövas Röda linjar = kommunikationsbarriärer Blå pilar = Punkter där stråk behöver knytas samman

9

10

11 Synpunkter och önskemål
BMX- litet arealbehov, kvm? Mountainbike- slinga i kuperad terräng ca 1500 m. Kan bitvis kombineras med allmän slinga. DirtPark- liten yta, kvm? SkatePark Fresbee goals Riksgymnasiet för funktionshindrade Breda spänger, hårda grusgångar som i Tivoliparken, serpentiner i branter, bangolf, service för utflykter och övernattningar: toa, dusch, regnskydd för elmopeder, grillplatser. Allmänna önskemål: Energihus, vattenfall, fågelstation, möjligheter till fiske, mopedslinga, isbana, amfiteaterscenen tillgänglig. Vattenriket ”Skyddszon” mm. Konsthallen vill vara med i planeringen Picknickgropar Utsiktspunkt Charlottesborg: ungdomarna här har ett stort behov av aktiviteter Dagvattendamm i Vallhagen-området

12 Möjligheter Området är generöst tilltaget, beläget både nära centrum, vattenriket och Charlottesborg. Det bör finnas plats för alla typer av behov (åtminstone om man särskiljer en aktiv resp. en kontemplativ del). Det platta, 2-dimensionella Kristianstad får en ny, tredje dimension. Man kan vara fri från konventioner i skapandet av en ny karaktär. Tex står det fritt att ge området en diskret karaktär med mjuk övergång till omgivande landskap, eller att ge tydlig och distinkt egen gestalt gentemot omgivningen. Att tillgängliggöra den höglänta delen är bokstavligen att synliggöra Kristianstads vattenrike. Många fritidsaktiviteter kan dra nytta av den topografiska variationen. Länsstyrelsens krav på magert översta skikt ger möjlighet till intressant och lättskött fältskikt. Av ett oundvikligt ont (tippåterställning) kan på köpet uppstå en mängd positiva värden!

13 Områdets framtida roll
Internationellt/nationellt: Understödja turism knuten till Vattenriket/Biosfärcentrum Entré till centrum Regionalt: En plats för stora offentliga evenemang Kommunalt (boende utanför Kristianstads tätort): Aktivitetscentrum Plats för stora evenemang För staden: Ett av stadens största grönområden Stadens pulkabacke Stadens utsiktspunkt Aktiviteter av intresse för hela staden Platsen för stora evenemang För närområdet: Närrekreation för Charlottesborg, Vilan, Centrum, (Härlöv) Lunchrekreation för Långbroområdet Aktivitetscentrum, en ”utomhusfritidsgård”

14 Begränsningar Konkurrerande intressen
Buller/rörelsealstrande aktiviteter (parkering, idrottspräglade aktiviteter trafik, industri) Krav på att tätningslagret ej penetreras av trädrötter Lutande mark pga krav på ytavrinning. Ytors känslighet för laster Inbjudande och välkomnande vyer mot omgivningarna Naturupplevelser, avskildhet, kontemplation Rumsskapande och avskiljande vegetation Aktiviteter som kräver plana ytor (t ex bollspel) Karaktärsskapande och bullerdämpande vallar/höjder Rumsbildande och avskiljande vegetation och markmodulering mot störningar utifrån

15

16

17

18 Exempel på landskap med konvex topografi

19 Exempel på landskap med konkav topografi

20 Exempel på landskap med ”erosionstopografi”

21 Exempel på landskap med terrasserad topografi

22 Exempel på landskap med artificiell topografi

23

24

25

26

27 Tänkbara träd- och buskarter

28 Tidigare förslag till gestaltning av Tivoli änger med omgivning,
där siktaxeln från Stora Torg ut i landskapet har accentuerats.

29


Ladda ner ppt "HÄRLÖVS BACKAR OCH TIVOLI ÄNGAR - Analys samt program för fortsatt arbete 2005-10-21."

Liknande presentationer


Google-annonser