Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett kommunalt nätverk för utveckling Presentation av syfte, mål, vad vi har gjort 2006 & nästa steg 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett kommunalt nätverk för utveckling Presentation av syfte, mål, vad vi har gjort 2006 & nästa steg 2007."— Presentationens avskrift:

1 ett kommunalt nätverk för utveckling Presentation av syfte, mål, vad vi har gjort 2006 & nästa steg 2007

2 SYFTE Genom ett strukturerat samarbete ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande. ”Fler blir självförsörjande genom att vi blir bättre”

3 MÅLSÄTTNINGAR FÖR KNUT  Parterna ska bygga strukturer som främjar ett systematiskt samarbete och lärande av goda exempel.  Deltagande parter ska under projekttiden få ökad kunskap om dokumenterat framgångsrika arbetsmetoder och processer.  Projektet ska resultera i att parterna startar ett samordnat projekt där inhämtade lärdomar implementeras och genomförs.

4 MÅLGRUPPER FÖR KNUT  I första hand socialsekreterare och andra yrkeskategorier med ansvar för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad.  Därutöver förtroendevalda, chefstjänstemän, ansvariga för; studie- och yrkesvägledning, sfi (svenska för invandrare), kommunala vuxenutbildningar samt kommunens personalförsörjning på kort och lång sikt.

5 För att lyckas med att implementera utvecklingsprojekt/resultat: vad ska vi tänka på, vad är viktigt, vad ska vi vara bra på? (jan -06) a 2 3 4 bcd ef 1 Synliggöra samband mellan det problem som organisationen önskar lösa och projektets nytta (Alla ska ”känna” nytta) XXX Bygga in i rutiner/ strukturer det nya arbetssättet – fatta beslut XX Integrera projektet så långt som möjligt i linjeorganisationen från start – med realistisk budget (Bygg inte luftslott) XXX Tydlig metod + organisation X Personalen måste vara delaktiga XXXX Väldefinierade mål och noggrann uppföljning underlättar implementering XX Uppföljning. Fakta. X Det måste finnas en förankring, en mottagande, tillåtande attityd genom hela linjen (chef, kollegor) Upparbeta det! XX Tid för tanke och att göra XX

6 För att lyckas med att implementera utvecklingsprojekt/resultat: vad ska vi tänka på, vad är viktigt, vad ska vi vara bra på? Oprioriterat vid rangordning utifrån vad som är absolut viktigast. Den ständiga skiftningen mellan fokus…. T ex Vi måste uppmärksamma ungdomarna! Vi måste uppmärksamma flyktingarna! Osv. Detta varvas alltid! Det måste finnas eldsjälar (tillåta) Bryta mainstreamkulturen. Allt måste inte återgå till det gamla vanliga (jämna plågor för alla) Tidig och tydlig förankring i organisationen (delaktighet) Positiv inställning från marknaden Fokus på: 1) kunden 2) medarbetaren Alla berörda medarbetare är motiverade Att förändringar sker med små steg under längre tid Tillräckliga resurser för förändring Informera all personal, skapa intresse Följ upp förändrat arbetssätt – sprid info om resultat

7 KNUT´s ORGANISATION Lednings- grupp Analys- grupp Projektledar- grupp Lokala styrgrupper i respektive kommun Referensgrupper för verksamheterna Processcoach Extern ordförande Extern resurs

8 Utvecklingsstrategier Källa: NTG Partnerskap Egenskaper:PlaneringsstrategiLärstrategi Utgångspunkt En bästa lösningAlternativa lösningar Tillämpbarhet GenerellLokal, kontextbunden Syfte ÅtgärdsinriktatHållbar utveckling Perspektiv KortsiktigtLångsiktigt Fokus SnävtÖppet Arbetssätt FörutbestämtFlexibelt Spridning Goda exempelLärande exempel Lärande AnpassningsinriktatUtvecklingsinriktat Reflektion Över medlenÖver både medel och mål Utvärdering UppföljningFör reflektion och lärande Styrning ExpertstyrtDeltagarstyrt

9 1 STRATEGI – 5 FASER FAS ISkapa samsyn om syfte och problem, hur ska vi arbeta ihop inom KNUT FAS IIKartlägga och beskriva kärnprocesserna inom kommunernas försörjningsstöd FAS IIIAnalysera och utvärdera processer och metoder FAS IVVad bör vi förbättra? Vem kan vi lära av? Vad kan vi ”lära” andra? FAS VUtveckla och genomföra förbättringar; enstaka kommuner, några eller alla i KNUT beroende av behov

10 Syfte med varje fas samt vad vi har gjort FAS I – Skapa samsyn kring problem, vision, syfte, mål, hur vi ska arbeta i partnerskap, förväntningar, roller och ansvar, lärandeperspektiv, organisation. Arbeta kontinuerligt med. FAS II - Kartlägga och beskriva kärnprocessen från mottagning till egen försörjning– med klienten i fokus. Välja klientgrupper. Så här GÖR vi idag! Beskriva arbetsmetoder! Värderingar och förhållningssätt som styr. Jämställdhets- och brukarperspektiv. Erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. FAS III – utifrån beskrivningar analysera arbetsmetoder och processen från mottagning till egen försörjning. Vad vet vi om resultat och effekter? Erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. Identifiera behov av förbättringar. FAS IV - Vilka idéer har vi själva om förbättringar? Vem kan vi lära av? Vad kan vi ”lära” andra? Samverkan mellan kommuner utifrån identifierade behov. FAS V – Utveckla och genomföra förbättringar samt utvärdera och sprida. Integrera det som fungerar och ta bort det som inte fungerar lika bra. FAS I - OPERA – för att lyckas med att implementera utvecklingsarbete/projektresultat, vad behöver kommunerna inom KNUT vara bra på? - Intervjuer med kommunerna som underlag/Stig och Lena - Bommersviksdokumentet – startkonferens - Utbildning i operametoden och pcm/logframe - Involveringsmöten i kommunerna med stöd av Operametoden; vilka möjligheter ser man med KNUT och vilka farhågor samt vilka förslag på lösningar har man vad gäller farhågorna. Guidelines för fortsättning togs fram. FAS II - Nulägesbeskrivning över kommunerna för att lättare kunna jämföra kommunerna och värdera klientens process samt möjliga insatser - Flödesschema över klientens väg samt kartläggning av vad som görs i processen, som underlag för ökad förståelse, jämförelse och lärande - Arbetsmetodmatris utifrån valda klientgrupper - Inspirationsdag 3 oktober - Utvecklingsdag 5 december Mot FAS III - Experiment - kartläggning av enstaka ”klientcase” - Utsett en arbetsgrupp för inventering och analys av bedömnings- och utredningsverktyg - Påbörjat en undersökning om ”kollegiegranskning” - Studiebesök inplanerade mellan kommunerna. Förslag framtagna på frågeställningar i samband med studiebesök. - Start av jämförelse mellan två ungdomsprojekt

11 Syfte med varje fas samt vad vi har gjort FAS I Skapa samsyn kring problem, vision, syfte, mål, hur vi ska arbeta i partnerskap, förväntningar, roller och ansvar, lärandeperspektiv, organisation. Involvering. Arbeta kontinuerligt med denna fas. För att lyckas med att implementera utvecklingsarbete/projektresultat, vad behöver kommunerna inom KNUT vara bra på. OPERA-process Intervjuer med kommunerna som underlag/Stig och Lena Bommersviksdokumentet – internat för uppstart Utbildning i innotiimi®OPERA och PCM/Logframe Involveringsmöten i kommunerna med stöd av OPERA-metoden; vilka möjligheter ser man med KNUT och vilka farhågor samt vilka förslag på lösningar har man vad gäller farhågorna. Guidelines för fortsättning togs fram. Uppföljning: Nynäshamnsprotokollet

12 Syfte med varje fas samt vad vi har gjort FAS II Kartlägga och beskriva kärnprocessen från mottagning till egen försörjning– med klienten i fokus. Välja klientgrupper. Så här GÖR vi idag! Beskriva arbetsmetoder! Värderingar och förhållningssätt som styr. Jämställdhets- och brukarperspektiv. Erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. Nulägesbeskrivning över kommunerna för att lättare kunna jämföra kommunerna och värdera klientens process samt möjliga insatser (utifrån sammanhang, kontext) Flödesschema över klientens väg samt kartläggning av vad som görs i processen, som underlag för ökad förståelse, jämförelse och lärande Arbetsmetodmatris utifrån valda klientgrupper Inspirationsdag 3 oktober - se dokument Utvecklingsdag 5 december – se dokument

13 Syfte med varje fas samt vad vi har gjort Vi går mot FAS III Att utifrån beskrivningar analysera arbetsmetoder och processen från mottagning till egen försörjning. Vad vet vi om resultat och effekter? Erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. Identifiera behov av förbättringar. Experiment - kartläggning av enstaka ”klientcase” Utsett en arbetsgrupp för inventering och analys av bedömnings- och utredningsverktyg Påbörjat en dialog om användning av ”kollegiegranskning” Studiebesök inplanerade mellan kommunerna. Förslag framtaget på frågeställningar i samband med studiebesök. Jämförelse mellan två ungdomsprojekt startas

14 Vad har vi gjort för övrigt! KUNSKAPSBILDNING Undersökningar kring jämställdhet och brukarperspektiv; ex Socialstyrelsen, Sthlm Jämt, Länsarbetsnämnden Konferens i Linköping om evidensbaserad praktik Spaningsarbete metoder och projekt med relevans för KNUT; exempelvis IMS, Nacka, Trosa, Genombrottsmetoden, SKL Medverkan i referensgrupp SKL kring Socialstyrelsens uppdrag om utredning för förbättrad statistik inom socialtjänsten Ansökan om fördjupat projekt ESF; Jämställdhet ur ett brukarperspektiv SPRIDNING KNUT presenterad i kommunernas relevanta nämnder Länsstyrelsens representant i AG har presenterat KNUT internt inom Länsstyrelsen. KNUT presenteras av Ingmar (ESF) den 23 januari 2007 i regionala styrgruppen för integrationsfrågor. Studiebesök Språkkraft i Malmö 4 nyhetsbrev under 2006 UTBILDNING för projektledare och chefer att arbeta med projekt och förbättringsprocesser Utbildning i Innotiimi®OPERA Utbildning i PCM/Logframe UPPFÖLJNING & UTVÄRDERING Delrapport från analysgruppen, november 2006 Beskrivning av parallellprocesser inom kommunerna ENSKILDA KOMMUNER Använt KNUT som plattform för organisatorisk och verksamhetsmässig utveckling utöver gemensamma åtaganden

15 FAS II Kartläggning av klientprocesser Bedömning & beslut om försörjningsstöd Klientens mål/delmål Bedömning av behov. Önskvärda förbättringar Uppföljning & Utvärdering av insatsen och dess inverkan på klienten Val av insats utifrån mål och behov KÄLLOR Dokumentation Instrument för bedömning, utredning, val av insats, uppföljning och utvärdering Beskrivningar av processer arbetsmetoder/insatser Intervjuer med klienter Jämställdhetsperspektiv Brukarperspektiv

16 Kartlägga klientprocesser. HUR ska vi göra det inom KNUT? Experiment nr 1 (6 x PL) Förbättring av modell och frågor Framtagning av modell och frågor Slutlig modell och frågor. Utvärderas. Experiment nr 2 (6 x PL) 4 kartläggningar per kommun Analys & Reflektion 4 per kommun Analys & Reflektion 6 kommuner x 4 Stödfrågor för analys, reflektion och lärande; Vad fungerar – framgångsfaktorer?  Sprida/pröva av andra kommuner Vad skulle vi behöva/vilja förbättra för att bättre kunna följa klientens process, bedöma mål och behov, välja insatser och utvärdera resultat och process, samt göra allas kunskap tillgänglig och använd. Idéer om förbättringar tas fram av verksamheterna + externt utifrån problembild. Bedömning & beslut om försörjningsstöd Klientens mål/delmål Bedömning av behov. Önskvärda förbättringar Uppföljning & Utvärdering av insatsen och dess inverkan på klienten Val av insats utifrån mål och behov förbättring Varje kommun väljer förbättringar utifrån sina förändringsbehov. Pröva och utvärdera. Ev implementera.

17 Nästa steg Integrera arbetet med kartläggning av klientens process med –arbetet som arbetsgruppen för bedömningsinstrument ska göra –hitta framgångsrika arbetssätt –identifiera förbättringsområden och planera för mindre ”experiment” utifrån behov –brukar- & jämställdhetsperspektiv –verksamheterna inom varje kommun; ex. jämföra ungdomsprojekten i Södertälje och Järfälla (kollegiegranskning?) –framgångsrikt utvecklingsarbete från andra Projektledarmöte den 10 januari Arbetsgruppen för bedömnings- och utredningsinstrument den 17 januari Genomgång av upplägg för introduktionsdag PCM/Logframe den 22 januari Möte med Arja Kallo om ASI den 29 jan. Genomförande av Introduktionsdag PCM/Logframe –Södertälje 14 februari –Solna 6 mars OPERA-utbildning 19-20 februari SKL om orsakskoder 15 februari ÖVRIGT Bjuda in Nacka utifrån deras upphandling av ITstöd i myndighetsprocessen (processkarta över framtida börläge) Samverka med SKL att ta fram en anpassad Genombrottsutbildning för FSS Samverka med Stockholm Jämt om jämställdhet i ett brukarperspektiv

18 Guidelines VARFÖR Hjälper oss att synliggöra och formulera vår egen process Sprida till andra inom kommunen samt andra kommuner HUR - lärandeprocess Så här tänkte vi Så här gjorde vi Så här blev det Så här fortsätter vi Det här rekommenderar vi Upplägg, beskrivningar, berättelser, bilder, citat, intervjuer, teorier, modeller, MÖJLIGT INNEHÅLL; exempel Bakgrund – varför KNUT Lärande (individuellt, organisatoriskt, systemiskt, interkommunalt) Syfte, mål, strategi Nuläge i kommunerna Villkor, förutsättningar Organisation Roller (ledare, pl, politiker, personal) Metoder i vårt KNUTarbete Utvärdering Externt stöd: Kommunikationsform/layout Skriva ihop text 1

19 Nästa steg? Alla former av utvärderingar pekar på den centrala roll ledare har i arbetet med förbättringar och utveckling av verksamhet och arbetssätt. Vid start, genomförande, implementering, utvärdering. Vad behöver du som ledare för att kunna äga/leda ett arbete som KNUT i din kommun och tillsammans med andra kommuner – interkommunalt lärande? HANN VI INTE MED!

20 Vinster med KNUT? Sätter igång processer Tänker på metoder, dokumentation, mallar Studiebesök Inspiration Sätter igång tankeprocesser Intressant med Ungdomsprojekt Skapar nyfikenhet Sätter ingång processer Sätta fss på kartan, legitimerat oss lite mer Nu tänker man nytt, ny personal som får tänka på nytt sätt och det är OK Positivt med de utbildningar vi haft Pratat mycket om processer och arbetsmetoder Hjälp att hålla uppe tempot Mycket förändringar på gång Skapat ett nytänkande, nästan en organisationsförändring Kul att hålla på med framtidsjobb, det här kommer vi att kunna använda längre fram. Ger mera livslust åt ibland ganska tradigt jobb Känt inspiration; dels från projektledare som hon också sprider Skapar mycket förväntningar och lust, samt framtidstro. Förväntar sig mycket från KNUT att nu ska det hända något. Kan också skapa oro. Jag vill inte vara med – väljer att hoppa av. Chef tar annan roll.

21 TIDER LG 6 februari 9-12, Södertälje 19 mars 13.30, Upplands Bro 24 april, 9-12, Nynäshamn 31 maj 9-12, Sundbyberg 14 juni, 13.30, Solna 27-28 augusti – KNUT-internat för alla KNUT-grupper 4 oktober - heldag


Ladda ner ppt "Ett kommunalt nätverk för utveckling Presentation av syfte, mål, vad vi har gjort 2006 & nästa steg 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser