Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sophiahemmet Rehab Center

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sophiahemmet Rehab Center"— Presentationens avskrift:

1 Sophiahemmet Rehab Center
Ett hälsosamt yrkesliv….. ….ger möjligheter

2 Agenda - Ny rehabförsäkring
Bakgrund Beskrivning av tjänsteinnehåll Hur kan försäkringen användas Prislista Tjänster som kan komplettera försäkringens innehåll

3 Bakgrund Utökat rehabiliteringsansvar för arbetsgivare 1993
Skandias rehabiliteringsförsäkring reviderades efter förändringar i lagstiftningen under 1990-talet Skandia Hälsa 2001/2002 Rehabiliteringskedjan 1 juli 2008 Lifeline Rehab 2009

4 Viktiga områden som lyfts fram i aktuell forskning
Tidiga åtgärder som stärker individens egna resurser och motivation Snabbt insatta åtgärder med tydlig struktur och god samordning mellan aktörer Undvik att individer skapar sig en identitet i sjukrollen Åtgärder på arbetsplatsen främst av förebyggande – men även av underlättande karaktär – ökar möjligheten att inte hamna i långtidssjukskrivning och underlättar arbetsåtergång efter en sjukperiod

5 Lifeline Rehab 2009 Försäkringsgivare Skandia
Rehabvägledning Samtalsterapi (KBT) Funktionsanalys Arbetsplatsanalys Yrkeslivsplanering Bedömning av specialistläkare Planeringsmöten

6 Rehabvägledaren – Lifeline Rehab
är kund- och uppdragsansvarig, samordnar SRCs tjänster och säkrar att samtliga aktörer och insatser samverkar mot fastställt mål samordnar kontakter med arbetsgivare, behandlingsansvarig läkare, försäkringskassa och andra berörda aktörer/myndigheter formulerar tillsammans med medarbetare och arbetsgivare syfte/mål för åtgärder och anpassar dessa utifrån specifika behov kontakten med medarbetaren startar med en kartläggning av kontaktorsak och aktuellt problem

7 Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
Syftet är att: utföra proaktiva och hälsofrämjande insatser vid hantering av komplexa sociala och psykologiska sammanhang som kan uppstå i en arbets- eller livssituation. utveckla personliga färdigheter och förhållningssätt förändra beteende och utveckla strategier att hantera situationer öka självmedvetenheten och självtillit. KBT: är en strukturerad, målinriktad, tidsbegränsad terapiform betonar samspelet mellan en mycket aktiv behandlare och klient fokuserar på situationen här och nu ger hemuppgifter till klienten att utföra i egen miljö och omgivning bidrar till att öka klientens medvetenhet och egenkontroll förändrar metoder i takt med nya forskningsrön och vetenskaplig utvärdering.

8 Kognitiv Beteendeterapi
Inledning: Beteendeanalys och bedömning av leg. psykolog, 1-3 sessioner Genomförande: Kognitiv beteendeterapi Dokumentation: sedvanlig journalföring, beteendeanalys, tydlig målformulering, utvärdering samt vidmakthållande plan. Försäkringen omfattar högst 12 sessioner per skadefall

9 Arbetsplatsanalys Syftet är att:
ge professionellt stöd för att klargöra förutsättningarna för medarbetaren att arbeta i nuvarande tjänst eller utreda behov av anpassningar i arbete förbättra matchningen mellan arbetets krav och medarbetarens förutsättningar. Tjänsten: innehåller en strukturerad och metodisk genomgång av förutsättningarna för en medarbetare att arbeta i sin nuvarande tjänst kartlägger eventuella behov av förändringar eller anpassningar utföras förebyggande eller om medarbetaren är sjukskriven utformas individuellt utifrån syfte och behov.

10 Arbetsplatsanalys Fastställande av syfte och behov och utifrån detta individuellt upplägg Professioner som ingår är rehabvägledare samt antingen arbetsterapeut, sjukgymnast, ergonom eller beteendevetare/socionom Intervju med arbetstagare Samtal med närmaste chef Arbetsplatsbesök Kartläggning av arbetsförhållanden Analys och bedömning av matchning mellan arbetstagare och aktuellt arbete. Efter avslutat uppdrag erhåller beställaren en rapport. Man har även möjlighet att boka in ett trepartsmöte med arbetstagare och beställare/arbetsgivare för genomgång av analys och rekommendationer. Försäkringen omfattar högst sex timmar per skadefall

11 Funktionsanalys Fysisk grovmotorisk funktionsförmåga testas i en standardiserad stationsbana Klinisk bedömning med behandlingsplan till SRCs rehabvägledare Genomförs av sjukgymnast med specialisering på OMT, McKenzie eller psykosomatisk inriktning. Försäkringen omfattar högst tre timmar per skadefall

12 Yrkeslivsplanering Syftet är att:
minska risk för ohälsa och sjukskrivning konkret och praktiskt stödja företag/organisationer som har medarbetare där det finns behov av professionell hjälp för att reflektera kring nuvarande yrkesliv inspirera till nya aktiva val och mål beträffande arbete och arbetssituation. Tjänsten innebär att klienten: på ett strukturerat sätt arbetar med sina egna livs- och arbetsvärderingar matchar dessa mot sina kunskaper, erfarenheter, önskemål och färdigheter guidas till att se hur just han/hon kan kombinera dessa för att komma fram till nya idéer, insikter och mål kring sitt yrkesliv tillsammans med Yrkeslivsplanerare gör en konkret handlingsplan för hur nå målet. Försäkringen omfattar högst åtta timmar per skadefall

13 Bedömning av specialistläkare
Medicinskt status Behov av medicinska åtgärder Rehabiliteringsbehov Arbetsförmåga Prognos Ortopedi, psykiatri, neurologi vanligast områden Försäkringen omfattar högst två läkarbedömningar per skadefall

14 Lifeline Rehab - Kontaktvägar
Anställd  chef/HR  vårdplaneringen  SRC Anställd  vårdplaneringen  SRC Chef/HR  SRC

15 Lifeline Rehab - Omfattning
gäller ett år per försäkringsfall/grundorsak dvs. ett år från första kontakt med rehabvägledaren (skadeanmälan), därefter ett års karenstid efter karenstiden kan utredning och behandling godkännas på nytt SRC kan leverera tjänster utöver försäkringens innehåll på löpande räkning

16 Lifeline Rehab - Undantag
vård och rehabilitering som faller under sjukvårdshuvud-mannens ansvarsområde dvs medicinska utredningar, sjukskrivning och förskrivning av mediciner s.k outplacement, dvs individuell vägledning, rekrytering, rådgivning och coachning beträffande ny anställning, utbildning eller karriär kostnader som uppstår när den försäkrade uteblir från ett avtalet besök/behandling. Detsamma gäller även om den försäkrade avbokar ett avtalat besök/behandling för sent. Med för sent menas att den försäkrade avbokar inom 24 timmar innan avtalat besök/ behandling. Kostnaden ska i detta fall betalas av den försäkrade. samordning, samtalsstöd och utredning i samband med varsel om uppsägning eller förlust av arbete resekostnader

17 Priser - Lifeline Rehab 2009
Tre premieklasser Sjukfrånvaro i procent Årspremie - 3, kr 3,5 – 4, kr 4, kr

18 Tjänster som kan komplettera försäkringen Lifeline Rehab
Utökade omfattning av tjänster som annars ryms i försäkringen Implementering av försäkringen i företagets policy, rutiner och handlingsplaner Informationsmöten med chefer och medarbetare Arbetsprövning Chefsutbildning/stöd Krishantering Hälsoundersökningar, skyddsronder och riktade friskvårdsinsatser via underleverantörer Privatvårdsförsäkringar

19 Lifeline Rehab Kvalitet – erfarenhet! Snabb tillgänglighet!
Nära samverkan arbetsplats/HR/chef! Effektiv rehabiliteringskedja!

20 SRC:s enheter och nätverk

21 TACK! Kontakt: www.sophiahemmetrehabcenter.se


Ladda ner ppt "Sophiahemmet Rehab Center"

Liknande presentationer


Google-annonser