Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledarskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledarskap."— Presentationens avskrift:

1 Ledarskap

2 SYN PÅ BARNET/MÄNNISKAN
Den ansvarslösa människan: (Smith, Skinner) Genomsnittsmänniskan: - har en medfödd ovilja till arbete och vill helst undvika det. - måste därför tvingas, kontrolleras, styras eller hotas med straff för att de uppställda målen ska uppfyllas. - föredrar att styras för att slippa ta eget ansvar. - har relativt små ambitioner och vill framför allt ha ekonomisk och materiell belöning Konsekvenser för pedagogrollen: - ge order - kontrollera - berömma eller klandra

3 Den sociala människan (Mayo, Rogers) Genomsnittsmänniskan: - är först och främst motiverad av sociala behov och får sin grundläggande känsla av identitet i samspelet med andra. - ser mkt liten mening i hårt rationaliserat arbete, de sociala kontakterna betyder mera. - är mer mottaglig för påverkan från en ledning som förmår uppfylla grundläggande sociala behov och strävan att bli accepterad. Konsekvenser för pedagogrollen: - tillåta känslor och behov - ge ramar, men inom dessa frihet - underlätta och stödja - använda kollektiva arbetsformer

4 Den självförverkligande människan:
(Maslow, Erik Homburger Eriksson) Genomsnittsmänniskan: - upplever arbete och ansträngning som något naturligt - upplever däremot inte yttre kontroll och hot om straff som ngn djupare drivkraft - vill i stället utöva självstyrning och självkontroll för att nå mål som hon är engagerad i - är i stånd att inte bara acceptera utan söker också ansvar Konsekvenser för pedagogrollen: - fungera som katalysator och handledare - stödja och stimulera - ge självbestämmande - förvänta sig medansvar

5 PLIKTBARN LUSTBARN

6 Pedagogrollen förändrats
Ledare Pedagogrollen förändrats Sakorienterad Relationsorienterad

7 Redskap i ett relationsinriktat ledarskap

8 (Dahlgren& Östling Dahlgren)
Att skapa nytt och bättre Att söka nya erfarenheter berika språk o begrepp Att tillämpa det man lärt sig i nya sammanhang Att bearbeta det man lärt sig och bygga vidare Att återge det man lärt sig KUNSKAPSTRAPPAN (Dahlgren& Östling Dahlgren)

9 Skolans verklighet är komplicerad och samhället har gett skolan ett flerdimensionellt uppdrag
Fostra (Socialisera) Sortera Förvara Utbilda (Bilda)

10 FRÅN TILL Regelstyrning Målstyrning Centralisering Decentralisering Myndighet Service

11 Kompletterar varandra Konkurrerar med varandra
Skolans styrsystem Kompletterar varandra Kompenserar varandra Konkurrerar med varandra I konflikt med varandra ? ?

12 Statligt uppdrag J u r i d i s k Kommunalt uppdrag Ekonomisk
I d e o l o g i s k Ut värdering Kommunalt uppdrag

13 Det finns ingenting så svårt att ta itu med ingenting så vanskligt att leda ingenting så osäkert i framgång som att söka efter en ny tingens ordning Den som förändrar får nämligen som motståndare alla dem som lyckats väl i de gamla spåren. Och endast ljumma förespråkare i de som kan tänkas fungera i de nya. Machiavelli (1467 –1527)

14 Ledare:. Ett socialpsykologiskt. begrepp. Anger hur
Ledare: Ett socialpsykologiskt begrepp. Anger hur mycket inflytande en individ har över andra Chef: Den formella befattningen

15 Strukturvariabler: Styrsystem Org ramar Fysisk miljö Huvuduppgift
Sammansättning av personal; antal, kön, ålder …. Utbildning Tidsmässiga ramar Typ av område Skolans storlek och skolkod Antal elever Vilka elever? Omgivningens syn på verksamheten Fysisk miljö Ekonomiska ramar Uppdraget Grad av självstyre …..

16 Processsvariabler: Interaktion Kommunikation Information
Beslutsfattande Människosyn i organisationen Kunskapssyn i organisationen Rolltagande Kontinuitet/diskontinuitet I personalgruppen Normsystem Pedagogernas ledarskap Mötesformer Statusgraderingar

17 LEDARSKAP: 1.Klassisk organisationsteori och ledarskap
Ledaren är född med ledaregenskaper. Ledaren når fram till nya och bättre lösningar än genomsnittsmedarbetaren. Ledaren som centrum och konfliktlösare. Betoning av uppgifter. Studerar ledarens betydelse för organisationen

18 2. Humanistiska perspektivet
Ledaren anpassar sitt ledarskap utifrån roller i gruppen, samspel mln grupper. Prioritering av relationer Studerar ledarskapets betydelse för personlig utveckling och mellanmänskliga relationer 3. Politiska perspektivet Fördelning av makt. Spridning av ledarfunktioner inom organisationen. Demokratiseringsprocesser

19 Olika typer av makt: 1. Belöning - lön - befodran - erkännande
2. Bestraffning - makt baserad på rädsla och möjligheten att orsaka negativa konsekvenser 3. Legitim makt - bygger på position i den sociala strukturen. Vi underordnar oss när vi uppfattar makten som legitim.

20 4. Referensmakt - baseras på maktutövarens attraktionsförmåga. 5. Expertmakt - då vi uppfattar att någon har större erfarenhet inom ett område. 6. Informationsmakt - bygger på tillgång till information, som är värdefull och efterfrågad för andra. 7. Konnektionsmakt - goda förbindelser med inflytelserika och viktiga personer

21 Maktbaser på olika mognadsnivåer
Kunskap Information Legitimitet Relationer Belöning Förbindelser Bestraffning

22 4. Systemperspektivet Managerial Grid Situationsanpassat ledarskap. 5. Salutogena ledarskapet

23 Situationsanpassat ledarskap Relations-orientering Uppgift-orientering

24 Relations-inriktning
Förnyelse- inriktning Uppgifts- inriktning


Ladda ner ppt "Ledarskap."

Liknande presentationer


Google-annonser