Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Katalysator WS med forskare den 29 maj 2006 Ingenjörshuset – Styrelserummet Ulf Blomqvist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Katalysator WS med forskare den 29 maj 2006 Ingenjörshuset – Styrelserummet Ulf Blomqvist."— Presentationens avskrift:

1 Katalysator WS med forskare den 29 maj 2006 Ingenjörshuset – Styrelserummet Ulf Blomqvist

2 Behovsmotiverad forskning Utgår från uttryckta behov i näringsliv och offentlig verksamhet, men också från behov inom nya områden med tillväxtpotential. Genomförs i samspel mellan de aktörer som utför forskningsarbetet och de aktörer som efterfrågar resultat och kompetens.

3 Innovation är grunden för tillväxt VINNOVAs uppgift är att finansiera behovsmotiverad forskning och att utveckla effektiva innovationssystem för hållbar tillväxt

4 Varför en Katalysator? För att adressera svagheter och svårigheter såsom: – skapandet och spridandet av generisk kunskap, – rörligheten inom och mellan innovationssystemen, – samordning av forsknings- och innovationsinsatser för IT- användning, och – integrerad forskning mellan discipliner och innovationssystem För att: – identifiera fruktbara nya projekt, och – skapa nätverk och förespråkande allianser För att fånga upp behov och krav i innovationssystemen För att kommunicera programmets olika temaområden, mål och urvalskriterier

5 Katalysators förväntade effekter Ökad disciplinöverskridande samverkan med fokus på användarnas behov, ekonomiska/legala grundförutsättningar, samt möjliggörande informations- och kommunikationsteknologier Identifierade nya projekt, nya temaområden och nya samverkansgrupper (På sikt) ökad grad av kommersialisering och samverkan med inkubatorer På sikt, ökad rörlighet inom och mellan innovationssystemen

6 Katalysators roll i en portföljstrategi Innovations- system- analys Program- utformning Ut- lysning av finans- ieringsmöjlig- heter och val av projekt Förvaltning av Projekt- portföljen Effekt- och avkastnings- analyser

7 En strukturerad process Källor för val av tema för Katalysator Fas 1 – val av tema Fas 2 – identifiera FoU-område Fas 3 – matchningsprocess Fas 4 – beslut om projektidé, val av projektledare Fas 5 – utformning av projekt- ansökan, med planeringsbidrag, i dialog med VINNOVA Fas 6 – hantera beviljade (och av- slagna) projekt Fas 7 – projektets genomförande och löpande rapportering Fas 8 – projektavslut, utvärdering och återföring WS Forskare WS Företag & off verks WS Forskare OCH Företag/Off verks WS Lärande och kunskaps- utbyte

8 Beslutsprocessen Fas 4 – beslut om projektidé, val av projektledare Fas 5 – utformning av projekt- ansökan, med planeringsbidrag, i dialog med VINNOVA Fas 6 – hantera beviljade (och av- slagna) projekt Steg 1 - Beslut om projektområde (ex e-health); bedöms av Programråd, delar därav eller annan bedömningsgrupp. Steg 2 - Projektledare utses Steg 3 - Projektskiss 1 (enligt VINNOVAs projektskiss) för bedömning och godkännande Om JA beviljas ett planeringsbidrag; Om NEJ, görs ett omtag för att förbättra projektskissen Steg 4 - Projektskiss 2 och 3 (2: 50 % av färdig projektbeskrivning, 3: 80 % med prel. Konsortium) plus ev kompletterande kriterier; bedöms av Programråd, delar därav eller annan bedömningsgrupp. Om JA fortsätter processen; Om NEJ, görs omtag för att förbättra skrivning, komplettera konsortium, e dyl Steg 5 - Färdigt projektförslag med genomförande- och nyttiggörandeplaner samt en tydlig budget; bedöms av Programråd, delar därav eller annan bedömningsgrupp. Om JA fortsätter processen; Om NEJ, görs omtag för att förbättra skrivning, komplettera konsortium, e dyl Steg 6 - Projektstart

9 Bedömningskriterier Tillväxtmöjligheter inom tjänste och IT-användningsområdet – Kommer projektet att resultera i nyskapande tjänster med IKT som möjliggörare? – Kommer projektets resultat att kunna appliceras på olika typer av tjänster och bli en integrerad del i företags vidare utveckling? – Kommer projektet genom sitt upplägg att påverka dynamiken och samspelet på marknaden utifrån ett användarperspektiv? – Är projektet unikt och har ett nyhetsvärde som är relevant för det innovationssystem och de aktörer som det adresserar? – Utgår projektet från användarnas perspektiv, med tekniken som möjliggörare och med ekonomiska och legala infrastrukturer som nyckelfaktorer i förändringsarbetet? Forsknings- och innovationshöjd – Innehåller projektet en mångvetenskaplig dimension som kommer att stärka projektets resultat? – Har projektet en hög vetenskaplig nivå? – Innehåller projektet relevanta vetenskapliga metoder och angreppssätt samt finns det möjlighet till vidareutveckling?

10 Bedömningskriterier (forts.) Genomförbarhet och tydlighet i projektplanen – Är projektet trovärdigt beskrivet utifrån projektmål, upplägg, milstolpar, ansvarsfördelning, budget, förväntat resultat? Deltagarnas möjlighet att genomföra projektet – Är projektets sammansättning (forskare, företag, organisationer, användare) ”rätt” för projektets resultat? – Är engagemanget från medverkande partners aktivt och med en uttrycklig vilja att skapa mervärde och nätverk? – Har projektledaren/-na den kunskap och kompetens som är nödvändig för att framgångsrikt genomföra projektet tillsammans med övriga medverkande och nå ett bra resultat?

11 Tidiga resultat från första pilotomgången Nya samarbeten – KI och Handels – LTU och SU Fek – SMF och stora företag – Nya grupperingar i andra utlysningar Ett projekt finansierat och ett planeringsbidrag

12 Några kommentarer från (första) uppföljningen Öppenhet  Förutsebarhet Katalysator  Tydliga utlysningar VINNOVA  Forskarna Strukturerad process  ’smutsa ned fingrarna’ ”Frisk och ovanligt öppen process med driv som genererar spännande kontakter” ”Tidskrävande, forskarfokuserad process med naiv syn på företags intressen”

13 Individualisering av konsumentnära IT-tjänster Konsument till företag & konsument/medborgare till offentlig verksamhet Generationsskillnader och attitydskillnader Tjänstemarknaden utvecklas snabbt IT bidrar till utvecklingen Behov av stark användarmedverkan


Ladda ner ppt "Katalysator WS med forskare den 29 maj 2006 Ingenjörshuset – Styrelserummet Ulf Blomqvist."

Liknande presentationer


Google-annonser