Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hemrehabilitering vad, hur och för vem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hemrehabilitering vad, hur och för vem."— Presentationens avskrift:

1 Hemrehabilitering vad, hur och för vem

2 Hälso- och sjukvårdslagen kommun och landsting (HSL)
LANDSTING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD KOMMUN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Eget boende Vårdcentral Sjukhus Kommunalt boende Specialiserad vård Ort Med etc. Läkare Dsk SG AT (ej Ösd) Dsk AT SG Ssk AT SG Läkare skatteväxling Något mer än 50 % av kommunerna har även övertagit hemsjukvårds-ansvaret för det egna boendet. (Östersund) (Sjuksköterska (dsk), arbetsterapeut, sjukgymnast) 1992 övertog kommunerna hälso- och sjukvårds ansvaret för den tidigare s.k. långvården Beslut om boende, hjälpinsatser i hemmet, ledsagning etc. sker i kommunen enligt Socialtjänstlagen (SoL) Hälso- och sjukvårdslagen kommun och landsting (HSL)

3 Jämtlands län - mitt i Skandinavien
• km • ca invånare • 2,6 invånare/ km (riket 21,7 invånare/ km2) • 8 kommuner • Länsbokstav Z • Högsta fjäll: Helags m ö h • Landshövding: Britt Bohlin Mycket kontakter på tvären över kölen. Formella kontakter, Vänskapsband, Turistande Restid till Trondheim ca 3,5 timmar Restid till Sundsvall ca 3 timmar

4 Östersund - en av åtta kommuner i länet

5 Östersunds kommun Areal: 2 517 km2 varav 2 222 km2 land
och 295 km2 vatten

6 Vad är de största utmaningarna i att satsa på hemrehabilitering/ett rehabiliterande arbetssätt?
Hur får man medarbetarna med? Var finns fallgroparna? Vilka är nyckelpersoner? De viktigaste framgångsfaktorerna?

7 REHABILITERING Insatser som skall bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning utifrån dennes behov och förutsättningar återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet

8 Specifik-/vardagsrehabilitering
Specifik rehabilitering är relaterad till och kräver kunskap inte bara om människans normala funktioner utan också om den aktuella sjukdomen, skadan och den behandling/träning som utvecklar, återvinner och bibehåller funktions- och aktivitetsförmåga. Specifik rehabilitering utförs av arbetsterapeut och/eller sjukgymnast. Vid överlåtelse av arbetsuppgifter till annan personal sker detta genom delegering och/eller ordination. (HSL) Vardagsrehabilitering (allmän rehabilitering) är oberoende av sjukdom och medicinsk behandling. Arbetet utgår från ett rehabiliterande förhållningssätt. Planering och utförande sker på ett sådant sätt att brukaren ges möjlighet att bibehålla funktions- och aktivitetsförmåga. (SoL)

9 Biståndshandläggning i teamarbete – ansvarig för beslut om hjälp i hemmet
Vård- och omsorgsplanering – Uppföljning med teamet och brukaren. Planering av insatser och utförande Riskbedömning Bostadens anpassning Uppdrag – Prioriteringar Hela teamet tränar

10 HUR MYCKET ENERGI FÅR EN AKTIVITET TA I FÖRHÅLLANDE TILL VAD SOM GER ENERGI ATT LEVA
Fysisk – ansträngning Psykisk – lyckas, misslyckas, värdighet Meningsfullhet – nytta VAD GER? MOTIVATION OCH TRO PÅ EGEN FÖRMÅGA

11 UPPDRAG Brukarens behov ska tillgodoses med utgångspunkt av den gemensamma värdegrunden Rehabilitering i kommunen ska vara ett brukarorienterat utvecklingsarbete över huvudmannagränserna Ansvaret för att ett rehabiliterande förhållningssätt utvecklas och bibehålls ligger hos all personal Nyckeltal för kommunresurs 1,0 AT/SG per 300 personer 65 år och äldre varav fördelning till SÄBO 0,8% per person på särskilt boende (plejecenter)

12 PRIORITERINGSORDNING - ingående grupper
Personer som nyaktualiseras efter en sjukhusvistelse och bor i sitt eget hem Personer som nyaktualiseras efter en sjukhusvistelse och bor på ett äldreboende Personer som bor i sitt eget hem och har hjälp i hemmet Personer som bor på ett äldreboende Personer som bor i sitt eget hem och endast har behov av AT/SG Anhöriga som vårdar en närstående Personer som vårdas i livets slut

13 ETT REHABILITERANDE ARBETSSÄTT ETT FUNGERANDE TEAMARBETE
kräver ett REHABILITERANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT som förutsätter ETT FUNGERANDE TEAMARBETE

14 Hemteam Innefattar all personal organiserad inom en enhet med uppdrag att besluta om eller utföra hemtjänst, utföra specifik omvårdnad och specifik rehabilitering samt ledning för den personal som utför hemtjänstinsatser. (År 2000)

15 OMVÅRDNAD är insatser som syftar till att hjälpa och stödja en person att planera och genomföra handlingar som hör till det dagliga livet i syfte att förebygga ohälsa/sjukdom, förbättra hälsa/friskhet, återställa och bibehålla hälsa/friskhet samt minska lidande och ge möjlighet till en värdig död.

16 Omvårdnad Specifik omvårdnad
är relaterad till och kräver kunskap inte bara om människans normala funktioner utan också om den aktuella sjukdomen, skadan och den behandling som förebygger, förbättrar, återställer och bibehåller hälsa/friskhet. Specifik omvårdnad utförs av sjuksköterska/distriktssköterska. (HSL) Allmän omvårdnad är oberoende av sjukdom och medicinsk behandling. (SoL)

17 ”VARSTUNDSAKTIVERING”
Socialtjänst – omsorg Insatser som ska tillgodose grundläggande behov av TRYGGHET, GEMENSKAP, MENINGSFULLHET och AKTIVITET. (Arbetet utgår från ett rehabiliterande förhållningssätt. Planering och utförande sker på ett sådant sätt att brukaren ges möjlighet att bibehålla funktions- och aktivitetsförmåga. ) ”VARSTUNDSAKTIVERING”

18 Omvårdnad, omsorg och rehabilitering
Alla yrkesgrupper och professioner har ett ansvar för och arbetar med omvårdnads- omsorgs- och rehabiliterande insatser. Professionerna har olika huvudansvars-områden för att förbättra och bibehålla hälsa, stödja oberoende och för varje individ främja vad som upplevs vara ”ett gott liv.”

19 ATT ARBETA I TEAM Organisationen påverkar Kräver ett tydligt ledarskap
”Teamledare” Ledning för socialtjänst Ledning för omvårdnad Ledning för rehabilitering Samsyn på uppdrag / ansvar

20 Vad är vardagsrehabilitering?
Vem har ansvaret för att leda ett rehabiliterande arbetssätt hos hemtjänstpersonalen? Hur säkerställs att personalen arbetar på ett likartat sätt i viktiga aktiviteter för brukaren? Vem har ansvaret för att följa upp att det rehabiliterande arbetet fungerar? Hur sker uppföljningen? Hur ser ni på arbetsterapeutens och sjukgymnastens ansvar för att leda? På vilket sätt kan de leda ett rehabiliterande arbetssätt? Vad är chefens ansvar för att leda rehabiliteringen och/eller skapa förutsättningar för arbetsterapeuter/sjukgymnaster att leda?

21 Hälso- och sjukvård / Socialtjänst (egenvård)
Närheten till personalgruppen Arbetsgruppens kompetens Tydlig ledarskap (socialtjänst / hälso- och sjukvård Kvalitet och förekomst av social dokumentation Fungerande kontaktmannaskap Erfarenhet hos leg. personal Arbetsuppgiftens varaktighet och förändring Kommunens ersättningssystem Organisation och gränssnitt

22 Tala om för mig och jag glömmer Gör mig delaktig och jag förstår
Visa mig och jag minns Gör mig delaktig och jag förstår

23

24 HSL/SoL Ordinera Instruera Egenvård
Utveckla återvinna funktion/förmåga VOP Brukarens mål Att kunna gå Min plan (rehabplan) Mitt mål Delmål Delmål -professionens mål Självständig överflyttning från säng till rullstol Genomförandeplan Beskrivning av hur träna överflyttning från säng till rullstol

25 HSL/SoL Ordinera Instruera Egenvård
Bibehålla funktion/förmåga MÅL - AT/SG MÅL - DSK Genomförandeplan Att kunna gå självständigt inomhus med rullator Hud – bibehålla smidighet hur stödja självständigt gående (hjälpmedel,balansträning,skor, fotvård etc. MÅL HSL/SoL Ordinera Instruera Egenvård Vård- och omsorgsplanering

26 maritha.markusson@attendo.se (1/9)
(1/9)


Ladda ner ppt "Hemrehabilitering vad, hur och för vem."

Liknande presentationer


Google-annonser