Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riitta-Leena Karlsson Stockholms stads funktionshinderombudsman (FO) Tel 08 - 508 25 610 Nya tider och nya behov.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riitta-Leena Karlsson Stockholms stads funktionshinderombudsman (FO) Tel 08 - 508 25 610 Nya tider och nya behov."— Presentationens avskrift:

1 Riitta-Leena Karlsson Stockholms stads funktionshinderombudsman (FO) riitta-leena.karlsson@saf.stockholm.se Tel 08 - 508 25 610 Nya tider och nya behov – men har vi nya lösningar?

2 FO:s uppgift/roll Arbeta övergripande och strukturellt med stadens alla nämnder och styrelser direkt underställd kommunstyrelsen Sprida kunskap och information om stadens handikappolitiska arbete och om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättningar Följa upp och rapportera till Kommunstyrelsen

3 Krav från unga vuxna och deras föräldrar arbeta som alla andra bo som alla andra fortsätta läsa istället för att söka till daglig verksamhet

4 Världen: FN Standardregler – Agenda 22 FN Barnkonvention FN Funktionshinderkonvention Europa: EU - Måldokument och deklarationer EU - Handlingsplan 2008 - 2009 Sverige: Handlingsplanen för handikappolitiken Lagstiftning Kommuner: Handikappolitiskt program Policy och riktlinjer

5 FN:s internationella konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Innehåller 50 artiklar som tydliggör innebörden i skyddet för de mänskliga rättigheterna för människor med funktionsnedsättning Funktionshinderfrågorna saknas i de övriga konventionerna (undantag barnkonventionen) Behov av att uppmärksamma funktionshinderfrågorna i världen Konventionen ger ett övervakningssystem

6 Diskrimineringslagstiftning Diskrimineringsombudsmannen (DO) bevakar diskriminering på grund av kön könsöverskridande identitet eller uttryck etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionshinder sexuell läggning ålder

7 Diskriminering - funktionsnedsättning och skola/utbildning Förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever Lika behandling av studenter i högskolan Skolor, högskolor och universitet även måste arbeta aktivt förebyggande mot diskriminering. Annan kränkande behandling, bland annat mobbning, som inte är diskriminering - anmälan till Barn- och elevombudet på Skolinspektionen.

8 Från patient till medborgare En nationell handlingsplan för handikappolitiken i Sverige Reg. Prop. 1999/2000:79 Prioriterade områden: att se till att funktionshinderperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer att skapa ett tillgängligt samhälle att förbättra bemötandet

9 Nya LSS – Möjlighet att leva som andra Förslag i utredningens slutbetänkande: Daglig verksamhet ska ge meningsfull sysselsättning ha god kvalitet efter individuella behov stärka den enskildes möjlighet att kunna överå till lönearbete Daglig verksamhet ska kvalitetssäkras ha statliga riktlinjer ha introduktion med aktivitetsplan

10 Prioriterade utvecklingsområden inom och utom LSS Enligt utredningens slutbetänkande: Fylla ut gapet mellan lagen och dess tillämpning Uppmärksamma balansen mellan individuella och generella insatser Uppmärksamma forsknings- och utvecklingsprojekt inom fh-området Uppmärksamma hjälpmedelsområdet Säkra kompetens- och personalförsörjning Uppmärksamma samhällsekonomiska vinster

11 Framtidsfrågor Tonvikt på individ eller på miljö? Ska vi göra personer med utvecklingsstörning ”normala”? Ska vi anpassa omgivningen ? Internationalisering? Teknik ersätter mänskliga relationer? Vad utgör hot? Vad ger möjligheter?

12 Tillgäng utbildning Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på offentliga platser ska elimineras senast till år 2010 Tillgänglig utbildning/skola Utrustning/kunskap som krävs utifrån elevens förutsättningar

13 Tillgängligt arbetsliv Arbetstagarens kompetens Arbetsplatskultur Socialt stöd Arbetets mening Arbetsgivarens motiv Arbetskamraters motiv Upplevelsen hos personen med funktionsnedsättning

14 Kompetens kunskap om rätten till full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning kunskap om teknisk utveckling kunskap om bättre bemötande

15 Samverkan – en framgångsfaktor = när organisationer lägger samman sina resurser för att nå bästa möjliga effekt Särvux Socialtjänsten/ Fh-omsorg/Daglig verksamhet Landstinget/Specialistvård/Habilitering/BUP Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Näringslivet/Praktikplatser/Jobbtorg

16 Aktuellt Inkludering i stället för särlösningar Studier med siktet inställt på ”riktiga” jobb

17 “Under rätta förutsättningar i rätt sammanhang kan alla vara en resurs i samhället”


Ladda ner ppt "Riitta-Leena Karlsson Stockholms stads funktionshinderombudsman (FO) Tel 08 - 508 25 610 Nya tider och nya behov."

Liknande presentationer


Google-annonser