Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Logistikplanering SAP Best Practices.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Logistikplanering SAP Best Practices."— Presentationens avskrift:

1 Logistikplanering SAP Best Practices

2 Syfte och fördelar och huvudprocesser
Syftet med logistikplanering är att se till att kommande behov kan tillgodoses med företagets tillgängliga resurser, och att identifiera situationer där behovet inte kan tillgodoses i tid eller med de önskade kvantiteterna. Fördelar Fullständig integration i komplett planeringscykel CO-PA  SOP  LTP  Behovsplanering Huvudprocesser Sälj- och verksamhetsplanering Långsiktig planering

3 SAP-applikationskrav och företagsroller
SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0 Företagsroller Strategisk planerare

4 Detaljerad processbeskrivning
Logistikplanering Den här processen kallas ibland för Sälj- och verksamhetsplaneirng. Processen sker vanligtvis i ett simulerat läge och på en aggregerad (vanligtvis produktgrupp- snarare än slutprodukt)nivå. Så snart en genomförbar produktionsplan har hittats som kan tillgodose behovet, kan den användas som grund för operativ produktionsplanering (MRP och detaljerad kapacitetsplanering). Best Practices-scenarierna i detta avsnitt täcker följande planerings-workflow: Planering/prognostisering av kommande behov Aggregerad produktionsplanering inklusive kapacitetskontroll för att kontrollera på produktgruppnivå om behovet kan tillgodoses (genom användning av SOP-funktioner) Överföring av resultat till långsiktig planering (med LTP-modulen) för simulering av materialbehov, baserade på produktionsplanen (s) Planering sker i separata (simulerade) planeringsversioner i LTP Granskning och justeringar av planerade behov krävs Så snart simulerade behov har godkänts, överförs behovet (oberoende behov) till aktiv behovsstyrning för detaljerad MRP och Produktionsplanering i aktiv version.

5 Processflödesdiagram
Logistikplanering Händelse Operativ produktions-planering och -styrning (Produktions-scenarier) Periodiskt Sälj- och verk-samhetsplaneringsmöte Intäktsplanerare Försäljnings-kvantitetsbudget och överföring till SOP (med CO-PA), Intäkts-planering (172) Försäljnings-prognos (179) Strategisk planerare SOP-kontroll Behovskontroll (kontrollera försäljningsplan) Skapa grov produktionsplan Överföra grov produktions-plan till inaktiv behovsstyrning Skapa LSP-planerings-scenario Utföra LSP MRP Utvärdera kapacitets-planering Operativa produktions-data Acceptabel plan Kopiera till aktiv behovsstyrning Nej Ja CO-PA = Lönsamhetsanalys, SOP = Sälj- och verksamhetsplanering, LSP = Långsiktig planering, MRP = Materialbehovsplanering

6 Förklaring Symbol Beskrivning Användningsk ommentarer Symbol
Band: Identifierar en användarroll, som till exempel fakturahandläggare eller försäljningsrepresentant. Bandet kan även identifiera en organisationsenhet eller grupp, i stället för en specifik roll. De övriga processflödessymbolerna i tabellen visas i dessa rader. Det finns så många rader som det krävs för att täcka in alla rollerna i scenariot. Rollband innehåller uppgifter som är vanligt förekommande för rollen. Externa händelser: Innehåller händelser som påbörjar eller avslutar scenariot eller som påverkar händelseutvecklingen i scenariot. Flödeslinje (heldragen): Linjen visar den normala stegsekvensen och flödesriktningen i scenariot. Flödeslinje (streckad): Linjen visar flöden till uppgifter som sällan används eller som är förknippade med villkor i ett scenario. Linjen kan även leda till dokument som deltar i processflödet. Sammanbinder två uppgifter i en scenarie-process eller en händelse som inte är ett steg Kontakt/händelse: Identifierar en åtgärd som antingen leder in i eller ut ur scenariot, eller en utomstående process som pågår under scenariot Motsvarar inte ett uppgiftssteg i dokumentet Enhetsprocess: Identifierar en uppgift som täcks steg för steg i scenariot Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processreferens: Om scenariot refererar till ett annat fullständigt scenario anger du det scenariots nummer och namn här Delprocessreferens: Om scenariot refererar till delar av ett annat scenario anger du det scenariots nummer, namn och stegnumren här Processbeslut: Identifierar ett beslut/en förgrenings-punkt, vilket innebär att slutanvändaren måste göra ett val. Linjer representerar olika val som kommer från olika delar av romben. Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet. Visar ett val som måste göras när steget har utförts. Symbol Beskrivning Användningskommentarer Till nästa/från föregående diagram: Leder till nästa/föregående sida i diagrammet Flödesschemat fortsätter på nästa/föregående sida Utskrift/dokument: Identifierar ett utskrivet dokument, en rapport eller ett formulär Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts-steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Redovisningsdata: Anger ett dokument för en redovisningspost Budgetplanering: Anger ett budgetplaneringsdokument Manuell process: Täcker en uppgift som görs manuellt Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa en uppgift som utförs manuellt, som till exempel att lasta av en lastbil till lagret, vilket påverkar processflödet. Befintlig version/data: Blocket täcker data som kommer in från en extern process Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används symbolen för att visa data som kommer från en extern källa. Detta steg har inga inåtriktade flödeslinjer Systembeslut godkänd/ej godkänd: Blocket täcker ett beslut som tas automatiskt av programvaran Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet, i stället används den för att visa ett beslut som programvaran gör automatiskt när ett steg har utförts. Diagram-länk <Funktion> Utskrift/ dokument Extern till SAP Redovisnings-data Affärsaktivite / händelse Budget-planering Enhetsprocess Manuell process Process-referens Befintlig version/data Delprocess-referens System-beslut godk./ej godk. Process-beslut

7


Ladda ner ppt "Logistikplanering SAP Best Practices."

Liknande presentationer


Google-annonser