Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering Ett material från:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering Ett material från:"— Presentationens avskrift:

1 Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering Ett material från:

2 Sveriges jämställdhetspolitik 1994 – maktperspektiv 1972 – eget politikområde 2006 – jämställdhetspolitiska mål

3 Vad styr arbetet med jämställdhet? FN:s konventioner (CEDAW och deklarationen om avskaffande av allt våld mot kvinnor) Europakonventionen Diskrimineringslagstiftningen Jämställdhetspolitiska målen, jämställdhetspolitiken Övriga lagstiftningar, instruktioner, riktlinjer och förordningar

4 Jämställdhet Det handlar om kön, om kvinnor och män Jämställdhetspolitiken skall syfta till att förändra de strukturella och ojämlika maktförhållandena mellan kvinnor och män som innebär att kvinnor som grupp är underordnade män som grupp i samhället. (Prop. 2005/06:155) Alltid kön, men inte bara kön… Ska vi bara prata om män och kvinnor? Alla andra då?! Alla har ett juridiskt kön…

5 Intersektionalitet

6 Ett normkritiskt perspektiv Sätter fokus på makt Ifrågasätter normer Förändrar uppfattningar om vad som är normalt = önskvärt ”Vi”, ”de normala” bestämmer om ”de avvikande” ska tolereras eller ej Foto: Johnér, Regeringens hemsida

7 Bild: SKL Hållbar jämställdhet

8 Genus Kön är socialt och kulturellt konstruerat Föreställningar, idéer och handlingar som formar det vi uppfattar som ”kvinnligt” och ”manligt” Föränderligt genom tid och rum, något vi (åter)skapar och omförhandlar

9 I synonymordboken Kvinnlig: moderlig, mjuk, feminin Feminin: effeminerad, förkvinnligad Moderlig: kvinnlig, feminin, mjuk Manlig: karlaktig, maskulin Maskulin: kraftfull, viril Faderlig: –

10 Genussystemet Varje samhälle skapar och upprätthåller ett ordningssystem där kvinnor och män tillskrivs olika uppgifter, roller och positioner Över- och underordning (norm) Isärhållande

11 Genusglasögon Könsneutral Könsblind Könsmedveten Fundera på: Har vi könsneutrala, könsblinda eller könsmedvetna verksamhetsmål, rapporter, statistik etc.? Hur kan vi beköna vårt arbete? Vad vinner vi på det? Foto: COLOURBOX

12 Sveriges jämställdhetspolitiska mål Övergripande mål: Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1.En jämn fördelning av makt och inflytande 2.Ekonomisk jämställdhet 3.En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 4.Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

13 Delmål ett: En jämn fördelning av makt och inflytande Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet Sveriges jämställdhetspolitiska mål Politik Företag Medier Trossamfund Kultur Folkbildning

14 Riksdagens sammansättning 1921-2010, könsfördelning

15 Styrelse och ledning i börsföretag 2012

16 Styrelse och ledning i statligt hel- och delägda företag 2012 Procent

17 Verkställande direktörer, verkschefer, inom offentlig sektor, könsfördelning, 2011

18 Delmål två: Ekonomisk jämställdhet Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut Sveriges jämställdhetspolitiska mål Grundskola Gymnasium Universitet och högskola Anställd Arbetslöshet Sjukskriven Pension

19 År Andel kvinnor och män i arbetskraften efter ålder, 1970-2010

20 Sysselsatta män och kvinnor 20-64 år, andel heltid/deltid, 2011

21 Orsak till deltidsarbete, andel kvinnor och män 20-64 år, 2011

22 Sysselsatta kvinnor och män, arbetar vanligen… (2011)

23 Bild: Yrkesregistret, SCB De 30 största yrkena 2011 Antal och könsfördelning (%)

24 Antal företagare, 20 år eller äldre, 2010

25 Andel kvinnor och män (utifrån respektive kön) som företagare efter näringsgren, 2010

26 Genomsnittlig månadslön, män och kvinnor, efter sektor, 2011

27 Kvinnors disponibla inkomst, andel av mäns disponibla inkomst, 2010

28 Individuell disponibel inkomst, medianinkomst i 1000-tal, 2010

29 Flickor och pojkar behöriga till gymnasieprogram (2011)

30 Avgångna män och kvinnor från gymnasieprogram, könsfördelning (2010/11)

31 Examina på grundnivå och avancerad nivå i högskolan efter inriktning, könsfördelning (2011)

32 Antal män och kvinnor med sjuk- och aktivitetsersättning, efter ålder i december (2011)

33 Pågående sjukpenningfall 180 dagar eller mer, 1975-2011

34 Medellivslängd 83 år79 år

35 Andel kvinnor och män + 65 år med garantipension

36 Delmål tre: Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor Sveriges jämställdhetspolitiska mål Föräldraskap Föräldraledighet Omsorg om flickor och pojkar Omsorg om äldre kvinnor och män Obetalt hemarbete

37 Tidsanvändning per vecka, kvinnor och män 20-64 år, efter aktivitet (timmar och minuter) 2010/11

38 Sammanboende kvinnor med små barn Ensamstående kvinnor med små barn Sammanboende män med små barn Tid för obetalt arbete, småbarnsföräldrar (timmar och minuter i veckan) 2010/11

39 Ersatta dagar föräldraledighet, könsfördelning

40 Ersatta dagar tillfällig föräldrapenning (vård av sjuka barn), könsfördelning

41 Delmål fyra: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet Sveriges jämställdhetspolitiska mål Sexualitet Reproduktion Rätt att bestämma över sin egen kropp Otrygghet Hedersrelaterat våld och förtryck Mäns våld mot kvinnor betonas särskilt

42 Andel kvinnor och män som känner oro för att utsättas för överfall eller misshandel efter ålder, 2011

43 Andel kvinnor och män som känner sig otrygga vid utevistelse sen kväll, efter ålder, 2011

44 Personer 16-79 år utsatta för misshandel, efter plats 2009-2011, andel

45 Personer 16-79 år utsatta för misshandel efter relation till förövaren, 2011

46 Anmäld våldtäkt och våldtäktsförsök, könsfördelning offer över 18 år, 2011

47 Delmål ett: a)Påverkar vår verksamhet kvinnors och mäns möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare? b)Påverkar vår verksamhet fördelningen av makt och inflytande mellan kvinnor och män? c)Påverkar vår verksamhet förutsättningarna för kvinnor och män att utöva makt och inflytande? Delmål två: a)Påverkar vår verksamhet kvinnors och mäns ekonomi? b)Påverkar vår verksamhet kvinnors och mäns möjligheter till och villkor för betalt arbete, utbildning och företagande? Hur påverkar vår verksamhet de jämställdhetspolitiska målen?

48 Delmål tre: a)Påverkar vår verksamhet möjligheten för kvinnor och män att dela det obetalda hemarbetet? b)Påverkar vår verksamhet möjligheten för kvinnor och män att dela det obetalda c) omsorgsarbetet? Delmål fyra: a)Påverkar verksamheten mäns våld mot kvinnor? b)Påverkar verksamheten kvinnors och mäns, flickors och pojkars rätt till kroppslig integritet? c)Påverkar verksamheten, eller har den potential att påverka, sexualiseringen av det offentliga rummet i negativ eller positiv riktning? Hur påverkar vår verksamhet de jämställdhetspolitiska målen?

49 Det är där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas som ojämställdheten skapas och upprätthålls. Därför måste vi ha in jämställdhets- perspektivet i det dagliga arbetet, våra ordinarie lednings- och styrningssystem, från förslag till genomförande och utvärdering. Kvalitetsutveckling, säkerställer likvärdig service, bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen, förebygger diskriminering, och lever upp till krav. Motverkar sidordnat arbete. Varför jämställdhetsintegrering? Vad vinner vi på det? Vad är jämställdhetsintegrering? En strategi för att uppnå jämställdhet i samhället. Den huvudsakliga politiska strategin sedan 1994. Ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.

50 Orealistiska förväntningar på resultat: ”rädda världen på ett år” Ingen uppföljning och/eller styrning Aktiviteter som inte är kopplade till ett mål (varför göra?) och mål som inte är kopplade till aktiviteter (ska hända av sig självt?) Inga resurser och inget ansvar: ”allas ansvar ingens ansvar” Projektmedel för att driva ordinarie verksamhet Förvirring kring vad som är mål, resultat och aktiviteter Vanliga fallgropar

51 StyrkorSvagheter MöjligheterHot Sådant ni själva kan påverka (genom ex. egna beslut) Sådant som ni inte kan påverka själva (beslut fattas av andra som ex. finansiärer eller andra uppdragsgivare). Exempel: Motstånd, ointresse, okunskap, verksamhetsstruktur, brist på könsuppdelad statistik. Exempel: Brist på kunskap/vilja hos samverkansparters, lagstiftning, beslut. Exempel: Förändringar efterfrågas, kännedom om målgruppen och dess behov, branschen redo. Exempel: Kunskap, tidigarerfarenheter, könsuppdelad statistik, bra analyser, genomtänkta mål.

52 StyrkorSvagheter Hur går vi vidare? Tips! Besök Jämställ.nu – en nationell resurs för jämställdhet. Här hittar ni allt ni behöver för att komma igång med ert jämställdhetarbete. Bland annat aktuell information om vad som är på gång inom området, forskning, praktiska exempel och verktyg som förenklar och kvalitetssäkrar arbetet med jämställdhet. Lycka till!


Ladda ner ppt "Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering Ett material från:"

Liknande presentationer


Google-annonser