Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Götateamet Verksamhet och utvärdering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Götateamet Verksamhet och utvärdering"— Presentationens avskrift:

1 Götateamet Verksamhet och utvärdering www.gryning.se

2 Teman Vad är Götateamet? Utvärderingen

3 Götateamet Intensiv hemmabaserad öppenvårdsinsats för unga missbrukare år som abstinensbehandlats Verksamheten drivs av Gryning Vård AB på uppdrag av Göteborgs stad i nära samarbete med Unga Vuxna, Östra Sjukhuset

4 – En del av Göteborgsregionen
13 medlemskommuner invånare Årsomsättning ca 180 mSEK – En del av Göteborgsregionen

5 Uppdrag från Gryning Vård AB
Utvärderingen av Götateamet Uppdrag från Gryning Vård AB Utvärderingsperiod: april 2008 till maj 2009

6 Vad är Götateamet?

7 Götateamet Projektet Götateamets Uppdrag Bakgrund
Projekttid på 3 år Utveckla arbetsmetoder/koncept för målgruppen Säkra ”vårdflätan” och öka samverkan Arbeta med målgruppen Uppföljning/egenutvärdering Extern utvärdering Initiativ från Göteborgs stad - uppdrag till gryning - samverkan soc.-sjukvård – delfinansierat-

8 ”Luckan”

9 Luckan som… …en vansklig resa? Institution Övr. öppenvård Minimaria
Avgiftning

10 Luckan ”fyllning” som… …en mobil ?
Övr. öppenvård Minimaria Institution Avgiftning

11 Luckan som …en olycksdrabbad
vägsträcka? Institutions- vård Olycksdrabbad vägsträcka Olycksdrabbad vägsträcka Öppen- vård Avgiftning Livsfarlig vägsträcka

12 Götateamet Målgruppens inkluderingskriterier
Missbrukande ungdomar mellan år Genomgått abstinensbehandling på Unga Vuxna, Östra sjukhuset Tillhör SDN i Göteborg stad och beviljas bistånd

13 Götateamet Vilka ungdomar möter Götateamet?
Alla har en missbruksproblematik Flertalet har utvecklat ett beroende Fysisk och psykisk ohälsa Strukturlös vardag Sysselsättning Fritid Kriminalitet Ofta stort destruktivt nätverk och ett begränsat bärande nätverk Konfliktartade relationer Stor återfallsrisk Typ av missbruk -

14 Götateamet Vad erbjuder Götateamet? Motivation/Utredning
Motivation/ Behandling Drogfokus Individuellt anpassad kontakt Familjearbete Ständig tillgänglighet Empowerment Behandlingstid max 6 mån Familj och nätverksarbete. Stärka familjens och ungdomens resurser. Öka kommunikationen. Flexibilitet och anpassning.

15 En dag på Götateamet Pizzeria Café Hisingen Angered Centrala staden
Valhalla Hisingen Angered Centrala staden Majorna Pizzeria Östra sjukhuset Frölunda

16 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT – det utvidgade samtalsrummet
INDIVIDUELLA SAMTAL FAMILJESAMTAL PROFESSIONELLA MÖTEN AKTIVITETER

17 ATT FÖRSTÅ… UNGDOMENS MISSBRUK I FÖRHÅLLANDE TILL… UNGDOMEN SJÄLV
FAMILJEN NÄTVERKET LIVSSAMMANHANGET

18 Teoretiska utgångspunkter
PSYKODYNAMISK GRUNDSYN SYSTEMTEORI

19 EVIDENSBASERADE METODER
MI (Motiverande Intervju) ÅTERFALLSPREVENTION / KBT – VERKTYG SYSTEMTEORETISKA FAMILJEINTERVENTIONER / FFT (Funktionell Familjeterapi) ART (Aggression Replacement Training) ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis)

20 …med god teoriunderbyggnad
Stor verktygslåda… …och kunniga hantverkare… …med god teoriunderbyggnad +

21 Manual + relation

22 VIDAREUTVECKLING Utbildning Handledning Psykodynamisk inriktad
Metodhandledning FFT Drogkonsultation

23 Utvärderingen

24 Syfte Belysa värdet av Götateamet – individuellt och strukturellt
Hur väl motsvarar Götateamet de inledande förväntningarna Bidra till fortsatt kunskapsutveckling och kunskapsspridning

25 Frågeställningar Teamet: Samverkan: Ungdomar och familjer:
Vad är Götateamet? Samverkan: Hur sker samspelet mellan olika berörda parter och hur upplevs kvaliteten i detta samarbete? Uppfylls ambitionen att skapa vårdflätor? Ungdomar och familjer: Vilken betydelse har kontakten med Götateamet haft för ungdomarna och deras familjer? Hur har ungdomar och föräldrar förstått och tagit till sig den behandling de fått från Götateamet? Vad har upplevts som värdefullt och vad har varit problematiskt?

26 Metod Gruppintervjuer personal Enskilda intervjuer chefer inom Gryning
Observationer Enskilda intervjuer ungdomar och föräldrar Enkäter samverkanspartners Enkäter ungdomar och föräldrar

27 Viktigaste beståndsdelar
Snabbhet Stor verktygslåda Kunniga ”hantverkare med god teoriunderbyggnad Flexibilitet Hög tillgänglighet Mobilitet Familjefokus och nätverksmobilisering Lösningsfokus Inlyssnande förhållningssätt Samverkan

28 Snabbhet En av Götateamets ambitioner är att snabbt knyta kontakt med ungdomar som läggs in för avgiftning på avdelningen Unga Vuxna samt att mobilisera privat och professionellt nätverk. Fråga: Hur väl anser du att Götateamet lyckats med denna ambition när det gäller den ungdom/de ungdomar Du har haft kontakt med? Skala: 1-3 3=Så snabbt som jag hade önskat 2=Varken snabbt eller långsamt 1=Inte så snabbt som jag hade önskat Socialtjänst Minimaria Unga Vuxna 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 Socialtjänst (n=13) Median: 3 Typvärde: 3 Bortfall:0 Minimaria: (n=6) Median: 3 Typvärde: 3 Bortfall:0 Unga vuxna: (n=14) Median: 3 Typvärde: 3 Bortfall: 0

29 Tillgänglighet Fråga: Hur nöjd är Du med Götateamets tillgänglighet?
(Skala: 1-10 där 1=Inte alls och 10=Helt och fullt) Anhörig Ungdom 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 Anhöriga: (n=26) Median: 10 Typvärde: 10 Bortfall:0 Ungdomar: (n=13) Median: 10 Typvärde: 10 Bortfall: 0

30 Tillgänglighet Fråga: Hur lätt eller svårt uppfattade du att det var att komma i kontakt med Götateamet? Socialtjänst Minimaria Socialtjänst (n=13) Median: 5 Typvärde: 5 Bortfall:0 Unga vuxna: (n=14) Bortfall: 0 Unga Vuxna Minimaria: (n=6) Median: 4 Typvärde: - Skala: 1-5 5=Mycket lätt 4=Ganska lätt 3=Varken lätt eller svårt 2=Ganska svårt 1=Mycket svårt 4 5 2

31 Bemötande Fråga: Hur tycker Du att Du blivit bemött av Götateamet?
Anhörig (Skala: 1-10 där 1=Dåligt och 10=Mycket bra) Ungdom 8 9 10 5 7,5 Anhöriga: (n=26) Median: 10 Typvärde: 10 Bortfall:0 Ungdomar: (n=13) Median: 10 Typvärde: 10 Bortfall: 0

32 gemensamma arbetet kring den unge?
Samarbetsvinster För att snabbt kunna mobilisera nätverken runt en ungdom, är en av ambitionerna med Götateamet att samordna kontakterna samt underlätta samarbetet mellan olika inblandade behandlingsaktörer. Fråga: I vilken mån tycker Du att Götateamet lyckats förbättra och underlätta det gemensamma arbetet kring den unge? Socialtjänst Minimaria Socialtjänst (n=11) Median: 5 Typvärde: 5 Bortfall:2 Unga vuxna: (n=13) Bortfall: 1 Unga Vuxna Minimaria: (n=6) Median: 4 Typvärde: 4 Bortfall:0 Skala: 1-5 5=I stor utsträckning förbättrat och underlättat 4=I viss utsträckning förbättrat och underlättat 3=Varken eller 2=I viss utsträckning försvårat 1=I stor utsträckning försvårat 3 4 5

33 Lyhördhet professionella
Fråga: Hur skattar Du Götateamets lyhördhet för vad Du eller andra professionella hade att säga om ungdomen och kontakten/behandlingen Socialtjänst Minimaria Socialtjänst (n=13) Median: 5 Typvärde: 5 Bortfall:0 Unga vuxna: (n=14) Bortfall: 0 Unga Vuxna Minimaria: (n=6) Median: 4 Typvärde: 4 Skala: 1-5 5=Mycket lyhörda 4=Ganska lyhörda 3=Varken eller 2=Inte särskilt lyhörda 1=Inte alls lyhörda 4 5

34 Återkoppling Fråga: Hur nöjd är Du med det sätt på vilket personalen på Götateamet återkopplade arbetsprocessen fortlöpande till Dig? Socialtjänst Socialtjänst (n=13) Median: 5 Typvärde: 5 Bortfall:0 Skala: 1-5 5=Mycket nöjd 4=Ganska nöjd 3= Varken nöjd eller missnöjd 2=Ganska missnöjd 1=Mycket missnöjd 4 5

35 GÖTATEAMET Medresenärer i mellanrummet


Ladda ner ppt "Götateamet Verksamhet och utvärdering"

Liknande presentationer


Google-annonser