Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Njursjukdomar och Laboratoriemedicin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Njursjukdomar och Laboratoriemedicin"— Presentationens avskrift:

1 Njursjukdomar och Laboratoriemedicin

2 Screening P/S-Kreatinin
Urinsticka-förekommer mikroskopisk hematuri och/eller proteinuri?

3 GFR Clearence(GFR): Iohexol Cr-EDTA Kreatininclearence MDRD CKD-EPI
Cockcroft-Gault Cystatin-C

4 njursvikt Njursjukdom/svikt Stadieindelning:
Stadie 1:GFR>= 90ml/min Stadie ml/min/1.73m2 Stadie 3a ml/min/1.73m2 Stadie 3b ml/min/1.73m2 Stadie ml/min/1.73m2 Stadie <15ml/min/1.73m2 Albuminurigrad normalt-mikroalb.-makroalbuminuri

5 Fall 1 Man-60 T.beh.hypertoni sedan 2003 Sömnapnesyndrom-03
p/s-kreatinin 104mikromol/l,krea.clearence 79ml/min Jan-10 misst.spondartrit -Hosta,snuva,bilat.fotledsartriter,episklerit hö SR 66,Crp 33,negativ anti-CCP,svagt pos.ANA homogent mönster(neg.spec.kärnak,ak mot nativt DNA) Lungrtg u.a. Blir bra på NSAID+steroider Uppföljning via ögonmott(besvärsfri mars-10)samt VC

6 Fall 1 Kont.själv reumamott jan-12,ÅB 120127
Sedan snart 1 år intermittent snuva,ibland blodig ”Dålig kondition”-andfåddhet Belastningssmärtor fotleder-dock ej artriter,har diskreta fotledsödem. Synovit MCP 5dx p/s-kreatinin 119mikromol/l(mars mikromol/l,maj mikromol/l) U-sticka +3 röda,+2 protein U-sediment 10röda/synfält ANA-samma svar som 2010 Anti-CCP neg Lungrtg u.a. Remiss njurmedicin

7 Fall 1 Njurmott 120228 p/s-kreatinin 192mikromol/l Crp 24
Hb 120,LPK inkl.diff normal liksom TPK Na,k,s-ca korr,fosfat normala P-elfores-talar för inflammatorisk process i kron.fas(polyklonal IgA stegring,orosmukoid förhöjt,först.fibrinogenband) U-elfores glom.+tub.proteinuri INGA M-komp

8 Fall 1 22/2 provtagning ANCA
Pos PR3 ANCA:21IU/ml(7-50=måttligt förhöjt) Capture PR3 ANCA:389IU/ml(>200=mycket högt) MPO ANCA neg Anti-GBM neg Remiss för njurbiopsi-stark misst.om Wegeners Granulomatos(GPA) Tid för njurbiopsi 12/3

9 FALL 1 7/3 provtagning inför biopsi p/s-kreatinin stigit till 513!
Omedelbar kontakt Akademiska sjukhuset,UAS för st.tagande plasmaferesbehandling,transport redan samma dag. Diagnos bekräftas med njurbiopsi UAS-s.k.crescentnefrit(31glomeruli,7 skleroserade,20/24 färska el.halvgamla crescents) Plasmaferesbehandlas,sendoxan+högdossteroider insättes. Som bäst p/s kreatinin 195mikromol/l juli-12 Neg.PR3 ANCA,crp<5

10 Fall2 Kvinna-41 Hypothyreos-levaxinsubst. Depressiva besvär
Sökt VC mars-12,flera veckors besvär med intermittent buksmärta,tilltagande illamående/aptitlöshet samt viktnedgång. VC kontr.Hb 108(tid.ca 130),akutremiss kirurgmott,Falun

11 Fall2 Kompl.provtagning:
Hb 107,MCV 86,kreatinin 790,s-kalium 5,9,överremitteras till medicinakuten och läggs in.

12 Fall 2 ”Njurrutin”prover dagen därpå:
Bl.a. s-kalium 6,8mmol/l,s-bikarbonat 15mmol/l,s-ca fritt 1,33,s-fosfat 2,0

13 Fall 2 P-elfores:Nyupptäckt M-komp fria kappakedjor ca 5g/l
U-elfores M-komp fria kappakedjor ca 0,8g/l STP:13%plasmaceller,även flerkärniga Rtg Myelomskelett:Vä.bäckenskovel stor,osteolytisk destruktion S-kappakedjor mg/l(ref<19) S-lambdakedjor mg/l

14 Fall 2 Myelomdiagnos Påbörjar steroidbeh 8dagar efter inkomst,1:a cytostatikakur ytterliggare 2 dagar senare. Samma dag(dag 10)påbörjas dialys med ”myelomfilter”-extra högpermeabelt dialysfilter för borttagande av större proteinmolykyler-intensiv dialys,20 dialyser sammanlagt Kreatinin okt mikromol/l

15 Sammanfattningsvis Utredning akut njursvikt:
I:Blodstatus(Hb,LPK med ev.diff,TPK) Na,k,s-ca korr(ev.joniserat),fosfat,urat,kreatinin,urea,bikarbonat U-sticka+ev.sediment II:leverstatus P/U elforeser(fria lätta kedjor serum) ANA ANCA/AntiGBM III:Nefropatia epidemica,virusserologi,kompl.faktorer,kryoglobuliner Och förståss st.tagande NJURBIOPSI

16 Kronisk Njursvikt Ex dialyspatient. Följer även regelbundet:
Järnstatus(Falun s-fe,transferrin,transferrinmättnad,ferritin) PTH Blodfetter

17 FALL 2


Ladda ner ppt "Njursjukdomar och Laboratoriemedicin"

Liknande presentationer


Google-annonser