Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SMÅSKALIG VATTENKRAFT Walter Johansson Järvsö, 20 september 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SMÅSKALIG VATTENKRAFT Walter Johansson Järvsö, 20 september 2012"— Presentationens avskrift:

1 SMÅSKALIG VATTENKRAFT Walter Johansson Järvsö, 20 september 2012
© Lennart Wetterstad SMÅSKALIG VATTENKRAFT Walter Johansson Järvsö, 20 september 2012 Träbena Kvarn, Åsarp, Västergötland Ägare: Lennart Wetterstad Vattendrag: Ätran Tidigare plats för äldre anläggning som var borta sedan en tid. Nytt kraftverk på bild driftsatt: 2008 Effekt : 60 kW Normalårsproduktion, beräknad: kWh Fallhöjd: 4 meter Småskalig vattenkraft 1 Seminarium Vad är småskalig vattenkraft. 1

2 Vad är småskalig vattenkraft
Vad är småskalig vattenkraft? – ett vattenkraftverk med en begränsad installerad effekt 1,5 MW Äldre definition i Sverige 10 MW Nuvarande definition i EU inkl. Sverige All svensk vattenkraft Antal 1 692 1 869 2 075 Produktion, normalår, TWh 1,7 4,3 65 Andel 3 % 7 % 100 % Småskalig vattenkraft Seminarium Vad är småskalig vattenkraft.

3 Användning av vattenkraft – den historiska utvecklingen
300-talet Skvaltan börjar användas för malning, en primitiv form av vattenhjul. 1000-talet Vattenhjulet börjar utvecklas. Vid mitten av 1800-talet fanns ca 25 000 kvarnar i Sverige. Stormaktstid - hyttid - järnbrukstid 1830 Den första vattenturbinen konstrueras i Frankrike. 1845 Den första kommersiella svenska turbinen tillverkas på Brefvens Bruk. 1885 Turbiner börjar användas för elproduktion. De första vattenkraftverken kom i bruk. Småskalig vattenkraft Seminarium Vad är småskalig vattenkraft.

4 © Jan-Åke Jacobson Seminarium 06-03-22. Vad är småskalig vattenkraft.

5 Antalet små vattenkraftverk i Sverige
Småskalig vattenkraft Seminarium Vad är småskalig vattenkraft.

6 Seminarium 06-03-22. Vad är småskalig vattenkraft.

7 Svensk vattenkrafts potential
[TWh/år] 10 MW All svensk vattenkraft Nuvarande produktion, normalår 4,3 65 Potential 1 Effektivisering Uppgradering Återupptagen drift nedlagda kraftverk Nya anläggningar 2,7 5,5 2 Möjlig framtida produktion 7,0 70,5 Med hänsyn till teknik, ekonomi och miljö. Bedömning utifrån Svensk Energi och Energimyndighetens rapporter. Småskalig vattenkraft 7 Seminarium Vad är småskalig vattenkraft. 7

8 Småskalig vattenkraft idag och i framtiden
Utfall hämtat från EU-finansierade projektet SHERPA:s slutrapport. Småskalig vattenkraft 8 Seminarium Vad är småskalig vattenkraft. 8

9 Småskalig vattenkraft – påverkan på miljön lokalt
Kan hindra vandring och fortplantning av laxartad fisk i där sådan fisk förekommer. ÅTGÄRD: Fiskvandringsväg Extrem korttidsreglering påverkar flora och fauna i gränszonen. ÅTGÄRD: Minska regleringsamplituden Uppdämning förändrar den biologiska mångfalden. Småskalig vattenkraft Seminarium Vad är småskalig vattenkraft.

10 Småskalig vattenkraft – fördelar ur miljösynpunkt
Förnybar – använder flödande energi. Kretslopp. Inga utsläpp till luft eller vatten. Ersätter fossil elproduktion – vare sig Sverige exporterar eller importerar el. Förbränningsfri i hela energikedjan ”bränslebrytning” – behövs ej i motsats till fossila källor ”bränsletransport” – ombesörjes av naturen ”bränsletillverkning” – behövs ej i motsats till fossila bränslen energiomvandlingen – inga utsläpp till skillnad från de energikällor som omvandlar genom förbränning avfallshantering – det blir inget avfall från vattenkraft Klimatstödjande Den svenska småskaliga vattenkraften (10 MW) besparar årligen naturen skadliga utsläpp som: Koldioxid: ton. Svaveldioxid: ton Kväveoxider: ton slagg, flygaska, partiklar m m Småskalig vattenkraft Seminarium Vad är småskalig vattenkraft.

11 Småskalig vattenkraft – samhällsaspekter
Svaghet Högre produktionskostnader Fördelar Förbränningsfri elproduktion Lokalt producerad, lokalt konsumerad Minskar överföringsförluster upp till 8 procent Fler arbetstillfällen per producerad energienhet Verksamhet på landsbygden, ett ”tredje ben” Samhällsnyttig och meningsfull sysselsättning Ger samhället skatteintäkter Förnybarhetsdirektiv Bidrar till teknisk och industriell utveckling Ett utmärkt område för entreprenörsinriktade Ersätter fossil elproduktion Sårbarhetsminskande Småskalig vattenkraft Seminarium Vad är småskalig vattenkraft.

12 Småskalig vattenkraft – ekonomiskt värde
Småskalig vattenkraft i Sverige producerar ca 4 miljarder kilowattimmar varje år Den genererar ett värde på miljoner kr varje år Skatteinkomsterna exklusive fastighetsskatt är ca 600 miljoner kr varje år Det sammanlagda värdet av den småskaliga vattenkraften i Sverige är beräknad till 25 miljarder kr Småskalig vattenkraft Seminarium Vad är småskalig vattenkraft.

13 Småskalig vattenkraft – vad säger svenska folket?
13 Seminarium Vad är småskalig vattenkraft. 13

14 Småskalig vattenkraft – vattenkraften jämfört med elproduktion i världen
14 Seminarium Vad är småskalig vattenkraft. 14

15 Småskalig vattenkraft. 2006-03-27

16 Medelvattenföringen (MQ) x Fallhöjden (h) x 0,8 x 9,81 = Effekten
Lämplig utbyggnadsvattenföring 1,5 x MQ. Effekten x timmar= Normalårs-produktionen Småskalig vattenkraft

17 Småskalig vattenkraft. 2006-03-27

18 ANSÖKAN JURIDISK DEL TEKNISK DEL MILJÖDEL (MKB)

19 - SAKEN - SÖKANDE - Ombud - Orientering - Bakgrund ansökan - Historik
ANSÖKAN INNEHÅLL - SAKEN - SÖKANDE - Ombud - Orientering - Bakgrund ansökan - Historik - Höjdsystem

20 Hydrologiska förhållanden Vattenhushållning
FORTS ANSÖKAN Vattenmål och domar Prövningsförfarande Utbyggnadsvitsord Hydrologiska förhållanden Vattenhushållning

21 Beskrivning av eventuell befintlig dammbyggnad
ANSÖKAN FORTS Beskrivning av eventuell befintlig dammbyggnad Planerade åtgärder Mark för anläggningen, Strömfallsfastighet Avverkning och röjning

22 MKB-process och miljökvalitetsnormer Fiske Markskador Tekniska skador
ANSÖKAN FORTS Miljöpåverkan MKB-process och miljökvalitetsnormer Fiske Markskador Tekniska skador Erosion Vattenkraftverk Kulturmiljö

23 Miljöbalken 2 Kap; Allmänna hänsynsregler m m. 2 kap 2§; Kunskapskrav
FORTS ANSÖKAN Miljöbalken 2 Kap; Allmänna hänsynsregler m m. 2 kap 2§; Kunskapskrav 2 kap 3§; Försiktighetsprincip 2 kap 4§; Produktvalsprincipen 2 kap 5 §; Hushållnings- och Kretsloppsprincipen 2 kap 6 §; Lokalisering Miljöbalken 3 kap 1§ Miljöbalken 5 kap; Miljökvalitetsnormer

24 11 kap 6§; Ekonomisk tillåtlighet Miljöbalken 16 kap
ANSÖKAN FORTS Miljöbalken 11 kap 11 kap 6§; Ekonomisk tillåtlighet Miljöbalken 16 kap 16 kap 4§; Planbestämmelser 16 kap 7§; Följdföretag Skadereglering Markintrång

25 ANSÖKAN FORTS Miljöbalken 31 kap 22§ Sökande föreslår att den del som denne är skyldig att underkasta sig utan ersättning skall bestämmas till en tjugondel av produktionsvärdet av den vattenkraft som enligt givet tillstånd kan uttags i kraftverket. Miljöbalken 22 kap 25§ Den totala byggtiden för igångsättande av xxxxxxxx har beräknats till ca 1 år, men för att ha möjlighet att avvakta lämplig konjunktur hemställes om en byggtid om 10 år. Miljöbalken 24 kap 13§ Sökande föreslår att tid för oförutsedd skada sätts till 5 år.

26 ANSÖKAN FORTS Lag om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (SFS 1998:812) 6 kap 2§ och 7§ Bygdeavgift enligt bestämmelserna i 6 kap 2§ (SFS 1998:812) skall inte utbetalas. Allmän fiskeavgift skall enligt bestämmelserna i 6 kap 7§ (SFS 1998:812) skall utgå med xxxxx avgiftsenheter. Sakägareförteckning Avgift för prövning av vattenverksamheten SAMMANFATTNING AV SÖKANDENS YRKANDEN AKTFÖRVARARE SAMMANTRÄDESLOKAL TIDNINGAR FÖR KUNGÖRELSE

27 Naturresurslagen Lag (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.
MKB-HISTORIK Naturresurslagen Lag (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. Krav på MKB infördes 1991 Miljöbalken (1998:808) infördes den 1 januari 1999.

28 MKB Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller åtgärd är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön.

29 MKB

30 Se om området omfattas av några särskilda (riks)intressen
MKB Ett projekt planeras (Vattenkraftverk, ombyggnad eller utrivning av damm, byggande av brygga mm) Se om området omfattas av några särskilda (riks)intressen (Naturreservat, Riksintresse för naturvård, Natura 2000 område, Riksintresse för kulturmiljövård, CW-områd, Biotopskyddade områden osv)

31 SAMRÅDSPROCESS - MKB Länsstyrelsen (Enligt bilaga 1 till förordningen (1998:905) om miljökonselvensbeskrivningar anges det att vattenkraftverk, inklusive minimikraftverk, alltid skall antas medföra betydande miljöpåverkan.) Naturvårdsverket Fiskeriverket Kamarkollegiet Kommunen Fiskevårdsområdesföreningar Intresseorganisationer (SNF, Ornitologer, LRF, hembygdsföreningar m fl) Markägare Andra berörda Allmänheten

32 MKB-INNEHÅLL Inledning (Vem som ämnar göra vad och var – län, kommun, vattendrag och dess sträckning, avrinningsområde ex vis Dalälvens) Historik (har det funnits vattenverksamhet tidigare?) Nuvarande förhållanden (Natur och ev befintliga anläggningar eller anläggningsdelar) Planerat utförande Samrådsförfarande Gällande tillstånd Nollalternativ Alternativa platser Hydrologi Kommunens översiktsplan De nationella miljökvalitetsmålen (16 st) Miljökonsekvensanalys Sammanfattning

33 Förfarandet vid miljödomstol
Skriftlig ansökan Domstolen granskar, eventuella kompletteringar Kungörelse Erinringar av myndigheter, organisationer, enskilda Eventuell muntlig förberedelse Ytterligare skriftväxling Huvudförhandling Yttrande till regeringen Miljödomstolens beslut Överklagande till MÖD

34 TACK FÖR MIG! Seminarium 06-03-22. Vad är småskalig vattenkraft.


Ladda ner ppt "SMÅSKALIG VATTENKRAFT Walter Johansson Järvsö, 20 september 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser