Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Småskalig vattenkraft. 2009-09-21 1 SMÅSKALIG VATTENKRAFT Walter Johansson Järvsö, 20 september 2012 © Lennart Wetterstad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Småskalig vattenkraft. 2009-09-21 1 SMÅSKALIG VATTENKRAFT Walter Johansson Järvsö, 20 september 2012 © Lennart Wetterstad."— Presentationens avskrift:

1 Småskalig vattenkraft. 2009-09-21 1 SMÅSKALIG VATTENKRAFT Walter Johansson Järvsö, 20 september 2012 © Lennart Wetterstad

2 Småskalig vattenkraft. 2009-09-21 2 Vad är småskalig vattenkraft? – ett vattenkraftverk med en begränsad installerad effekt 1,5 MW Äldre definition i Sverige 10 MW Nuvarande definition i EU inkl. Sverige All svensk vattenkraft Antal 1 6921 8692 075 Produktion, normalår, TWh 1,74,365 Andel3 %7 %100 %

3 Småskalig vattenkraft. 2009-09-21 3 Användning av vattenkraft – den historiska utvecklingen 300-talet Skvaltan börjar användas för malning, en primitiv form av vattenhjul. 1000-taletVattenhjulet börjar utvecklas. Vid mitten av 1800-talet fanns ca 25 000 kvarnar i Sverige. 1600-1850Stormaktstid - hyttid - järnbrukstid 1830Den första vattenturbinen konstrueras i Frankrike. 1845Den första kommersiella svenska turbinen tillverkas på Brefvens Bruk. 1885Turbiner börjar användas för elproduktion. De första vattenkraftverken kom i bruk.

4 Småskalig vattenkraft. 2006-03-27 4 © Jan-Åke Jacobson

5 Småskalig vattenkraft. 2009-09-21 5 Antalet små vattenkraftverk i Sverige

6 Småskalig vattenkraft. 2006-03-27 6

7 Småskalig vattenkraft. 2009-09-21 7 Svensk vattenkrafts potential [TWh/år]10 MW All svensk vattenkraft Nuvarande produktion, normalår 4,365 Potential 1  Effektivisering  Uppgradering  Återupptagen drift nedlagda kraftverk  Nya anläggningar 2,75,5 2 Möjlig framtida produktion7,070,5 1)Med hänsyn till teknik, ekonomi och miljö. 2)Bedömning utifrån Svensk Energi och Energimyndighetens rapporter.

8 Småskalig vattenkraft. 2009-09-21 8 Småskalig vattenkraft idag och i framtiden Utfall hämtat från EU-finansierade projektet SHERPA:s slutrapport.

9 Småskalig vattenkraft. 2009-09-21 9  Kan hindra vandring och fortplantning av laxartad fisk i där sådan fisk förekommer.  ÅTGÄRD: Fiskvandringsväg  Extrem korttidsreglering påverkar flora och fauna i gränszonen.  ÅTGÄRD: Minska regleringsamplituden  Uppdämning förändrar den biologiska mångfalden. Småskalig vattenkraft – påverkan på miljön lokalt

10 Småskalig vattenkraft. 2009-09-21 10 Småskalig vattenkraft – fördelar ur miljösynpunkt  Förnybar – använder flödande energi. Kretslopp.  Inga utsläpp till luft eller vatten.  Ersätter fossil elproduktion – vare sig Sverige exporterar eller importerar el.  Förbränningsfri i hela energikedjan  ”bränslebrytning” – behövs ej i motsats till fossila källor  ”bränsletransport” – ombesörjes av naturen  ”bränsletillverkning” – behövs ej i motsats till fossila bränslen  energiomvandlingen – inga utsläpp till skillnad från de energikällor som omvandlar genom förbränning  avfallshantering – det blir inget avfall från vattenkraft  Klimatstödjande  Den svenska småskaliga vattenkraften (10 MW) besparar årligen naturen skadliga utsläpp som:  Koldioxid: 3 300 000 ton.  Svaveldioxid:11 400 ton  Kväveoxider:10 100 ton  slagg, flygaska, partiklar m m

11 Småskalig vattenkraft. 2009-09-21 11 Småskalig vattenkraft – samhällsaspekter  Svaghet  Högre produktionskostnader  Fördelar  Förbränningsfri elproduktion  Lokalt producerad, lokalt konsumerad  Minskar överföringsförluster upp till 8 procent  Fler arbetstillfällen per producerad energienhet  Verksamhet på landsbygden, ett ”tredje ben”  Samhällsnyttig och meningsfull sysselsättning  Ger samhället skatteintäkter  Förnybarhetsdirektiv  Bidrar till teknisk och industriell utveckling  Ett utmärkt område för entreprenörsinriktade  Ersätter fossil elproduktion  Sårbarhetsminskande

12 Småskalig vattenkraft. 2009-09-21 12 Småskalig vattenkraft – ekonomiskt värde  Småskalig vattenkraft i Sverige producerar ca 4 miljarder kilowattimmar varje år  Den genererar ett värde på 2 000 miljoner kr varje år  Skatteinkomsterna exklusive fastighetsskatt är ca 600 miljoner kr varje år  Det sammanlagda värdet av den småskaliga vattenkraften i Sverige är beräknad till 25 miljarder kr

13 Småskalig vattenkraft. 2009-09-21 13 Småskalig vattenkraft – vad säger svenska folket?

14 Småskalig vattenkraft. 2009-09-21 14 Småskalig vattenkraft – vattenkraften jämfört med elproduktion i världen

15 Småskalig vattenkraft. 2006-03-27 15

16 Småskalig vattenkraft. 2006-03-27 16 Medelvattenföringen (MQ) x Fallhöjden (h) x 0,8 x 9,81 = Effekten Lämplig utbyggnadsvattenföring 1,5 x MQ. Effekten x 4 300 timmar= Normalårs- produktionen

17 Småskalig vattenkraft. 2006-03-27 17

18 ANSÖKAN JURIDISK DEL TEKNISK DEL MILJÖDEL (MKB)

19 ANSÖKAN INNEHÅLL -SAKEN -SÖKANDE -Ombud - Orientering -Bakgrund ansökan -Historik -Höjdsystem

20 FORTS ANSÖKAN Vattenmål och domar Prövningsförfarande Utbyggnadsvitsord Hydrologiska förhållanden Vattenhushållning

21 ANSÖKAN FORTS Beskrivning av eventuell befintlig dammbyggnad Planerade åtgärder Mark för anläggningen, Strömfallsfastighet Avverkning och röjning

22 ANSÖKAN FORTS Miljöpåverkan MKB-process och miljökvalitetsnormer Fiske Markskador Tekniska skador Erosion Vattenkraftverk Kulturmiljö

23 FORTS ANSÖKAN Miljöbalken 2 Kap; Allmänna hänsynsregler m m. 2 kap 2§; Kunskapskrav 2 kap 3§; Försiktighetsprincip 2 kap 4§; Produktvalsprincipen 2 kap 5 §; Hushållnings- och Kretsloppsprincipen 2 kap 6 §; Lokalisering Miljöbalken 3 kap 1§ Miljöbalken 5 kap; Miljökvalitetsnormer

24 ANSÖKAN FORTS Miljöbalken 11 kap 11 kap 6§; Ekonomisk tillåtlighet Miljöbalken 16 kap 16 kap 4§; Planbestämmelser 16 kap 7§; Följdföretag Skadereglering Markintrång

25 ANSÖKAN FORTS Miljöbalken 31 kap 22§ Sökande föreslår att den del som denne är skyldig att underkasta sig utan ersättning skall bestämmas till en tjugondel av produktionsvärdet av den vattenkraft som enligt givet tillstånd kan uttags i kraftverket. Miljöbalken 22 kap 25§ Den totala byggtiden för igångsättande av xxxxxxxx har beräknats till ca 1 år, men för att ha möjlighet att avvakta lämplig konjunktur hemställes om en byggtid om 10 år. Miljöbalken 24 kap 13§ Sökande föreslår att tid för oförutsedd skada sätts till 5 år.

26 ANSÖKAN FORTS Lag om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (SFS 1998:812) 6 kap 2§ och 7§ Bygdeavgift enligt bestämmelserna i 6 kap 2§ (SFS 1998:812) skall inte utbetalas. Allmän fiskeavgift skall enligt bestämmelserna i 6 kap 7§ (SFS 1998:812) skall utgå med xxxxx avgiftsenheter. Sakägareförteckning Avgift för prövning av vattenverksamheten SAMMANFATTNING AV SÖKANDENS YRKANDEN AKTFÖRVARARE SAMMANTRÄDESLOKAL TIDNINGAR FÖR KUNGÖRELSE

27 MKB-HISTORIK Naturresurslagen Lag (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. Krav på MKB infördes 1991 Miljöbalken (1998:808) infördes den 1 januari 1999.

28 MKB Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller åtgärd är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön.

29 MKB

30 Ett projekt planeras (Vattenkraftverk, ombyggnad eller utrivning av damm, byggande av brygga mm) Se om området omfattas av några särskilda (riks)intressen (Naturreservat, Riksintresse för naturvård, Natura 2000 område, Riksintresse för kulturmiljövård, CW-områd, Biotopskyddade områden osv)

31 SAMRÅDSPROCESS - MKB 1.Länsstyrelsen (Enligt bilaga 1 till förordningen (1998:905) om miljökonselvensbeskrivningar anges det att vattenkraftverk, inklusive minimikraftverk, alltid skall antas medföra betydande miljöpåverkan.) 2.Naturvårdsverket 3.Fiskeriverket 4.Kamarkollegiet 5.Kommunen 6.Fiskevårdsområdesföreningar 7.Intresseorganisationer (SNF, Ornitologer, LRF, hembygdsföreningar m fl) 8.Markägare 9.Andra berörda 10.Allmänheten

32 MKB-INNEHÅLL 1.Inledning (Vem som ämnar göra vad och var – län, kommun, vattendrag och dess sträckning, avrinningsområde ex vis Dalälvens) 2.Historik (har det funnits vattenverksamhet tidigare?) 3.Nuvarande förhållanden (Natur och ev befintliga anläggningar eller anläggningsdelar) 4.Planerat utförande 5.Samrådsförfarande 6.Gällande tillstånd 7.Nollalternativ 8.Alternativa platser 9.Hydrologi 10.Kommunens översiktsplan 11.De nationella miljökvalitetsmålen (16 st) 12.Miljökonsekvensanalys 13.Sammanfattning 14.Hydrologi

33 Förfarandet vid miljödomstol Skriftlig ansökan Domstolen granskar, eventuella kompletteringar Kungörelse Erinringar av myndigheter, organisationer, enskilda Eventuell muntlig förberedelse Ytterligare skriftväxling Huvudförhandling Yttrande till regeringen Miljödomstolens beslut Överklagande till MÖD

34 Småskalig vattenkraft. 2006-03-27 34 TACK FÖR MIG!


Ladda ner ppt "Småskalig vattenkraft. 2009-09-21 1 SMÅSKALIG VATTENKRAFT Walter Johansson Järvsö, 20 september 2012 © Lennart Wetterstad."

Liknande presentationer


Google-annonser