Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Miljöombudsträff 10 nov 2008. Dagens program 8.30Inledning och Agenda 21 Iren Karlsson- Berglund (Sb) Aktuellt om miljöledning och medborgarförslag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Miljöombudsträff 10 nov 2008. Dagens program 8.30Inledning och Agenda 21 Iren Karlsson- Berglund (Sb) Aktuellt om miljöledning och medborgarförslag."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Miljöombudsträff 10 nov 2008

2 Dagens program 8.30Inledning och Agenda 21 Iren Karlsson- Berglund (Sb) Aktuellt om miljöledning och medborgarförslag Christina Breding (Sb) och Ulla Nordin (Klf) 9.30 Fika Energi Ylva Anger (Tf) Klimatanpassning Lars-Åke Wallin (Klf) Säkerhet Ralph Rodin (Tf) Paus Grön Trafik Anne Sörensson (Sb) 11.30Lunch (på egen hand) Avfall Göran Henriksson, (Tf) Kommunikation Maud Deckmar 14.30Fika, mingel information……. Agenda 21 Miljöledning Energi Avfall 15.45Återsamling och avslutning

3 Revidering av Agendans visioner.  Insamling av synpunkter  Ta fram en reviderad A 21 vision  Remiss  Beslut  Hantera de tips, idéer och synpunkter som kommit fram

4 Sammanfattning 2040 ? Tydliga visioner och mätbara mål Informera - lättare att se om vi strävar åt samma håll Den sociala dimensionen bör ingå Kulturen och idrotten som drivkraft i hållbar utveckling? Kommunen ska föregå med gott exempel Kunskap och utbildning viktiga Fossilbränslefritt

5 Nuläge  Klimatet  Teknikutvecklingen  Globaliseringen

6 Utmaningar  Energianvändning  Trafik och transporter  Konsumtionsmönster  Samhällsplanering och byggande

7 ”Vi som bor i Östersund har skapat ett hållbart samhälle präglat av närhet och mångfald som vi med gott samvetet kan lämna över till våra barn och barnbarn” Agenda 21 Vision 2040

8 Miljöledningssystem i Östersunds kommun Ulla Nordin och Christina Breding

9 Miljöutredning analys miljöaspekter inför varje mandatperiod Miljöpolicy Prioriterade områden analys miljöaspekter varje år Inriktningsmål Effektmål Miljöbokslut fakta uppföljning Vart 4:e år Varje årMiljöarbetet Agenda 21 politiska visioner revideras varje mandatperiod

10 Miljöutredning - betydande miljöaspekter 2009 MiljöaspektVärderingPrioritering Koldioxidutsläpp i Östersunds kommun3Prioriterad Energianvändning i Östersunds kommun3Prioriterad Användande av förnyelsebara bränslen till fordon och motorredskap 3Prioriterad Utsläpp från vägtrafik och arbetsmaskiner3Prioriterad Skydd av kommunala grundvattentäkter3Prioriterad Användande av Storsjön som resurs3Prioriterad Resursanvändande vid samhällsbyggande och fysisk planering 3Prioriterad Radon i bostäder3Prioriterad Hushålls- och industriavfall3Prioriterad Hantering av slam från enskilda avlopp och kommunala reningsverk 3Prioriterad Användning/ återvinning av miljöstörande ämnen3Prioriterad Användande av bekämpningsmedel3Inte prioriterad Upphandling3Prioriterad Utbildning / Medvetenhet3Prioriterad Brand och olycka3Prioriterad Tillsyn3Inte prioriterad

11  Utsläppen av luftföroreningar och koldioxid ska minska, varvid utsläppen av koldioxid ska minska med 25% till 2010 jämfört med  Mängden hushålls- och industriavfall ska minska, varvid högst ton hushållsavfall per år får deponeras.  Energianvändningen ska minska, varvid elförbrukningen ska minska med 1% per år.  Miljön i Östersund är hållbar, trygg och säker och bidrar till goda sociala levnadsförhållanden samt en bra stads- och landskapsmiljö. Inriktningsmål för miljö 2009

12 Hur går miljörevision till? - Läser dokumentation - Intervjuer - Går ut i verksamheten och tittar - Revisionsrapport med förbättringsförslag - Uppföljning och utveckling som sker efter revisionen är viktig. - Intern och extern

13 Extern miljörevision 9-10 dec SP- Sveriges Tekniska Forskningsinstitut -Vård- och omsorgsförvaltning, Centrala stan och Lit - Socialförvaltningen Kompassen Fornborgen/Reveljen, Avd för unga vuxna - Barn- och utbildningsförvaltningen Elevhälsan, Resursskolan, Tavelbäcksskolan, Bäckens fsk, Kastalskolan och Sörgårdsskolan m fsk - Agenda-21 samordnare, säkerhetschef - Kommunledningsgruppen

14 Beslut i kommunfullmäktige Motion - Nätverk för grön upphandling (dnr ) Motion – lågstrålande mobiltelefoner (dnr ) Beslut att bygga biogasanläggning Göviken (dnr ) Medborgarförslag – Upphandling bomullskläder (dnr ) Medborgarförslag – avfallsförbränning/hantera sopor lokalt (dnr ) Medborgarförslag – Storskalig bergvärme (dnr )

15 Beslut i kommunfullmäktige 2006 Medborgarförslag – Rättvist producerade produkter (dnr ) Motion – Krav på sociala och etiska hänsyn vid inköp av varor och tjänster (dnr ) Medborgarförslag – Agenda 21 mål vid upphandlingar (dnr ) Motion – Inköp av biogasbilar (dnr )

16 Beslut i kommunfullmäktige 2007 Beslut - Ekologisk mat i skolan – minst 20 % Beslut – Uppföljning av Agenda mål (dnr ) Rev Plan för Trafik – gränsvärden buller (dnr ) Motion – Skapa kommunägd vindkraftselproduktion för kommunal konsumtion (dnr ) Beslut – Ny Renhållningstaxa 2008 (dnr ) Remissyttrande – På väg mot ett oljefritt Sverige (dnr )

17 Beslut i kommunfullmäktige 2008 Beslut – Miljöpolicy och miljömål 2009 (dnr ) Motion - Håll Östersund rent/engagera medborgarna (dnr ) Motion – minska pappersförbrukningen (dnr ) Remissvar – Klimatberedningens slutbetänkande ”Svensk Klimatpolitik” (dnr ) Remissvar – Miljörådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 (dnr )

18 Beslut i kommunfullmäktige 2008 Medborgarförslag och Motion (mp) – Köp ej torsk (dnr 438 och ) Revidering av Renhållningsordning – kf 20 nov (dnr ) Pågång……. Medborgarförslag – Ekologisk by på Fyrvalla/ Remonthagen (dnr ) Motion (c) – Uppsättning av lamp- och batteriholkar vid kommunens miljöstationer (dnr )

19 Beslut i kommunfullmäktige 2008 pågång…… Motion – Storsjöns vatten, undersök påverkan av prov- borrningar och ev. framtida gruvdrift (dnr ) Motion – ansökan om att bli Fairtrade City (dnr

20 Utbildning av nya miljöombud under våren Miljömbudsträff i slutet på maj Visa miljöombudens sida i miljöhandboken Iren kommer att skicka ut inbjudan: eller telefon:

21 Kom ihåg! Biljournalerna ska sammanställas och skickas in till Grön Trafik.


Ladda ner ppt "Välkommen till Miljöombudsträff 10 nov 2008. Dagens program 8.30Inledning och Agenda 21 Iren Karlsson- Berglund (Sb) Aktuellt om miljöledning och medborgarförslag."

Liknande presentationer


Google-annonser