Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Miljöombudsträff 10 nov 2008. Dagens program 8.30Inledning och Agenda 21 Iren Karlsson- Berglund (Sb) Aktuellt om miljöledning och medborgarförslag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Miljöombudsträff 10 nov 2008. Dagens program 8.30Inledning och Agenda 21 Iren Karlsson- Berglund (Sb) Aktuellt om miljöledning och medborgarförslag."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Miljöombudsträff 10 nov 2008

2 Dagens program 8.30Inledning och Agenda 21 Iren Karlsson- Berglund (Sb) Aktuellt om miljöledning och medborgarförslag Christina Breding (Sb) och Ulla Nordin (Klf) 9.30 Fika Energi Ylva Anger (Tf) Klimatanpassning Lars-Åke Wallin (Klf) Säkerhet Ralph Rodin (Tf) Paus Grön Trafik Anne Sörensson (Sb) 11.30Lunch (på egen hand) 13.00 Avfall Göran Henriksson, (Tf) Kommunikation Maud Deckmar 14.30Fika, mingel information……. Agenda 21 Miljöledning Energi Avfall 15.45Återsamling och avslutning

3 Revidering av Agendans visioner.  Insamling av synpunkter 2007-2008  Ta fram en reviderad A 21 vision  Remiss  Beslut  Hantera de tips, idéer och synpunkter som kommit fram

4 Sammanfattning 2040 ? Tydliga visioner och mätbara mål Informera - lättare att se om vi strävar åt samma håll Den sociala dimensionen bör ingå Kulturen och idrotten som drivkraft i hållbar utveckling? Kommunen ska föregå med gott exempel Kunskap och utbildning viktiga Fossilbränslefritt

5 Nuläge  Klimatet  Teknikutvecklingen  Globaliseringen

6 Utmaningar  Energianvändning  Trafik och transporter  Konsumtionsmönster  Samhällsplanering och byggande

7 ”Vi som bor i Östersund har skapat ett hållbart samhälle präglat av närhet och mångfald som vi med gott samvetet kan lämna över till våra barn och barnbarn” Agenda 21 Vision 2040

8 Miljöledningssystem i Östersunds kommun Ulla Nordin och Christina Breding

9 Miljöutredning analys miljöaspekter inför varje mandatperiod Miljöpolicy Prioriterade områden analys miljöaspekter varje år Inriktningsmål Effektmål Miljöbokslut fakta uppföljning Vart 4:e år Varje årMiljöarbetet Agenda 21 politiska visioner revideras varje mandatperiod

10 Miljöutredning - betydande miljöaspekter 2009 MiljöaspektVärderingPrioritering Koldioxidutsläpp i Östersunds kommun3Prioriterad Energianvändning i Östersunds kommun3Prioriterad Användande av förnyelsebara bränslen till fordon och motorredskap 3Prioriterad Utsläpp från vägtrafik och arbetsmaskiner3Prioriterad Skydd av kommunala grundvattentäkter3Prioriterad Användande av Storsjön som resurs3Prioriterad Resursanvändande vid samhällsbyggande och fysisk planering 3Prioriterad Radon i bostäder3Prioriterad Hushålls- och industriavfall3Prioriterad Hantering av slam från enskilda avlopp och kommunala reningsverk 3Prioriterad Användning/ återvinning av miljöstörande ämnen3Prioriterad Användande av bekämpningsmedel3Inte prioriterad Upphandling3Prioriterad Utbildning / Medvetenhet3Prioriterad Brand och olycka3Prioriterad Tillsyn3Inte prioriterad

11  Utsläppen av luftföroreningar och koldioxid ska minska, varvid utsläppen av koldioxid ska minska med 25% till 2010 jämfört med 1998.  Mängden hushålls- och industriavfall ska minska, varvid högst 3 000 ton hushållsavfall per år får deponeras.  Energianvändningen ska minska, varvid elförbrukningen ska minska med 1% per år.  Miljön i Östersund är hållbar, trygg och säker och bidrar till goda sociala levnadsförhållanden samt en bra stads- och landskapsmiljö. Inriktningsmål för miljö 2009

12 Hur går miljörevision till? - Läser dokumentation - Intervjuer - Går ut i verksamheten och tittar - Revisionsrapport med förbättringsförslag - Uppföljning och utveckling som sker efter revisionen är viktig. - Intern och extern

13 Extern miljörevision 9-10 dec SP- Sveriges Tekniska Forskningsinstitut -Vård- och omsorgsförvaltning, Centrala stan och Lit - Socialförvaltningen Kompassen Fornborgen/Reveljen, Avd för unga vuxna - Barn- och utbildningsförvaltningen Elevhälsan, Resursskolan, Tavelbäcksskolan, Bäckens fsk, Kastalskolan och Sörgårdsskolan m fsk - Agenda-21 samordnare, säkerhetschef - Kommunledningsgruppen

14 Beslut i kommunfullmäktige 2004-2008 2004-2006 Motion - Nätverk för grön upphandling (dnr 1433-2003) Motion – lågstrålande mobiltelefoner (dnr 2024-2004) Beslut att bygga biogasanläggning Göviken (dnr 508-2005) Medborgarförslag – Upphandling bomullskläder (dnr 133- 2005) Medborgarförslag – avfallsförbränning/hantera sopor lokalt (dnr 2240-2004) Medborgarförslag – Storskalig bergvärme (dnr 2241-2004)

15 Beslut i kommunfullmäktige 2006 Medborgarförslag – Rättvist producerade produkter (dnr 1566-2005) Motion – Krav på sociala och etiska hänsyn vid inköp av varor och tjänster (dnr 1653-2005) Medborgarförslag – Agenda 21 mål vid upphandlingar (dnr 443-2006) Motion – Inköp av biogasbilar (dnr 1141-2006)

16 Beslut i kommunfullmäktige 2007 Beslut - Ekologisk mat i skolan – minst 20 % Beslut – Uppföljning av Agenda mål (dnr 130-2007) Rev Plan för Trafik – gränsvärden buller (dnr 312-2007) Motion – Skapa kommunägd vindkraftselproduktion för kommunal konsumtion (dnr 485-2007) Beslut – Ny Renhållningstaxa 2008 (dnr 1862-2007) Remissyttrande – På väg mot ett oljefritt Sverige (dnr 300- 2007)

17 Beslut i kommunfullmäktige 2008 Beslut – Miljöpolicy och miljömål 2009 (dnr 426-2008) Motion - Håll Östersund rent/engagera medborgarna (dnr 2124-2007) Motion – minska pappersförbrukningen (dnr 564-2008) Remissvar – Klimatberedningens slutbetänkande ”Svensk Klimatpolitik” (dnr 671-2008) Remissvar – Miljörådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 (dnr 795-2008)

18 Beslut i kommunfullmäktige 2008 Medborgarförslag och Motion (mp) – Köp ej torsk (dnr 438 och 486-2008) Revidering av Renhållningsordning – kf 20 nov (dnr 861- 2007) Pågång……. Medborgarförslag – Ekologisk by på Fyrvalla/ Remonthagen (dnr 1312-2008) Motion (c) – Uppsättning av lamp- och batteriholkar vid kommunens miljöstationer (dnr 1328-2008)

19 Beslut i kommunfullmäktige 2008 pågång…… Motion – Storsjöns vatten, undersök påverkan av prov- borrningar och ev. framtida gruvdrift (dnr 1617-2008) Motion – ansökan om att bli Fairtrade City (dnr 1221-2008

20 Utbildning av nya miljöombud under våren Miljömbudsträff i slutet på maj Visa miljöombudens sida i miljöhandboken Iren kommer att skicka ut inbjudan: iren.karlsson-berglund @ostersund.se eller telefon: 14 32 72

21 Kom ihåg! Biljournalerna ska sammanställas och skickas in till Grön Trafik.


Ladda ner ppt "Välkommen till Miljöombudsträff 10 nov 2008. Dagens program 8.30Inledning och Agenda 21 Iren Karlsson- Berglund (Sb) Aktuellt om miljöledning och medborgarförslag."

Liknande presentationer


Google-annonser