Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillfälle 1 Introduktion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillfälle 1 Introduktion"— Presentationens avskrift:

1 Tillfälle 1 Introduktion

2 Civilrätt Processrätt Offentlig rätt
Rättsordningen, civilrätten Civilrätt Processrätt Offentlig rätt Ex Straffrätt, skatterätt, förvaltningsrätt, Familjerätt Förmögenhetsrätt Allmän avtalsrätt Ex avtals ingående, ogiltighet, fullmakt, skuldebrev Obligationsrätt (förpliktelsers uppkomst) Sakrätt (verkan mot tredje man) Speciell avtalsrätt Ex köp, hyra, gåva, försäkringsavtal Skadeståndsrätt Avtalsrätt Allmän (SkL) Speciell (Ex trafik-, produktansvar) Detta är ett sätt att se rättsordningen Vissa områden berör flera delar i rättsordningen, t ex berör fastighetsrätten avtalsrätt, sakrätt och offentlig rätt

3 Lag Förarbeten Praxis Doktrin Rättskällorna: ”Den juridska metoden”
SFS (lagar, förordningar, föreskrifter, EG-direktiv) Förarbeten SOU, Propositioner, departementsserien Praxis Högsta domstolen, Regeringsrätten Doktrin ”Den juridiska litteraturen” ”Den juridska metoden”

4 Tillfälle 2 Avtalsrätt – lagmodellen

5 tid för att anbud skall komma fram
Muntligt/skriftligt konkludent handlande passivitet Uppfordran till anbud - 9 §, riktad till större allmänhet Muntligt/skriftligt konkludent handlande Anbud Accept Bindande enl. löftesprincipen Acceptfrist 2 § AvtL - bestämt tid - svaret till handa 3 § AvtL - utan bestämt tid - den legala acceptfristen tid för att anbud skall komma fram skälig betänketid tid för att svaret skall komma fram 3 § 2 st AvtL: muntligt anbud måste accepteras omedelbart

6 För sen accept, 4 § AvtL 1 st: Gäller såsom ett nytt anbud 2 st: (Und)
A. Acceptanten utgår från att svaret kommit fram i rätt tid B. Mottagaren måste inse detta förhållande C. Mottagaren måste reklamera för att inte bli bunden.

7 Oren accept, 6 § AvtL St 1: Gäller som avslag i förening med nytt anbud. St 2: (und) A. Diskrepans mellan anbud och accept. B. Acceptanten anser det stämma med anbudet. C. Anbudsgivaren inser att acceptanten anser att svaret stämmer med anbudet. D. Anbudsgivaren måste då reklamera inom skälig tid för att inte bli bunden. ”Det dubbla insiktsrekvisitet” - man skall pröva den ena partens insikt om den andra partens insikt.

8 Tvång - 28 § (råntvång) 29§ (lindrigt tvång) Svek - 30 § Ocker - 31 §
Avtals ogiltighet Tvång - 28 § (råntvång) 29§ (lindrigt tvång) Svek - 30 § Ocker - 31 § Förklaringsmisstag - 32 § Tro och heder - 33 § Bristande förutsättningar (praxis)

9 36 § avtalslagen villkor Helhetsbedömning: Det enskilda villkoret
Den som begär jämkning enligt 36 § bör, för att vinna bifall, inta en underlägsen ställning enl. 2 st. Dock tillämplig även mellan jämstarka parter Helhetsbedömning: Det enskilda villkoret Andra delar av avtalet villkor Rättsföljd: Jämka ett eller fler villkor Ogiltighet av hela eller delar av avtalet

10 Tillfälle 3 avtalsrätt – fullmaktsläran

11 Fullmakt - en till tredje man riktad viljeförklaring
- den handling varigenom fullmakt ges - resultatet därav, dvs behörigheten Fullmakt H-problemet - under vilka förutsättningar blir huvudmannen (HM) bunden? Utgångspunkt: Behörighet, (kan): Huvudmannen blir bunden om mellanmannen ej överskrider, 10 § AvtL Befogenhet, (får): Huvudmannen blir bunden trots att mellanmannen överskrider om tredje man är i god tro, 11 § AvtL

12 1. Uttrycklig fullmakt 2. Ställningsfullmakt 3. Toleransfullmakt/
10 § AvtL ”Inom fullmaktens gränser” - var går de? behörighet Huvudman Motpart befogenhet Mellanman 1. Uttrycklig fullmakt Avtalstolkning 2. Ställningsfullmakt Praxis eller lag – god tro ingen betydelse 3. Toleransfullmakt/ kombinationsfullm: Ställningsfullmakt plus något annat i HM’s beteende som ger TM fog för att tro att behörighet finns.

13 Tillfälle 4 skadeståndsrätt

14 1. Har skada inträffat? -Personskada -Sakskada -Ren förmögenhetsskada 2. Vem/vilka är skadevållare? - Eget ansvar enligt 2:1 - Principalansvar, 3:1 3. Skadegörande handling eller underlåtenhet?

15 6. Skadeståndsberäkning
3. Culpa? - uppsåt - oaktsamhet - Strikt ansvar? 4. Adekvat kausalitet? - orsakssamband - Förutsebarhet 5. Medvållande? - Personskada - Sakskada 6. Skadeståndsberäkning

16 Egen culpa Principalansvar (Annans culpa) Presumerad culpa
Culpabedömningen föreskrifter sedvana praxis Fingerad bedömning Egen culpa Principalansvar (Annans culpa) risk för skada skadans storlek möjlighet att förekomma möjlighet att inse skada Fri bedömning Presumerad culpa Strikt ansvar (Oavsett culpa) 2:1 SkL

17 Jämkningsreglerna i skadeståndslagen
Utveckling, handlings beskaffenhet, ansvarsförsäkring, ekonomiska omständigheter, övriga omständigheter. Underårig 2:2 Psykiskt störd 2:3 Allmän jämkningsregeln 6:2 Oskäligt ekonomiskt betungande, skadelidandes behov av ersättning, övriga omständigheter Medvållande 6:1

18 Trafikskador TsL Strikt ansvar Personskador i egna bilen
Alternativ till vanligt skadestånd TsL Strikt ansvar Personskador i egna bilen Sakskada på den andra bilen om culpa Aldrig sakskada på egna bilen (kaskoförsäkring) No-fault-försäkring Obligatorisk ansvarsförsäkring Trafikskadenämnden

19 Tillfälle 5 Köprätt

20 Köprätt Köp: Mot betalning överföra äganderätt till betalaren
Avgränsning mot tjänst: Huvudsaklighet Avgränsning mot hyra/leasing: Bakomliggande syftet Köp av lös egendom - 3 parallella regelsystem Konsumentköp – KköpL (+DavtL, KkrL) Allmänna köp – KöpL (+AvbetköpL) Internationella köp - CISG Konsumentköp Köpare: ”Privatperson”. Fysisk person som köper huvudsakligen för enskilt bruk. Säljare: Näringsidkare. Fysisk eller juridisk (bolag, förening el. dyl.) person som yrkesmässigt ägnar sig åt försäljning av liknande varor. KköpL är tvingande till konsuments förmån, 3 § KköpL, vilket innebär att avtalsbestämmelser i strid med lagen inte är giltiga. Enskilda villkor som ger konsumenten ett bättre skydd kan avtalas men någon helhetsbedömning, där man väger vissa nackdelar mot fördelar, är inte tillåten. Helt utan dispositionsfrihet är ändå inte parterna. Exempelvis får parterna bestämma: - var (4 §) och när (5 §) varan skall avlämnas - att köparen skall svara för transportkostnaderna (7 §). Allmänna köp Köpare och säljare: Båda antingen näringsidkare eller privatpersoner. Dock: Konsumentköp om privatsäljare anlitar näringsidkare för att förmedla köpet till privatköpare. KöpL är dispositiv, 3 § KöpL, dvs inte tvingande vilket innebär att säljaren och köparen kan avtala i strid med lagens materiella bestämmelser. Detta innebär också att lagen viker mot handelssed. Undantag: Vissa bestämmelser som rör utomstående, ”tredje man”, exv. 63 § KöpL. Internationella köp Parterna har hemvist i skilda konventionsstater. Om motparten inte har hemvist i en CISG-ansluten stat gäller enligt huvudregeln säljarlandets lag. Om säljaren är CISG-ansluten blir CISG alltid tillämplig. CISG är dispositiv, art. 6. CISG reglerar endast köp av lös sak. Lös sak är mycket snävare än lös egendom. Exv. omfattas inte köp av värdepapper, såsom aktier.

21 KöpL 1990 Risk Parternas förpliktelser: Säljaren rättidigt avlämna felfri vara - Köparen rättidigt betala, medverka samt hämta/motta vara Påföljder Risken för varans förstörelse Säljaren bär risken: Leverera ny vara (+ ev. bli skadeståndsskyldig för dröjsmål). Köparen bär risken: Betala varan trots att köparen inte fått den. Risken övergår samtidigt som varan avlämnas, 13 § 1 st. Undantag: Varan skall hämtas av köparen på annan plats än hos säljaren, 13 § 3 st. Avlämnande Juridisk-tekniskt begrepp som anknyter till många av KöpL:s bestämmelser. - Hämtningsköp (6 §), platsköp (7 § 1 st) och säljarlevererade enkla försändningsköp (7 § 2 st 2 p): Vid köparens besittning. - Enkla försändningsköp 7 § 2 st 1 p: Vid överlämnande till transportören. - Köp med leveransklausul: Olika, beroende på klausul. Destinationsköp 7 § 3 st (klausulerna ”fritt”, ”fritt levererad”, ”levererad” viss ort): Vid framkomsten till orten. Köparens förpliktelser och påföljderna vid köparens kontraktsbrott Köparen skall Betala, Hämta/ta emot varan, och ibland Medverka till köpet (t.ex. gm att namnge vilket fartyg som varan skall levereras till, iordningställa platsen för avlämnandet eller specificera varans närmare egenskaper, som färg, mått, vikt, längdenhet el. dyl.) Om köparen underlåter att uppfylla någon av sina förpliktelser kan säljaren vanligen, under i lagen närmare angivna förutsättningar, tillgripa påföljderna fullgörelse (kräva betalning, hämtning/mottagning eller medverkan) hävning, skadestånd och innehållande.

22 Säljarens förpliktelser
Avlämna varan i tid Kontraktsbrott: Dröjsmål Avgörs gm 1. Avtalsvillkor 2. Skälig tid, 9 § KöpL Avlämna felfri vara Kontraktsbrott: Fel Avgörs gm 1: Avtalsvillkor (konkret fel) 2: Köpares befogade uppfattning vid köpet, 17 § (abstrakt fel) 3: Marknadsföring före köpet, 18 § Avtalsvillkor: Såväl uttryckliga som underförstådda villkor. Underförstådda villkor kan utrönas exv. gm parternas handlande före, under och efter köpet. Sådant handlande är också av vikt vid tolkningen av uttryckliga villkor. Dröjsmål: Sent avlämnande. Fel: 1) Faktiskt fel. 2) Ändamålsfel, 17 § 2 st 2. 3) Rättsligt fel, 41 §. 1) Med faktiskt fel avses sådant som normalt uppfattas som fel. 2) Vid ändamålsfel kan en ”felfri” vara uppfattas vara felaktig m.h.t. vad köparen avsett att använda varan till. Om säljaren säljer köparen inomhusfärg, trots att köparen sökt utomhusfärg, kan färgen uppfattas vara ”faktiskt” felfri eftersom den lämpar sig för viss användning men samtidigt ”ändamålsmässigt” felaktig under vissa förutsättningar. 3) Med rättsligt fel avses att en utomstående gör gällande en rättighet till det sålda, exv. äganderätt eller panträtt. Med konkret fel avses avvikelser från det avtalade. Med abstrakt fel avses avvikelser från ”normalstandard”.

23 Påföljder säljarens kontraktsbrott
Dröjsmål, 22 § Antingen … … eller I påföljdskatalogen 22 § uppräknas också innehållanderätten, 42 §. Ytterligare påföljder, som inte nämns i 22 §, finns att tillgå. Fullgörelse, 23 § Hävning, 25 § Skadestånd, 27 §

24 Påföljder säljarens kontraktsbrott
Dröjsmål, 22 § Väsentligt Rekl: Inom skälig tid från kännedom om avlämnande Under offergräns Rekl: Inte orimligt länge Utom kontroll Rekl: Inom skälig tid från kännedom om avlämnande Rekl=Köparens reklamationsfrist, dvs när han senast kan kräva en viss påföljd. Köparen har ingen s.k. neutral reklamationsplikt vid säljarens dröjsmål (men däremot vid fel). Detta beror på att säljaren presumeras känna till sitt eget (och sina medhjälpares) dröjsmål. Däremot är köparen skyldig att inom viss tid ange vilken påföljd som önskas i anledning av dröjsmålet, s.k. påföljdsreklamation. Efter reklamationsfristens utgång förlorar köparen rätt till den aktuella påföljden. 23 § Offergräns: En punkt där fullgörelse blir orimligt kostsamt/besvärligt för säljaren. Om offergränsen passeras har köparen inte rätt att få den köpta varan levererad, utan får nöja sig med andra påföljder. 25 § För hävningsrätt krävs inte bara dröjsmål. Dröjsmålet måste vara av väsentlig betydelse för köparen och säljaren borde ha insett detta. 27 § För rätt till skadestånd krävs inte att dröjsmålet varit väsentligt. Köparen måste i stället visa att en skada (i form av förmögenhetsförlust) har uppstått till följd av dröjsmålet. Säljarens ansvar är strikt, vilket innebär att skadestånds-skyldighet föreligger trots att säljaren handlat aktsamt. Säljaren kan däremot komma ifrån ansvaret genom att visa att s.k. kontrollansvarsbefriande omständigheter hindrat säljaren från att leverera i tid. Fullgörelse, 23 § Hävning, 25 § Skadestånd, 27 §

25 Avhjälpande/ omleverans, 34 §
Fel, 30 § 32 §: Neutral rekl: Skälig tid efter borde-upptäckt Preskription: 2 år från mottagande. Antingen … Prisavdrag, 37 § Skadestånd, 40 § Avhjälpande/ omleverans, 34 § 32 § Neutral reklamation=Meddelande från köparen till säljaren om att det är något fel på varan. Köparen får inte åberopa sådant som denne måste antas ha känt till ”vid köpet” (avtalsslutet) som ett fel, 20 § 1 st. Det är därför av betydelse att fastslå vilka åtgärder köparen är skyldig att företa före avtalsslutet och efter varans avlämnande. Enligt huvudregeln saknar köparen faktisk undersökningsplikt, jfr 20 och 31 §§ KöpL. Undantag från huvudregeln görs där - s.k. handelssed medför undersökningsplikt (vilket i regel är fallet mellan kommersiella parter) 31 §, eller - säljaren uppmanar köparen att undersöka och köparen utan godtagbar anledning struntar i detta, 20 § 2 st. Även där någon faktisk undersökningsplikt inte föreligger, kan man säga att köparen har en indirekt undersökningsplikt p.g.a. reklamationsskyldigheten i 32 § 1 st: Om felet är relativt lätt att upptäcka exv. vid varans användning, antas det att köparen borde ha upptäckt felet vid användningen. Reklamationsfristen börjar då löpa därifrån. … eller Hävning, 39 §

26 Skadestånd, 40 § Se dröjsmål 27 § Avhjälpande/ omleverans, 34 §
Fel, 30 § Under offergräns Rekl: Skälig tid efter neutral Omlev: Väsentligt Vara mindre värd än i avtalat skick Prisavdrag, 37 § Skadestånd, 40 § Se dröjsmål 27 § Avhjälpande/ omleverans, 34 § Väsentligt Rekl: Skälig tid efter neutral/ avhjälp/omlev Köparen måste i samband med eller efter den neutrala reklamationen också avge påföljdsreklamation. Detta gäller inte påföljderna prisavdrag och skadestånd, eftersom säljaren antas förstå att köparen vill ha kompensation i pengar. 34 § Avhjälpande och omleverans, som är felpåföljder, kan jämföras med dröjsmålspåföljden fullgörelse, jfr 23 §. 37 § Prisavdrag är uteslutande en felpåföljd. Prisavdraget uppfattas inte som ett skadestånd. Avdraget skall motsvara värdeskillnaden mellan varan i avtalat skick och det avlämnade skicket. Köparen behåller den defekta varan och får göra ett prisavdrag för felets värde. 39 § Jfr hävning vid dröjsmål, 25 §. 40 § Jfr skadestånd vid dröjsmål, 27 §, och nästa bild. Hävning, 39 §

27 Indirekt förlust Säljarens skadeståndsskyldighet
Kontrollansvar, 27 & 40 §§ - Hinder - Utom kontroll - Oförutsebart - Oundvikligt/oövervinneligt Indirekt förlust Ersättningsgill endast om culpa (eller garantisvikt vid fel) Kontrollansvar: Strikt ansvar med befrielsegrunder. Hinder Faktiskt hinder. Ej absolut omöjlighet men uppoffring som är mer betungande än den som ger säljaren rätt att underlåta fullgörelse enligt 23 §. Utom kontroll Inte bero på säljaren. Här räknas även säljarens och kontraktsmedhjälpares sätt att organisera verksamheten. Typiska hinder utom kontroll: Krig. Naturkatastrofer. Import-/exportförbud. Myndighetsbeslut (exv. expropriation). Generalstrejk. Oförutsebart Ej rimligen kunnat förutses vid avtalsslutet. Hindret kan ha förelegat redan då men borde ändå inte ha upptäckts. Oundvikligt/ oövervinneligt Säljaren kan inte nöja sig med att konstatera att det föreligger ett oförutsebart hinder utom kontroll, utan måste försöka undvika hindret eller, om detta redan inträtt, övervinna det. Direkt förlust Typiska, påräkneliga förluster hos motparten. Exv. hyra av ersättningsvara, telefonkostnader o d, kostnader för felundersökning, övertidsersättning för att kompensera driftbortfall, prisskillnad vid täckningsköp. Indirekt förlust Förluster som mera beror av skadelidandens sätt att organisera sin verksamhet. 67 § 2 st KöpL.

28 Tillfälle 6 Associationsrätt
Material utdelas senare

29 Tillfälle 7 fordringsrätt

30 gäldenär Borgenär II Problem BI skbr
Intressen – kan jag få ut det som skuldebrevet utlovar eller kan jag få finna mig i att det inte gäller?(Invändningar) - finns det risk för att g med befriande verkan kan betala till någon annan? (legitimation) Intressen – om vi ändrar avtalet, står det sig mot någon annan? (Invändning) – vem kan jag betala till så att jag slipper betala en gång till?(legitimation) Fordringen uppstår G/B I Skuldebrevet överlåtes till en annan borgenär (B II)

31 Invändningar: G vill inte betala Bestående – ex förfalskning och
löpande skuldebrev B I - G Överlåtelse B II - G Fordran upphör Invändningar: G vill inte betala Bestående – ex förfalskning och råntvång kan åberopas mot godtroende B II Extingibla - exemplifiering i 15 § 1 st, att betalning har skett, Svek, ocker. Skuldebrevet ”botas” vid överlåtelsen till Legitimation: Under vilka förutsättningar kan G under denna period med befriande verkan betala till B I? H-regel 13 § – betala till innehavare.Innehavarskbr: Tillräckligt med innehavet Orderskbr: innehav och överlåtelsekedja 20 § - betalning av ränta till B I

32 29 § - Betalningen till överlåtare befriande om gäldenären är i
Enkla skuldebrev Fordran B I- G uppstår Överlåtelse till B II Fordran upphör Legitimation: 29 § - Betalningen till överlåtare befriande om gäldenären är i god tro. 30 § - Betalning befriande till den förvärvare som åberopar skriftlig överlåtelse (und. kval. ogilt) Invändningar: 27 § - ny borgenär får inte bättre rätt mot gäldenären än tidigare borgenär. Kvaliteten hos en fordran kan inte förbättras genom en överlåtelse. Stadgandet är dispositivt

33 Skuldebrev Löpande Enkla Innehavarskbr Orderskbr - 14 § 1 st 14 § 2 st
Rätte borgenären U: B1 dubbelsäljer till B2 och B3: B3 vinner om denuntierar G först 31 § 2 st 14 § 1 st Innehav 14 § 2 st Innehav + Orderkedja Förfogandeleg 15-17 §§ HR: Exstingibla 15 § U: 15 § 3 st Anteckning på skbr 16 § Betalning enligt plan 17 § Stark ogiltighet/overksamhet 27 § HR: Bestående 27 § U: Skenskbr 34 § AvtL Invändningsrätt 13 § 2 st Innehav + Orderkedja - Rätte borgenären Aktiv betalningsleg 13 § 1 st Innehav 19 § 1 st Innehav 19 § 2 st Innehav + Orderkedja - HR: Rätte borgenären U1: Betalning till B1 i god tro 29 § U2: Betalning till ”B2” som åberopat B1:s ogiltiga underskrift 30 § (men ej om stark ogiltighet) Passiv betalningsleg U: Betalning enligt plan till B1 i god tro 20 § Förfogandelegitimation: Av vem kan man köpa en fordran i god tro? Invändningsrätt: Vilka invändningar mot B1 kan G göra gällande mot en godtroende B2? Aktiv betalningslegitimation: Vem kan kräva betalning? Passiv betalningslegitimation: Till vem kan G betala med befriande verkan?

34 Tillfälle 8 internationell försäkringsrätt
Inga OH

35 Tillfälle 9-10 Försäkringsrätt

36 Försäkringsformer Personförsäkring Dödsfallsskydd Sjukförsäkring Kapitalförsäkring Pensionsförsäkring olycksfallsförsäkring Skadeförsäkring Egendomsförsäkring Avbrottsförsäkring Ansvarsförsäkring Rättsskyddsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring Väderförsäkring

37 Rättskällorna 1927 års FAL, KFL och (nya) FAL Doktrin
Förarbeten (SOU 1925:21, SOU 1989:88, Ds 1993:39, Prop. 2003/04:150) Praxis (nämndspraxis, RH-, och HD-fall)

38 1. Inledande bestämmelser (1 kap.) 2. Individuell skadeförsäkring
Systematik 1. Inledande bestämmelser (1 kap.) 2. Individuell skadeförsäkring konsumentförsäkring (2-7 kap.) företagsförsäkring (8 kap.) tredje mans rätt (9 kap.) 3. Personförsäkring (10-16 kap.) 4. Kollektiv försäkring (17-20 kap.) Information Rätt till försäkring/försäkringstid Begränsning av ansvar Premien Ersättningen (under, dubbel) Skadereglering

39 Parterna Försäkringsgivare: Sak/livförsäkringsbolag Försäkringstagare: Den som ingår avtal med försäkringsbolaget Försäkrad: Skadeförs: den vars intresse är försäkrat Livförs: den på vars liv eller hälsa försäkring tecknas

40 Försäkringsbolag Kollektiv försäkring Gruppmedlemmar och ev. anhöriga
Förening? Arbetsgivare/arbetstagare? Gruppmedlemmar och ev. anhöriga Gruppföreträdare Gruppavtal – Villkor och premier för försäkringen Försäkringsavtal 17-20 kap. FAL Försäkringsbolag

41 Försäkringsbara intressen
Livförsäkring Avtalat belopp. Ingen relation nödvändig mellan försäkringstagaren och det försäkrade intresset Skadeförsäkring Lagligt intresse som kan uppskattas i penningar. FG kan vägra ersätta den som inte har intresse i egendomen Om fler gör anspråk – betala till den som har intresse Berikandeförbudet

42 försäkringsvärdet överstiger försäkringssumman
Underförsäkring - försäkringsvärdet överstiger försäkringssumman Företag: 8 kap. 18 § - ersättning kan sättas ned i förhållande till underförsäkringen Konsument: 6 kap. 3 § - ersättning kan sättas ned om försäkringsvärdet i betydande mån avviker från försäkringssumman Dubbelförsäkring - samma intresse försäkrat flera gånger 6 kap. 4 §, 8 kap. 18 § - Bolagen solidariskt ansvariga - Ersättningen fördelas proportionerligt mellan bolagen

43 Informationsplikt Förköpsinformation: före avtalsslutet för att kunden skall välja rätt försäkring - Efterköpsinformation: utförlig information om villkor. Oväntade och viktiga villkor skall särskilt framhållas. - Efter försäkringsfall: information t.ex. om hur rättelse av skadereglering går till Gäller inte vid företagsförsäkring om det kan antas att kunden saknar behov av informationen Skall lämnas i handling eller i annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för mottagaren

44 Kontraheringsplikten
Avtalets ingående: allmänna principer om anbud och accept Huvudregeln är att bolaget måste teckna försäkring som normalt tillhandahålles Undantag: riskens storlek, försäkringens art, annan omständighet. Försäkringsbolaget har begränsade möjligheter att säga upp avtalet Reglerna gäller inte företagsförsäkring.

45 Försäkringstiden Konsument: 3 kap. 2 § - längst försäkringstid ett år.
3 kap. 4 § - försäkringen förnyas automatiskt, men kan då ändra villkoren, 3 kap. 5 §. Företag: avtalet, förnyas inte automatiskt Person: 11 kap. 4 § - försäkringen förnyas automatiskt, men villkoren kan då ändras, 11 kap. 5 §.

46 Dröjsmål med betalningen
Konsument 5kap. 1§ 1 st Första premien – upphör 14 dagar efter skriftligt krav 2 st senare premie – upphör en månad efter Företag 8 kap. 17 § Första premien- försäkringen upphör att gälla tre dagar efter uppsägningen Senare premie – upphör att gälla sju dagar efter avsänd påminnelse Person 13 kap. 1-2 §§, se konsumentförsäkring

47 Betala premien - huvudförpliktelse Upplysningsplikt Riskökning
Försäkringstagarens förpliktelser Betala premien - huvudförpliktelse Upplysningsplikt Riskökning Följa säkerhetsföreskrifter Framkalla försäkringsfall Räddningsplikt Skadereglering Biförpliktelser

48 Prorataregeln 400 Egentlig premie 600 Felaktig premie
Ett hus är felaktigt försäkrat till för 400 kronor. Bolaget svarar då för 400/600, dvs för 2/3 av skadan. Om egendomen totalförstörs uppgår skadan till och bolaget ersätter med 2/3, dvs. med En delskada på ersätts på samma sätt, dvs med Felaktig premie 400 Egentlig premie 600 Husets värde

49 Annars ingen ersättning
Kausalitetsregeln ”Allt eller inget” Om den försäkrade kan styrka att felaktigheten saknar betydelse för försäkringsfallet full ersättning Annars ingen ersättning Ex åsknedslag

50 Identifikation – kan den försäkrade drabbas av annans
försummelse än sin egen? Konsument: 4 kap. 8 § Den som med samtycke har tillsyn över egendomen makar, sambor och familjemedlemmar när det gäller gemensam bostad och bohag - Bestämmelsen är tvingande Företag: 8 kap. 14 § - anställda om inte annat avtalats Person: ingen identifikation


Ladda ner ppt "Tillfälle 1 Introduktion"

Liknande presentationer


Google-annonser