Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillfälle 1 Introduktion. Rättsordningen, civilrätten Civilrätt Offentlig rätt Ex Straffrätt, skatterätt, förvaltningsrätt, FamiljerättFörmögenhetsrätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillfälle 1 Introduktion. Rättsordningen, civilrätten Civilrätt Offentlig rätt Ex Straffrätt, skatterätt, förvaltningsrätt, FamiljerättFörmögenhetsrätt."— Presentationens avskrift:

1 Tillfälle 1 Introduktion

2 Rättsordningen, civilrätten Civilrätt Offentlig rätt Ex Straffrätt, skatterätt, förvaltningsrätt, FamiljerättFörmögenhetsrätt Obligationsrätt (förpliktelsers uppkomst) Sakrätt (verkan mot tredje man) SkadeståndsrättAvtalsrätt Allmän avtalsrätt Ex avtals ingående, ogiltighet, fullmakt, skuldebrev Speciell avtalsrätt Ex köp, hyra, gåva, försäkringsavtal Processrätt Allmän (SkL) Speciell (Ex trafik-, produktansvar) 1.Detta är ett sätt att se rättsordningen 2.Vissa områden berör flera delar i rättsordningen, t ex berör fastighetsrätten avtalsrätt, sakrätt och offentlig rätt

3 Rättskällorna: Lag SFS (lagar, förordningar, föreskrifter, EG- direktiv) Förarbeten SOU, Propositioner, departementsserien Praxis Högsta domstolen, Regeringsrätten Doktrin ”Den juridiska litteraturen” ”Den juridska metoden”

4 Tillfälle 2 Avtalsrätt – lagmodellen

5 Anbud Accept Acceptfrist 2 § AvtL - bestämt tid - svaret till handa 3 § AvtL - utan bestämt tid - den legala acceptfristen tid för att anbud skall komma fram skälig betänketid tid för att svaret skall komma fram 3 § 2 st AvtL: muntligt anbud måste accepteras omedelbart Bindande enl. löftesprincipen Muntligt/skriftligt konkludent handlande Muntligt/skriftligt konkludent handlande passivitet Uppfordran till anbud - 9 §, riktad till större allmänhet

6 För sen accept, 4 § AvtL 1 st: Gäller såsom ett nytt anbud 2 st: (Und) A. Acceptanten utgår från att svaret kommit fram i rätt tid B. Mottagaren måste inse detta förhållande C. Mottagaren måste reklamera för att inte bli bunden.

7 Oren accept, 6 § AvtL St 1: Gäller som avslag i förening med nytt anbud. St 2: (und) A. Diskrepans mellan anbud och accept. B. Acceptanten anser det stämma med anbudet. C. Anbudsgivaren inser att acceptanten anser att svaret stämmer med anbudet. D. Anbudsgivaren måste då reklamera inom skälig tid för att inte bli bunden. ”Det dubbla insiktsrekvisitet” - man skall pröva den ena partens insikt om den andra partens insikt.

8 Avtals ogiltighet Tvång - 28 § (råntvång) 29§ (lindrigt tvång) Svek - 30 § Ocker - 31 § Förklaringsmisstag - 32 § Tro och heder - 33 § Bristande förutsättningar (praxis)

9 36 § avtalslagen villkor Helhetsbedömning: Jämka ett eller fler villkor Andra delar av avtalet Det enskilda villkoret Ogiltighet av hela eller delar av avtalet Rättsföljd: Den som begär jämkning enligt 36 § bör, för att vinna bifall, inta en underlägsen ställning enl. 2 st. Dock tillämplig även mellan jämstarka parter

10 Tillfälle 3 avtalsrätt – fullmaktsläran

11 Huvudmannen blir bunden trots att mellanmannen överskrider om tredje man är i god tro, 11 § AvtL - en till tredje man riktad viljeförklaring - den handling varigenom fullmakt ges - resultatet därav, dvs behörigheten H-problemet - under vilka förutsättningar blir huvudmannen (HM) bunden? Utgångspunkt: Fullmakt Behörighet, (kan): Befogenhet, (får): Huvudmannen blir bunden om mellanmannen ej överskrider, 10 § AvtL

12 10 § AvtL ”Inom fullmaktens gränser” - var går de? 1. Uttrycklig fullmakt 2. Ställningsfullmakt 3. Toleransfullmakt/ kombinationsfullm: Avtalstolkning Praxis eller lag – god tro ingen betydelse Ställningsfullmakt plus något annat i HM’s beteende som ger TM fog för att tro att behörighet finns. Huvudman Motpart Mellanman behörighet befogenhet

13 Tillfälle 4 skadeståndsrätt

14 1. Har skada inträffat? -Personskada -Sakskada -Ren förmögenhetsskada 2. Vem/vilka är skadevållare? - Eget ansvar enligt 2:1 - Principalansvar, 3:1 3. Skadegörande handling eller underlåtenhet?

15 3. Culpa? - uppsåt - oaktsamhet - Strikt ansvar? 4. Adekvat kausalitet? - orsakssamband - Förutsebarhet 5. Medvållande? - Personskada - Sakskada 6. Skadeståndsberäkning

16 Egen culpa Presumerad culpa Principalansvar (Annans culpa) Strikt ansvar (Oavsett culpa) Fingerad bedömning Fri bedömning föreskrifter sedvana praxis 2:1 SkL Culpabedömningen risk för skada skadans storlek möjlighet att förekomma möjlighet att inse skada

17 Jämkningsreglerna i skadeståndslagen Medvållande 6:1 Underårig 2:2 Psykiskt störd 2:3 Allmän jämkningsregeln 6:2 Utveckling, handlings beskaffenhet, ansvarsförsäkring, ekonomiska omständigheter, övriga omständigheter. Oskäligt ekonomiskt betungande, skadelidandes behov av ersättning, övriga omständigheter

18 Trafikskador Strikt ansvar Personskador i egna bilen Sakskada på den andra bilen om culpa Aldrig sakskada på egna bilen (kaskoförsäkring) No-fault-försäkring Obligatorisk ansvarsförsäkring Trafikskadenämnden Alternativ till vanligt skadestånd TsL

19 Tillfälle 5 Köprätt

20 Köprätt 1.Konsumentköp – KköpL (+DavtL, KkrL) 2.Allmänna köp – KöpL (+AvbetköpL) 3.Internationella köp - CISG Köp: Mot betalning överföra äganderätt till betalaren Avgränsning mot tjänst: Huvudsaklighet Avgränsning mot hyra/leasing: Bakomliggande syftet Köp av lös egendom - 3 parallella regelsystem

21 KöpL 1990 - Risk - Parternas förpliktelser: - Säljaren rättidigt avlämna felfri vara - Köparen rättidigt betala, medverka samt hämta/motta vara - Påföljder

22 Säljarens förpliktelser Avlämna varan i tid Kontraktsbrott: Dröjsmål Avgörs gm1. Avtalsvillkor 2. Skälig tid, 9 § KöpL Avlämna felfri vara Kontraktsbrott: Fel Avgörs gm1: Avtalsvillkor (konkret fel) 2: Köpares befogade uppfattning vid köpet, 17 § (abstrakt fel) 3: Marknadsföring före köpet, 18 §

23 Påföljder säljarens kontraktsbrott Dröjsmål, 22 § Fullgörelse, 23 § Hävning, 25 § Skadestånd, 27 § Antingen …… eller

24 Påföljder säljarens kontraktsbrott Dröjsmål, 22 § Fullgörelse, 23 § Hävning, 25 § Skadestånd, 27 § Under offergräns Rekl: Inte orimligt länge Väsentligt Rekl: Inom skälig tid från kännedom om avlämnande Utom kontroll Rekl: Inom skälig tid från kännedom om avlämnande

25 Fel, 30 § Skadestånd, 40 § Hävning, 39 § Prisavdrag, 37 § Avhjälpande/ omleverans, 34 § 32 §: Neutral rekl: Skälig tid efter borde-upptäckt Preskription: 2 år från mottagande. Antingen … … eller

26 Fel, 30 § Skadestånd, 40 § Se dröjsmål 27 § Hävning, 39 § Prisavdrag, 37 § Avhjälpande/ omleverans, 34 § Under offergräns Rekl: Skälig tid efter neutral Omlev: Väsentligt Vara mindre värd än i avtalat skick Väsentligt Rekl: Skälig tid efter neutral/ avhjälp/omlev

27 Säljarens skadeståndsskyldighet Kontrollansvar, 27 & 40 §§ - Hinder - Utom kontroll - Oförutsebart - Oundvikligt/oövervinneligt Indirekt förlust Ersättningsgill endast om culpa (eller garantisvikt vid fel)

28 Tillfälle 6 Associationsrätt Material utdelas senare

29 Tillfälle 7 fordringsrätt

30 gäldenär Borgenär II skbr Intressen – om vi ändrar avtalet, står det sig mot någon annan? (Invändning) – vem kan jag betala till så att jag slipper betala en gång till?(legitimation) Problem Intressen – kan jag få ut det som skuldebrevet utlovar eller kan jag få finna mig i att det inte gäller?(Invändningar) - finns det risk för att g med befriande verkan kan betala till någon annan? (legitimation) Fordringen uppstår G/B I Skuldebrevet överlåtes till en annan borgenär (B II) BI

31 löpande skuldebrev Fordran upphör Överlåtelse B II - G B I - G Invändningar: G vill inte betala Bestående – ex förfalskning och råntvång kan åberopas mot godtroende B II Extingibla - exemplifiering i 15 § 1 st, att betalning har skett, Svek, ocker. Skuldebrevet ”botas” vid överlåtelsen till godtroende B II Legitimation: Under vilka förutsättningar kan G under denna period med befriande verkan betala till B I? H-regel 13 § – betala till innehavare.Innehavarskbr: Tillräckligt med innehavet Orderskbr: innehav och överlåtelsekedja 20 § - betalning av ränta till B I

32 Fordran upphör Överlåtelse till B II Fordran B I- G uppstår Invändningar: 27 § - ny borgenär får inte bättre rätt mot gäldenären än tidigare borgenär. Kvaliteten hos en fordran kan inte förbättras genom en överlåtelse. Stadgandet är dispositivt Legitimation: 29 § - Betalningen till överlåtare befriande om gäldenären är i god tro. 30 § - Betalning befriande till den förvärvare som åberopar skriftlig överlåtelse (und. kval. ogilt) Enkla skuldebrev

33 Skuldebrev Förfogandeleg Löpande Enkla Invändningsrätt Aktiv betalningsleg Passiv betalningsleg InnehavarskbrOrderskbr 14 § 1 st Innehav 14 § 2 st Innehav + Orderkedja 15-17 §§ HR: Exstingibla 15 § U: 15 § 3 st Anteckning på skbr 16 § Betalning enligt plan 17 § Stark ogiltighet/overksamhet 13 § 1 st Innehav 13 § 2 st Innehav + Orderkedja 19 § 1 st Innehav 19 § 2 st Innehav + Orderkedja U: Betalning enligt plan till B1 i god tro 20 § 27 § HR: Bestående 27 § U: Skenskbr 34 § AvtL - Rätte borgenären - Rätte borgenären U: B1 dubbelsäljer till B2 och B3: B3 vinner om denuntierar G först 31 § 2 st - HR: Rätte borgenären U1: Betalning till B1 i god tro 29 § U2: Betalning till ”B2” som åberopat B1:s ogiltiga underskrift 30 § (men ej om stark ogiltighet) Förfogandelegitimation: Av vem kan man köpa en fordran i god tro? Invändningsrätt: Vilka invändningar mot B1 kan G göra gällande mot en godtroende B2? Aktiv betalningslegitimation: Vem kan kräva betalning? Passiv betalningslegitimation: Till vem kan G betala med befriande verkan?

34 Tillfälle 8 internationell försäkringsrätt Inga OH

35 Tillfälle 9-10 Försäkringsrätt

36 Personförsäkring Dödsfallsskydd Sjukförsäkring Kapitalförsäkring Pensionsförsäkring Skadeförsäkring Egendomsförsäkring Avbrottsförsäkring Ansvarsförsäkring Rättsskyddsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring Väderförsäkring Försäkringsformer olycksfallsförsäkring

37 Rättskällorna 1927 års FAL, KFL och (nya) FAL Doktrin Förarbeten (SOU 1925:21, SOU 1989:88, Ds 1993:39, Prop. 2003/04:150) Praxis (nämndspraxis, RH-, och HD-fall)

38 Systematik 1. Inledande bestämmelser (1 kap.) 2. Individuell skadeförsäkring konsumentförsäkring (2-7 kap.) företagsförsäkring (8 kap.) tredje mans rätt (9 kap.) 3. Personförsäkring (10-16 kap.) 4. Kollektiv försäkring (17-20 kap.) Information Rätt till försäkring/försäkringstid Begränsning av ansvar Premien Ersättningen (under, dubbel) Skadereglering

39 Parterna Försäkringsgivare: Sak/livförsäkringsbolag Försäkringstagare: Den som ingår avtal med försäkringsbolaget Försäkrad: Skadeförs: den vars intresse är försäkrat Livförs: den på vars liv eller hälsa försäkring tecknas

40 Kollektiv försäkring Gruppföreträdare Gruppmedlemmar och ev. anhöriga Försäkringsbolag Gruppavtal – Villkor och premier för försäkringen Försäkringsavtal 17-20 kap. FAL Förening? Arbetsgivare/arbetstagare?

41 Livförsäkring Avtalat belopp. Ingen relation nödvändig mellan försäkringstagaren och det försäkrade intresset Livförsäkring Avtalat belopp. Ingen relation nödvändig mellan försäkringstagaren och det försäkrade intresset Skadeförsäkring Lagligt intresse som kan uppskattas i penningar. Skadeförsäkring Lagligt intresse som kan uppskattas i penningar. Försäkringsbara intressen 1.FG kan vägra ersätta den som inte har intresse i egendomen 2.Om fler gör anspråk – betala till den som har intresse 3.Berikandeförbudet

42 Underförsäkring - försäkringsvärdet överstiger försäkringssumman Konsument: 6 kap. 3 § - ersättning kan sättas ned om försäkringsvärdet i betydande mån avviker från försäkringssumman Företag: 8 kap. 18 § - ersättning kan sättas ned i förhållande till underförsäkringen Dubbelförsäkring - samma intresse försäkrat flera gånger 6 kap. 4 §, 8 kap. 18 § - Bolagen solidariskt ansvariga - Ersättningen fördelas proportionerligt mellan bolagen

43 Informationsplikt -Förköpsinformation: före avtalsslutet för att kunden skall välja rätt försäkring - Efterköpsinformation: utförlig information om villkor. Oväntade och viktiga villkor skall särskilt framhållas. - Efter försäkringsfall: information t.ex. om hur rättelse av skadereglering går till Skall lämnas i handling eller i annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för mottagaren Gäller inte vid företagsförsäkring om det kan antas att kunden saknar behov av informationen

44 Kontraheringsplikten Huvudregeln är att bolaget måste teckna försäkring som normalt tillhandahålles Undantag: riskens storlek, försäkringens art, annan omständighet. Försäkringsbolaget har begränsade möjligheter att säga upp avtalet Reglerna gäller inte företagsförsäkring. Avtalets ingående: allmänna principer om anbud och accept

45 Försäkringstiden Konsument: 3 kap. 2 § - längst försäkringstid ett år. 3 kap. 4 § - försäkringen förnyas automatiskt, men kan då ändra villkoren, 3 kap. 5 §. Företag: avtalet, förnyas inte automatiskt Person: 11 kap. 4 § - försäkringen förnyas automatiskt, men villkoren kan då ändras, 11 kap. 5 §.

46 Företag 8 kap. 17 § Första premien- försäkringen upphör att gälla tre dagar efter uppsägningen Senare premie – upphör att gälla sju dagar efter avsänd påminnelse Konsument 5kap. 1§ 1 st Första premien – upphör 14 dagar efter skriftligt krav 2 st senare premie – upphör en månad efter skriftligt krav Dröjsmål med betalningen Person 13 kap. 1-2 §§, se konsumentförsäkring

47 Försäkringstagarens förpliktelser Betala premien - huvudförpliktelse Upplysningsplikt Riskökning Följa säkerhetsföreskrifter Framkalla försäkringsfall Räddningsplikt Skadereglering Biförpliktelser

48 Felaktig premie 400 Ett hus är felaktigt försäkrat till för 400 kronor. Bolaget svarar då för 400/600, dvs för 2/3 av skadan. Om egendomen totalförstörs uppgår skadan till 1 500 000 och bolaget ersätter med 2/3, dvs. med 1 000 000 En delskada på 900 000 ersätts på samma sätt, dvs med 600 000 Prorataregeln Egentlig premie 600 Husets värde 1 500 000

49 Om den försäkrade kan styrka att felaktigheten saknar betydelse för försäkringsfallet full ersättning Annars ingen ersättning Ex åsknedslag Kausalitetsregeln ”Allt eller inget”

50 Identifikation – kan den försäkrade drabbas av annans försummelse än sin egen? försummelse än sin egen? -Den som med samtycke har tillsyn över egendomen -makar, sambor och familjemedlemmar när det gäller gemensam bostad och bohag - Bestämmelsen är tvingande Konsument: 4 kap. 8 § Företag: 8 kap. 14 § - anställda om inte annat avtalats Person: ingen identifikation


Ladda ner ppt "Tillfälle 1 Introduktion. Rättsordningen, civilrätten Civilrätt Offentlig rätt Ex Straffrätt, skatterätt, förvaltningsrätt, FamiljerättFörmögenhetsrätt."

Liknande presentationer


Google-annonser