Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rättsordningen, civilrätten Civilrätt Offentlig rätt Ex Straffrätt, skatterätt, förvaltningsrätt, FamiljerättFörmögenhetsrätt Obligationsrätt (förpliktelsers.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rättsordningen, civilrätten Civilrätt Offentlig rätt Ex Straffrätt, skatterätt, förvaltningsrätt, FamiljerättFörmögenhetsrätt Obligationsrätt (förpliktelsers."— Presentationens avskrift:

1 Rättsordningen, civilrätten Civilrätt Offentlig rätt Ex Straffrätt, skatterätt, förvaltningsrätt, FamiljerättFörmögenhetsrätt Obligationsrätt (förpliktelsers uppkomst) Sakrätt (verkan mot tredje man) SkadeståndsrättAvtalsrätt Allmän avtalsrätt Ex avtals ingående, ogiltighet, fullmakt, skuldebrev Speciell avtalsrätt Ex köp, hyra, gåva, försäkringsavtal Processrätt Allmän (SkL) Speciell (Ex trafik-, produktansvar) 1.Detta är ett sätt att se rättsordningen 2.Vissa områden berör flera delar i rättsordningen, t ex berör fastighetsrätten avtalsrätt, sakrätt och offentlig rätt

2 Rättskällorna: Lag SFS (lagar, förordningar, föreskrifter, EG- direktiv) Förarbeten SOU, Propositioner, departementsserien Praxis Högsta domstolen, Regeringsrätten Doktrin ”Den juridiska litteraturen” ”Den juridska metoden”

3 Anbud Accept Acceptfrist 2 § AvtL - bestämt tid - svaret till handa 3 § AvtL - utan bestämt tid - den legala acceptfristen tid för att anbud skall komma fram skälig betänketid tid för att svaret skall komma fram 3 § 2 st AvtL: muntligt anbud måste accepteras omedelbart Bindande enl. löftesprincipen Muntligt/skriftligt konkludent handlande Muntligt/skriftligt konkludent handlande passivitet Uppfordran till anbud - 9 §, riktad till större allmänhet

4 För sen accept, 4 § AvtL 1 st: Gäller såsom ett nytt anbud 2 st: (Und) A. Acceptanten utgår från att svaret kommit fram i rätt tid B. Mottagaren måste inse detta förhållande C. Mottagaren måste reklamera för att inte bli bunden.

5 Oren accept, 6 § AvtL St 1: Gäller som avslag i förening med nytt anbud. St 2: (und) A. Diskrepans mellan anbud och accept. B. Acceptanten anser det stämma med anbudet. C. Anbudsgivaren inser att acceptanten anser att svaret stämmer med anbudet. D. Anbudsgivaren måste då reklamera inom skälig tid för att inte bli bunden. ”Det dubbla insiktsrekvisitet” - man skall pröva den ena partens insikt om den andra partens insikt.

6 Avtals ogiltighet Tvång - 28 § (råntvång) 29§ (lindrigt tvång) Svek - 30 § Ocker - 31 § Förklaringsmisstag - 32 § Tro och heder - 33 § Bristande förutsättningar (praxis)

7 36 § avtalslagen villkor Helhetsbedömning: Jämka ett eller fler villkor Andra delar av avtalet Det enskilda villkoret Ogiltighet av hela eller delar av avtalet Rättsföljd: Den som begär jämkning enligt 36 § bör, för att vinna bifall, inta en underlägsen ställning enl. 2 st. Dock tillämplig även mellan jämstarka parter

8 Huvudmannen blir bunden trots att mellanmannen överskrider om tredje man är i god tro, 11 § AvtL - en till tredje man riktad viljeförklaring - den handling varigenom fullmakt ges - resultatet därav, dvs behörigheten H-problemet - under vilka förutsättningar blir huvudmannen (HM) bunden? Utgångspunkt: Fullmakt Behörighet, (kan): Befogenhet, (får): Huvudmannen blir bunden om mellanmannen ej överskrider, 10 § AvtL

9 10 § AvtL ”Inom fullmaktens gränser” - var går de? 1. Uttrycklig fullmakt 2. Ställningsfullmakt 3. Toleransfullmakt/ kombinationsfullm: Avtalstolkning Befogenhet Behörighet Praxis eller lag – god tro ingen betydelse Ställningsfullmakt plus något annat i HM’s beteende som ger TM fog för att tro att behörighet finns. God tro Fullmaktens gräns, 10 § 1 st

10 gäldenär Borgenär II skbr Intressen – om vi ändrar avtalet, står det sig mot någon annan? (Invändning) – vem kan jag betala till så att jag slipper betala en gång till?(legitimation) Problem Intressen – kan jag få ut det som skuldebrevet utlovar eller kan jag få finna mig i att det inte gäller?(Invändningar) - finns det risk för att g med befriande verkan kan betala till någon annan? (legitimation) Fordringen uppstår G/B I Skuldebrevet överlåtes till en annan borgenär (B II) BI

11 löpande skuldebrev Fordran upphör Överlåtelse B II - G B I - G Invändningar: G vill inte betala Bestående – ex förfalskning och råntvång kan åberopas mot godtroende B II Extingibla - exemplifiering i 15 § 1 st, att betalning har skett, Svek, ocker. Skuldebrevet ”botas” vid överlåtelsen till godtroende B II Legitimation: Under vilka förutsättningar kan G under denna period med befriande verkan betala till B I? H-regel 13 § – betala till innehavare.Innehavarskbr: Tillräckligt med innehavet Orderskbr: innehav och överlåtelsekedja 20 § - betalning av ränta till B I

12 Fordran upphör Överlåtelse till B II Fordran B I- G uppstår Invändningar: 27 § - ny borgenär får inte bättre rätt mot gäldenären än tidigare borgenär. Kvaliteten hos en fordran kan inte förbättras genom en överlåtelse. Stadgandet är dispositivt Legitimation: 29 § - Betalningen till överlåtare befriande om gäldenären är i god tro. 30 § - Betalning befriande till den förvärvare som åberopar skriftlig överlåtelse (und. kval. ogilt) Enkla skuldebrev

13 1. Har skada inträffat? -Personskada -Sakskada -Ren förmögenhetsskada 2. Vem/vilka är skadevållare? - Eget ansvar enligt 2:1 - Principalansvar, 3:1 3. Skadegörande handling eller underlåtenhet?

14 3. Culpa? - uppsåt - oaktsamhet - Strikt ansvar? 4. Adekvat kausalitet? - orsakssamband - Förutsebarhet 5. Medvållande? - Personskada - Sakskada 6. Skadeståndsberäkning

15 Egen culpa Presumerad culpa Principalansvar (Annans culpa) Strikt ansvar (Oavsett culpa) Fingerad bedömning Fri bedömning föreskrifter sedvana praxis 2:1 SkL Culpabedömningen risk för skada skadans storlek möjlighet att förekomma möjlighet att inse skada

16 Jämkningsreglerna i skadeståndslagen Medvållande 6:1 Underårig 2:2 Psykiskt störd 2:3 Allmän jämkningsregeln 6:2 Utveckling, handlings beskaffenhet, ansvarsförsäkring, ekonomiska omständigheter, övriga omständigheter. Oskäligt ekonomiskt betungande, skadelidandes behov av ersättning, övriga omständigheter

17 Trafikskador Strikt ansvar Personskador i egna bilen Sakskada på den andra bilen om culpa Aldrig sakskada på egna bilen (kaskoförsäkring) No-fault-försäkring Obligatorisk ansvarsförsäkring Trafikskadenämnden Alternativ till vanligt skadestånd TsL

18 Personförsäkring Dödsfallsskydd Sjukförsäkring Kapitalförsäkring Pensionsförsäkring Skadeförsäkring Egendomsförsäkring Avbrottsförsäkring Ansvarsförsäkring Rättsskyddsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring Väderförsäkring Försäkringsformer olycksfallsförsäkring

19 Systematik 1. Inledande bestämmelser (1 kap.) 2. Individuell skadeförsäkring konsumentförsäkring (2-7 kap.) företagsförsäkring (8 kap.) tredje mans rätt (9 kap.) 3. Personförsäkring (10-16 kap.) 4. Kollektiv försäkring (17-20 kap.) Information Rätt till försäkring/försäkringstid Begränsning av ansvar Premien Ersättningen (under, dubbel) Skadereglering

20 Parterna Försäkringsgivare: Sak/livförsäkringbolag Försäkringstagare: Den som ingår avtal Med försäkringsbolaget Försäkrad: Skadeförs: den vars intresse är försäkrat Livförs: den på vars liv eller hälsa försäkring tecknas

21 Livförsäkring Avtalat belopp. Ingen relation nödvändig mellan försäkringstagaren och det försäkrade intresset Livförsäkring Avtalat belopp. Ingen relation nödvändig mellan försäkringstagaren och det försäkrade intresset Skadeförsäkring Lagligt intresse som kan uppskattas i penningar. Skadeförsäkring Lagligt intresse som kan uppskattas i penningar. Försäkringsbara intressen 1.FG kan vägra ersätta den som inte har intresse i egendomen 2.Om fler gör anspråk – betala till den som har intresse 3.Berikandeförbudet

22 Underförsäkring - försäkringsvärdet överstiger försäkringssumman Konsument: 6 kap. 3 § - ersättning kan sättas ned om försäkringsvärdet i betydande mån avviker från försäkringssumman Företag: 8 kap. 18 § - ersättning kan sättas ned i förhållande till underförsäkringen

23 Försäkringsbolaget måste bevilja försäkring 3 kap. 1 §, 11 kap. 1 § - Kontraheringsplikt vid konsument- och personförsäkring. Undantag: riskens storlek, försäkringens art, annan omständighet. Försäkringsbolaget har begränsade möjligheter att säga upp avtalet enligt 3 kap. 3 §, 11 kap 3§. Reglerna gäller inte företagsförsäkring.

24 Försäkringstiden – Allmänna principer om anbud och accept Konsument: 3 kap. 2 § - längst försäkringstid ett år. 3 kap. 4 § - försäkringen förnyas automatiskt, men kan då ändra villkoren, 3 kap. 5 §. Företag: avtalet, förnyas inte automatiskt Person: 11 kap. 4 § - försäkringen förnyas automatiskt, men villkoren kan då ändras, 11 kap. 5 §.

25 Företag 8 kap. 17 § Första premien- försäkringen upphör att gälla tre dagar efter uppsägningen Senare premie – upphör att gälla sju dagar efter avsänd påminnelse Konsument 5 kap. 1 § Första premien – upphör 14 dagar efter skriftligt krav 5 kap. 2 § Senare premie – upphör en månad efter skriftligt krav Dröjsmål med betalningen Person 13 kap. 1-2 §§, se konsumentförsäkring

26 Försäkringstagarens förpliktelser Betala premien - huvudförpliktelse Upplysningsplikt Riskökning Följa säkerhetsföreskrifter Framkalla försäkringsfall Skadereglering Biförpliktelser

27 Upplysningsplikten Företag: 8 kap 8-9 §§Person: 12 kap 1-3 §§ Konsument:4 kap. 1-2 §§ God tro – fullt ansvar Ond tro, men inte svek – Prorataregeln Svek – inget ansvar Oaktsamhet – nedsättes efter vad som är skäligt Om villkor: kausalitetsregeln Und: om bolaget insåg att upplysningen var fel Jämkas om oskäligt resultat, oantastbarhetsregel i 12 kap. 4 § 2-3 st.

28 Riskökning Den försäkrade får inte öka risken utan att meddela bolaget detta 8 kap 6 § - rätt att säga upp försäkringen i förtid 8 kap 10 § - god tro – ingen nedsättning ond tro – prorataregeln ingen nedsättning om bolaget känt till riskökningen Konsument: 4 kap. 3 § - samma regler som vid upplysningsplikten Företag:

29 Säkerhetsföreskrifter Avtalet måste innehålla säkerhetsföreskrifterna (skadeförsäkring) Företag8 kap. 12 § - kausalitetsregeln Konsument:4 kap. 6 § - nedsättning efter skälighet 4 kap. 9 § - ingen nedsättning vid ringa oaktsamhet Tillämpas även om säkerhetsföreskriften är utformad som ett omfattningsvillkor

30 Framkallande av försäkringsfall Företag: Konsument: 4 kap. 5 § - uppsåt, grovt vårdslöst, medvetet risktagande – nedsättning efter skälighet - ringa oaktsamhet – ingen nedsättning 4 kap. 9 § Ansvarsförsäkring – nedsättning endast om den försäkrade inte kan betala, subsidiärt ansvar. 8 kap. 11 § - uppsåt el. grov vårdslöshet, medvetet risktagande, ingen ersättning - förvärrat följderna, kausalitetsregel Person: 12 kap. 8 § 2 st – full ersättning trots självmord om försäkringen gällt mer än ett år, eller att det måste antas att försäkringen tecknades utan en tanke på självmordet. 12 kap. 9 § - grov vårdslöshet vid sjuk eller olycksfall – nedsättning efter skälighet

31 Skaderegleringen Skyldighet att anmäla och medverka vid skaderegleringen Konsument: 7 kap. 2 § - anmälan: nedsättning efter skälighet redan vid enkel vårdslöshet 7 kap. 3 § - skadereglering: nedsättning efter skälighet vid uppsåt eller grov vårdslöshet Tillämpas inte vid ansvarsförsäkring. Regeln tillämplig vid företagsförsäkring (8 kap. 19 §). Motsvarande regler vid personförsäkring (16 kap. 3-4 §).

32 Identifikation – kan en försäkrade försummelse drabba andra försäkrade? - Handlat med försäkringstagarens samtycke - Väsentlig ekonomisk gemenskap - makar - sambor - Särskild tillsyn över egendomen Konsument: 4 kap. 8 § Företag: 8 kap. 14 § - anställda om inte annat avtalats Person: ingen identifikation

33 Felaktig premie 400 Ett hus är felaktigt försäkrat till för 400 kronor. Bolaget svarar då för 400/600, dvs för 2/3 av skadan. Om egendomen totalförstörs uppgår skadan till 600 och bolaget ersätter med 2/3, dvs med 1 000 000 En delskada på 900 000 ersätts på samma sätt, dvs med 600 000 Prorataregeln Egentlig premie 600 Husets värde 1 500 000

34 Om den försäkrade kan styrka att felaktigheten saknar betydelse för försäkringsfallet full ersättning Annars ingen ersättning Ex åsknedslag Kausalitetsregeln ”Allt eller inget”


Ladda ner ppt "Rättsordningen, civilrätten Civilrätt Offentlig rätt Ex Straffrätt, skatterätt, förvaltningsrätt, FamiljerättFörmögenhetsrätt Obligationsrätt (förpliktelsers."

Liknande presentationer


Google-annonser