Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion i egenläraruppgiften

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion i egenläraruppgiften"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion i egenläraruppgiften
Tove Forslund, Lärcentret

2 Egenlärarhandledningen
Vad bör egenläraren behärska verktyget MinPlans funktioner för handledning av studieplanen fakta om studier&examina vid ÅA hur man planerar och genomför studier kommunikation med studenter och ledarskap metoder för diskussion och smågrupper Lär sig genom erfarenhet, av kolleger, från kurser inom personalutbildningen, självreflektion, teori

3 Dagens program Översikt över studierådgivningen vid ÅA och egenlärarens plats i den. Egenlärarens roll och uppgifter Stöda studierna Handledning i uppgörande av studieplan i MinPlan och granskning av studieplanen Hur kan egenläraren stöda genomströmningen Goda tips från egenlärare Läsårsschema för egenlärararbetet, egenlärararbetet i arbetsplanen Stöd för egenlärarens arbete Handledning av studieplanen i MinPlan Text- och e-guider

4 Nybörjar- rådgivning vid ÅA klinikverksamhet personlig rådgivning
Studentkåren + -föreningar studierådgivare (institutionernas egna + vid Lärcentret) Grupp för ”spännare” egenlärare tutorer studiepsykologer klinikverksamhet personlig rådgivning MinPlan studentpsykolog Nybörjar- rådgivning vid ÅA Guider & webb studentpräst kurser Studieorienteringsveckan Nätstödda studieorienteringskurser för olika utbildningar Informationssökning (ÅAB och Tritonia) ASF Akademiska studiefärdigheter 1-8 sp

5 Modell för studieförmåga
Egna resurser Studie- färdigheter Studieteknik Studieorientering Inlärningsstilar och -metoder Kritiskt tänkande Problemlösningsförmåga Social kompetens Uppgörande av studieplan Planering av tidsanvändning Personlighet Identitet Livskontroll Livssituation och -omständigheter Sociala relationer Fysisk och psykisk hälsa Beteende Studie- förmåga Studie- miljön Undervisning Fysisk, psykisk och social miljö Studiegemenskapen vid ÅA De studerandes egna gemenskaper -Undervisning och handledning -Pedagogisk kompetens -Tutorering Bild: Kunttu 2009, työterveyslääkäri 1/2009 i Kujala, J: Studiförmåga och gemenskap. Främjande av studieförmågan – rekommendationer för universiteten. Kyky-projektet, Helsingfors 2009.

6 Studienyckeln - packas i kasse som alla gulisar får ta vid inskrivningen, men även äldre studerande uppmuntras läsa den (elektroniskt) - finns på se videopresentation av innehållet i guiden på se inlägg i Lärarbloggen: blogs.abo.fi/lararbloggen

7 Webbmaterial + nätföreläsningar
 Guider: Studie och studiefärdigehter och Guide för kandidatskribenter ämnesspecifikt studieteknikmaterial 7 7

8 Egenlärarens roll och uppgifter

9 Kommunikationsnivå (t.ex. integrering i akademisamfundet och insten
Terapeutisk nivå Känslonivå (t.ex. frågor och studieproblem som har att göra med studerandes privatliv) Verksamhetsnivå (t.ex. planering av studierna, handledning i studieteknik) Kunskapsnivå (t.ex. ämnesspecifika frågor, feedback på övningsuppgifter) Kommunikationsnivå (t.ex. integrering i akademisamfundet och insten Egenlärarens roll Egenlärarens roll Figuren är baserad på en bild från presentationen Pitkin matkaa monin muodoin tuutoroiden, Peda-forums vårdagar Tarja Olkkonen & Merja Vanhala, Oulun yliopisto, opetuksen kehittämisyksikkö.

10 Egenlärarnas och studierådvgivarnas roll
proaktiv reaktiv Rådgivarnas roll går från att ha varit mer reaktiv, dvs. att ha agerat då studenterna tagit kontakt, till att bli mer proaktiv, dvs. rådgivarna förväntas ta kontakt med studerandena.

11 Egenlärarens uppgifter
Stöda studieplaneringen handleda i studieplaneringen (i och utanför MinPlan) handleda i val av biämne diskutera studenternas målsättningar för studierna, varför man valt ämnet Stöda socialiseringen i universitetsmiljön och ge akademiska studiefärdigheter inspirera till akademiska studier introducera akademiska begrepp och förkortningar som används vid ÅA diskutera lärstilar och studiefärdigheter, tidsanvändning och tidsplanering, motivation (inkl. tent- och prestationsångest), studietrötthet mm. handleda i ämnesspecifik studieteknik (t.ex. hur skriva tentsvar, referensteknik/hur undvika plagiering) informera om ÅA:s stödtjänster som Lärcentret, Arbetsforum, skrivhandledning, studiepsykologens tjänster ordna samvaro

12 Egenlärarens uppgifter forts.
Stöda utvecklingen av expertidentiteten och hjälpa studerandena att komma ut i arbetslivet diskutera biämnesval diskutera trösklar och fallgropar med att skriva kandidatarbetet/pro gradu > avdramatisera! planera inför arbetslivet, berätta om hur och var ämnets studerande placerat sig i arbetslivet (samarbete med Arbetsforum)

13 Studieklimatundersökningen 2013: Egenlärarträffarna

14 Studierådgivarens rådgivning
om t.ex. helheten (vad saknas ännu för examen), tillgodoräknanden, JOO-studier, byte av huvudämne eller utbildning, teknisk hjälp med studieplan (MinPlan) o.s.v. gällande examensplanering, examensstrukturer, val av biämnen och allt annat tänkbart Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

15 Varför MinPlan? Universiteten inför på alla områden fram till 2006 individuella studieplaner, som utformas tillsammans med de studerande (Resultatavtal mellan UVM och ÅA för perioden och Akademins resurser för 2006). Varje studerande för lägre och högre högskoleexamen ska göra upp en personlig studieplan för sin utbildning. Studieplanen görs upp inför varje nytt läsår och inför avläggande av examen. En godkänd studieplan är en förutsättning för inskrivning för läsåret och för betyget. Den årliga studieplanen inlämnas i regel under tiden maj till augusti. Om den enligt institutionsrådets anvisningar utgör en tillräcklig grund för studiernas framskridande och slutförande godkänns den av förvaltningen som underlag för inskrivning för läsåret. Studeranden kan under läsåret vid behov ändra sin studieplan. Institutionsrådet kan under läsåret göra de ändringar av undervisningsplanen som är nödvändiga för utbildningens genomförande, även om ändringarna inverkar på studieplanerna. (Examensstadgan 62 §)

16

17 … vad är då egentligen idén med att studerande gör studieplaner?
förutom att UKM och examensstadgan så kräver… Studieplanen hjälper den studerande att planera sina studier så att han/hon kan avlägga sina studier inom utsatt tid En skriftlig plan i elektronisk form möjliggör att rådgivare (egenlärare, studierådgivare) kan handleda i planeringen. I ett och samma verktyg MinPlan finns flera funktioner som stöder planeringen: studieplan baserad på valt utbildningsprogram, kursbeskrivningar, kurs- och tentanmälan, läsordning, avlagda prestationer. Den studerande kan testa och göra hur många studieplaner som helst; studieplanen kan lätt ändras. MinPlan ger en helhetsbild över studierna redan från början Den studerande blir uppmärksammad på vilka val som ska göras och får hänvisningar till vilka bestämmelser som gäller vid val av t.ex. biämne (förklaringstexter för studiehelheterna)

18 forts. praktiskt verktyg för att hålla reda på och påminna om kursanmälningar, föreläsningsstarter och tentamina meningsfullt verktyg eftersom den erbjuder strukturering av obligatorisk och valbart, ämnen och helheter roligt verktyg när man kan börja följa med hur avklarade prestationer börjar registreras och sålunda inte mera vara markerade som planerade utan som avklarade!

19 Egenlärarens uppgift i handledningen av studieplaneringen
Handleda studerande i uppgörandet av en personlig studieplan i MinPlan, dvs. kontrollera att alla egenstuderande bedriver sådana studier som leder till den examen som studierätten medger se att planen utgör en tillräcklig grund för studiernas framskridande och att studierna ser ut att framskrida enligt planerna granska studieplanerna för terminsanmälan och godkänna dem Följa upp hur studierna framskrider Initiera diskussion kring studenternas målsättningar med studierna, som grund för uppgörande av studieplanen i MinPlan

20 Granskning och godkännande av studieplanen
Se särskilda anvisningar för granskningsprocessen av studieplanen (i Guiden för egenlärararbetet) I ett nötskal: Kandidatstudieplan totalsumma 180 sp Nästa läsårs kurser inplanerade och tidsbestämda Godkänn inte en studieplan där kurser lyser rött – kräver åtgärd av studerande för att kunna godkännas till officiell studieplan Studeranden har lämnat in sin studieplan inom den tid som institutionen har bestämt

21

22 Egenlärarens granskning av studieplanen inför läsåret 2014-2015
Deadline för godkännande Om formen

23 Hur kan egenläraren stöda genomströmningen?
ingripa i tid, för att notera potentiella avbrytare så snart som möjligt långsamma studenter avgörande roll i studieplaneringen särskilt för de studenter som på något sätt avviker från den rekommenderade studiegången (studier från tidigare, börjar på våren, äldre studerande som återupptar studierna mm.) hålla årliga individuella samtal med egenstuderandena, för att notera om studentens studier inte framskrider som de borde se till att studenterna inte missar kurser som krävs för att de ska kunna gå vidare ge studenterna möjlighet att diskutera sina studier ge feedback på studieplanen (dvs. inte bara godkänna)

24 Hur kan egenläraren stöda genomströmningen? forts.
hjälpa med bl.a. biämnesval, tidsmässig planering av kurser, kursval med tanke på framtidsplaner, strukturerna i studierna inkl. examensstrukturen, systemen med hur kurser erbjuds se efter de studerande som är nästan klara påminna dem om vad de bör göra för att bli färdiga så att de inte pga. motgång avbryter bidra till att förbättra studenternas studieteknik se till att det ordnas samvaron och välkomststillfällen (sammanhang) hålla kontakt med egenstuderandena: skicka information; påminna om tillställningar, viktiga kurser och deadlines som närmar sig mm. samt bekräfta genom kommentarer på studieplan och svar på e-post

25 Utmaningar för rådgivningen
Studerandes aktivitet Kommer inte på gruppträffar Reagerar inte då rådgivaren tar kontakt Rådgivarnas kompetens och engagemang Studieplanen ses som formalitet, inte som verktyg som stöder kumulativt lärande Studenten gör ingen/skickar inte in studieplan Studenten klarar inte av att skicka in planen eller planen är inlämnad för fel typ av granskning MinPlan påstår att en kurs inte är avlagd (kursen syns i STURE)

26 Egenlärararbetet i arbetsplanen
Se punkt 1 i arbetsplanen (”Studierådgivning, egenlärarverksamhet, handledning”) Finns riktgivande institutionsspecifik information om arbetsmängden för egenlärarna (www.abo.fi/stodenhet/material)

27 Läsårschema för egenlärarens rådgivning
Tidpunkt Års- kurs Vad görs Augusti Alla Ev. granskning av studieplaner som kommit in sent Studie-orienterings-veckan 1 Egenlärare och -studeranden presenterar sig för varandra, egenläraren informerar om egenlärarens uppgifter, hur man bokar egenlärarträff och att egenläraren tar kontakt via abo.fi e-posten. Information om studieplanering och studieteknik Egenläraren ger råd i uppgörandet av individuell studieplan. September (1-3 veckor efter studieorienteringen) Gruppträff (t.ex. i tutorgrupp): kontroll av hur studierna kommit i gång och att studerandena förstått/kommer ihåg informationen från studieorienteringen. Egenlärare och –studerande presenterar sig för varandra egenläraren informerar om vad egenläraren kan hjälpa till med visar på studieplaneringsverktygen undervisningsprogrammet, studiehandboken och MinPlan berättar om biämnesalternativ ger goda tips för hur det lönar sig att avlägga kurser.

28 Övriga aktuella frågor för resp. årskurs/student
Tidpunkt Årskurs Vad görs September-oktober 2-5 () Träffar med studerandena (om inte sådan träff hölls i maj): diskutera studieplanen (mål: realistisk och uppdaterad). Övriga aktuella frågor för resp. grupp/student. Hösten/ Kring årsskiftet Åk 1 Vid vissa institutioner granskar egenläraren studenternas första utkast till studieplaner under hösten. Februari Alla Individuella träffar Uppföljning av studiernas framskridande. Ingrip vid problemsituationer (långsam studietakt, avbrutna studier, icke avklarade kurser). Övriga aktuella frågor för resp. årskurs/student Maj-juni E-post med påminnelse till alla egenstuderande att inlämna studieplan Träffar med studerandena (om inte sådan träff hellre hålls i september): diskutera studieplanen (mål: realistisk och uppdaterad). Övriga aktuella frågor för resp. grupp/student. Granska studieplanen och hjälp vid behov med studieplaneringen Ge feedback på studieplanen (inte bara godkänna)

29 Teman per åk År 1 diskuteras målsättning med studierna
hur studierna kommit igång: trivs studeranden bra vid ämnet, är han/hon motiverad, känns valet av studier/ämne rätt biämnesval (och huvudämnesval) kursval med tanke på framtidsplaner tidsmässig planerig av kurser/arbetsbördan studietekniken. Bidra vid behov till att förbättra studenternas studieteknik (integrera information om och övningar i studieteknik i kurserna eller håll föreläsningar/workshops om studieteknik; hjälp fås från lärcentret/studiepsykologen) uppföljning av studiernas framskridande i början av vt (inkl. åtgärdsförslag)

30 År 2 diskuteras År 3 diskuteras kursval med tanke på framtidsplaner
tidsmässig planerig av kurser/arbetsbördan studietekniken praktik och utbytesstudier (ge grundinformation och hänvisa vidare till arbetsforum, internationella enheten, samt guider och information på nätet). om utbyte är aktuellt, anpassa studieplanen uppföljning av studiernas framskridande i början av vt (inkl. åtgärdsförslag) År 3 diskuteras studiemotivation praktik och utbytesstudier studerandens tankar om avhandlingen, kontrollera att studenten börjar på kandidatseminarierna kontrollera att alla obligatoriska kurser finns med i studieplanen så att studenten kan ta ut examen i slutet av studieåret

31 År 4 (eller första året av magisterstudierna)
prata om magisterstudierna planera magisterstudiehelheten (2 år) tillsammans information om praktik (och utbytesstudier) viktigt att stöda nya magisterstuderande (ny institution eller nytt universitet): Studieintroduktion, planera studieplan och hänvisa till guider och tilläggsinformation på webben uppföljning av studiernas framskridande i början av vt (inkl. åtgärdsförslag) År 5 () diskutera studiernas framskridande och studiemotivationen kolla att studeranden har alla obligatoriska kurser inplanerade tankar kring gradun och avhandlingsprocessens framskridande (informera om var man får hjälp ifall arbetet inte framskrider, t.ex. graduklubben och -kliniken) praktik och kontakt till arbetslivet (programmet karriärkontakt) framtidsplaner

32 Handledningen Gruppträff för info > boka tid för individuella träffar (studenternas frågor och planer, uppföljning) I handledningssituationen komma överens om tidtabell och vad ni ska diskutera fråga sammanfatta situationen tillåt tystnad och pauser Loggbok Gör minnesanteckningar om studerandena så att du lär känna dem (vem de är, deras framtidsplaner mm) Spara korrespondens med studerandena och ang. studerandenas frågor och studieplaner Anteckningsbok / Läsårsschemat med kommentarer (se följande ppt-sidor) Foton av egenstuderandena

33 Se www.abo.fi/stodenhet/lasarsschema

34 Stöd för egenlärarnas arbete
Webb: Stöd för egenlärarens arbete och dokumentation av egenlärarverksamheten Institutionsspecifik info för egenlärarna Studentportalen > din institution > Studierådgivning Anställdaportalen > din institution > Info för anställda > Material > Instspecifikt material Studiekansliet Kollegialt stöd Institutionsvisa egenlärarträffar 1-2 ggr/år Öppna seminarier om rådgivning och kurser i MinPlan: se kurskatalogen

35 Studiehandboken, UP och kursinfo
Studiehandboken finns på webben som en pdf-fil: Institution > Studier > Studiehandbok (högst upp i menybalken) Alla institutioners studiehandböcker och biämnesinfo finns även på studentportalen: Undervisningsprogrammet finns på webben som en pdf-fil Institution > Studier > Undervisningsprogram Alla institutioners undervisningsprogram finns även på studentportalen Ändringar görs inför varje period, 2 veckor före periodstart Kursinformationen finns på webben: Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

36 Logga in på MinPlan Logga in på MinPlan www.abo.fi/minplan/
(Se den egna institutionens information, t.ex. examensstruktur och examensbestämmelser i Studiehandboken) Stöd E-guider, textguider svar på tekniska och allmänna frågor; övriga frågor vidareförmedlas till rätt person vid resp institution möjlighet att ge feedback om MinPlan

37 Motivera till planering av studierna ...och med hjälp av MinPlan
Kom också ihåg ”öppen studieplan”, dvs. diskussion kring studerandes målsättningar och akademiska studier Uppmuntra studerandena att anlita de olika rådgivare som finns ... och att delta i kurserna i allmänna färdigheter Delta själv i institutionsträffarna för egenlärarna och utbildningarna som ordnas - din rådgivningsexpertis växer efter hand Lycka till med egenläraruppgiften!


Ladda ner ppt "Introduktion i egenläraruppgiften"

Liknande presentationer


Google-annonser