Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksbyggens arbete med ekosystemtjänster

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksbyggens arbete med ekosystemtjänster"— Presentationens avskrift:

1 Riksbyggens arbete med ekosystemtjänster
Planeten ska med! Riksbyggens arbete med ekosystemtjänster I intron:

2 Idag pratar vi om skogens värden men jag tänkte vidga det begreppet lite och prata om naturens värden till oss människor. Precis som föregående talar ska jag om ekosystemtjänster och vilket värde naturen har för bostadsrättsföreningar ute i landet. Jag kommer att gå in på vilket värde ett enstaka träd har och vilka värden vi måste se till att bevara eller skapa för att minska risken för tex översvämningar. Jag tänker berätta lite om vårt arbetssätt med ekosystemtjänster och hoppas att det kan inspirera er som arbetar med skog – kanske ni kan tänka lite på liknande sätt.

3 Riksbyggen och vår hållbarhetsplan
Varför vi arbetar vi med ekosystemtjänster – vad gör naturen för nytta för en brf? Vattenreglering Reglering av lokalt och regionalt klimat Reglerar luftkvaliteten lokalt Rekreation och estetiska värden Hur jobbar vi med ekosystemtjänster

4 Kort om Riksbyggen Bygger fastigheter med bostadsrätt
Skapar bostadsrätts- föreningar Förvaltar fastigheterna åt bostadsrättsföreningarna Antal anställda ca 2 300 Cirka boende Vi finns över hela Sverige

5 Planeten ska med!

6 Vad har naturen gjort för att du skulle få din frukost i morse?

7 Vad är en ekosystemtjänst?
Ekosystemtjänster är gratistjänster som naturen gör som vi människor har nytta av Ekosystemtjänster syns sällan i våra balansräkningar. Ekosystemtjänster är en förutsättning för vår överlevnad. Definitionen av en ekosystemtjänst är att det är tjänster vi får helt gratis….säg det som står på bilden.

8 Kan en brf ha någon nytta av naturen?

9 Naturen hjälper oss att reglera vattenflöden

10 Vem ansvarar för klimatanpassning av samhället?

11 Försäkringsbolagen inställning
”I dag ingår ersättning för översvämningsskador i grundskyddet för alla fastighetsförsäkringar. Men om åtgärder inte vidtas och översvämningsskador blir allt vanligare i vissa fastigheter blir det svårt att erbjuda ett omfattande försäkringsskydd för denna typ av skador” Staffan Moberg, Svensk försäkring

12 Naturen reglerar lokalt och regionalt klimat
Ekosystemet har inflytande på lokalt och regionalt klimat dämpar temperaturextremerna höjer luftfuktigheten närmast ytan dämpar vinden mikroklimat, det klimat som råder i luftskikten mycket nära markyta, vegetation, byggnader etc., ofta inom någon decimeter eller meter från ytorna, eller inom begränsade områden och rum, t.ex en glänta i skogen, en gata i staden eller en grotta i berget. kullar, lusthus, häckar och träd kan ge skydd mot blåst om de placeras på rätt sätt och ge skugga som i viss utsträckning påverkar temperaturen. Klätterväxter på fasader utgör en buffert mot temperaturskillnader och ger även utmärkt vindskydd. Även genom att anlägga en damm kan du påverka mikroklimatet i trädgården, eftersom temperaturen i området alldeles i närheten av vattnet är minst två grader lägre än i trädgårdar som saknar damm. Markytan får helt annat mikroklimat när den är beväxt, jämfört med när den är obeväxt. Vegetationen dämpar temperaturextremerna och höjer luftfuktigheten närmast markytan. En obeväxt markyta får vid soliga förhållanden mycket höga temperaturer. Under klara nätter blir temperaturen mycket låg på den obeväxta markytan. Speciellt stora extremer inträffar på torra jordar med låg värmekapacitet och låg värmeledningsförmåga. På fuktiga jordar bidrar markvattnet med sin höga värmekapacitet och goda värmeledningsförmåga. När markytan är beväxt, flyttas temperaturextremerna upp till den övre delen av vegetationstäcket, men extremerna blir inte lika kraftiga som på den obeväxta markytan. Fortfarande blir dock mikroklimatet klart mer extremt än det allmänna klimatet som baseras på SYNOP-mätningar vid vanliga väderstationer (som måste följa en viss standard bestämt av World Meteorological Organization).

13 Snabbfakta – ett träd med krondiameter på 15 meter:
Avger 600 liter vatten en solig dag och ökar därmed den relativa fuktigheten. Reducerar vindstyrkan med upp till 50 %.

14 Reglerar luftkvaliten lokalt
Luftrening Träd och buskar avlägsnar partiklar och gaser från luften Produktion av syre En skrovlig yta fångar upp mer föroreningar än vad en slät yta gör. Man kan säga att ett skogklätt landskap är betydligt "skrovligare" än ett skoglöst landskap. Föroreningar i form av fasta partiklar eller lösta ämnen i nederbörden fastnar på trädkronorna. En stor del av ämnena tvättas av vid kraftiga regn och droppar ner eller följer stammen ner till marken. Det är också känt att vissa gasformiga föroreningar kan adsorberas till bladytorna (kutikulan), men jag gissar att det senare knappast har någon större luftrenande effekt.

15 Snabbfakta – ett träd med krondiameter på 15 meter:
Avger 600 liter vatten en solig dag och ökar därmed den relativa fuktigheten. Reducerar vindstyrkan med upp till 50 %. Binder stora mängder bakterier och gas av olika slag. Filtrerar varje år upp till ett ton damm ur den luft vi andas. Producerar ca 1,7 kg syre i timmen vilket motsvarar behovet för 64 människor.

16 Rekreation och estetiska värden
Nu har jag pratat om försörjande och reglerande tjänster. De kulturella tjänsterna är lite enklare. Det handlar om att vi får rekreation när vi är ute och plockar svamp eller att vi uppölever estetiska värden när vi är ute och ser vackra blommor. Det kan också handlar om turism – tex när vi åker skidor eller är ute och dyker.

17 Snabbfakta – ett träd med krondiameter på 15 meter:
Avger 600 liter vatten en solig dag och ökar därmed den relativa fuktigheten. Reducerar vindstyrkan med upp till 50 %. Binder stora mängder bakterier och gas av olika slag. Filtrerar varje år upp till ett ton damm ur den luft vi andas. Producerar ca 1,7 kg syre i timmen vilket motsvarar behovet för 64 människor. Skapar trivsel, färg, blom och frukt

18 Riksbyggen verktyg för utvärdering av ekosystemtjänster vid nybyggnation
Ger en första indikation på markens potential Ger komparativa värden – inte absoluta I verktyget har vi fokus på: Nuvarande tillstånd Nyttjande Riksbyggens aktivitet – ett kartotek av vad vi kan göra för att förstärka eller kompensera Omfattar 16 olika ekosystemtjänster Tilllsammans med Sweco har Riksbyggen tagit fram ett verktyg för att arbeta med ekosystemtjänster. Vi använder verktyget i vår nyproduktion både när vi ska köpa mark och sen när vi ska säljstarta. Det tar ungefär 2 timmar att göra analysen och arbetet sker med hållbarhetsenheten i samarbete med projektledaren. Vi brukar säga att verktyget ger komparativa värden och vi mäter ecopoäng. Verktyget ger en första indikation på markens ekosystem och hur vi människor nyttjar dem. I verktyget ingår dessutom ett helt kartotek med aktiviteter som Riksbyggens projektledare kan genomföra för att bevara, förstärka eller kompensera olika ekosystemtjänster och projektet som helhet analysteras sen och jämförs med det ursprungliga tillståndet. Verktyget omfattar 16 olika ekosystemtjänster som är utvalda eftersom de alla är urbana ekosystemtjänster. Exempel på ekosystemtjänster som finns i verktyget är odlingsbar mark, vattenreglering, bindning av koldioxid, habitat och rekreation och estetiska värden.

19 Så här ser verktyget ut!

20 Vad kan vi göra för att förstärka eller kompensera?

21 Vilka ekosystemtjänster bidrar marken vid Dr Allards gata med och hur mycket kan vi bevara/kompensera/addera? Vi har använt verktyget i över 25 projekt och de allra flesta i Riksbyggen tycker att det är ett bra verktyg som konkretiserar begreppet ekosystemtjänster och gör att vi går från ord till handling. Ett exempel på ett projekt där vi använt oss av verktyget är vårt projekt brf Viva på Dr Allards gata i Göteborg. Marken vi ska bygga på ligger väldigt centralt alldeles invid Chalmersområdet. Det är en grön kil mitt i Göteborg som är ganska svårtillgänglig men ändå används för rekreation . Det finns ett stort stöd för att bevara detta grönområde. När vi gjorde analysen såg vi att just den här marken även bistår med tjänster som tex att reglera vatten, binda koldioxid , att upprätta luftkvalitet och ha ett bestånd av liten hackspett. Om vi skulle exploatera marken utan att tänka till kunde allt detta gå förlorat. I projektet valde vi att satsa hårt på att placera huset så att vi bevarar så mycket träd som möjligt både för att ge den lilla hackspettens förutsättningar att finnas kvar men också för att marken skulle kunna fortsätta att binda koldioxid. Vi satsade hårt på rekreation och tillgängliggjorde marken genom stråk och platser där människor kan vistas. Vi ska sätta upp fågelholkar och överväger åtgärder som ökar pollineringen.

22 Nuläge

23 Dr Allards gata i jämförelse med andra projekt

24 Nuläge

25 Bindning av koldioxid Aktiviteter:
Bevara så mycket vegetation som möjligt Återplantering Gröna tak Eventuellt använda trästomme

26 Nuläge

27 Jorderosion Aktiviteter vi tänkt göra (några av följande):
Spara så mycket vegetation som möjligt Plantera nytt och planera för att inte ta bort gammal innan omplantering Ingen parkering

28 Nuläge

29 Trädtrampolin längs huvudstråk

30 Rekreation och estetiska värden
Aktiviteter: Rätt placering av byggnaden Tillgängliggöra tomten med stråk och platser Fågelholkar Rekreation och estetiska värden

31 Nuläge i jämförelse med vad vi bevarar/kompenserar

32 Ekosystemtjänster vi adderar

33 Summering av studien vid Dr Allards gata

34 Fördelar med verktyget
Vi konkretiserar begreppet ekosystemtjänster Möjlighet att leda och styra Marken får inte köpas om vi inte kommer över 100% Ekopoängen är integrerade i vårt premiesystem Intern utbildning Intern erfarenhetsåterföring Dialog! Fördelar med verktyget är att vi konkretiserar begreppet ekosystemtjänster. Genom att arbeta med verktyget lär sig projekledaren både vad ekosystemtjäsnter är och vilka åtgärder man kan använda för att bevara och kompensera ekosysstemtjäsnter. Vi får också en möjlighet at ledan och styra mot mer hållbara boendemiljöer.Vår företagsledning är tydliga och säger attv vi inte får köpa marken om man inte planerar för att genomföra åtgärder så att marken har minst lika stort värde efter som före exploatering. Dessutom finns ekosystemtjänster med i vårt belöningssytem. För att få en extra belöning (i form av pengar) måste projekten vi ska exploatera totalt komma upp till 1000 fler ekopoäng än före exploatering. Den största fördelen med verktyget är nog ändå dialogen vi får fram. Hållbarhetsenhet tillsammans med projektledare vänder och vrider på hur vi kan skapa mer hållbara miljöer och vi har möjlighet att föra dialog med kommenen, kunder och andra intressenter. Något vi också tror kommer att fungera bättre är överlämningen till förvaltningen. Vi kan tydliggöra vilka värden vi har byggt in och då är det lättare för den som ska förvalta att tillvarata dessa värden.

35 Framtid Använda verktyget i vår förvaltningsorganisation
Fortsätta att förfina verktyget

36


Ladda ner ppt "Riksbyggens arbete med ekosystemtjänster"

Liknande presentationer


Google-annonser