Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2008."— Presentationens avskrift:

1 2008

2 VUXENUTBILDNING OCH FORTBILDNING
Läroplansbaserad utbildning Yrkesinriktad grundexamen (120 sv.) Förberedande utbildning + fristående examina enligt en personlig inlärningsplan Yrkesinriktad grundexamen Yrkesexamen Specialyrkesexamen ( exempel specialyrkesexamen i äldreomsorg) Fortbildning/kortkurser som inte leder till examen

3 Antal vuxenstuderande
310 vuxna studerar för en yrkesinriktad grundexamen studerande motsvarande ca 120 stud.årsverken finns inom tilläggsutbildningen 195 läroavtalsstuderande förbereder sig för en fristående examen 30 personer studerar inom arbetskraftspolitisk vuxenutbildning årligen deltar ca 2500 personer i fortbildningskurser som inte leder till examen utöver detta arrangeras utbildning inom olika projekt och som yrkeslärarfortbildning

4 PERSONLIG TILLÄMPNING I TRE STEG VID SVENSKA YRKESINSTITUTET
Förvärvandet av yrkesskicklighet Ansöknings- skedet Avläggande av examen KARTLÄGGNING av studerandes/ examinandens tidigare kunskap o. erfarenhet OCH PLANERING av studierna samt hur man förvärvar de kunskaper som krävs PLAN FÖR EXAMENS-TILLFÄLLEN var, hur och när genomförs examens- tillfällen ? ERKÄNNANDE F E R X I A S M T E Å N E N D E INLÄRNINGS-PLAN hur förvärva den yrkes-skicklighet som krävs? Handledning under hela examensprocessens gång

5 Nationellt överenskomna krav på kunnande som
bas för ett kvalitativt arbete inom äldreomsorgen (definieras i grunderna för examen) Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I ÄLDREOMSORG Examensgrunder. Utbildningsstyrelsen 2002 Edita Prima Oy Kartläggning av kunnande enligt mål och kriterier för bedömning i examensgrunderna

6 Att arbeta enligt värderingarna
(exempel från examensgrunderna för specialyrkesexamen i äldreomsorg) • identifierar åldringens värderingar och attityder och förstår betydelsen av dessa både professionellt och interaktivt reder ut äldreomsorgens värden och begreppet åldring identifierar de etiska principer som i bakgrunden påverkar det egna och arbetskollektivets arbete och kan diskutera dessa inom arbetskollektivet baserar sin egen professionella verksamhet på äldreomsorgens värdegrund och motivera mångsidigt sitt eget arbetssätt och sina val.

7 Arbete som respekterar åldringens självbestämmanderätt
och värdighet (exempel från examensgrunderna för specialyrkesexamen i äldreomsorg) beaktar åldringens erfarenheter och levnadshistoria respekterar åldringens eget beslutsfattande ger värdighet och innehåll åt åldringens liv identifierar, förhindrar och ingriper vid osaklig verksamhet (t.ex. fysisk eller psykisk verksamhet som sårar åldringen eller försummelse av vård).

8 Att använda sig av information och datasystem
(exempel från examensgrunderna för specialyrkesexamen i äldreomsorg) att i det dagliga arbetet använda sig av information och datasystem som berör det egna området och att använda sig av dem vid utveckling av verksamheten skaffar information för att ge råd och handledning åt åldringen och de anhöriga.

9 Att registrera och rapportera samt muntligt och
skriftligt presentera uppgifter som berör arbetet (exempel från examensgrunderna för specialyrkesexamen i äldreomsorg) tydlig muntlig och skriftlig rapportering och presentation om frågor som berör det egna och arbetskollektivets arbete samt det multiprofessionella samarbetet kommunicerar tydligt och sakligt och åskådliggör presentationen lämpligt anpassar presentationen till åldringarnas och deras anhörigas behov kan presentera exakt och aktuell information.

10 Att stöda rehabilitering av åldringen
(exempel från examensgrunderna för specialyrkesexamen i äldreomsorg) hör åldringen och de anhöriga/när stående och gör dem delaktiga genomför tanken om att man utgår från åldringen och från resurserna, stöder funktionsförmågan och förmågan att klara sig självständigt stöder självförtroendet och en positiv jagbild genomför inom ramen för det multiprofessionellt samarbetet den övergripande rehabiliteringsprocessen för åldringen ger med hjälp av fysiskt, psykiskt, socialt och andligt stöd åldringen, rehabilitering och en meningsfull vardag.

11 Att använda sig av centrala rehabiliterings- och
terapimetoder (exempel från examensgrunderna för specialyrkesexamen i äldreomsorg) har ett arbetssätt som befrämjar rehabilitering använder sig av validationsmetoden tillämpar under handledning vårdmetoderna för utmanande beteende använder sig av den kognitiv-behavioristiska rehabiliteringsmetoden använder sig av konst-, musik- och reminiscensmetoden använder sig av metoder som befrämjar funktionsförmåga och rörlighet använder gruppsituationer arrangerar andliga andaktsstunder som bygger på övertygelse.

12 Ett rehabiliterande arbetssätt i olika verksamhetsmiljöer
(exempel från examensgrunderna för specialyrkesexamen i äldreomsorg) har kännedom om hur demenssjukdomar förebyggs har kännedom om målsättningen för rehabilitering av dementa beaktar betydelsen av demenssjukdomars sjukdomsförlopp för åldringen och för de anhöriga/närstående känner till och beaktar den dementas levnadshistoria utvecklar den fysiska miljön så att den befrämjar funktionsförmågan använder sig av validationsmetoden befrämjar ett meningsfyllt liv och en stimulerande verksamhet och rörlighet kommer överens om bedömning och bedömningspraxis

13 Att ge handledning om användning av hjälpmedel
(exempel från examensgrunderna för specialyrkesexamen i äldreomsorg) har kännedom om anskaffningsprocessen för hjälpmedel handleder i användning av hjälpmedel för att göra vardagen meningsfull, till stöd för åldringens funktionsförmåga, trygghet och förmåga att klara sig själv ständigt (till exempel hjälpmedel för att kunna rör sig, för att kunna höra, se, tala och för de dagliga sysslorna och för rekreation) handleder i användning av hjälpmedel för att kunna behärska apparater i omgivningen (till exempel larm- och signalanordningar, trygghetstelefoner, spisar och material) handleder i användning av hjälpmedel för att sköta de sociala kontakterna (till exempel telefon, hjälpmedel för sexualitet)

14 Exempel på hur en resultat av en kartläggning kan se ut om den görs i en enhet inom äldreomsorgen

15 TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ
Kompetens och yrkeskunnande i äldreomsorgen 214/519/2007 Svenska yrkesinstitutets enhet för fortbildning och utveckling samarbetar med arbetslivet enligt en policy, som baserar sig på kontinuerlig dialog med arbetslivets samarbetspartners. Enhetens för fortbildning och utveckling målsättning är att tillmötesgå arbetslivets behov av olika åtgärder som stöder personalutveckling på ett sätt som gagnar både den enskilda människan och organisationen hon är verksam i. Enheten för fortbildning och utveckling arbetar målmedvetet med social- och hälsovårdsbranschens arbetsplatser i regionen för att medverka till en kvalitativt god vård- och omsorg, genom att fortbilda personalen enligt dekvalitetsnormer eller kriterier för vård- och omsorgsbranschen enligt de behov som finns. I förverkligandet strävar man efter att nå en samstämmighet med organisationens personalstrategi och målsättningar för verksamheten.

16 Internationell verksamhet
53 internationella projekt ( ). 76 projekt partners. Studerande mobilitet 12.1 %, 2006 (6.2 %, 2002) Undervisnings- och övrig personal (extern finasierad) 17.2 % (2003) >21,2 % (2006). Utländska gäster, total (2006). Målsättning 2007/2008: Studerande mobilitet % Undervisnings- och övrig personal %

17 Exempel inom NORDPLUS VUXEN
Mobilitet: NPV Färöarna ( MA- 102) NPV Vård i Västerbotten ( MA-101) NPV Vuxenpraktik Stockholm ( MC-101) NPV Bildkonst på Island ( MC-101) NPV Studiebesök: Vidarkliniken ( MA-102) Nätverksprojekt: Lära av varandra ( SA-103) Företagsamhet inom vården. ( SA-104). NPV Gröna rum inom rehabiliterande och aktiverande äldreomsorg ( MB-103) Utvecklingsprojekt: Företagsamhet inom vården – kompetensutveckling ( SB-103). Kultur inom den nordiska vården ( SA-102).

18 Kontaktuppgifter: Elisabet Borgar HVM, SVL, lektor, fortbildningsplanerare Svenska yrkesinstitutet Kungsgårdsvägen 30 A Vasa Finland Tel Mobile


Ladda ner ppt "2008."

Liknande presentationer


Google-annonser