Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett samordnat digitalt kulturarv Sanja Halling Digisam – Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett samordnat digitalt kulturarv Sanja Halling Digisam – Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande."— Presentationens avskrift:

1 Ett samordnat digitalt kulturarv Sanja Halling Digisam – Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet ABM-konferensen Härnösand, den 25 oktober 2012

2 Arkiv Bibliotek Museer Kulturmiljö

3 Digisam… är ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. är en av regeringen beslutad verksamhet vid Riksarkivet som ska stå för kompetensuppbyggnad och kunskapsinhämtning inom digitaliseringsområdet samt samordna digitaliseringsverksamheten vid de statliga kulturarvsmyndigheterna/institutionerna. Sekretariatet ska arbeta för att hela kulturarvsområdet och andra angränsande verksamheter kan delta i det digitala kulturarvsarbetet. Digisam, the coordinating secretariat for digitization, digital preservation and digital available of cultural heritage, which after a government decision is established at the National Archives, during

4 Bakgrund I november 2009 gav regeringen alla statliga kulturarvsmyndigheter/institutioner i uppdrag att inkomma med underlag till en nationell strategi för digitalisering av kulturarvet. Länsmuseer och ideella organisationer var inbjudna att svara på uppdraget. Arbetet med en nationell strategi startade med ett uppdrag från regeringen att inkomma med underlag för en strategi utifrån en rätt omfattande enkät. Samtliga statliga myndigheter och institutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsinformation hade i uppdrag att svara, och länsmuseer och ideella organisationer var inbjudna att svara.

5 Svaren visade tydligt…
Avsaknad av men stark vilja till samverkan och koordination… Vilja till verksamhetsutveckling och domänöverskridande samverkan I samband med det gjordes omfattande inventeringar om hur mycket material som finns och hur mycket som är digitaliserats. Tyvärr så är svaren inte helt jämförbara och det är därför i dagsläget svårt att redovisa svaren på ett statistiskt tillförlitligt sätt. Men, det är vår bedömning att under 5% av allt material som finns är digitaliserat. Av de 70 hyllmilen pappershandlingar är ungefär 3 % digitaliserade, vilket motsvarar drygt två hyllmil.

6 En nationell strategi för digitalisering av kulturarvet
I december 2011 fattade regeringen beslut om en nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation.  Strategin spänner över alla frågor som är knutna till digitalisering, från urval till bevarande och användning. Fokus på de möjligheter som digitalisering ger för användning, delaktighet och medskapande och de förutsättningar som krävs för att detta ska vara möjligt.

7 Mål Kulturella verksamheter, samlingar och arkiv ska i ökad utsträckning bevaras digitalt och tillgängliggöras elektroniskt för allmänheten. Alla statliga institutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation ska ta fram en plan för digitalisering och tillgänglighet. Målen ska nås inom fastställda ekonomiska ramar.

8 Ett flertal områden kräver samordning, vissa hanteras av Digisam
Gemensamma standarder, bevarande, användbarhet och tillgänglighet centrala frågor för att målen ska nås

9 Digisam… .har som huvvuduppdrag att koordinera arbetet för att målen för den nationella strategin för digitalisering av kulturarvet ska nås under perioden ska ta fram: underlag för rekommendationer och allmänna råd. förslag på en samordnad digital informationshantering och gemensamma kostnadseffektiva lösningar för digitalt bevarande. Förslag på roll- och ansvarsfördelning Digisam, the coordinating secretariat for digitization, digital preservation and digital available of cultural heritage, which after a government decision is established at the National Archives, during

10

11 Digitalt bevarande Ett samordnat digitalt bevarande (uppdrag till Digisam att arbeta övergripande med frågor om system för digitalt bevarande) Gemensamma och kostnadseffektiva lösningar Gemensamma standarder för metadata

12 Digitalt tillgängliggörande
Stark koppling till de kulturpolitiska målen samt rådsslutsatserna om Europeana. Användbarhet

13 Digisams fokus Planer och strategier Begreppsmodellering
Infrastruktur och aggregering Roller och ansvarsfördelning A huge amount of work has been put in the field of digitisation. And there are a lot of recommendations, best practises, stanadards, guidelines. reports. But for the single institution it´s hard to navigate. We have to facilate. When we started modelleing on the top level and aggregatet as much as possible. We aggree upon a level that i more of conceptual map Steer, produce, preserve, use Infrastructure both tecnically and also the flow of information in the infrastucture. The relation between systems and aggregators,

14 Resultaten av Digisams arbete ska vara användbara för hela kulturarvsområdet

15 Vad hör vi? Bevarande! Användbarhet Semantisk webb/LOD Begrepp
Upphovsrätt Infrastruktur The first step is the plans. We has made the directore Bevarande! Rekommendationer om allt… Gemensamma standarder

16 Styra Producera Använda Bevara Följa upp

17 Europa

18 EU-samverkan Motiv: Kunskap (inte uppfinna hjulet på nytt) Nätverk
Finansiering Draghjälp (följa och delta i projekt som arbetar med frågor som ligger i linje med Digisams uppdrag)

19 Det moderna informationssamhället är…
Infrastruktur

20 Åtkomst Samlingssystem Databaser LIBRIS K-samsök SND Konvertering Europeana NAD Lagring Inflöde av digitalt fött Bevarande

21 Vilka är användarna och vad vill dom ha?

22 Dom flesta svarar: Säker källa Lätt att använda…och återanvända • I mitt arbetsflöde Forskarna tillägger: Digital infrastruktur Kunna göra datauttag (ofta stora och oredigerade) direkt från databaserna

23 En utbyggd och fungerande digital infrastruktur innebär att forskarna:
kan lägga mindre tid på sökningar och sammanställningar får mer tid för kvalitativ forskning kan formulera nya frågeställningar –data mining ökade möjligheter till samverkan lättare kan överbrygga ämnesgränser och geografiska avstånd

24 Vet vi hur vi ligger till?

25 www.enumerate.eu Enumerate is an EC-funded project.
The primary objective is to create a reliable baseline of statistical data about digitization, digital preservation and online access to cultural heritage in Europe.

26 The Core Survey has gathered data about:
In early 2012 the ENUMERATE network carried out a short Core Survey across Europe. More than 2500 institutions from 29 European countries participated in the survey and the number of valid responses is close to 2000. The Core Survey has gathered data about: The digitisation of collections The cost of digitisation efforts Access to digitised heritage collections The preservation of digital heritage materials   

27 Some highlights of the findings
c 20% of all collections have been digitised and c 57% still needs to be digitised (for 23% of collections over all there is no need to digitise); More than 50% of cultural heritage institutions collect born digital materials; c34% of institutions have a digitisation strategy;

28 Av de 70 hyllmilen pappershandlingar är ungefär 3 % digitaliserade, vilket motsvarar drygt
två hyllmil. I kvantitativa termer rör det sig i dagsläget om drygt 87 miljoner bilder

29 Bevarandestrategi (ENUMERATE)
“A document formally approved within an organisation, describing the way the organisation will be active in the preservation of its digitised and born digital collections.”

30 Institutioner med en bevarandestrategi
A clear gap between the work that is put down in digtisation and the amount of strategies that are in place. How is it possilble that we can budget such amount of money and resources without strategies decided upon by the managements?

31 Vägkarta för bevarande
EU-projekt Bl.a. DC-NET Digital Preservation Services: State of the Art State Analysís Återknyt till situationen i Sverige När vi pratat med alla state agencies and institutions there was a clear lack of knowledge about preservation was scarry Storage, back-up As been said clearly so many times this conference the importance of preserving digital objects is well understood but the key issue is the future possibillities to understand it in the future and be able to experience as it was originally meant. And adress the questions of the needed solutions for preserving Files, Data, Context, Soft- and hardware and processes. Digital Cultural Heritage – Road Map for Preservation (DCH-RP) Svensk referensgrupp Digisamprojekt om bevarande 2013

32 Implementera strategier top-down
Upprätta planer som kan jämföras och mätas Sätt upp effektmål Gå aldrig ensam Samla ledande institutioner Var flexibel, transparent och inkluderande Identifiera och kom överens om de strategiskt mest viktiga frågorna Tänk skalbart Hitta individerna som har passion and vilja att bryta ny mark De andra kommer att följa efter, eller också inte …

33 Tack för uppmärksamheten!
Följ oss, delta och diskutera! Blogg: Facebook: Digisam.riksarkivet Twitter: @digisam_ra E-post:

34 Bilder: williamcho, CC-BY-NC-SA Rolf Källman, CC-BY-NC-SA
Gamla Enskede manuella telefonstation. Växelbord, Telehistoriska, CC-BY-NC Stureplan 1949, Spårvägsmuseet MKC, Riksarkivet Leo Reynolds, CC-BY-NC-ND Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet Carta Marina, Lafreris edition 1572, No known copyrights Pål-Nils Nilsson, Riksantikvarieämbetet, CC-BY

35 Tack för er uppmärksamhet! Följ och diskutera vårt arbete på:
Blogg: Facebook: Digisam.riksarkivet Twitter: @digisam_ra E-post: Digisam - Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet


Ladda ner ppt "Ett samordnat digitalt kulturarv Sanja Halling Digisam – Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande."

Liknande presentationer


Google-annonser