Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till: Nya Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Människan – Världen - Medierna på Nyköpings gymnasium SA Nyköpings gymnasium Människan – Världen -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till: Nya Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Människan – Världen - Medierna på Nyköpings gymnasium SA Nyköpings gymnasium Människan – Världen -"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till: Nya Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Människan – Världen - Medierna på Nyköpings gymnasium SA Nyköpings gymnasium Människan – Världen - Medierna

2 Högskoleförberedande program EK Ekonomiprogrammet ES Estetiska programmet HU Humanistiska programmet NA Naturvetenskapsprogrammet SA Samhällsvetenskapsprogrammet TE Teknikprogrammet

3 Syftet med programmet ”Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program.” ”Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.” SA Nyköpings gymnasium Människan – Världen - Medierna

4 Vad innebär det att vara högskoleförberedd? SA Nyköpings gymnasium Människan – Världen - Medierna

5 Vad innebär högskoleförberedelse? Till exempel Lära att lära Kritiskt tänkande Källkritiskt förhållningssätt Digital kompetens Hantera stora textmängder Kreativitet och entreprenörskap Belysa frågor ur flera perspektiv Problemlösningsförmåga Vetenskapligt förhållningssätt SA Nyköpings gymnasium Människan – Världen - Medierna

6 Examensmålen SA Nyköpings gymnasium Människan – Världen - Medierna

7 Examensmålen – centrala kunskapsområden och perspektiv. samspel individ – grupp – samhällen samhällens strukturer, verksamheter och funktioner lokalt till globalt historiskt perspektiv människans livsvillkor makt demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö samhällsförhållanden i Sverige och världen

8 Examensmålen - centrala förmågor. kommunicera och presentera formulera och utreda frågeställningar diskutera lösningar på problem olika skriv- och talsituationer pröva och tillämpa teorier och metoder skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter vetenskaplig medvetenhet och vetenskapligt förhållningssätt söka, sovra och bearbeta information

9 Entreprenörskap i SA ”Utbildningen ska utveckla elevernas samarbetsförmåga, kreativitet, självständighet, ansvarstagande och förmåga att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.”

10 Gymnasiegemensamma ämnen – SA Svenska/ Svenska som andraspråk300 p Engelska200 p Matematik200 p Idrott och hälsa100 p Historia100 p Samhällskunskap100 p Religionskunskap 50 p Naturkunskap100 p

11 Programgemensamma karaktärsämnen – SA Filosofi50 p Moderna språk200 p Psykologi50 p

12 Inriktningarna SA Nyköpings gymnasium Människan – Världen - Medierna

13 Inriktning beteendevetenskap människors utveckling, socialisation och samspel människors agerande som individer och som deltagare i grupper, organisationer och samhällen kommunikation, lärande och ledarskap tillämpa samhällsvetenskapliga metoder

14 SA Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap

15 Inriktning beteendevetenskap människors utveckling, socialisation och samspel människors agerande som individer och som deltagare i grupper, organisationer och samhällen kommunikation, lärande och ledarskap tillämpa samhällsvetenskapliga metoder

16 Inriktning beteendevetenskap Ledarskap och organisation Ledarskap och organisation, 100 p Pedagogik Kommunikation, 100 p Psykologi Psykologi 2a, 50 p Samhällskunskap Samhällskunskap 2, 100 p Sociologi Sociologi, 100 p

17 Inriktning medier, information och kommunikation mediernas roll i samhället och hur media påverkar människor individuellt och i grupp använda medieteknik för att förmedla budskap journalistik, information och reklam praktiskt pröva textens, bildens och ljudets kommunikativa möjligheter praktiska och teoretiska kunskaper i olika interaktiva kommunikationsformer

18 Inriktning medier, information och kommunikation Mediekommunikation Journalistik, information och reklam 1, 100 p Medieproduktion Medieproduktion 1, 100 p Medier, samhälle och kommunikation Medier, samhälle och kommunikation 1, 100 p Psykologi Psykologi 2a, 50 p

19 Inriktning samhällsvetenskap kunskaper om samhällsstrukturer. människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. tillämpa samhällsvetenskapliga metoder.

20 Inriktning samhällsvetenskap Geografi Geografi 1, 100 p Historia Historia 2a, 100 p Religionskunskap Religionskunskap 2, 50 p Samhällskunskap Samhällskunskap 2, 100 p Samhällskunskap 3, 100 p

21 Programfördjupningen SA Nyköpings gymnasium Människan – Världen - Medierna

22 Programfördjupningspaket – exempel Beteendevetenskapsinriktningen Föreslagna kurser: Religionskunskap 2, 50 p Psykologi 2b, 50 p Ungdomskulturer, 100 p Etnicitet och kulturmöten, 100 p

23 Programfördjupningspaket – exempel Samhällsvetenskapsinriktningen Föreslagna kurser: Internationella relationer, 100 p Politik och hållbar utveckling, 100 p Humanistisk och Samhällsvetenskaplig specialisering, 100 p

24 Programfördjupningspaket – exempel Medier, information och kommunikation Föreslagna kurser: Film- och TV-produktion 100 p Fotografisk bild 100 p Grafisk kommunikation 100 p Film- och TV-kunskap

25 Programfördjupningspaket – exempel Språkprofil Föreslagna kurser: Språk, 100 p

26 Programfördjupningspaket – exempel Idrottsprofil Föreslagna kurser: RIG/NiU, 100 p Lärande och utveckling, 100 p

27 Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering (100 p) skolan väljer kunskapsområde förkunskapskrav fördjupad vetenskaplighet praktiska tillämpningar kan läsas flera gånger t.ex. hum. sam. specialisering – kriminologi, hum. sam. specialisering – europakunskap

28 Ämnesplaner SA Nyköpings gymnasium Människan – Världen - Medierna

29

30 Mål i syftet Undervisningen i ämnet medier, samhälle och kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 1.Kunskaper om den historiska bakgrunden till dagens mediesituation, mediernas roll i samhället och deras betydelse för utvecklingen av demokratin och samtidskulturen. 2.Förmåga att analysera svensk och internationell mediestruktur samt pågående förändringar inom medie- och kommunikationsområdet. 3.Förmåga att använda grundläggande vetenskaplig kommunikationsteori för att analysera sambanden och samspelet mellan människor, medier och samhälle. 4.Kunskaper om lagar, andra bestämmelser, överenskommelser och etiska regler inom medieområdet samt bakgrunden och motiven till deras utformning. 5.Förmåga att kritiskt granska värderingar och attityder i mediernas budskap. 6.Kunskaper om olika ägarintressen inom medieområdet, ägarnas möjligheter att påverka innehållet i medier samt opinionsbildningen i samhället. 7.Förmåga att använda digitala medietillämpningar och olika källor för att söka, granska, tolka och värdera information samt förmåga att presentera resultat och mediebudskap med hjälp av varierande uttrycksformer.

31 Centralt innehåll – MSK 1 Mediernas tillkomst, utveckling och påverkan ur ett historiskt och dagsaktuellt perspektiv. Mediernas roll i samhället och deras betydelse för demokratin och samtidskulturen. Analys av nationella och internationella mediestrukturer samt pågående förändringar inom dem. Strukturer och ägandeförhållanden inom mediesektorn på såväl nationell som internationell nivå. Grundläggande kommunikationsteori samt masskommunikation via både traditionella medier och nya medieformer. Lagar och andra bestämmelser samt internationella överenskommelser och etiska regler inom kommunikationsområdet. Analoga och digitala medietillämpningars betydelse för medieutvecklingen såväl historiskt som nationellt och globalt samt som plattform för nationell och internationell opinionsbildning.

32 MSK – så hänger ämnet ihop Centralt innehåll Mediernas tillkomst, utveckling och påverkan ur ett historiskt och dagsaktuellt perspektiv. Mediernas roll i samhället och deras betydelse för demokratin och samtidskulturen. Analys av nationella och internationella mediestrukturer samt pågående förändringar inom dem. Grundläggande kommunikationsteori samt masskommunikation via både traditionella medier och nya medieformer. Ämnets syfte 1.Kunskaper om den historiska bakgrunden till dagens mediesituation, mediernas roll i samhället och deras betydelse för utvecklingen av demokratin och samtidskulturen. 2.Förmåga att analysera svensk och internationell mediestruktur samt pågående förändringar inom medie- och kommunikationsområdet. 3.Förmåga att använda grundläggande vetenskaplig kommunikationsteori… Kunskapskrav C Eleven redogör utförligt för den svenska och internationella mediestrukturen. Dessutom drar eleven välgrundade slutsatser om utvecklingstendenser inom dagens massmedier och kommunikation. I arbetet använder eleven med säkerhet någon kommunikationsteori för att beskriva samband mellan människor, medier och samhälle..…

33 Kunskapskrav från MSK 1 – exempel ECA Eleven redogör översiktligt för mediernas utveckling, mediesituationen i dag och mediernas roll i samhället. Dessutom redogör eleven översiktligt för enkla samband mellan mediernas roll och demokratins och samtidskulturens utveckling. … I arbetet använder eleven med viss säkerhet digitala medietillämpningar och andra källor för att söka, granska, tolka och värdera information. Eleven värderar med enkla omdömen informationens relevans och källornas trovärdighet. Eleven presenterar med viss säkerhet sina resultat och mediebudskap på ett strukturerat sätt. Eleven redogör utförligt för mediernas utveckling, mediesituationen i dag och mediernas roll i samhället. Dessutom redogör eleven utförligt för samband mellan mediernas roll och demokratins och samtidskulturens utveckling. … I arbetet använder eleven med viss säkerhet digitala medietillämpningar och andra källor för att söka, granska, tolka och värdera information. Eleven värderar med enkla omdömen informationens relevans och källornas trovärdighet. Eleven presenterar sina resultat och mediebudskap på ett strukturerat sätt samt formulerar sig självständigt i förhållande till källorna. Eleven redogör utförligt och nyanserat för mediernas utveckling, mediesituationen i dag och mediernas roll i samhället. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för komplexa samband mellan mediernas roll och demokratins och samtidskulturens utveckling. … I arbetet använder eleven med säkerhet digitala medietillämpningar och andra källor för att söka, granska, tolka och värdera information. Eleven värderar med nyanserade omdömen informationens relevans och källornas trovärdighet. Eleven presenterar med säkerhet sina resultat och mediebudskap på ett strukturerat sätt samt formulerar sig självständigt i förhållande till källorna.

34

35 Gymnasiearbete 100 p Visar att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand samhällsvetenskapligt kunskapsområde: formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete skriftlig rapport, eller i relevanta fall i en medieproduktion eller på annat lämpligt sätt utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse kort sammanfattning på engelska respons på andras arbeten

36 Internationella projekt: FN-skola, FN-rollspel, Gymnasiearbete i Indien, Tessin hjälper Högskoleanknytning: VFU från LiU Värdegrund: Skolbioprojekt Temavecka media: TV, Radio, tidningar SA Nyköpings gymnasium Människan – Världen - Medierna

37 Efter gymnasiet? ArkeologiInformationskunskapPsykologi BeteendevetenskapInternationell ekonomiReligionsvetenskap BibliotekskunskapInternationellt arbeteSociologi EtnologiJournalistikStatsvetenskap Freds- och konfliktvetenskap JuridikUtvecklingsstudier FörvaltningskunskapLärarutbildning…. GenusvetenskapMedie- och kommunikationsvetenskap GeografiPersonalvetenskap

38 Välkommen till tre bra år på SA! SA Nyköpings gymnasium Människan – Världen - Medierna


Ladda ner ppt "Välkomna till: Nya Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Människan – Världen - Medierna på Nyköpings gymnasium SA Nyköpings gymnasium Människan – Världen -"

Liknande presentationer


Google-annonser