Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det politiska perspektivet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det politiska perspektivet"— Presentationens avskrift:

1 Det politiska perspektivet

2 Makt som studerat som power to eller power with
Power to handlar om intresse för en hierarkisk relation (t ex Weber, Parson, Marx) Power with handlar om relationell syn där makt skapar handlingsutrymme (Foucault, Clegg, Follet) Båda två och samtidigt Språkets makt genom dikotomisering t ex definitioner av entreprenörskap (med konnotationer) exkluderar. Allt annat blir till icke entreprenörskap. Riskvillighet, prestationsbehov, udda tänkare etc.

3 Maktens tekniker och mikrotekniker
Del av ett system t ex köbildningar i taxi, köbildning på flygplats. Mikrotekniker t ex hot om våld, tvång, belöning, övervakning och kontroll, könsmakt. Olika upplevelser och konstruktioner av makt beroende på olika gruppers historia och positioner Makt som något som görs dvs handlande i relationer av mer eller mindre komplex art. T ex kan man se huliganers våld mot oskyldiga som både en relation mellan två personer men också som en mer komplex företeelse i samhället som handlar om överordnade system.

4 Källor till makt (French & Raven, 1959, Weber, Galbraith etc)...
Kontroll över agendor och tid Position Information/expertis Kontroll av mening och symboler Kontroll av belöningar/bestraffning Personlig makt Kontroll över rutiner och styrsystem Allianser/nätverk

5 Maktens motstånd i relationer
Aktivt eller passivt motstånd Exit Voice Se uttråkad ut Skicka sms under pågående föreläsning Fly från olika länder Revolt

6 Postmodern syn på makt Makten måste förstås i sin lokala och historiska kontext Kontroll över språket jfr Foucault och diskurser, Flyvbjerg som visar hur ett beslut om en busstation fattas. Samt analyser av hur miljödiskurser växer fram och där nivåer från isbjörnar, mjölkpaket och ekonomi, politik vävs ihop. Clegg om ”circuits of power” där relationer beskrivs som plattformar som kan användas för att förstärka och försvaga makten. Olika nivåer aktörskap, social integrering samt systemintegrering. Jfr hur enskilda aktörer utvecklas till grupper och så småningom institutionella system (fackets utveckling).

7 Giddens Struktureringsteori (1984) ”The Constitution of Society” .
Aktör och struktur – aktörers handlingar skapar strukturer samtidigt som strukturer begränsar Agerande för förändring av strukturer Maktstrukturer är resultat av aktörskap

8 Foucault Vansinnets historia Övervakning och straff
Makt, exklusion och kontroll Historiens betydelse och omskapande utan förändring Alla finns vi i maktrelationer och maktnätverk på överordnat plan Makt som produktiv kraft i samhället, diciplinering och kontroll Panopticon – fängelsemetaforen, allt kan observeras och i slutändan behövs ingen övervakning utan människor diciplinerar sig själva Kunskap och makt t ex hur psykiatrin utvecklats till något som kan säga vad som är normalt och icke normalt (farligt)

9 Det politiska perspektivet
Organisationer består av människor eller är människor som kommer till organisationen med olika värderingar, föreställningar och intressen. Beroende, makt relationer, och det faktum att det finns begränsade resurser påverkar människor och deras beslutsprocesser.

10 Det politiska perspektivet
För ledare och managers är inte frågan om organisationer har politik utan vilken typ av politik som de vill ha. Det är inte heller någon fråga hur managers och ledare skall undvika politik utan snarare hur de skall hantera politik. Inte heller om managers och ledare kommer att utnyttja sin nuvarande position som en avsats till “grönare gräs”utan snarare hur de kan leda och hantera organisationens politik mot positiva och produktiva mål.

11 Politik i organisationer...
KON F L I K T Människor har... Olika värderingar Olika intressen resulterar Olika föreställningar

12 1. Förstå vilken typ av konflikt det handlar om
vertikal horisontell Typer av konflikter kulturell

13 Förstå konflikter... Konflikter utmanar status quo
Konflikter kan stimulera personliga och sociala förändringar, intressen, kreativitet och innovation Effektiva ledare fokuserar inte på att undvika konflikter utan på strategier och taktiker att leda konflikter mot positiva utgångar.

14 2. Hantera och leda konflikter
Målet är att få människor att dela mål och komma över hinder genom att relatera både till de som är lika och olik en själv. Effektiva ledare ser inte på konkurrenter som svåra människor att ha att göra med utan snarare intressanta personer att konkurrera med.

15 arenor vs. streetfights
Konflikter är ett ständigt pågående samspel av konkurrerande intressen och agendor mellan olika människor och grupper Människor är oberoende agenter som agerar och använder vilket medel som helst att för att nå sina egna mål oavsett andra människor

16 arenor vs. streetfights
Många möjligheter för formell och informell kommunikation som möten Kommunikation handlar om något under ytan, subtila mekanismer

17 Taktiker... Handlar om att kartlägga den politiska organisationen genom att identifiera var medlemmarnas egna intressen kolliderar och hur de uppfattar varandra (Pichault, 1993)

18 Vems perspektiv? makt intressen top management middle management
hög top management middle management support staff låg positiv förändring negativ förändring intressen

19 Taktik Att bygga koalitioner genom nätverkande åtgärder
En koalition är: En grupp av individer som tillsammans uttrycker olika mål och resurser Syftar till att förhandla och köpslå med andra aktörer För att påverka mål, taktiker och projekt

20 Kollisionen mellan vad människor vill ha och resursbristen dvs vad människor behöver kräver förhandling och köpslående.. Men, den kritiska frågan för managers och ledare är: Hur artikulerar grupper sina preferenser och hur mobiliserar man makt för att nå vad man vill och behöver

21 Att arbeta politiskt ...en process av kartläggning av politiskt påverkan (Kotter, 1985) Identifiera relevanta relationer Ta reda på vem som protesterar, varför och hur starkt detta är samt vilka utmaningarna är Utveckla relationer med potentiella motståndare för att möjliggöra kommunikation, utbildning och förhandling Identifiera vilka du behöver hjälp av Utveckla relationer med dem genom att erbjuda något i gengäld mot resurser

22 Föreställningar kring organisationsliv
Organisationer är koalitioner av människor och grupper Det finns skillnader bland koalitionens medlemmar i värderingar, information, intressen och uppfattningar om verkligheten De viktigaste besluten involverar allokering av begränsade resurser

23 Begränsade resurser och grundläggande skillnader ger konflikt en central roll i organisationsdynamiken och gör makt till den mest värdefulla resursen Mål och beslut uppstår i interaktioner av förhandling och köpslående

24 Styrkan av det politiska perspektivet i praktiken
…realistiskt …praktiskt …lyfter fram konflikter och makt …lyfter fram vikten av reflektion

25 Begränsningar av politiska perspektivet i praktiken...
…opersonligt …cyniskt …kan ta bort positiv energi

26 Hur analysera med politiskt perspektiv
Intervjua folk om relationer Hur formella styrsystem och maktfördelning ser ut Informella mönster som avviker från formella och varför detta Stora stridsfrågor eller konflikter som förekommit under senare år Hur man löser konflikter i företaget Föreställningar hos anställda och ledning kring problem med olika värderingar

27 Så fungerar maktspråket Vissa har det naturligt medan andra får kämpa
Så fungerar maktspråket Vissa har det naturligt medan andra får kämpa. Språkvetaren Lars Melin berättar hur du undviker "vilja men inte kunna-pinsamheter". Karin Myrén Computer Sweden Makt handlar mycket om attityd och hur man kommunicerar. En del har det naturligt, men det går också att öva upp sitt språk för att skaffa sig ett bättre utgångsläge på jobbet. Det anser Lars Melin, språkvetare och författare till boken Maktspråk. För de flesta är noga med rangordningen på jobbet och vill gärna känna att de är på väg upp och då får språket allt större betydelse. – En gång i tiden var den med makt en person som sa åt underhuggarna vad de skulle göra. Men i dag är det inte riktigt fint att göra det. I dag handlar det om att jobba mer subtilt för att vinna prestige, få status i gänget och att få sin vilja igenom. Det kan betyda att man ska lägga huvudet på sned i stället för att peka med hela handen.

28 – Vi vill gärna framstå som uppdaterade och smarta
– Vi vill gärna framstå som uppdaterade och smarta. Den som framstår som idérik, skarpsinnig och påläst inger ofta förtroende. Den tuffa vägen för att nå dit är att jobba för att verkligen bli det. Den korta är att låtsas. Ett knep som brukar gå hem är att låta som att man har en väldigt genomskådande syn på saker. Att man är kritisk och omsorgsfulll om sanningen. – Formuleringar som visar på att man har en omsorg om att det man säger är sant är ett slags maktmedel. Att inte säga rakt ut att något ”är” utan att det ”framstår som ”, ”kan tyckas som”, ”torde vara” eller ”kan finnas skäl att tro”. Det gäller särskilt mycket i den akademiska världen. I affärsvärlden gäller det att tala så att man visar att man är hungrig, att man har koll på läget och att man vågar. Det är inte ovanligt att maktpersoner använder militära synonymer för att visa sig kraftfulla. –De nämner gärna ord som ”skarpt läge”, ”overkill” eller ”killer application”. Det ger det där aktiva 007-intrycket.

29 Men Lars Melin betonar att den som vill dra nytta av språket för att komma framåt också måste lyssna. –Mitt råd är att man lyssnar, anpassar sig och försöker lära sig signalspråket för att lyckas ta rygg på ledarna. Första steget är att ta reda på vem som egentligen bestämmer på företaget. Det är inte säkert att det är vd:n. Sedan gäller det att lyssna och vara uppmärksam på omgivningen för att se vad som ger rätt effekt. Det finns de som har gåvan att snacka in sig på olika sätt, enligt Lars Melin. – De har det perfekta språkörat och tar snabbt till sig rätt saker att säga och rätt sätt att säga det på. Vi andra är ofta lite klumpigare och säger kanske rätt saker men det låter inte äkta. Och det är bland det farligaste som finns i sådan här sammanhang – att vilja men inte kunna. Han råd är att hellre låta bli om man själv inte känner sig bekväm med sättet att tala. Vilken strategi som är bäst är svårt att svara på eftersom företagskulturer är så olika, konstaterar han. – På vissa företag är det den som är lugn, cool och analytisk som får makten, medan det på andra är ”no guts, no glory” som gäller, att man vågar ta risker.

30 För de flesta personer sker det mer eller mindre automatiskt att komma in i en grupp, ta till sig sättet att tala och bli en i gänget. Men det går att göra mer av det för att nå dit man vill, enligt Lars Melin. – Det lönar sig att vara lite smart och medvetet gå in för det. Att låta rätt kan vara ohyggligt förtroendeingivande. Kan man se till att bli litad på och om andra känner att man är med dem får man också förtroenden i karriären. Gunilla Arhén, vd på och grundare av chefsutvecklingsprogrammet Ruter Dam, håller med om att språket är viktigt i karriären. Men även andra saker i ens framtoning spelar stor roll för intrycket man ger. Till exempel kroppsspråk, kläder och hållning. – Försök att använda det språk som passar för den person du träffar och för sammanhanget. Det är viktigt inför varje möte att förbereda sig utifrån vem det är man talar med. Vissa gillar att man talar siffror medan andra är mer intresserade av marknadsandelar. När man lyckas prata samma språk har man störst möjlighet att nå fram. Man måste göra sin hemläxa, konstaterar hon.

31 Från tidningen Chef ”Jag är ingen taktiker, här behövs ingen politisk begåvning bara rent spel”, kanske du tänker. Se dig omkring! Alla organisationer är politiska. Några mer än andra. Det kan vara bra att fundera igenom hur besluten fattas: Är det tydligt hur beslutsvägarna är eller tycks saker bestämmas bakom stängda dörrar eller på golfbanan? Det viktigaste för en skicklig internpolitiker är att finnas där besluten fattas, oavsett om det gäller att sitta igenom tröttsamma middagar eller om priset är att skaffa sig grönt kort. Fundera över din egen position. Verkligt inflytande får du först när du passerat fyra trappsteg: Formell makt. Är grunden för din position, men i platta organisationer motsvarar ansvar sällan befogenheter. Du behöver mer. Expertmakt. Din tekniska begåvning kan hjälpa dig något pinnhål upp och du kommer alltid att vara respekterad för din expertis. Makt över agendan. Här börjar vi närma oss. Kan du påverka dagordningen i ditt företag? Är dina frågor prioriterade? Nätverksmakt. Här ligger nyckeln till din framtida position. Känner du rätt personer och kan du använda nätverket på rätt sätt?

32 Nästa steg blir att identifiera var makten finns i din organisation
Nästa steg blir att identifiera var makten finns i din organisation. Hos vd, kanske du svarar. Men om du tänker efter finns den spridd på många stolar, kanske hos någon person nära dig. Vilka personer befinner sig i centrum av samtalen inför mötet? Vem är folk rädd för och vem ser de upp till? Hitta de osynliga makthavarna och lär känna dem. Här är de viktigaste människorna i din organisation: Gudfadern. En inflytelserik chef minst två chefsnivåer från dig. Gudfadern vill gärna veta vad som är på gång och vill ha allierade på olika nivåer i organisationen. Grindvakten. En person som har tillgång till den verkliga makten, kan exempelvis vara vd-sekreterare men kan också vara mer oväntade personer som har de verkliga makthavarnas öra. Teknokraten. Har makten att säga nej, men inte ja. Finns bland annat på ekonomiavdelningen, marknadsavdelningen eller personalavdelningen. Mentorn. Välplacerad person som kan förse dig med insikter och viktig information om företaget. Äldre chefer blir ofta smickrade av att bli tillfrågade om mentorskap. Påverkaren. Har ofta ganska lite formell makt men ska inte glömmas bort. Detta kan vara äldre personer med lång erfarenhet i bolaget som har blivit sidsteppade och satta på utvecklings- eller planeringsprojekt. Stödjaren. Många människor i din organisation vars aktiva stöd du behöver men som du inte har någon formell makt över. Här finns till exempel dina chefskolleger. Be bara om hjälp när du verkligen behöver det och se till att tacka dem överdådigt, gärna med kopia till deras chef.

33 Ett smart drag är att göra en kartläggning av dessa personer i ditt företag. Hur kan du närma dig dem? Vad har ni för gemensamma beröringspunkter? Om det är någon person du inte alls känner så titta på skrivbordet när du passerar. En bild av en segelbåt och en solbränd hustru – bra, prata segling, eller barn eller något annat som gör det naturligt att ta en pratstund eller kanske till och med en lunch. När du har hittat människorna du behöver lära känna gäller det att få dem att gilla dig. Och inte bara gilla – de ska känna förtroende för dig. Man brukar säga att makt kan skapas genom kärlek, rädsla eller förtroende. Om du vill ha långvarig framgång ska du välja det senare. Att bygga förtroende tar tid, men det finns genvägar. Försök visa människor genuint intresse. Lyssna mer än du pratar – folk älskar att prata om sig själva och du får värdefull information. Snart kommer de att tycka att du är en riktigt trevlig typ. Om du dessutom är pålitlig och levererar när de behöver dig så har du kommit en god bit på väg. Nu börjar du komma en bra bit på väg att bli en skicklig politisk spelare. Men du har en viktig arena kvar att arbeta med: möten. Möten erbjuder gyllene tillfällen att bättra på din politiska status. Tänk på att göra din presentation enkel, kärnfull och med ett eller ett par viktiga argument för att ditt förslag ska antas. Var noga med att aldrig prata över huvudet på någon deltagare. Använd din pedagogiska förmåga. Om du är engagerad och entusiastisk så finns det en chans att även andra blir engagerade och entusiastiska. Tänk noga igenom – vem vill veta detta, vad vill de veta och vad vill du åstadkomma med din presentation? Politik handlar om tajming. Du måste ligga rätt i tiden – och rätt är alltid tidigt.

34 Använd din underrättelsetjänst, det vill säga alla viktiga människor du har i ditt interna nätverk, för att få bra information tidigt. Om en kris är på väg måste du ha en plan redan innan – då kan ett krisläge ge dig en chans att förbättra din position. Samla känslig information. Vem är på väg att sluta? Vilka nya spännande verksamheter håller på att startas? Vad kommer ledningen att prioritera nästa år? Det gäller att skaffa rätt information tidigt. Då kan du lägga upp en strategi före alla andra, vilket i sin tur ökar chanserna att du får som du vill. I din strategi måste ett viktigt ord ingå, nämligen »nej«. Om du ägnar din tid åt sådant som syns och som skapar resultat så ökar chansen för inflytande. Lär dig därför att säga nej till arbetsuppgifter som inte uppfyller dessa två kriterier. Men säg nej på ett PQ-mässigt sätt. Det vill säga: Var lite slug. Det är inte smart att säga nej direkt till din chef. Men det finns sätt att säga nej utan att uttala ordet. Det bästa är helt enkelt att låtsas som att det regnar. Kom i håg att om du tycker att uppgiften är närmast meningslös så märker troligen ingen att den inte blev gjord. Ett annat trick är att alltid ha fullt upp med sådant som din chef prioriterar. När den meningslösa arbetsuppgiften kommer kan du helt enkelt säga: »Gärna, vilket av de här superviktiga projekten jag håller på med åt dig tycker du att jag ska prioritera ned?« Till sist: Känns det obehagligt? Vill du fortfarande vara den korrekta och formella chefen? Tänk då på tidigare ordförande i General Electrics Jack Welchs ord: »Control your destiny or someone else will« eller: Styr din framtid, annars gör någon annan det!


Ladda ner ppt "Det politiska perspektivet"

Liknande presentationer


Google-annonser