Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till utbildningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till utbildningen"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till utbildningen
Organisation

2 Kapitel 1 Skolidrottsförbundet och Idrottens organisation
Idrottsrörelsen som helhet Krav på medlem i SSIF Medlem i RF Idrotten vill

3 Förkortningar Skol-IF – Skolidrottsförening (ex. Kunskapsskolans IF)
SDF – Specialidrottsdistriktsförbund (ex. Upplands Skolidrottsförbund) SF – Specialidrottsförbund (ex. Svenska Skolidrottsförbundet) DF – Distriktsidrottsförbund (Skånes Idrottsförbund) SISU – Svensk Idrotts Studie- och Utbildningsorganisation SOK – Sveriges Olympiska kommitté ISF – International School Sport Federation IOK – Internationella Olympiska Kommitte’n DopK – Dopingkommissionen WADA – World Anti-Doping Agency

4 Den svenska idrottens organisation
Riksidrottsförbundet (RF) SISU Sveriges Olympiska Kommitté (där vissa SF är medlemmar) Specialidrottsförbund (SF) T ex Svenska skolidrottsförbundet SISU Distrikt Idrottsförening (IF) T ex Roslättsskolans idrottsförening Distriktsidrottsförbund (DF) Specialdistriktsidrotts Förbund (SDF) T ex Skånes skolidrottsförbund

5 Allmänna krav som gäller för att en förening ska kunna upptas som medlem i ett SF
IF ska följa RF:s stadagar samt SF:s stadgar och tävlingsregler IF ska varje år betala årsavgift och rapportera föreningens verksamhet enligt SF:s stadgar IF ska, om SF, RF, SDF eller DF vill det, lämna begärda dokument eller uppgifter till förfogande IF ska hålla ordning på ekonomin och föra protokoll vid års- och styrelsemöten, samt ha en medlemsförteckning IF ska hålla årsmöte och då besluta om styrelsen ska få ansvarsfrihet eller inte

6 Kapitel 2 Mångfald och Värderingar
Värdegrund Likabehandling Idrotten vill

7 Idrottsrörelsens gemensamma värdegrund
Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel

8 Idrotten följer FN:s deklarationer och konventioner
Utdrag ur FN:s barnkonvention Artikel 2 – Alla barn har samma rättigheter Artikel 3 – Barnets bästa ska komma i främsta ledet Artikel 6 – Alla barn har rätt att överleva, leva och utvecklas Artikel 12 – Barnets rätt att uttrycka åsikter

9 Idrotten följer FN:s deklarationer och konventioner
Utdrag ur Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Artikel 1 – Syftet att främja, skydda och säkerställa att personer med funktionsnedsättning får full och lika tillgång till mänskliga rättigheter Artikel 2 – Kommunikation såsom punktskrift, teckenspråk och informationsteknik Artikel 3 – Respekt för lika värde och självständighet Artikel 4 – De stater som skrivit under avtalet ska respektera, skydda och främja rättigheterna

10 Idrottsrörelsen – en unik kraft i samhället
Riksidrottsförbundet har i dokumentet Idrotten vill tagit fram några riktlinjer gällande idrotten i samhället. Nedan följer utdrag ur denna: Verka för gemensam vision och värdegrund Medverka till en positiv utveckling i samhället ALLA ska erbjudas en hälsofrämjande och utvecklande fritidsmiljö Öka förståelsen för andra kulturer och motverka rasism och främlingsfientlighet

11 Diskrimineringslagen
Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck Etnicitet Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder Religion eller annan trosuppfattning Ge exempel på diskriminering i någon av punkterna

12 Diskutera hur olika normer ser ut i vårat samhälle
Normer är något som för mängden är normalt, dessa kan variera i olika sammanhang. Diskutera hur olika normer ser ut i vårat samhälle

13 Kapitel 3 Ungdomars inflytande och delaktighet.
Föreningsstyrelsen Vad är en arbetsgrupp?

14 Hyr styrs en idrottsförening
Aktivitetsledare Tränare Hjälptränare Organisationsledare Väljs på årsmötet Hur många ungdomar är representerade i er förening?

15 Vad är en arbetsgrupp Styrelsen
Ordförande, Sekreterare, Kassör, Ledamöter Tävlingsgruppen Breddgruppen Utbildningsgruppen Skol-DM Lokala tävlingar ex brännbollsturnering Skoljoggen Eftermiddagsaktiviteter Unga Leder Unga Funktionärsutbildningar Vad finns det fler för arbetsgrupper man kan ha?

16 Demokrati och dess historia
Kapitel 5 Demokrati Demokrati och dess historia

17 Demokratins historia Grekiskans demos=folk och kratein=härska
Betyder folkstyre och innebär att makten tillhör alla Växte fram i antikens stadsstat Aten under 500-talet Sverige har representativ demokrati

18 Demokrati i modern tid Allmän rösträtt Föreningsrätt Pressfrihet
Yttrandefrihet Fria val Detsamma gäller föreningar, dvs makten ligger hos medlemmarna

19 Kapitel 6 Föreningskunskap
Stadgarna Årsmötet Årsredovisning

20 Stadgarna De lagar som föreningens medlemmar måste anpassa sig till
Medlemmarna bestämmer vad som ska stå i stadgarna Vill man vara medlem i överliggande organisation, ska stadgarna stämma överrens med denne Stadgar ska innehålla bland annat: - föreningens namn - föreningens hemort - föreningens ändamål - hur beslut fattas inom föreningen - hur man blir medlem - hur många styrelseledamöter föreningen ska ha

21 Årsmötet Inbjudan ska skickas ut i god tid innan mötet
I inbjudan ska det stå när och var mötet kommer hållas och vilka tider som gäller för att skicka in förslag (motioner) Kallelse till mötet ska skickas ut enligt stadgarna, det brukar vara minst tre veckor innan mötet. Kallelsen kan innehålla: - tid och plats - beslutspunkter som ska behandlas på årsmötet - inkomna motioner från medlemmar inkl. styrelsens kommentarer - förslag från styrelsen (propositioner) - valberedningens förslag på ledamöter till styrelsen - en lista på röstberättigade personer

22 Årsmötet De beslutspunkter som ska behandlas på mötet anges i stadgarna och är grovt uppdelade i tre delar: Inledning - Fastställande av röstlängd - Val av mötesordförande och mötessekreterare - Mötets utlysande Behandling av förra året - Årsmötet godkänner styrelsens verksamhetsberättelse - Årsmötet godkänner resultat och balansräkningen - Årsmötet beviljar ansvarsfrihet efter revisorernas rekommendation Behandling av kommande år Godkänner styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget Behandling av motioner och propositioner Godkänner medlemsavgiften Val av ny styrelse

23 Årsredovisning Resultaträkning Balansräkning Förvaltningsberättelse
Visar föreningens intäkter och kostnader under året och om det blivit ett överskott eller underskott Balansräkning Visar hur föreningen ligger till med sina tillgångar, skulder och eget kapital i slutet av året Förvaltningsberättelse Formulerar styrelsen i ord vilka viktiga händelser som har inträffat under året och hur det har påverkat resultat- och balansräkningen

24 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen (VHB) är styrelsens berättelse över föreningens verksamhet under året som gått och den brukar ofta kopplas samman med de verksamhetsplaner som finns i föreningen. VERKSAMHETSBERTTELSE Vad som hänt i föreningen under året med text och gärna bilder (tävlingar, bredd och utbildningar) Vilka som suttit i styrelsen, eventuella arbetsgrupper och valberedningen under året Årsredovisning och revisorns berättelse och rekommendation om styrelsens ansvarsfrihet

25 Olika former av föreningar
VERKSAMHET Ekonomisk Icke ekonomisk Ekonomisk förening Ideell förening Ekonomisk ÄNDAMÅL Ideell förening Ideell förening Icke ekonomisk

26 Vad är IdrottOnline IdrottOnline är ett administrations- och hemsideverktyg för föreningarna. Förutom hemsidan kan man använda sig av följande verktyg: Min sida – här finns uppgifter om den person som ansökt om att starta föreningens sida Mötesplats – ett verktyg för forum och blogg Medlemsregistret – här lägger administrerar man medlemmarna, lägger in grupper, skickar in föreningsrapporten, osv… Föreningsinfo – här finns uppgifter om föreningen och kontaktinformation LOK – här redovisar man sitt LOK-stöd och ser hur mycket man fått tidigare Idrottslyftet – här kan man söka idrottslyftsprojekt Beslutsstöd – här kan man se vilka beslut som tagits kring föreningen samt statistik

27 Kapitel 10 Arrangera och Engagera
Arrangera tillsammans Från idé till mål Fler medlemmar till föreningen

28 Arrangera tillsammans
Stort ansvar gentemot andra personer Gemensamma mål Konflikthantering Öppenhet i diskussioner Stress och påfrestningar

29 Från idé till mål Planeringsarbetet Genomförandet Utvärdering Inbjudan
Ekonomi Funktionärer Säkerhet Feedback Bokning Material Information Regelverk Ekonomi Riskanalys Ansvar Sekretariat Material Framtiden

30 Fler medlemmar till föreningen
Anslagstavlan Informationsblad Profilmaterial Skolledningen Aktiviteter Hemsidan Tävlingar Breddverksamhet Utbildningar


Ladda ner ppt "Välkommen till utbildningen"

Liknande presentationer


Google-annonser