Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljosamverkanvasterbotten.se Temaeftermiddag Anlägga avlopp med hänsyn till miljö- och hälsoskydd Lycksele, 10 november 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljosamverkanvasterbotten.se Temaeftermiddag Anlägga avlopp med hänsyn till miljö- och hälsoskydd Lycksele, 10 november 2014."— Presentationens avskrift:

1 miljosamverkanvasterbotten.se Temaeftermiddag Anlägga avlopp med hänsyn till miljö- och hälsoskydd Lycksele, 10 november 2014

2 Små avlopp 2014 Program 1.Om projektet Små Avlopp 2014 2.Ansvar och roller vid anläggning 3.Vilka krav ställs vid anläggande av små avlopp utifrån ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv?  Miljö, hälsa, arbetsmiljö mm.  Förutsättningar, förberedelser  Anmälan eller tillstånd 4.Olika tekniker passar olika ändamål 5.Vanliga fel och Juridiska aspekter 6.Vad händer i länet just nu 7.Frågor, diskussion, dialog

3 Miljösamverkan Västerbotten Samverkansforum mellan kommunernas miljöförvaltningar, länsstyrelsen och Region Västerbotten Utgångspunkt: miljömål och miljöbalkens regelverk Delprojekt, seminarium, nyhetsbrev Små avlopp 2014

4 Projektet 2014 Delprojekt inom ramen för Miljösamverkan Västerbotten Utgår från miljöförvaltningarnas behov Syfte och mål:  Komptensutveckling  Gemensam inventeringsmetodik, checklistor, rapporter etc.  Samsyn, gemensamma bedömningar Små avlopp 2014

5 Presentationsrunda -Vem är ni? -Namn, företag etc.

6 Ansvar Miljönämnden Är tillståndsmyndighet för små avlopp. Miljökontoret ansvarar för handläggningen av avloppsärenden. Miljökontoret ska inte ge förslag på vilken anläggning som ska byggas, dess uppgift är att granska ansökan och ge råd och vägledning. Länsstyrelsen Är den myndighet till vilken miljönämndens beslut kan överklagas till Kan ställa krav på att små avlopp i vissa områden ska inkluderas i VA-förvaltningarnas verksamhetsområden Små avlopp 2014

7 Entreprenören Har ansvar att utföra arbetet på ett fackmässigt sätt. Måste tillse att erforderliga tillstånd finns Ska följa tillståndet (läs villkor!) Kan vara rådgivande Fastighetsägaren Har ansvaret för att avloppsanläggningen uppfyller lagens krav (placering, rening, funktion) Har ansvar för skötsel och kontroll av avloppsanläggningen Ska tillse att avloppslösningen inte medför olägenheter för människors hälsa eller miljön Små avlopp 2014

8 Varför ska man rena avlopp? Miljö, hälsa Miljöbalken, vattenförvaltning, miljökvalitetsmål

9 Utsläpp av orenat avloppsvatten kan påverka hälsa och miljön då det kan medföra en risk för…  smittspridning (bakterier och andra mikroorganismer.)  förorening (grundvatten, ytvatten, drickvatten, badvatten)  övergödning (hav, sjöar och vattendrag  syrebrist, igenväxning och algblomning samt dålig lukt, att bottendjur och ibland även fisk dör)  luktproblem Små avlopp 2014

10 Näringsämnen i urin och avföring i kilo per person och år Annat som hamnar i avlopp: Kemikalier, läkemedelsrester, mikropartiklar av plaster, metaller Små avlopp 2014

11 Grundkrav Funktion är enkel att kontrollera Möjlighet att ta prov på utgående avloppsvatten Lokala förutsättningar lägger grunden för skyddsavstånd och lokalisering :  Vattendrag eller ytvatten  Dricksvattentäkter  Grundvatten och berg  Fastighetsgränser, fastighetens lutning  Andra byggnader, vägar  Energibrunnar  Slamtömningsfordon,  Markegenskaper Krav på små avlopp

12 -1-2 st -Både markbädd och infiltration -2 – 2,5 meters djup Skyddsavstånd till högsta grundvattenyta eller berg Jordprovtagning -Endast vid infiltration -ca 0,5 liter jord -Stenar större än 20 mm tas bort -Skickas till laboratorium – kornfördelningsdiagram -Om finkornig halt överstiger 20 %, eller om morän, kan även ett perkolationsprov utföras Förundersökning: provgrop Små avlopp 2014

13

14 Resultat provgrop; kornfördelningsdiagram / siktkurva A= infiltration möjlig. Hydraulisk belastning 50-60 l/m2 2 x d B= Infiltration möjlig Hydraulisk belastning max 40 l/m2 2 x d Små avlopp 2014

15 Misslyckad planering???

16 Krav miljöskydd Normal skyddsnivå Krav på vattensnåla armaturer. Fosfatfria tvättmedel och fosfatfria hushållskemikalier används. minst 90 % reduktion av organiska ämnen minst 70 % reduktion av fosfor (tot-P). Hög skyddsnivå i vissa områden t ex vid skyddszon för vattentäkt, vid badplatser, närheten av sjöar och vattendrag; minst 90 % reduktion av fosfor (tot-P). minst 50 % reduktion av kväve Små avlopp 2014

17 Hälsoskydd = reduktion av bakterier och smittämnen så att olägenhet gm förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten ej sker Normal skyddsnivå Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller lukt, Hantering av restprodukter från anordningen kan skötas på ett hygieniskt sätt. Hög skyddsnivå Ytterligare skyddsåtgärder Krav som kan ställas: krav på fler reningssteg, extrapolering kan ställas, förbud av vissa utsläpp kan bli aktuellt, utgående vatten ska hålla badvattenkvalitet vad gäller bakterier och mikroorganismer

18 Små avlopp 2014 Andra ”miljökrav” Vattenförvaltningsförordningen (2004:660 ) God status i ytvatten och grundvatten Grundvatten – god kemisk statuts, potential och tillräcklig mängd Ytvatten – god ekologisk status Regleras bland annat via vattenförvaltningsförordningen Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 6§ Om det behövs för miljö eller hälsa..//.. möjligt bestämma verksamhetsområde och om allmänna anläggningar Nationella miljökvalitets mål -Grundvatten av god kvalitet -Levande sjöar och vattendrag -Hav i balans och levande kust och skärgård -Ingen övergödning

19 Små avlopp Arbetsmiljölagstiftning Avståndet mellan slamavskiljare/urintank/ sluten tank och farbar väg < 10 meter och ha en maximal höjdskillnad om 5 meter. Slambrunnarnas lock får inte väga mer än 15 kg, eller 35 kg om det kan skjutas i sidled. Vägen mellan slamtömningsfordonets uppställningsplats och brunnen/minirenings-verket/tanken måste vara tillgänglig. Krav på uppställningsplatsens bredd, längd och fria höjd för att rymma kranbilar etc.

20 Temarubrik Plan- och bygglagen, PBL Bygganmälan Anläggande av små avlopp kräver ofta bygganmälan och ibland marklov. Avstånd till fastigheter, fastighetsgräns etc regleras i PBL Kontakta byggnadskontoret i din kommun för mer information.

21 Ansökan / anmälan till miljökontoret Små avlopp 2014 Anläggningen ska vara påbörjad inom 2 år och utförd inom 5 år.

22 TillståndAnmälanEj tillstånd/anmälan Nyanläggande WCAnl BDTTorrtoaletter Anslutning WC t befintlig anl om WC ej funnits tidigare Påkopppling WC om WC funnits tidigare Om anmälan/tillstånd finns sedan tidigare vid omgrävning av infiltration Avledning urin t BDTÄndringar som medför väsentlig ändring av avloppvattnets mängd/sammansättning Om anmälan/tillstånd finns sedan tidigare vid ny slamavskiljare Ny lokaliseringOm anmälan/tillstånd finns sedan tidigare vid ytterligare WC Små avlopp 2014

23 Ansökans innehåll Sökandens namn, adress, telefonnummer och e-postadress Fastighetsbeteckning och adress Antal hushåll som ska anslutas Uppgift om eventuell anslutning av jacuzzi/bubbelbadkar Aktuell skyddsnivå Typ och dimensionering av anläggningen Avstånd från markytan till grundvattenyta och ev. berg Bilagor Små avlopp 2014

24 Resultat från siktanalys eller perkolationsprov (infiltration) Planritning, längdsektion och tvärsektion Beskrivning av anläggningen (funktion, dimensionering, lutning på rör mm) Eventuellt serviceavtal för minireningsverk Eventuellt skriftligt tillstånd för nyttjande av annans mark Situationsplan i skala 1:400 – 1:1000 Foton från olika skeden av anläggandet Bilagor till ansökan Små avlopp 2014

25 Ritningar Små avlopp 2014

26 Situationsplanen ska vara i skala 1:400 till 1:1000 En tydlig och skalenlig skiss över tomten går också bra. 1.Fastighetsgräns 2.Byggnader 3.Avloppsanläggning 4.Provgropar 5.Vattentäkt 6.Energibrunn 7.Tillfartsväg 8.Bäck 9.Strandlinje hav/sjö 10.Strömningsriktning - grundvatten 11.Nivåkurvor 12.Uppställningsplats slambil Situationsplan Små avlopp 2014

27 Förbättring av gamla anläggningar - när behövs det? Infiltration/markbädd har begränsad livslängd Fritidsboende omvandlas till permanentboende Nya krav Små avlopp 2014

28 Olika tekniker passar olika ändamål ….. Hög skyddsnivåNormal skyddsnivå Minireningsverk med efterbehandlingInfiltrationsanläggning WC med kemisk fällning och markbädd/infiltrationMarkbädd med kompletterande rening WC med markbädd och fosforfälla/fosforfilterKompaktfilter, biomoduler eller kassetter Urinsorterande lösningar och BDT-vatten till markbädd eller infiltration WC till sluten tank och BDT-vatten till markbädd eller infiltration Torrtoalett och BDT-vatten till markbädd eller infiltration Små avlopp 2014

29 Temarubrik Maskinentreprenörer Typ av anläggning Reduktion fosfor (P) o kväve (N) Smitt- skydd Erfarenheter Invest. och drift- kostnader Kretslopps- möjlighet Grundvatten -påverkan Provtagning- möjlighet Normal skydds- nivå Hög skyddsnivå Infiltrations- anläggning Bra för PBra Robust, beprövad LågaNejViss riskNejJaNej Markbädd Osäker för P, liten för N Bra Robust, beprövad Relativt låga NejViss risk Ja, om tät markbädd Ej m a p fosfor Nej Minireningsverk Bra för P Extrapo lering behövs Instabil drift, service, el, kemikalier krävs, mer slam Dyr Ja, om slam är ok för odling Extrapolering ? Om Nej – risk Om Ja – viss risk Ja Beror på fabrikat, krav på efterpolering i normalfallet Urinsortering och markbädd Bra Robust, alternativ till kemisk fällning eller fosforfilter Ökade, beror på taxa JaViss risk Ja, om tät markbädd Ja Urinsorterande torrtoalett med BDT (slam-avskiljare o markbädd) Bra Robust, beprövad Relativt låga JaLiten risk Ja, om tät markbädd Ja Sluten tank och BDT (infiltration) Bra Robust, beprövad, tillåts dock inte i alla kommuner Ökade transporter och slam- tömnings- kostnader JaViss risk Nej, förutom i tanken Ja Kemisk fällning i slam-avskiljare Bra för PBra Större våtvolym behövs ÖkadeFör fosforViss risk Ja, om tät markbädd JaM a p fosfor Markbädd och fosforfilter Bra för PBraDriftsäker, hämtning av filter görs ej i alla kommuner Ja M a p fosfor

30 Juridiska aspekter 1.När ska man förelägga? Ska man förelägga, förelägga med vite eller förbjuda? 2.Kan man förelägga gamla anläggningar? Vid vilken ålder på ett enskilt avlopp kan man ställa krav på åtgärder? 3.Vad gör man efter att förbudsdatum för ett enskilt avlopp har passerats? 4.Kan man ställa nya krav vid hög skyddsnivå om ett avlopp fungerar som det var avsett men att anläggningen bara når upp till normal skyddsnivå? 5.BDT-avlopp, vilka krav kan man ställa på dem? Små avlopp 2014

31 På gång i länet just nu? Avloppsinventeringar i xx och xxx kommuner… Omvandlingsområden i xx och xxx kommuner… Ny byggnation/exploatering i xx och xxx kommuner… Överklaganden till Lst… Samlat grepp på vatten, Umeå kommun Va – org i länet i stort… (kolla m Inger) Små avlopp 2014

32 1.Vilka frågor får ni oftast från fastighetsägarna? 2.Vilka svårigheter kan ni som entreprenörer uppleva vad gäller myndigheternas hantering av ärenden då små avlopp ska anläggas? 3.Om ni har verksamheter inom fler kommuner; upplever ni att olika kommuners miljöförvaltningar ställer olika krav på anläggningar med samma förutssättningar? Om Ja, ge exempel på detta. 4.Vilka eventuella önskemål har ni om information från miljökontoren? Före anläggande av små avlopp? Vid anläggande? Efter anläggande?


Ladda ner ppt "Miljosamverkanvasterbotten.se Temaeftermiddag Anlägga avlopp med hänsyn till miljö- och hälsoskydd Lycksele, 10 november 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser