Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NPÖ-utbildning Lidköping 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NPÖ-utbildning Lidköping 2014."— Presentationens avskrift:

1 NPÖ-utbildning Lidköping 2014

2 Hållpunkter Bakgrund Vad är Sammanhållen journalföring/NPÖ Målsättning
Förutsättningar för NPÖ (Lagar ) Lokalt ansvar Samtycke Dokumentation Loggning Otillbörlig åtkomst

3 Hållpunkter Fika Hur vi ska jobba med NPÖ lokala rutiner
Praktiskt handhavande i NPÖ programmet Logga in Informationsmateriel Övrigt

4 Bakgrund Nationell IT-strategi / e-hälsa fastställdes våren 2006 genom beslut dels av Landstingsförbundets och Svenska Kommunförbundets styrelser, dels av regeringen som redovisade den i en skrivelse till riksdagen (Skr. 2005/06:139) E-Hälsa en del av Nationell IT-strategi

5 Bakgrund Strategin hade utarbetats i samarbete mellan Socialdepartementet, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Apoteket AB och Carelink Arbetet skedde i öppen dialog med företrädare för statliga myndigheter, privata vårdgivare, vårdpersonalens organisationer och forskar-samhället SLÅ IHOP 3 O 4

6 Bakgrund eHälsa är ett samlingsnamn på insatser, verktyg och processer inom socialtjänsten och vården Syftar till att rätt person ska ha rätt information vid rätt tillfälle Devisen: It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vårt jobb att mjukgöra IT, använda det till något bra

7 Sammanhållen journalföring
Idag sparar varje vårdgivare sin journalinformation lokalt Svårt att få en helhetsbild Osäkerhet vid medicinska bedömningar Beställa kopior, tjata, kan finnas dokument man inte känner till osv. Patienten får samma fråga om igen Dubbeldokumentation

8 Sammanhållen journalföring
Nationell patientöversikt ger behöriga användare åtkomst till viktig patientinformation hos andra vårdgivare Kräver patientens samtycke Kräver intygad vårdrelation

9 Sammanhållen journalföring
Tanken är i steg 1 ta del av: Patientinformation Diagnoser Vårdkontakter Vård- och omsorgsdokument Uppmärksamhetssignaler Läkemedelsordinationer, för vissa… Som konsumenter. Provsvar dröjer, undersökningsresultat från röntgen oklart.

10 Sammanhållen journalföring
Tanken är i steg 2 ta del av: Planer ADL Funktionsnedsättningar Som producenter

11 Sammanhållen journalföring
Västra Götalandsregionen har 2013 som sista landsting infört NPÖ inom specialistsjukvården och ska ansluta primärvården under senare delen av 2014 Lidköpings kommun en av 5 kommuner som ingår i ett pilotprojekt PV tror vi vad vi vill

12

13

14 Mål All viktig vård- och läkemedelsinformation ska finnas i den nationella patientöversikten så att patienten/brukaren oavsett geografisk tillhörighet och vårdgivare snabbt får rätt vård

15 Mål Snabbare tillgång till rätt information ökar patientsäkerheten
Patienten ska själv kunna läsa sin journal i framtiden…? OBS! NPÖ kan inte ersätta sjukvårdens patientjournaler, erbjuder endast ”titthål”

16 Patientdatalagen och SOSFS 2008:14
Uppföljning och kontroll av åtkomst av patientjournal regleras i Patientdatalagen (SFS 2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) Förtydligande av den praktiska hanteringen beskrivs ytterligare i Socialstyrelsens handbok till SOSFS 2008:14

17 Patientdatalagen Patientdatalagen beskriver vad som gäller vid kontroll av elektronisk åtkomst av patientjournal Vårdgivaren ska tillse att åtkomst till sådana uppgifter om patienter som förs helt eller delvis automatiserat dokumenteras och kan kontrolleras Vårdgivaren ska göra systematiska och återkommande kontroller av om någon otillåtet kommer åt sådana uppgifter

18 SOSFS 2008:14 Socialstyrelsens föreskrifter beskriver vad som gäller vid kontroll av åtkomst till patientuppgifter: Det ska framgå av dokumentationen av åtkomsten (loggarna) vilka åtgärder som har vidtagits med patientuppgifterna

19 SOSFS 2008:14 Det ska framgå av loggarna vid vilken vårdenhet och vid vilken tidpunkt åtgärderna har vidtagits Användarens och patientens identitet ska framgå av loggarna

20 SOSFS 2008:14 Systematiska och återkommande stickprovskontroller av loggarna ska göras Genomförda kontroller av loggarna ska dokumenteras Loggarna ska sparas i minst tio år

21 Lokalt ansvar Verksamhetschef har ansvaret att säkerställa att personal har rätt åtkomstbehörighet för sina arbetsuppgifter Verksamhetschef kan delegera utförandet av behörighetstilldelning Ansvarig chef gör en riskanalys före ett beslut av åtkomst till NPÖ (vid anställning)

22 Lokalt ansvar Ansvarig chef bedömer och beslutar behörighet som respektive användare ska ha utifrån dennes arbetsuppgifter Ansvarig chef ansvarar för att användare utbildas före åtkomst till NPÖ Åtkomst ska ske med stark autentisering – t.ex. eTjänstekort (SITHS)

23 Lokalt ansvar användare
Åtkomst NPÖ gäller för ändamålen: Uppgifter om vård och behandling Administration, planering, uppföljning, utvärdering, tillsyn Dokumentation som följer lag Kvalitetssäkring Statistik?

24 Lokalt ansvar användare
Skydda eTjänste-kortet Skydd av egna lösenord Känna till och följa de regelverk som gäller för att ta del av/få åtkomst till patientuppgifter Efter inhämtat samtycke endast ta del av patientuppgifter han/hon behöver för sitt arbete inom hälso- och sjukvården

25 Inhämta Samtycke Alltid vara frivilligt, särskilt och otvetydigt, kan vara muntligt Tidsbegränsat, högst ett år Rätt att närhelst återta samtycket Direktåtkomst läkemedelsförteckning, endast för förskrivningsrätt

26 Inhämta Samtycke Registrera i NPÖ för period enligt följande:
Korttid utifrån beräknad vårdtid, 1-3 veckor Växelvård utifrån beslutad vårdtid, 1-3 veckor Hemsjukvård utifrån beräknad vårdtid eller max 1 år Särskilt boende max 1 år

27 Samtycke Beslutsoförmögen
Patient som varaktigt eller tillfälligt saknar förmågan ta ställning Individuell bedömning av leg.personal Uppgifter kan inhämtas från närstående Finns ingen, fattar professionen beslut utifrån patientens hälsa och fortsatta vård Utifrån respekt för självbestämmande och integritet

28 Samtycke Barn Vårdnadshavare har ingen rätt att ge eller motsäga sig samtycke för sitt barn. Barn under 15 år bedöms efter mognadsgrad och barnet ska anses vara kapabelt att förstå innebörden av samtycket. Om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömer ett barn, under 15 år, moget att ha förmåga att förstå informationen och ta ställning i frågan gäller barnets ställningstagande som beslut av samtycke. För barn som inte bedöms moget att ta ställning gäller att samtycke erhållits om en patientrelation föreligger och om det är av betydelse för vården. Barn över 15 år hanteras som vuxna.

29 Dokumentation Samtycke
Leg.personal bedömer hur länge samtycket ska gälla, max ett år Dokumenteras i journalen under Samtycke Även nekat samtycke dokumenteras Använd frastext

30 Dokumentation Samtycke
Om patienten är beslutsoförmögen eller barn och inte har förmåga att själv ge sitt samtycke används funktionen Nödsituation i NPÖ, om uppgifterna anses nödvändiga för vården Det dokumenteras i journalen under Samtycke på vilken grund ställningstagandet har skett Använd frastext

31 Dokumentation Samtycke
När en patientrelation är avslutad eller patienten avlider upphör samtycket att gälla och journalen ska stängas Åtkomst bryts när ingen öppen journal finns i Procapita Patienten har rätt att när som helst upphäva samtycket, kontakta lokal support Dokumentera under Samtycke Använd frastext

32 Dokumentation av hämtad information
Journaluppgifter hämtade från sammanhållen journalföring dokumenteras i patientens journal i Procapita under aktuellt sökord med hänvisning till NPÖ

33 Loggning Inför logguppföljningen av användare ska chefen göra ett slumpmässigt urval av personalen varje månad Målsättning att samtliga ska kontrolleras minst 1 g/år Dock minst ca 10 användare /månad Samt vid misstanke om olagligt intrång

34 Loggning Särskilt bör uppmärksammas:
Sökningar på patienter där användaren inte har deltagit i vården Sökningar på patienter på andra vårdenheter Personer av medialt intresse

35 Loggning Vissa inloggningsmönster såsom många journalöppningar inom ett visst tidsintervall eller vid ovanliga tider på dygnet Avvikande mönster/ åtkomst som bryter det ordinarie mönstret/ frekvensen

36 Loggning Anställda medarbetare och/ eller deras anhöriga
Namn/ släktskap som kan indikera privat samhörighet Patient med diagnos som kan väcka särskilt intresse

37 Loggning Vid behov logga patientjournal med uppmärksamhet mot samma punkter som föregående Kontrollera även att användare inte läst om sig själv

38 Misstanke otillbörlighet åtkomst
Resultatet av loggkontrollen presenteras för medarbetaren, som får ge sin syn på saken Ansvarig chef inleder utredning vid misstanke om otillbörlig åtkomst Uppgifterna i loggen ska verifieras med ytterligare en loggkontroll

39 Misstanke otillbörlighet åtkomst
Resultatet delges verksamhetschef för hälso- och sjukvård Verksamhetschef informerar andra berörda vårdgivare Varför?

40 Arbetsrättsliga/disciplinära åtgärder
Skriftlig varning Avstängning Uppsägning Avsked

41 Patient begär logglista
Patient meddelar personal att man vill ha ut logguppgifter Krävs giltig legitimation Personal meddelar loggansvarig Loggansvarig kontaktar patient när information kan överlämnas alternativt… Logginformation skickas via post med mottagningsbevis till bokföringsadress alt. hämtas personligt Personal behjälplig.

42 FIKA?

43 Frågor och svar SOU-rapport , delrapport till dir 2013:43
Speglar bedömning av gällande rätt , Framtaget tillsammans med bl.a. Datainspektionen, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting, Statens medicinsk-etiska råd, Famna och Vårdföretagarna.

44

45 Filmen om NPÖ Länk Kap 0 Kap 3 Kap 4 Kap 8

46 Inlogg Sätt i SITHS-kort Sök på https://www.npo.se (skapa genväg)
Logga som vanligt Får du upp ett felmeddelande, måste blockering av popup-fönster inaktiveras

47 Inlogg

48 Informationsmateriel
Broschyr till användare och patient Hur/när lämna till särbo/gruppboende Hur/när lämna till hemsjukvård Hur/när lämna till korttid/växelvård Hur/när lämna vid ny kontakt

49 Övrigt Testpatient Kallelser, innehåller de info? Rapportera. Övrigt?

50


Ladda ner ppt "NPÖ-utbildning Lidköping 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser