Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför en ny byggprocess? BYGG Syftet är att skärpa kontroll och tillsyn Minska antalet byggfel, förbättra kvalitén Tydliggöra processen Tydliggöra byggherrens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför en ny byggprocess? BYGG Syftet är att skärpa kontroll och tillsyn Minska antalet byggfel, förbättra kvalitén Tydliggöra processen Tydliggöra byggherrens."— Presentationens avskrift:

1 Varför en ny byggprocess? BYGG Syftet är att skärpa kontroll och tillsyn Minska antalet byggfel, förbättra kvalitén Tydliggöra processen Tydliggöra byggherrens och kommunens roller

2 BYGG Den nya byggprocessen: Förstärkt kontroll och tillsyn TEKNISKT SAMRÅD KONTROLL- PLAN START- BESKED ARBETS- PLATSBESÖK SLUT- SAMRÅD SLUTBESKED LOV BEVILJAS ANMÄLAN

3 Byggherren fortfarande huvudansvarig BYGG – (1 kap. 4 § OCH 10 kap. 5 § PBL) Byggherre = den person som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten Byggherren ansvarar för att alla krav blir uppfyllda och kontrollerade

4 Kommunens uppgifter förtydligas BYGG – (11 kap. 4 §), (10 kap. 6-8, 22–25 §§ PBL), (10 kap. 27–29, 30-33 §§ PBL), (10 kap. 34–37 §§ PBL) Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet BN kan avtala med BN i annan kommun om tillsynsuppgift BN får tydliga uppgifter att –fastställa kontrollplan och meddela startbesked – följa upp byggprocessen med arbetsplatsbesök och slutsamråd – bekräfta att kontroller och villkor uppfyllts vid utfärdandet av slutbesked

5 Kallelse till tekniskt samråd BYGG – (10 kap. 14 § PBL) BN ska snarast kalla till tekniskt samråd om –det krävs en KA –ett tekniskt samråd inte är uppenbart obehövligt –byggherren har begärt ett tekniskt samråd Skriftlig kallelse till byggherre, KA och övriga som BN bedömer ska vara med BN ska föra protokoll

6 Vad ska gås igenom i det tekniska samrådet? (10 kap. 19 § PBL) Arbetets planering och organisation Byggherrens förslag till kontrollplan och övriga handlingar Om samrådet avser en rivningsåtgärd, förekomst av tänkbart farligt avfall Behov av BN:s arbetsplatsbesök eller andra tillsynsåtgärder Behov av byggfelsförsäkring eller färdigställandeskydd forts.

7 Vad ska gås igenom i det tekniska samrådet? (forts.) (10 kap. 19 § PBL) Behov av utstakning Vilka ytterligare handlingar som ska lämnas inför beslut om kontrollplan eller startbesked Behovet av ytterligare tekniska samråd BN ska upplysa byggherren om tillstånd behövs från annan myndighet Krav på tillgänglighet och lämplighet som prövats i lovet kan återkomma

8 När tekniskt samråd inte behövs BYGG – (10 kap. 22 § PBL) Ska BN i lovbeslutet eller efter att en anmälan kommit in ge startbesked BN kan förelägga byggherren att komplettera ärendet med ytterligare handlingar BN ska också upplysa om tillstånd behövs av annan myndighet

9 Kontrollplan BYGG – INNEHÅLL (10 kap. 6 § PBL) Kontrollplan ska finnas för en åtgärd som kräver bygg-, rivnings- eller marklov eller anmälan och ska anpassas till det enskilda fallet Kontrollplan för rivning ersätter rivningsplan Kontrollplan fastställs av BN i samband med startbesked

10 Kontrollplanen ska säkerställa att BYGG – (8 kap. 4 § PBL), (8 kap. 13 § PBL), (8 kap. 17–18 §§ PBL) Alla väsentliga tekniska egenskaps- krav uppfylls Förslag i kompletteringspropositionen –Förbudet mot förvanskning följs –Kraven på varsamhet uppfylls

11 Kontrollens utförande BYGG – (10 kap. 8 § PBL) Av kontrollplanen ska framgå i vilken omfattning kontrollen ska utföras –inom ramen för byggherrens egenkontroll eller –av någon certifierad sakkunnig Det är BN som bedömer om egenkontrollen i ett projekt är tillräcklig eller inte

12 Certifierad kontrollansvarig BYGG – (10 kap. 9–13 §§ PBL) KA ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften Detta ska styrkas genom certifiering Boverket utfärdar föreskrifter – KA 4 Övergångsbestämmelser till den 31 dec 2012

13 KA krävs vid BYGG – (10 kap. 9 § PBL), (10 kap. 10 § PBL) Bygg-, rivnings- eller marklovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder och i ansökan om lov eller anmälan ska byggherren uppge vem eller vilka som är kontrollansvariga KA krävs inte vid Små ändringar av en- eller två bostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat Åtgärder som inte kräver lov eller anmälan och andra åtgärder enligt kommande PBF (OBS! ännu ej beslutad)

14 KA:s uppgifter BYGG – (10 kap. 11 § PBL) Biträda byggherren med förslag till kontrollplan och vid inventering av farligt avfall och annat avfall Se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs Vid avvikelser informera byggherren och vid behov BN forts.

15 KA:s uppgifter (forts) BYGG – (10 kap. 11 § PBL) Närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid BN:s arbetsplatsbesök Dokumentera byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet Avge ett utlåtande till byggherren och BN som underlag för slutbesked Meddela BN om uppdraget lämnas

16 BN:s startbesked BYGG – (10 kap. 23 § PBL) BN ska med ett startbesked godkänna att en lov- och anmälningspliktig åtgärd får påbörjas - om åtgärden kan antas uppfylla krav enligt PBL och BBR m.m. - och om det krävs ska vissa handlingar visas upp

17 I startbeskedet ska BN BYGG – (10 kap. 27-28 §§ PBL) Fastställa kontrollplanen med uppgift om vem som är sakkunnig eller kontrollansvarig Bestämma –om det behövs särskilda villkor för att påbörja –villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning –handlingar inför slutbesked Lämna upplysningar om krav enligt annan lag Startbesked kan vägras om förutsättningarna inte är uppfyllda

18 BN:s arbetsplatsbesök BYGG – (10 kap. 27–28 §§ PBL) Minst en gång – om tekniskt samråd hållits och ett arbetsplatsbesök inte kan anses obehövligt Alltid vid stort eller komplicerat projekt Om BN och byggherren kommit överens 0m ett arbetsplatsbesök

19 Arbetsplatsbesök BYGG – (10 kap. 27–28 §§ PBL), (11 kap. 28 § PBL) BN:s handläggare ska kontrollera –att kontrollplanen och bygglovet följs –att den kontrollansvarige är närvarande i föreskriven utsträckning –att inget uppenbart strider mot byggreglerna BN ska föra protokoll över arbetsplatsbesöket BN ska skicka protokollet till byggherre och KA

20 Slutsamråd BYGG – (10 kap. 30–33 §§ PBL) Ska hållas vid åtgärder som omfattas av ett tekniskt samråd om det inte är uppenbart obehövligt Skriftlig kallelse till byggherre, KA och övriga som BN tycker bör vara med Ska normalt hållas på byggarbetsplatsen BN ska föra protokoll forts.

21 Slutsamråd (forts) BYGG – (10 kap. 30–33 §§ PBL) Följande ska gås igenom –hur kontrollplanen och andra villkor följts –avvikelser från krav för åtgärderna –KA:s utlåtande –KA:s och BN:s dokumentation över besök på byggarbetsplatsen –behov av andra åtgärder –förutsättningar för slutbesked

22 BN:s slutbesked BYGG – (10 kap. 34–37 §§ PBL), (10 kap. 4 § PBL) Ett byggnadsverk får inte tas i bruk innan BN utfärdat ett slutbesked om inte BN beslutar annat Utfärdas när byggherren visat att alla krav enligt lovet, anmälan, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och BN inte funnit skäl att ingripa Kan även utfärdas vid försumbara brister – med de anmärkningar som behövs

23 BN:s slutbesked (forts) BYGG – (10 kap. 34–37 §§ PBL), (10 kap. 4 § PBL) Möjligheter till interimistiskt slutbesked i vissa fall Finns inte förutsättningar att ge slutbesked får BN förbjuda användningen av byggnadsverket Att ta ett byggnadsverk i bruk utan slutbesked innebär att BN ska ta ut en byggsanktionsavgift enligt förslag i kommande PBF

24 Nytt sanktionssystem i nya PBL BYGG – (11 kap. 51 och 62 §§ PBL) Byggnadsavgift, särskild avgift och tilläggsavgift ersätts med byggsanktionsavgift som tillfaller kommunen

25 Nya brandskyddsregler 2011

26 Nya regler 2011  Ny BBR Brandskydd  Ersätter BBR 2008  BKR ersätts av eurokodsystemet (EKS)  Ändringsföreskrifter i BBR  Ersätter BÄR  Ny PBL  Certifieringsregler  Ersätter SAK

27 Tidplan BBR avsnitt 5  2006Arbetet påbörjas  2010Remissutskick 9 juni Sista svarsdag 1 oktober  2011EU-notifiering 1 maj Ikraftträdande 1 oktober  2012Övergångstid till 31 mars

28 Sammanfattning av revideringen Uppdrag & förutsättningar  Verifierbara funktionskrav  EU-harmonisering  Inga organisatoriska krav  Fokus på personskydd  Dagens säkerhetsnivå acceptabel  Kontroll (PBL) utanför uppdraget

29 Räddningstjänstens roll  Oförändrad intention i lagen om skydd mot olyckor  Kan komplettera byggnadens brandskydd vid utrymning  Räddningsmanskapets säkerhet ska fortsatt beaktas Foto: Henrik Sendelbach

30 Ökade krav  Sprinkler i vårdverksamhet  Nätanslutna brandvarnare i bostäder  Utrymningslarm aktiveras automatiskt samlingslokaler Foto: Michael Strömgren

31 Frångänglighet  Ökad tillgänglighet ställer krav på frångängligheten  Tydligare förutsättningar  Tillfällig utrymningsplats i vissa verksamheter  Räddningshiss i höga byggnader (> 10 vån)

32 Vad säger remissinstanserna?

33 120 remissinstanser svarar

34

35 Förändringar av brandskyddsreglerna efter remissen

36 Dörrar  Remissförslaget  EW-klass tillräckligt (istället för EI som tidigare)  Nytt förslag  EI15/EW30 eller EI15/EW60  EI(2)30 eller EI(2)60  EI enligt motsvarande kriterier som ges i riktlinjer för typgodkännande. Kriterierna förs in i BBR.  Syftet är att kraven ligga kvar på den säkerhetsnivå som närmst motsvarar dagens.


Ladda ner ppt "Varför en ny byggprocess? BYGG Syftet är att skärpa kontroll och tillsyn Minska antalet byggfel, förbättra kvalitén Tydliggöra processen Tydliggöra byggherrens."

Liknande presentationer


Google-annonser