Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information Anna Klisinska, inriktningsansvarig Gy

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information Anna Klisinska, inriktningsansvarig Gy"— Presentationens avskrift:

1 Information Anna Klisinska, inriktningsansvarig Gy
Försöksverksamhet med övningsskolor (ÖS) och övningsförskolor (ÖFS) inom lärar- och förskollärarutbildningar Information Anna Klisinska, inriktningsansvarig Gy

2 Huvudsyfte med övningsskolor -stärka den verksamhetsförlagda utbildningen
Genom att upprätta ett nära samarbete mellan universitetets lärarutbildare och skolans handledare… …i syfte att höja kvaliteten i lärarutbildningen och stärka de blivande lärarnas professionsutveckling

3 Förordning om försöksverksamhet med ÖS och ÖFS (utfärdad den 9 januari 2014) SFS 2014:2
Ansökan om deltagande – varje högskola som anordnar utbildningar som leder till grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen eller förskollärarexamen Universitets- och högskolerådet beslutar om vilka högskolor som får delta i försöksverksamheten

4 (forts.) Villkor för deltagande
Studenter ska fullgöra huvuddelen av sin VFU vid särskilda övningsskolor eller övningsförskolor Övningsskolor ska vara grundskolor eller gymnasieskolor där det finns lärare som är handledare. En handledare ska ha minst 7,5 högskolepoäng inom området handledarskap eller motsvarande. Högskolan ska sträva efter att det vid varje övningsskola finns så många lärare som är handledare att var och en av dem handleder endast ett fåtal lärarstudenter. Om det inte finns tillräckligt många utbildade handledare, ska högskolan bidra med handledarutbildning.

5 (forts.) Högskolan ska använda ett begränsat antal övningsskolor så att en hög koncentration av studenter uppkommer vid varje skola. Högskolan ska successivt bygga ut sin verksamhet med övningsskolor så att verksamheten, när den avslutas, omfattar minst hälften av högskolans studenter vid de utbildningar som omfattas av försöksverksamheten.

6 (forts.) Högskolan ska genom avtal med huvudmännen för övningsskolorna reglera sina och huvudmännens åtagande med anledning av den VFU inom ramen för deltagande i försöksverksamheten. Övningsskolornas ledning, organisation, undervisning och kvalitets- och utvecklingsarbete håller god kvalitet, Studenterna ges möjlighet att fullgöra VFU vid övningsskolor med olika förutsättningar, och Lärarna har nödvändig lärarutbildning och handledarutbildning.

7 Ltu:s åtaganden a) anordna kontinuerlig information och utbildning om uppdraget för LU-lärare respektive samordnare i den kommunala och fristående förskole- och skolverksamheten, b) genomföra VFU-föreläsningar eller seminarieserier som kompetensutveckling för LU-lärare. Seminarierna kan genomföras via IKT vid behov. En seminarieplan upprättas årligen av universitetet i samarbete med kommunerna, c) kursansvarig anordnar informationsträffar för LU-lärare/samordnare före en VFU-period för att informera om kursuppgifter, litteratur mm. Seminarierna kan genomföras via IKT vid behov. Syftet är att fördjupa samtalet kring den VFU information som tillhandahålls skriftligt, t ex via LTU:s webbsida. d) erbjuda LU-lärarna relevant handledarutbildning anpassad till den nya lärarutbildningen from hösten 2011.

8 Huvudmännens ansvar är att utse LU-lärare som ska:
ha arbetsgivarens förtroende och vara utsedd av denne, ha adekvat lärarexamen och kompetens inom det ämnes-/kompetensområde som utbildningsplatsen avser samt ha för utbildningsuppdraget relevant utbildning eller vara beredd att genomgå sådan, från och med 2015 ha lärarlegitimation. Undantag görs för fritidspedagoger och lärare i fritidshem och fritidsverksamhet eftersom legitimationskravet inte omfattar dessa lärare, i samråd med UU-lärare ansvara för att de studerande systematiskt reflekterar över sina erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen,

9 (forts.) i överensstämmelse med gällande kursplaner samt förskolans och skolans uppdrag planera och genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen. Den lärarstuderande ska genom detta successivt växa in i lärarrollen och under utbildningen arbeta mer och mer självständigt och på så sätt utgöra en resurs i verksamheten, fungera som ett stöd i studenternas yrkesutveckling och efter varje kurs göra en bedömning av studentens prestationer i enlighet med av LTU utarbetade kriterier. Huvudmannen ska även bereda LU-lärare och samordnare möjlighet att delta i av LTU anordnad information/utbildning som anknyter till uppdragen inom den verksamhetsförlagda utbildningen.

10 Organisationen vid Ltu
En styrgrupp vid LTU bestående av: -Prefekt vid KKL, Monica Johansson -Projektledare, Kristina Bäck -Utbildningsledare VFU Greta Rova Lindberg -Projektekonom Angelica Hedlund Kontaktpersoner gentemot verksamheterna inom respektive inriktning, ht 14 är: Kerstin Lindmark – förskollärare Märtha Andersson – grundlärare Anna Klisinska – ämneslärare Kontaktpersonerna kallar verksamheterna till samverkansmöten där planering av innehållet av ÖS/ÖFS kan ske. Samordnare för gruppen Lena Nyström

11 Organisationen av huvudmännen i verksamheterna
Skolchefen (i varje kommun) Gymnasiechefen Utvecklingschefen Samordnare/projektledare (Tommy Töyrä, Agnetha Stenlund, Lillemor Eriksson) Rektorer LU-lärare

12 Organisationer löper parallellt – inte är över- eller underordnade varandra.
Projektet kommer från utbildningsdepartamentet och Ltu tillsammans med verksamheterna ( i Luleå, Boden och Piteå i steg 1) får förmånen att skapa innehållet.

13 ÖS/ÖFS Högre koncentration av studenter och utbildade handledare
Kontinuerligt stort antal studenter Erfarenhetsutbyte mellan såväl handledare som mellan studenter under VFU-perioden Huvuddelen av VFU bör fullgöras vid en ÖS eller ÖFS Skola som inte är ÖS eller ÖFS kommer ifråga för en mindre del av VFU:n LTU:s ambition är att alla studenter ska ges möjlighet till en VFU-placering i en ÖS/ÖFS

14 Förslag från workshop Att få vara med och se över när VFU ligger
Samverkan med Ltu med t ex bättre insyn i lärarutbildningen Förhoppning om att projektet ska öka statusen för lärarutbildningen och lärarprofessionen Synliggöra delar av professionen som inte är uppenbara i studierna Information för LU lärarna: erbjudande, planering Resurser till de verksamheter som tar emot studenter (huvudmännens ansvar) Tydligheten i progressionen i VFU (kurser med egna kursplaner) Bättre kommunikation, nätverk

15 Handledarutbildning (uppdragsutbildning)
Professionsutvecklande seminarier Utveckling av olika modeller för handledning Genomförandet av praxisnära examensarbeten (20 timmar handledning per arbete) Gemensamma forsknings- och utvecklingsinsatser

16 Hur vill ni att jag som kontaktperson ska fungera gentemot er och er verksamhet?
På vilket sätt ska jag synas i era verksamheter? Vilka behov har ni för att få ÖS projekt att fungera?

17 Hur går vi vidare? Vilka utmaningar ser ni? Egen hemsida

18


Ladda ner ppt "Information Anna Klisinska, inriktningsansvarig Gy"

Liknande presentationer


Google-annonser