Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanställning Kommunstyrelsens måluppfyllelse september 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanställning Kommunstyrelsens måluppfyllelse september 2014"— Presentationens avskrift:

1 Sammanställning Kommunstyrelsens måluppfyllelse 2014 18 september 2014
Styrtal * 2014 måltal prognos 1 Antal nya bostäder 2 Antal sålda företagstomter 3 Andel medborgare år som studerar (mål 40%) ej mätt 27 4 Andel medborgare år som förvärvsarbetar (mål 60%) ej mätt 5 Medborgare år som är öppet arbetslösa (mål länsindex 100) ej mätt 124 6 Andelen år med försörjningsstöd ska minska (%) , 7 Arbetsmarknadsförstoring - pendlingsvolymen ska öka (km) ej mätt 8 Arbetsmarknadsförstoring - pendlingsavståndet ska öka (km) ej mätt 9 Medarbetarsamtal för samtliga anställda (%) 10 Minska kwh per invånare med 20% till ej mätt 11 Minska kwh per anställd i kommunkoncernen med 20% till ej mätt 12 Medborgarna ska kunna följa sina ärenden via nätet slutfört *Utfall Klarar inte målet På väg mot målet Klarar målet

2 Antal nya bostäder Reducerade priser på vissa tomter Skyltning
Aktiviteter som genomförts för att nå målet Datum Reducerade priser på vissa tomter Skyltning Monter Tranåsmässan Aktiviteter som pågår för att nå målet Datum Bo i Tranås Tranåsbostäder utreder Skytteln (Hamnen) Diskussion med exploatör om Junkaremålen strand

3 Antal sålda företagstomter
Aktiviteter som genomförts för att nå målet Datum Monter på Tranåsmässan Tydligare hemsida Återförvärv av industrimark som ej exploateras Kommentar Med tanke på tillgången på mängden lediga industri- och övriga verksamhetslokaler bör övervägas relevansen i styrtalet.

4 Andel medborgare 18-24 år som studerar (mål 40%)
Aktiviteter som genomförts för att nå målet Datum Utökad studie- och yrkesvägledning riktad till lägre årskurser Lärare från grundskolan har deltagit i utbildning, entreprenörskap Elever deltagit i ”Jobbcirkus”, Arbetets museum Beslutad om en ny studie- och yrkesvägledningsplan Frukostklubb, BU Aktiviteter som pågår för att nå målet Datum Information till föräldrar om framtida arbetsmarknad, vid föräldramöten Studiebesök inom vårt lokala näringsliv för pedagoger Utökade kontakter med Tekniska högskolan, Linköping Studie- och yrkesvägledning redan vid starten i gymnasieskolan, åk1 Fler program på gymnasiet deltar i UF-företag Informera i alla sammanhang kring vikten av vidare studier för att matcha framtida arbetsmarknaden

5 Andel medborgare 18-24 år som förvärvsarbetar (mål 60%)
Aktiviteter som genomförts för att nå målet Datum Feriejobb för gymnasieungdomar Förstudien Ung-chans rörlig arbetsmarknad (grund för Eu-medel) Juni

6 Andel medborgare 18-24 år som förvärvsarbetar (mål 60%) forts.
Aktiviteter som pågår för att nå målet Datum Projekt Ungdomsanställningar Anställning i kommunen via projekt Arbetskraft (gäller alla åldrar) Utreds att anställa introduktionsanställningar inom vård området (gäller enbart yngre vuxna) Arbetsmarknadscoachningsaktiviteter via Arbetscentrum Praktik inom kommun och ute i näringslivet Trampolin Individuellt stöd av arbetskonsulent Informationsinsatser till särskilda målgrupper Arbetslivsinriktad rehabilitering innefattar screening, utredning och bedömning av arbetsförmåga, arbetsträning, anpassade arbeten.

7 Medborgare 18-24 år som är öppet arbetslösa (mål länsindex 100)
Aktiviteter som genomförts för att nå målet Datum Feriejobb för gymnasieungdomar Förstudien Ung-chans rörlig arbetsmarknad (grund för Eu-medel) Aktiviteter som pågår för att nå målet Datum Projekt Ungdomsanställningar Anställning i kommunen via projekt Arbetskraft (gäller alla åldrar) Utreds att anställa introduktionsanställningar inom vård området (gäller enbart yngre vuxna Arbetsmarknadscoachnings aktiviteter via Arbetscentrum Ungdomsanställningar inom kommunen Arbetslivsinriktad rehabilitering via Arbetscentrum Socialtjänsten jobbar för att fler gymnasieungdomar ska fullfölja sina gymnasiestudier

8 Andelen 18-24 år med försörjningsstöd ska minska (%)
Aktiviteter som genomförts för att nå målet Datum Feriejobb för gymnasieungdomar Representanter för socialnämnd och kommunstyrelse besöker Nybro Juni Förstudien Ung-chans rörlig arbetsmarknad (grund för Eu-medel) Juni

9 Andelen 18-24 år med försörjningsstöd ska minska (%)
Aktiviteter som pågår för att nå målet Datum Projekt Ungdomsanställningar Anställning i kommunen via projekt Arbetskraft (gäller alla åldrar) Utreds att anställa introduktionsanställningar inom vård området (gäller enbart yngre vuxna Ungdomssluss för år som ansöker om försörjningsstöd Arbetslivsinriktad rehabilitering via Arbetscentrum Arbetsmarknadscoachning via Arbetscentrum Socialtjänsten jobbar för att fler gymnasieungdomar ska fullfölja sina gymnasiestudier Berörda chefer och personal från Tranås besöker Nybro kommun

10 Arbetsmarknadsförstoring - pendlingsvolymen ska öka (km)
Aktiviteter som genomförts för att nå målet Datum Se bild 17 Aktiviteter som pågår för att nå målet Datum Lokal busslinga till arbetsplatser på pendlingstider Städning av resecentrumområdet Se även bild 17

11 Arbetsmarknadsförstoring - pendlingsavståndet ska öka (km)
Aktiviteter som genomförts för att nå målet Datum Se bild 17 Aktiviteter som pågår för att nå målet Datum Lokal busslinga till arbetsplatser på pendlingstider Städning av resecentrumområdet Se även bild 17

12 Medarbetarsamtal för samtliga anställda
Aktiviteter som genomförts för att nå målet Datum Löneöversyn fackliga organisationer bekräftar att målet nåtts mars Löneöversyn 2014 ej avslutad för personliga assistenter o anhörigvårdare förrän medarbetarsamtal och lönesamtal genomförts juni Vid fyra tillfällen har chefer erbjudits att delta i utbildning/praktisk träning i medarbetarsamtal med professionell coachning o filminspelning av samtalen dec – maj Påminnelser till chefer och medarbetare om att registrera samtal i datasystem för kvalitetssäkring av genomfört samtal aug Aktiviteter som pågår för att nå målet Datum Utbildning i medarbetarsamtal är obligatoriskt i den nya grundutbildningen för chefer som startar hösten sept Förenkla registrering av medarbetarsamtalet i datasystemet sept-okt Påminnelser om registrering av medarbetarsamtalet via t.ex. anslagstavla, mail, telefon nov-dec

13 Minska kwh per invånare med 20 % till 2020
Aktiviteter som genomförts för att nå målet Datum Energi- och klimatrådgivningen Energidriven affärsutveckling Utbyggnad av GC-nät Aktiviteter som pågår för att nå målet Datum

14 Minska kwh per anställd i kommunkoncernen med 20 % till 2020
Aktiviteter som genomförts för att nå målet Datum Energieffektiviseringsstöd till kommuner och landsting Tranåsbostäders energiprojekt 15-15 Energieffektivisering IT (tunna klienter) Aktiviteter som pågår för att nå målet Datum Gröna kommuner

15 Utveckla Tranåsmodellen
Aktiviteter som pågår för att nå målet Datum BoP - budget och prognosverktyg implementeras i hela organisationen 2014 Systematisering av nyckeltal pågår Samtliga chefer ska ha sina styrkort klara till 15 nov Ledningssystem håller på att implementeras aktivitetsplan är klar och de första aktiviteterna är genomförda Projektorganisation för ledning för kvalitet (ledningssystem och ständiga förbättringar är klar och startar 1 okt och pågår under 18 månader) 2014 Framtagande av Tranås kommuns Utvecklingsstrategi - första aktiviteten i framtagande av underlag är genomförd

16 Implementering av mTv – miljö+välbefinnande=tillväxt
Aktiviteter som genomförts för att nå målet Datum Styrgrupp och arbetsgrupp m+v=T Ex. på projekt som startat utifrån m+v=T: - Energidriven affärsutveckling - Gröna kommuner - Gröna jobb Aktiviteter som pågår för att nå målet Datum Förvaltnings- och kommunövergripande arbete Allt för att få med de olika perspektiven i det vi gör och därmed lyckas bättre = Tillväxt Ordinarie arbete som behandlats i m+v=T organisationen

17 Arbetsmarknadsförstoring
Aktiviteter som genomförts för att nå målet Utveckling – utredning för fler spår vid Tranås resecentrum för att säkra tågtrafiken. Nytt trafikupplägg den 1 juni 2015 Genomgång med landstinget/jlt för att få fler tågturer kvällar och helger Genomgång med landstinget/jlt för att få bättre bytesförhållanden i Nässjö Aktiviteter som pågår för att nå målet ÅVS*- Tranås resecentrum, slutet av 2014/början av 2015 Fortsatt genomgång för att förbättra bytesförhållandena i Nässjö, uppföljning av löfte att byte ska ske över perrong per den 15 dec 2014 och direkttåg per den 1 juni 2015 Deltagande i ÅVS för Jönköpingsbanan för att på sikt minska restiderna i relationen Tranås -Jönköping Uppföljning av resandestatistik tillsammans med SJ AB avseende snabbtågsstoppen i Tranås * ÅVS=åtgärdsvalsstudie

18 Förbättrad information och tillgänglighet
Aktiviteter som genomförts för att nå målet Datum Temadagar på Tranås Direkt Ny hemsida Förtidsröstning Tranås Direkt för ökad kännedom Aktiviteter som pågår för att nå målet Datum Utveckling av E-tjänster Kontinuerligt arbete med hemsidan Nyhetsbrev TU

19 Tryggare Tranås Bostadstillsyn, hembesök brand Hela året
Aktiviteter som genomförts för att nå målet Datum Bostadstillsyn, hembesök brand Hela året Trafiksäkerhetsdagar, skolan årsk /9 Tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor Hela året Externutbildning för olika grupper Hela året Aktiviteter som pågår för att nå målet Datum Brottsförebyggande rådet Ovanstående aktiviteter är pågående hela tiden eller återkommande varje år (trafiksäkerhetsdagar) Riktad information för riskgrupper

20 Uppföljning av styrtal och aktiviteter
Presentation av nämnden maximalt 30 min Fastställd presentation ska användas Presentation skall skickas med kallelsen till KS och KF dvs inlämnad till kommunsekreteraren 2 v före sammanträdet. Presentation sker en gång per år enligt fastställt schema i KS och KF Nämnder som har styrtal på KS styrkort ska redovisa dessa samtidigt med nämndens redovisning. Prognos för styrtalet ska anges med röd, gul eller grön cirkel. Röd=vi klarar inte målet, Gul=vi närmar oss målet, Grön=vi klarar målet Uppföljning ska ske av vilka aktiviteter som slutförts och som pågår för att nå uppsatta mål. Budget ska inte redovisas då detta redovisas i ordinarie budgetuppföljning och årsbokslut vid totalt 5 tillfällen per år.


Ladda ner ppt "Sammanställning Kommunstyrelsens måluppfyllelse september 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser