Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Sammanställning Kommunstyrelsens måluppfyllelse 2014 18 september 2014 Styrtal 2013*2014måltal prognos 1Antal nya bostäder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Sammanställning Kommunstyrelsens måluppfyllelse 2014 18 september 2014 Styrtal 2013*2014måltal prognos 1Antal nya bostäder."— Presentationens avskrift:

1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Sammanställning Kommunstyrelsens måluppfyllelse 2014 18 september 2014 Styrtal 2013*2014måltal prognos 1Antal nya bostäder 29 12 35 2Antal sålda företagstomter 1 0 2 3Andel medborgare 18-24 år som studerar (mål 40%) 28 ej mätt 27 4Andel medborgare 18-24 år som förvärvsarbetar ( mål 60%) 51 ej mätt 54 5Medborgare 18-24 år som är öppet arbetslösa (mål länsindex 100) 115 ej mätt 124 6Andelen 18-24 år med försörjningsstöd ska minska (%) 13 9,4 9 7Arbetsmarknadsförstoring - pendlingsvolymen ska öka (km) 3570 ej mätt 3 525 8Arbetsmarknadsförstoring - pendlingsavståndet ska öka (km) 54 ej mätt 54 9Medarbetarsamtal för samtliga anställda (%) 83 56 100 10 Minska kwh per invånare med 20% till 2020 32 211 ej mätt 32 067 11Minska kwh per anställd i kommunkoncernen med 20% till 2020 19 914 ej mätt 17 481 12Medborgarna ska kunna följa sina ärenden via nätet slutfört *Utfall Klarar inte måletPå väg mot målet Klarar målet

2 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Antal nya bostäder Aktiviteter som genomförts för att nå måletDatum Reducerade priser på vissa tomter Skyltning Monter Tranåsmässan Aktiviteter som pågår för att nå måletDatum Bo i Tranås Tranåsbostäder utreder Skytteln (Hamnen) Diskussion med exploatör om Junkaremålen strand

3 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Antal sålda företagstomter Aktiviteter som genomförts för att nå måletDatum Monter på Tranåsmässan Tydligare hemsida Återförvärv av industrimark som ej exploateras Kommentar Med tanke på tillgången på mängden lediga industri- och övriga verksamhetslokaler bör övervägas relevansen i styrtalet.

4 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Andel medborgare 18-24 år som studerar (mål 40%) Aktiviteter som genomförts för att nå måletDatum Utökad studie- och yrkesvägledning riktad till lägre årskurser Lärare från grundskolan har deltagit i utbildning, entreprenörskap Elever deltagit i ”Jobbcirkus”, Arbetets museum Beslutad om en ny studie- och yrkesvägledningsplan Frukostklubb, BU Aktiviteter som pågår för att nå måletDatum Information till föräldrar om framtida arbetsmarknad, vid föräldramöten Studiebesök inom vårt lokala näringsliv för pedagoger Utökade kontakter med Tekniska högskolan, Linköping Studie- och yrkesvägledning redan vid starten i gymnasieskolan, åk1 Fler program på gymnasiet deltar i UF-företag Informera i alla sammanhang kring vikten av vidare studier för att matcha framtida arbetsmarknaden

5 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Andel medborgare 18-24 år som förvärvsarbetar (mål 60%) Aktiviteter som genomförts för att nå måletDatum Feriejobb för gymnasieungdomar Förstudien Ung-chans rörlig arbetsmarknad (grund för Eu-medel) Juni

6 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Andel medborgare 18-24 år som förvärvsarbetar (mål 60%) forts. Aktiviteter som pågår för att nå måletDatum Projekt Ungdomsanställningar Anställning i kommunen via projekt Arbetskraft (gäller alla åldrar) Utreds att anställa introduktionsanställningar inom vård området (gäller enbart yngre vuxna) Arbetsmarknadscoachningsaktiviteter via Arbetscentrum Praktik inom kommun och ute i näringslivet Trampolin Individuellt stöd av arbetskonsulent Informationsinsatser till särskilda målgrupper Arbetslivsinriktad rehabilitering innefattar screening, utredning och bedömning av arbetsförmåga, arbetsträning, anpassade arbeten.

7 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Medborgare 18-24 år som är öppet arbetslösa (mål länsindex 100) Aktiviteter som genomförts för att nå måletDatum Feriejobb för gymnasieungdomar Förstudien Ung-chans rörlig arbetsmarknad (grund för Eu-medel) Aktiviteter som pågår för att nå måletDatum Projekt Ungdomsanställningar Anställning i kommunen via projekt Arbetskraft (gäller alla åldrar) Utreds att anställa introduktionsanställningar inom vård området (gäller enbart yngre vuxna Arbetsmarknadscoachnings aktiviteter via Arbetscentrum Ungdomsanställningar inom kommunen Arbetslivsinriktad rehabilitering via Arbetscentrum Socialtjänsten jobbar för att fler gymnasieungdomar ska fullfölja sina gymnasiestudier

8 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Andelen 18-24 år med försörjningsstöd ska minska (%) Aktiviteter som genomförts för att nå måletDatum Feriejobb för gymnasieungdomar Representanter för socialnämnd och kommunstyrelse besöker NybroJuni Förstudien Ung-chans rörlig arbetsmarknad (grund för Eu-medel)Juni

9 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Andelen 18-24 år med försörjningsstöd ska minska (%) Aktiviteter som pågår för att nå måletDatum Projekt Ungdomsanställningar Anställning i kommunen via projekt Arbetskraft (gäller alla åldrar) Utreds att anställa introduktionsanställningar inom vård området (gäller enbart yngre vuxna Ungdomssluss för 18-29 år som ansöker om försörjningsstöd Arbetslivsinriktad rehabilitering via Arbetscentrum Arbetsmarknadscoachning via Arbetscentrum Socialtjänsten jobbar för att fler gymnasieungdomar ska fullfölja sina gymnasiestudier Berörda chefer och personal från Tranås besöker Nybro kommun

10 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Arbetsmarknadsförstoring - pendlingsvolymen ska öka (km) Aktiviteter som genomförts för att nå måletDatum Se bild 17 Aktiviteter som pågår för att nå måletDatum Lokal busslinga till arbetsplatser på pendlingstider Städning av resecentrumområdet Se även bild 17

11 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Arbetsmarknadsförstoring - pendlingsavståndet ska öka (km) Aktiviteter som genomförts för att nå måletDatum Se bild 17 Aktiviteter som pågår för att nå måletDatum Lokal busslinga till arbetsplatser på pendlingstider Städning av resecentrumområdet Se även bild 17

12 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Medarbetarsamtal för samtliga anställda Aktiviteter som genomförts för att nå måletDatum Löneöversyn 2014 - fackliga organisationer bekräftar att målet nåttsmars Löneöversyn 2014 ej avslutad för personliga assistenter o anhörigvårdare förrän medarbetarsamtal och lönesamtal genomförts juni Vid fyra tillfällen har chefer erbjudits att delta i utbildning/praktisk träning i medarbetarsamtal med professionell coachning o filminspelning av samtalen dec – maj Påminnelser till chefer och medarbetare om att registrera samtal i datasystem för kvalitetssäkring av genomfört samtal aug Aktiviteter som pågår för att nå måletDatum Utbildning i medarbetarsamtal är obligatoriskt i den nya grundutbildningen för chefer som startar hösten 2014 sept Förenkla registrering av medarbetarsamtalet i datasystemetsept-okt Påminnelser om registrering av medarbetarsamtalet via t.ex. anslagstavla, mail, telefonnov-dec

13 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Minska kwh per invånare med 20 % till 2020 Aktiviteter som genomförts för att nå måletDatum Energi- och klimatrådgivningen Energidriven affärsutveckling Utbyggnad av GC-nät Aktiviteter som pågår för att nå måletDatum Energi- och klimatrådgivningen Energidriven affärsutveckling Utbyggnad av GC-nät

14 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Minska kwh per anställd i kommunkoncernen med 20 % till 2020 Aktiviteter som genomförts för att nå måletDatum Energieffektiviseringsstöd till kommuner och landsting Tranåsbostäders energiprojekt 15-15 Energieffektivisering IT (tunna klienter) Aktiviteter som pågår för att nå måletDatum Energieffektiviseringsstöd till kommuner och landsting Gröna kommuner Tranåsbostäders energiprojekt 15-15

15 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Utveckla Tranåsmodellen Aktiviteter som pågår för att nå måletDatum BoP - budget och prognosverktyg implementeras i hela organisationen2014 Systematisering av nyckeltal pågår 2014 Samtliga chefer ska ha sina styrkort klara till 15 nov 2014 Ledningssystem håller på att implementeras aktivitetsplan är klar och de första aktiviteterna är genomförda2014 Projektorganisation för ledning för kvalitet (ledningssystem och ständiga förbättringar är klar och startar 1 okt och pågår under 18 månader)2014 Framtagande av Tranås kommuns Utvecklingsstrategi - första aktiviteten i framtagande av underlag är genomförd 2014

16 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Implementering av mTv – miljö+välbefinnande=tillväxt Aktiviteter som genomförts för att nå måletDatum Styrgrupp och arbetsgrupp m+v=T Ex. på projekt som startat utifrån m+v=T: - Energidriven affärsutveckling - Gröna kommuner - Gröna jobb Aktiviteter som pågår för att nå måletDatum Förvaltnings- och kommunövergripande arbete Allt för att få med de olika perspektiven i det vi gör och därmed lyckas bättre = Tillväxt Styrgrupp och arbetsgrupp m+v=T Ordinarie arbete som behandlats i m+v=T organisationen

17 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Arbetsmarknadsförstoring Aktiviteter som genomförts för att nå målet Utveckling – utredning för fler spår vid Tranås resecentrum för att säkra tågtrafiken. Nytt trafikupplägg den 1 juni 2015 Genomgång med landstinget/jlt för att få fler tågturer kvällar och helger Genomgång med landstinget/jlt för att få bättre bytesförhållanden i Nässjö Aktiviteter som pågår för att nå målet ÅVS*- Tranås resecentrum, slutet av 2014/början av 2015 Fortsatt genomgång för att förbättra bytesförhållandena i Nässjö, uppföljning av löfte att byte ska ske över perrong per den 15 dec 2014 och direkttåg per den 1 juni 2015 Deltagande i ÅVS för Jönköpingsbanan för att på sikt minska restiderna i relationen Tranås - Jönköping Uppföljning av resandestatistik tillsammans med SJ AB avseende snabbtågsstoppen i Tranås * ÅVS=åtgärdsvalsstudie

18 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Förbättrad information och tillgänglighet Aktiviteter som genomförts för att nå måletDatum Temadagar på Tranås Direkt Ny hemsida www.tranas.se Förtidsröstning Tranås Direkt för ökad kännedom Aktiviteter som pågår för att nå måletDatum Utveckling av E-tjänster Kontinuerligt arbete med hemsidan Nyhetsbrev TU

19 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Tryggare Tranås Aktiviteter som genomförts för att nå måletDatum Bostadstillsyn, hembesök brandHela året Trafiksäkerhetsdagar, skolan årsk 817-18/9 Tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckorHela året Externutbildning för olika grupperHela året Aktiviteter som pågår för att nå måletDatum Brottsförebyggande rådet Ovanstående aktiviteter är pågående hela tiden eller återkommande varje år (trafiksäkerhetsdagar) Riktad information för riskgrupper

20 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Uppföljning av styrtal och aktiviteter Presentation av nämnden maximalt 30 min Fastställd presentation ska användas Presentation skall skickas med kallelsen till KS och KF dvs inlämnad till kommunsekreteraren 2 v före sammanträdet. Presentation sker en gång per år enligt fastställt schema i KS och KF Nämnder som har styrtal på KS styrkort ska redovisa dessa samtidigt med nämndens redovisning. Prognos för styrtalet ska anges med röd, gul eller grön cirkel. Röd=vi klarar inte målet, Gul=vi närmar oss målet, Grön=vi klarar målet Uppföljning ska ske av vilka aktiviteter som slutförts och som pågår för att nå uppsatta mål. Budget ska inte redovisas då detta redovisas i ordinarie budgetuppföljning och årsbokslut vid totalt 5 tillfällen per år.


Ladda ner ppt "SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Sammanställning Kommunstyrelsens måluppfyllelse 2014 18 september 2014 Styrtal 2013*2014måltal prognos 1Antal nya bostäder."

Liknande presentationer


Google-annonser