Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Identifiering och registrering av djur 1.11.2006 Evira Obs! Endast gällande författningar är officiella källor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Identifiering och registrering av djur 1.11.2006 Evira Obs! Endast gällande författningar är officiella källor."— Presentationens avskrift:

1 1 Identifiering och registrering av djur 1.11.2006 Evira Obs! Endast gällande författningar är officiella källor.

2 2 Bakgrund Som krav inom tvärvillkoren från år 2005. Bygger på EU:s lagstiftning, -> rådets gårdsstödsförordning 1782/2003 samt kommissionens verkställighetsförordning 796/2004. Berör nötkreatur, svin samt får & getter.

3 3 Varför märkning och registrering? Om en djursjukdom bryter ut måste man veta var varje djur har befunnit sig vid respektive tidpunkt -> djur som sannolikt är smittade, dvs. som i något skede kommit i kontakt med ett sjukt djur, måste kunna avskiljas från andra djur.

4 4 För att de animaliska livsmedlen ska gå att följa genom hela produktionskedjan ”från jord till bord”. För att konsumenten ska bli övertygad om att produkterna är säkra måste livsmedelskedjan vara transparent och vid behov ska produkterna gå att spåra ändra fram till startpunkten.

5 5 Fyra grundläggande krav 1.Registrerad som djurhållare för djurarten i fråga -> till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.  Innan djurhållningen inleds.  Djurhållningsplatserna ska ha djurhållningsplatssignum samt för svinens del dessutom märkningssignum.

6 6 2.Märkningen av djuren måste vara i skick.  Öronmärken fästa enligt anvisningarna för det aktuella djurslaget -> för svin märkningssignum.  Lediga märken på gården för djur som föds (nötkreatur, får, getter).  Ersättande märken beställts efter behov (nötkreatur, får, getter).

7 7 3.Djurförteckningarna måste vara uppdaterade -> egen för varje djurhållningsplats! 4.Registeranmälningarna gjorda.  Registret fortlöpande uppdaterat.  Anmälningarna om djurantal gjorda enligt anvisningarna.

8 8 Nötdjur Med nötdjur avses tama nötkreatur, bufflar och bisonoxar. Märks som individer, dvs. varje nötdjur ska ha en egen individuell identifikation. Alla nötdjur som fötts efter 31.12.1997 märks i bägge öronen med märken som godkänts av den behöriga myndigheten. Bägge öronmärkena ska ha samma identifikationskod. (EP&RF 1760/2000).

9 9 Öronmärkena fästs senast inom 20 dygn från djurets födelse. Nya märken (ersättande märke) måste beställas omedelbart i stället för märken som lossnat eller skadats. Djur som inte kan identifieras eller som är bristfälligt märkta vid övervakningen kan leda till påföljder för gården. (Via tvärvillkoren beskärningar av gårdens alla CAP-stöd!, Kf 796/2004, art. 66-67)

10 10 Obs! Från april 2006 har en nötdjurshållare kunnat beställa röda temporära märken för att användas när ett djur ska flyttas till slaktbilen och man upptäcker att ett märke har lossnat. Det röda temporära märket får inte användas i något annat fall.  En anmälan om att märket används måste göras till nötdjursregistret inom sju dagar.  Noteringen i nötkreatursförteckningen ska göras inom tre dagar.

11 11 Nötdjursregistret Pro Agria Lantbrukets Datacentral Ab svarar för upprätthållandet av nötdjursregistret. Alla förflyttningar av djur till och från gården samt alla djur som fötts och dött på gården samt datumen för dessa händelser måste anmälas inom sju dagar (EP&Rf 1760/2000). Varannan månad får producenten ett utdrag ur nötdjursregistret varav framgår bl.a. de händelser och korrigeringar i fråga om nötkreatur som anmälts under granskningsperioden..

12 12 Producenten ska kontrollera uppgifterna i registerutdraget och vid behov korrigera dem omedelbart -> producenten är alltid i sista hand ansvarig för att anmälningarna till registret har gjorts i tid och att registeruppgifterna är uppdaterade! Man måste vara noggrann med de händelser som anmäls, t.ex. dagen när affären gjordes är inte händelsedagen, utan dagen då djuret avreste från eller anlände till gården. Också brister och försummelser som gäller anmälningstider och anmälningar om händelser kan leda till påföljder för gården.

13 13 Nötkreatursförteckning Producenten ska föra en uppdaterad nötkreatursförteckning över sina nötdjur. Förteckningen ska innehålla basuppgifter om nötkreaturen enligt djurhållningsplats samt eventuella datum för köp och avlägsnande (EP&Rf 1760/2000). Producenten för alltså själv en nötkreatursförteckning på sin egen gård och antecknar behövliga händelser som gäller djuren. Händelserna ska föras in i nötkreatursförteckningen senast den tredje dagen från händelsen, också födelser.

14 14 Nötkreatursförteckningen är ett officiellt dokument som ska sparas under innevarande kalenderår och de tre påföljande åren.

15 15 Material för självstudier - nötdjur Transparanger. Guiden Märkning och registrering av nötkreatur finns på www.evira.fi -> djur och hälsa -> märkning och registrering -> nötdjur.www.evira.fi I huvuddrag:  Europaparlamentets och rådets förordning 1760/2000, Kommissionens förordning 1082/2003, Kommissionens förordning 911/2004 -> finns på webbplatsen Eur-Lex, exakt adress http://europa.eu/eur-lex/sv/index.html http://europa.eu/eur-lex/sv/index.html

16 16 Samt förstås bra att veta: Rådets gårdsstödsförordning 1782/2003 och Kommissionens förordning 796/2004, t.ex. de avsnitt som gäller tvärvillkor samt märkning och registrering av djur.

17 17 Får & getter Märks som individer. Får och getter som fötts efter 9.7.2005 måste märkas innan djuren överlåts eller förflyttas från den djurhållningsplats där de föddes, dock senast vid sex månaders ålder.  Huvudmärket i vänstra, hjälpmärket i djurets högra öra.  Undantag, ett djur som är avsett att slaktas före 12 månaders ålder kan märkas med bara ett huvudmärke som fästs i vänstra örat.

18 18  Obs! Om djuret ändå hålls till 12 månaders ålder måste märkningen av djuret kompletteras med ett hjälpmärke som fästs i djurets högra öra. För får och getter som har fötts före 9.7.2005 gäller fortfarande det gamla märkningssystemet, dvs. ett enda märke räcker.  Ett djur med ett gammalt EU-märke i örat behöver alltså inte märkas på nytt.

19 19 I stället för lossnade eller skadade öronmärken måste man beställa ett ersättande märke -> märket måste fästas genast då djurhållaren har tillgång till det!  Som ersättning för ett gammalt EU-märke kan man använda antingen ett huvudmärke eller ett huvudmärke och ett hjälpmärke.

20 20 Djurförteckning enligt djurhållningsplats Producenten ska för varje djurhållningsplats föra en djurförteckning över fåren och getterna. Förteckningen ska innehålla bl.a. följande uppgifter enligt djurslag: 1.Djur som fötts 2.Djur som dött 3.Mottagna djur, antal, EU-signum etc… 4.Överlåtna eller förflyttade djur… 5.Ersatta öronmärken 6.Nödvändiga uppgifter från räkningsdagarna 1.6 och 1.12…  Närmare i guiden om märkning och registrering av får och getter, kap. 4 sidorna 5-6.

21 21 Transportdokument Djurhållaren ska fylla i ett transportdokument innan de djur som överlåts eller förflyttas lämnar djurhållningsplatsen.  I transportdokumentet antecknas den avsändande djurhållningsplatsen, mottagaren samt EU-signum för varje djur som avsänds och antalet avsända djur.  Den djurhållare som tar emot djuren ska lämna transportdokumentet till länsveterinären senast den sjunde dagen från mottagandet av djuren.

22 22 Material för självstudier – får & getter Transparanger. Guiden Märkning och registrering av får och getter, www.evira.fi -> djur och hälsa -> märkning och registrering -> får och getter.www.evira.fi I huvuddrag: Rådets förordning 21/2004 (finns på Eur-Lex), Jord- och skogsbruksministeriets förordningar 469/2005 och 1011/2005 som finns bl.a. på Eviras webbplats på samma ställe som guiden Märkning och registrering av får och getter.

23 23 Svin Också i fråga om svin måste en djurhållare registrera sig i djurhållarregistret innan han börjar hålla svin samt registrera sin djurhållningsplats hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Svin märks som gruppdjur med ett märkningssignum, dvs. alla svin som fötts på gården får samma märkningssignum.  Svinen ska märkas senast innan de överlåts eller flyttas från den djurhållningsplats där de fötts (JSMf 1296/2001).

24 24 Att föra förteckning Producenten ska föra en uppdaterad förteckning över de svin han håller samt per djurhållningsplats anteckna följande händelser jämte datum: 1.Svin som fötts 2.Svin som dött 3.…svin som tagits emot, antal svin per märkningssignum, samt överlåtarens lägenhets-, kund- eller djurförmedlarsignum.

25 25 4.… svin som överlåtits eller förflyttats, antal svin per märkningssignum, samt mottagarens lägenhets-, kund- eller djurförmedlarsignum. 5.…ersättning av försvunnen eller skadad märkning eller märkning som annars har blivit oläslig och ersatt märkningssignum.  Närmare i JSMf 1296/2001 § 11, 12 och 13.

26 26 Förflyttningsanmälningar till svinregistret Producenter som tar emot, överlåter eller förflyttar svin ska göra en förflyttningsanmälan till svinregistret senast den sjunde dagen från händelsen i fråga.

27 27 Material för självstudier - svin Transparanger. JSMf 1296/2001 om märkning och registrering av svin. Finns på www.evira.fi -> djur och hälsa -> märkning och registrering av djur -> svin, samt www.finlex.fi -> elektronisk författningssamling -> 2001 -> häfte 176.www.evira.fi www.finlex.fi

28 28 Öronmärken för nötkreatur – streckkod på huvudmärket


Ladda ner ppt "1 Identifiering och registrering av djur 1.11.2006 Evira Obs! Endast gällande författningar är officiella källor."

Liknande presentationer


Google-annonser