Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mål och strategier för Region Halland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mål och strategier för Region Halland"— Presentationens avskrift:

1 Mål och strategier för Region Halland 2012-2015

2 Kort om mål- och strategidokumentet
Långsiktigt styrande beslut ( ) Beslut fattas av regionfullmäktige (20 juni) Omfattar en del av Region Hallands verksamhet – den del som de närmaste åren kräver särskild uppmärksamhet och skapar framgång för Halland och Region Halland. Utgångspunkt för årligt beslut i RF om budget och ekonomisk plan för regionens verksamheter

3 Upplägg Målen grupperade i prioriterade områden
Varje område inleds med beskrivning av - Region Hallands verksamhet inom området - utgångspunkterna för val av mål För varje mål anges - indikatorer för att mäta måluppfyllelsen - strategier för att uppnå målen

4 Prioriterade områden Hälsa Vård Kommunikationer Kultur Arbete Boende
Kunskap Miljö Region Halland som arbetsgivare Ekonomi

5 Prioriterat område: HÄLSA
Mål 2012 – 2015 Hälsan i befolkning ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige Indikatorer: Invånarnas självskattade fysiska och psykiska hälsa Ohälsotal

6 Prioriterat område: HÄLSA
Strategier för att uppnå målet ”Hälsan i befolkning ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige”: Integrera folkhälsoperspektivet i fysisk planering, utbildning, arbete, kultur och hälso- och sjukvård. Särskilda insatser för äldres hälsa. Särskilda insatser för barns och ungdomars hälsa. Särskilda insatser för dem med störst behov. Invånaren ska ges möjlighet att ta större ansvar för sin hälsa och göra hälsosamma val utifrån sina egna behov.

7 Prioriterat område: VÅRD
Mål 2012 – 2015 Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård Indikatorer: Invånarnas och patienternas uppfattningar Genusuppdelad statistik inom samtliga områden Vårdkonsumtion kroniskt sjuka, mellan olika grupper, diagnoser, geografiskt perspektiv, demografiskt perspektiv Vårdproduktion Vårdgaranti/Tillgänglighet

8 Prioriterat område: VÅRD
Strategier för att uppnå målet ”Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård”: Invånare med förhöjd risk att insjukna eller återinsjukna ska tidigt identifieras och sjukdomsförebyggande insatser ska inkluderas i vårdprocesserna. Vården ska utformas i samverkan med andra vård- och samhällsaktörer, exempelvis kommuner, så att förutsättningar ges för en god och jämlik hälsa. Vården ska vara köfri och ha utifrån patientens fokus ett effektivt flöde i vårdprocesserna.

9 Prioriterat område: VÅRD
Mål 2012 – 2015 Invånarna ska ha stort inflytande och vara mera delaktiga i vården Indikatorer: Invånarnas och patienternas uppfattningar Mätningar av nationella vårdgarantin

10 Prioriterat område: VÅRD
Strategier för att uppnå målet ”Invånarna ska ha stort inflytande och vara mera delaktiga i vården”: Patienters eller närståendes upplevelser av hälso- och sjukvården ska tas tillvara. Invånarna ska ges förutsättningar till aktiva vårdval på lika villkor. Dialogen med invånarna samt informationen ska utökas för att nå delaktighet och inflytande i vården. Information till patienten ska vara individanpassad och begriplig.

11 Prioriterat område: VÅRD
Mål 2012 – 2015 Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Indikatorer: Antal patienter som drabbas av undvikbar vårdskada Följa utfall av faktiska vårdskador Uppföljning av nationella kunskapsunderlag, riktlinjer och satsningar Resultaten från kvalitetsregister Årliga patientsäkerhetsberättelser

12 Prioriterat område: VÅRD
Strategier för att uppnå målet ”Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet”: Ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ska bedrivas för att undvika vårdskador. Vården ska utformas och ges så att effektiva vårdprocesser och sammanhållna vårdkedjor säkras. Införande och utfasande av metoder och läkemedel ska vara motiverade och beaktas utifrån evidens, kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet. Nära vård ska ges under förutsättning att vården kan bedrivas med hög kvalitet. Resultatet från kvalitetsregister ska användas i utvecklingen av vårdens verksamhet. Delta i nationella satsningar.

13 Prioriterat område: KOMMUNIKATIONER
Mål 2012 – 2015 Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt Indikatorer: Antal resande Andel resor med kollektivtrafik Nöjd kund-index

14 Prioriterat område: KOMMUNIKATIONER
Strategier för att uppnå målet ”Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt”: Skapa goda möjligheter till arbets- och studieresor samt färdtjänst med kollektivtrafik. Skapa goda resmöjligheter i stråk inom regionen och till angränsande regioner. Kollektivtrafiken ska bygga på ett regionalt och mellanregionalt systemtänkande. Garantera ett grundläggande trafikutbud i hela regionen.

15 Prioriterat område: KOMMUNIKATIONER
Mål 2012 – 2015 Invånarnas och företagens tillgång till e-tjänster ska öka Indikatorer: Antal e-tjänster Antal användare Bredbandstäckning

16 Prioriterat område: KOMMUNIKATIONER
Strategier för att uppnå målet ”Invånarnas och företagens tillgång till e-tjänster ska öka”: Utveckla fler e-tjänster genom nationellt samarbete och samverkan mellan region, kommun och företrädare för näringslivet. Medverka till att alla invånare och företag i Halland har tillräcklig överföringskapacitet för att kunna utnyttja e-tjänster.

17 Prioriterat område: KULTUR
Mål 2012 – 2015 Förnyelsen, spetsen och kvaliteten i kulturlivet ska öka. Tillgängligheten ska öka så att fler kan ta del av kulturutbudet. Indikatorer: Antal besökare Antal recensioner och artiklar i media Antal samarbetspartners i konstnärliga projekt

18 Prioriterat område: KULTUR
Strategier för att uppnå målen ”Förnyelsen, spetsen och kvaliteten i kulturlivet ska öka” samt ”Tillgängligheten ska öka så att kan ta del av kulturutbudet”: Skapa utrymme för utveckling och experiment. Öka det halländska kulturlivets nationella och internationella samarbete. Utveckla samarbetsformer och mötesplatser med kommuner och ideella föreningar för den regionala kulturpolitikens basuppdrag.

19 Prioriterat område: KULTUR
Mål 2012 – 2015 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att uppleva kultur Indikatorer: Antal besökare Antal deltagare i kulturaktiviteter

20 Prioriterat område: KULTUR
Strategier för att uppnå målet ”Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att uppleva kultur”: Beakta ett barn- och ungdomsperspektiv i genomförandet av Hallands kulturplans alla delar. Skapa mötesplatser mellan regionala kulturaktörer, förskolan och skolan. Utveckla stödsystem för att fler barn och ungdomar ska uppleva kultur.

21 Prioriterat område: KULTUR
Mål 2012 – 2015 Fler och växande företag ska finnas inom de kulturella och kreativa näringarna Indikatorer: Antal företag Företagens omsättningsutveckling Antal sysselsatta

22 Prioriterat område: KULTUR
Strategier för att uppnå målet ”Fler och växande företag ska finnas inom de kulturella och kreativa näringarna”: Utveckla samverkansformer mellan kultur och näringsliv i syfte att skapa ett innovationsområde inom de kulturella och kreativa näringarna. Inhämta kunskap och erfarenheter om kulturella och kreativa näringar från nationell och internationell nivå.

23 Prioriterat område: ARBETE
Mål 2012 – 2015 Det ska finnas fler och växande konkurrenskraftiga företag Indikatorer: Antal nya företag i innovationssektorer Omsättningsutveckling Antal nystartade företag Antal nya arbetstillfällen

24 Prioriterat område: ARBETE
Strategier för att uppnå målet ”Det ska finnas fler och växande konkurrenskraftiga företag”: Medverka till att utveckla näringslivet i samverkan med företag, högskola, yrkeshögskola, kommuner, privata och offentliga organisationer – särskilt hälsa, mat, bioenergi samt en sektor för att attrahera besökare, inflyttare och investerare. Förutsättningar för etablering av nya innovationssektorer kan utredas. Utveckla rådgivning för nyföretagare som anpassas efter entreprenörernas individuella behov av utveckling. Utveckla en portal för att attrahera besökare, inflyttare och investerare. Underlätta för företag att få rätt och ökad kompetens.

25 Prioriterat område: ARBETE
Mål 2012 – 2015 Fler ungdomar ska ha arbete Indikatorer: Arbetslöshet och arbetstillfällen Antal ungdomar i feriearbete Antal UF-företagare Antalet praktikplatser i egen verksamhet

26 Prioriterat område: ARBETE
Strategier för att uppnå målet ”Fler ungdomar ska ha arbete”: Arbeta för att Region Halland ska få inflytande över arbetsmarknadspolitiken. Tillsammans med kommunerna, näringslivet och andra aktörer, utveckla samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Särskilda insatser för att främja nyföretagande bland unga.

27 Prioriterat område: BOENDE
Mål 2012 – 2015 Det ska finnas attraktiva och trygga boendemiljöer i hela regionen Indikator: Nettoinflyttning

28 Prioriterat område: BOENDE
Strategier för att uppnå målet ”Det ska finnas attraktiva och trygga boendemiljöer i hela regionen”: Främja attraktiva, trygga och hållbara miljöer i stad och på landsbygd tillsammans med kommunerna. Stödja kommunernas arbete med en regional strategi för planfrågor.

29 Prioriterat område: KUNSKAP
Mål 2012 – 2015 Utbildningsnivån i regionen ska höjas Indikator: Utbildningsnivån

30 Prioriterat område: KUNSKAP
Strategier för att uppnå målet ”Utbildningsnivån i regionen ska höjas”: Underlätta för fler invånare att inhämta kunskap. Bidra till jämlik kunskapsutveckling. Samordna och tillgängliggöra utbildningsutbudet i regionen. Öka den digitala tillgängligheten till kunskap och kompetens. Medverka i det livslånga lärandet.

31 Prioriterat område: MILJÖ
Mål 2012 – 2015 Miljö- och klimatprofilen ska vara tydlig, långsiktig och föredömlig Indikator: Intern energiförbrukning Andel förnybart drivmedel vid egna transporter Antal tankställen för förnybara drivmedel Koldioxidutsläpp

32 Prioriterat område: MILJÖ
Strategier för att uppnå målet ”Miljö- och klimatprofilen ska vara tydlig, långsiktig och föredömlig”: Medverka till att förverkliga de regionala miljömålen. Förnya Region Hallands miljöpolicy. Miljöperspektivet ska beaktas inom de andra prioriterade områdena.

33 Prioriterat område: RH SOM ARBETSGIVARE
Mål 2012 – 2015 Region Halland ska 2015 komma på topp 5 över landets mest attraktiva arbetsgivare inom regioner och landsting Indikator: Enkäter/mätningar nationellt Personer med funktionsnedsättning Mångfald

34 Prioriterat område: RH SOM ARBETSGIVARE
Strategier för att uppnå målet ”Region Halland ska 2015 komma på topp 5 över landets mest attraktiva arbetsgivare inom regioner och landsting”: Inventering och identifiering av vad en bra och attraktiv arbetsgivare är och hur det ska mätas. Påverka SKL att gå vidare med jämförande mätningar av regioner och landsting som arbetsgivare. Utveckla samarbetet/samverkan med högskolan och näringslivet. Tillhandahålla praktikplatser och utbildningsplatser i Region Halland.

35 Prioriterat område: RH SOM ARBETSGIVARE
Mål 2012 – 2015 Medarbetarna ska uppleva Region Halland som en bra arbetsgivare Indikator: Medarbetarenkät Genomförande av utvecklingssamtal med hög kvalitet Upprättande av individuella utvecklingsplaner Utvecklingen av andelen heltids-/deltidsanställda

36 Prioriterat område: RH SOM ARBETSGIVARE
Strategier för att uppnå målet ”Medarbetarna ska uppleva Region Halland som en bra arbetsgivare”: Ta fram ett personalpolitiskt program som beskriver hur Region Halland ska verka för att vara en bra och attraktiv arbetsgivare. Kvalitetssäkra Region Halland som arbetsgivare. Skapa tydliga mål och uppdrag som inbegriper medarbetarna i processen och är väl kända.

37 Prioriterat område: RH SOM ARBETSGIVARE
Mål 2012 – 2015 Region Halland ska ha rätt kompetenser ur ett långsiktigt helhetsperspektiv Indikator: Kompetensbehov Kompetensförsörjningsplaner för Region Halland Dialoger

38 Prioriterat område: RH SOM ARBETSGIVARE
Strategier för att uppnå målet ”Region Halland ska ha rätt kompetenser ur ett långsiktigt helhetsperspektiv”: Väl fungerande rutiner för att ta tillvara och öka kompetens hos befintlig personal utifrån verksamhetens behov samt säkra framtida tillgång på kompetens. Aktivt medverka till och påverka kvalitet och innehåll i utbildningar kopplade till Region Hallands kompetensområden.

39 Prioriterat område: EKONOMI
Mål 2012 – 2015 Ekonomin ska vara stark för handlingsfrihet och varje generation ska bära sina egna kostnader Soliditeten ska vara positiv Nettokostnadsandelen ska i genomsnitt vara högst 99 procent Indikator: Andel eget kapital inklusive ansvarsförbindelser för pensioner (soliditet) Kostnadsutveckling inom produktionen och köpt verksamhet Hälso- och sjukvårdskostnad per invånare

40 Prioriterat område: EKONOMI
Strategier för att uppnå ekonomimålen: Noggrann uppföljning och ingående analys för att säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet och produktion med hög kvalitet. Fortsatt utveckling av styrsystem för verksamhet och ekonomi som stödjer en hög produktivitet och en kostnadseffektiv utveckling av verksamheten med hög kvalitet. Långsiktiga, samordnade och väl underbyggda investeringsplaner.


Ladda ner ppt "Mål och strategier för Region Halland"

Liknande presentationer


Google-annonser