Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AcadeMedia- modellen Stockholm 20 maj 2013. AcadeMedia – fakta  Sveriges största utbildningsföretag  För och grundskola, gymnasium samt vuxenutbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AcadeMedia- modellen Stockholm 20 maj 2013. AcadeMedia – fakta  Sveriges största utbildningsföretag  För och grundskola, gymnasium samt vuxenutbildning."— Presentationens avskrift:

1 AcadeMedia- modellen Stockholm 20 maj 2013

2

3 AcadeMedia – fakta  Sveriges största utbildningsföretag  För och grundskola, gymnasium samt vuxenutbildning 46 000 barn och elever 20 000 vuxenstuderande  Ca 260 enheter över hela Sverige (exkl. vuxenutbildningen) 160 för- och grundskolor,100 gymnasier  Välkända profilerade varumärken inom utbildningssektorn 3

4 Vi finns i hela kompetenstrappan 2 000 studenter 18 000 deltagare 20 000 elever 17 000 elever 9 000 barn Grundskola Vuxenutbildning Gymnasieskola Yrkeshögskola Förskola * Deltagarantalet är ungefärliga se ekonomiska rapporter för exakta värden. 4

5 AcadeMedias vision AcadeMedia är en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande. 5

6  Vår modell för att följa upp och förstå oss på kvaliteten i våra verksamheter – för att säkerställa att vi på bästa sätt hela tiden går i riktning mot allt högre måluppfyllelse och därigenom förverkligar vårt uppdrag. 6 AcadeMediamodellen

7 Uppdrag Givet i styrdokumenten och AcadeMedias strävan. Uppdrag Givet i styrdokumenten och AcadeMedias strävan. Process Professionens friutrymme och mångfald Process Professionens friutrymme och mångfald Resultat Uppföljning av uppdraget Och AcadeMedias strävan Resultat Uppföljning av uppdraget Och AcadeMedias strävan Fokus på uppdraget  Varje verksamhet ska ha frihet att utforma sitt eget kvalitetsarbete inom de ramar som styrdokumenten och AcadeMedia anger. 7

8 Fokus på uppdraget och huvudprocessen 8

9 AcadeMediamodellen – huvuddelar GEMENSAM UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING GEMENSAM KVALITETSTERMINOLOGI och gemensamma principer för att sätta mål TRANSPARENTA KVALITETSRAPPORTER PÅ TRE NIVÅER - Skol-/enhetsnivå - Huvudmanna-/verksamhetsnivå - Koncernnivå ERFARENHETSUTBYTE - Skolor - Huvudmän - Segment 9

10 AcadeMediamodellen – huvuddelar GEMENSAM UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING GEMENSAM KVALITETSTERMINOLOGI och gemensamma principer för att sätta mål TRANSPARENTA KVALITETSRAPPORTER PÅ TRE NIVÅER - Skol-/enhetsnivå - Huvudmanna-/verksamhetsnivå - Koncernnivå ERFARENHETSUTBYTE MELLAN - Skolor - Huvudmän - Segment 10

11 AcadeMedias kvalitetsaspekter 11  Funktionell kvalitet -I vilken mån nås de nationella målen för utbildningen/verksamheten?  Upplevd kvalitet - Hur nöjda är våra kunder med verksamheten?  Ändamålsenlig kvalitet - Hur går det för våra barn/elever/deltagare efter att de lämnat verksamheten? Dessutom bevakar vi att de grundläggande kraven i författningarna efterlevs inom samtliga verksamheter > kravorientering > läroplans- /uppdragsorientering > kundorientering

12 Kvalitet i läroplansstyrd verksamhet 12 Skollag 4 kap: Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Skollag 1 kap 11§ 11 § För varje skolform och för fritidshemmet ska gälla en läroplan som utgår från bestämmelserna i denna lag. Läroplanen ska ange utbildningens värdegrund och uppdrag. Den ska också ange mål och riktlinjer för utbildningen.

13 AcadeMedias kvalitetsdefinition och kvalitetsaspekter ”I vilken grad nås målen för utbildningen/ verksamheten (= funktionell kvalitet) på ett sätt som vinner våra kunders förtroende (= upplevd kvalitet) och gör våra barn/elever/deltagare väl rustade att gå vidare i utbildningssystemet eller yrkeslivet och samhällslivet (= ändamålsenlig kvalitet)”. 13

14 AcadeMediamodellen – huvuddelar GEMENSAM UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING GEMENSAM KVALITETSTERMINOLOGI och gemensamma principer för att sätta mål TRANSPARENTA KVALITETSRAPPORTER PÅ TRE NIVÅER - Skol-/enhetsnivå - Huvudmanna-/verksamhetsnivå - Koncernnivå ERFARENHETSUTBYTE - Skolor - Huvudmän - Segment 14

15 AM Stöd Kontroll Erfarenhetsutbyte Huvudmannanivå (i enlighet med författningarnas krav och AcadeMedias förväntningar) Enhetsnivå (i enlighet med författningarnas krav och AcadeMedias förväntningar) Kvalitetsarbete på tre nivåer inom AcadeMedia Transparens på alla nivåer 15

16 AcadeMediamodellen – huvuddelar GEMENSAM UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING GEMENSAM KVALITETSTERMINOLOGI och gemensamma principer för att sätta mål TRANSPARENTA KVALITETSRAPPORTER PÅ TRE NIVÅER - Skol-/enhetsnivå - Huvudmanna-/verksamhetsnivå - Koncernnivå ERFARENHETSUTBYTE - Skolor - Huvudmän - Segment 16

17 Gemensam uppföljning och utvärdering 17

18 AcadeMediamodellen – huvuddelar GEMENSAM UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING GEMENSAM KVALITETSTERMINOLOGI och gemensamma principer för att sätta mål TRANSPARENTA KVALITETSRAPPORTER PÅ TRE NIVÅER - Skol-/enhetsnivå - Huvudmanna-/verksamhetsnivå - Koncernnivå ERFARENHETSUTBYTE - Skolor - Huvudmän - Segment 18

19 Systematiskt erfarenhetsutbyte  Forum och nätverk för erfarenhetsutbyte på fyra nivåer: koncernnivå, segmentsnivå, huvudmanna-/verksamhetsnivå samt enhetsnivå  Vår gemensamma plattform i kvalitetsarbetet möjliggör adekvata resultatjämförelser mellan koncernens huvudmän/verksamheter  Liknande förutsättningar och mångfald i fråga om strategier och pedagogiska koncept gör erfarenhetsutbyte inom koncernen efterfrågat och intressant 19

20 AcadeMediamodellen – huvuddelar GEMENSAM UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING GEMENSAM KVALITETSTERMINOLOGI och gemensamma principer för att sätta mål TRANSPARENTA KVALITETSRAPPORTER PÅ TRE NIVÅER - Skol-/enhetsnivå - Huvudmanna-/verksamhetsnivå - Koncernnivå ERFARENHETSUTBYTE MELLAN - Skolor - Huvudmän - Segment 20

21 Principer för målsättning  Utgångspunkt i respektive verksamhets styrdokument. Mål/delmål ska sättas så nära verksamheten som möjligt.  Där styrdokumenten anger att varje elev ska uppnå ett mål är det övergripande målet alltid 100 procent. Respektive verksamhet och enhet sätter delmål.  Avseende kvalitetsaspekten upplevd kvalitet är vår gemensamma strävan att uppnå 100-procentig kundnöjdhet. Respektive verksamhet och enhet sätter delmål.  Koncernledningen fastslår med utgångspunkt i verksamheternas delmål de årliga delmålen för de olika kvalitetsaspekterna på koncernövergripande nivå.  Vid signaler om låg måluppfyllelse, markant sjunkande resultat och/eller nedåtgående/stagnerande trendkurva kräver AcadeMedia analys och åtgärdsplan från berörd verksamhet i särskild ordning. 21

22 Funktionell kvalitet – grundskolan Koncernövergripande utgångspunkter för målsättning Kunskapsresultat  AcadeMedias grundskolor ska ligga över rikssnittet avseende det genomsnittliga meritvärdet och ha god kontroll på överensstämmelsen mellan resultat på nationella prov och satta betyg  Samtliga elever ska nå behörighet till gymnasieskolan  Samtliga elever ska nå målen i alla ämnen och därutöver ges förutsättningar att utvecklas så långt att de når sin fulla potential Värdegrundsresultat  Samtliga grundskolor ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta samhällets gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling så att målen i läroplanen uppnås Resultatindikatorer Kunskapsresultat - Meritvärde - Andel behöriga till gy - Andel som når målen Därutöver granskas även: - SALSA-värde - Måluppfyllelse per ämne - Överensstämmelse nationella prov-betyg Värdegrundsresultat - Andel elever som känner sig trygga i sin skola -Andel elever som uppger att de blir behandlade med respekt -Andel elever som upplever att skolans personal tar ansvar för att alla ska bli behandlade med respekt -Andel elever som uppger att de kan få arbetsro på skolan -Andel elever som upplever att skolans personal ger eleverna möjlighet att utöva inflytande i skolan 22 Exempel

23 Nöjdhet Alla elever, föräldrar och deltagare ska vara nöjda med den verksamhet vi erbjuder (dvs. ange svarsalternativ 7-10 på frågorna avseende nöjdhet, rekommendationsbenägenhet och trivsel i kundundersökningen) 23 Resultatindikatorer Nöjd kundindex Rekommendationsgrad Trivselgrad Upplevd kvalitet Koncernövergripande utgångspunkter för målsättning Exempel

24 Utbildningens ändamålsenlighet Våra avgångselever som gått till högre studier/yrkesliv ska känna att de fått med sig tillräckliga kunskaper och färdigheter för att vara väl förberedda (dvs. ange de högsta svarsalternativen på frågorna avseende detta i den intervjuundersökning som genomförs 2,5 år efter avslutad utbildning) Resultatindikatorer Andel elever som upplever att de fått med sig tillräckliga kunskaper och färdigheter för att vara väl förberedda för högskolestudier/yrkesliv 24 Ändamålsenlig kvalitet – gymnasieskolan Koncernövergripande utgångspunkter för målsättning Exempel

25  AcadeMedias VD har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett systematiskt och ändamålsenligt kvalitetsarbete på koncernövergripande nivå  AcadeMedias kvalitetschef har det operativa ansvaret för kvalitetsarbetet på koncernövergripande nivå och säkerställer att kvalitetsarbetet fungerar på huvudmanna- och segmentsnivå  Verksamhetschef ansvarar för att respektive huvudman bedriver ett systematiskt och ändamålsenligt kvalitetsarbete  Verksamhetschef organiserar kvalitetsarbetet inom sitt verksamhetsområde på det sätt hon/han finner mest ändamålsenligt – inom de ramar som skolförfattningarna och AcadeMedia anger  Rektor/förskolechef/enhetschef ansvarar för att det bedrivs ett systematiskt och ändamålsenligt kvalitetsarbete inom den egna enheten Organisation och ansvarsfördelning 25

26 Resultat

27 Förskola  86 fristående förskolor samt ca 40 förskoleenheter i anslutning till grundskolor  Pysslingen, Vittra, Norrskenet och Fenestra  LärandeIndex – bedömning och självskattning av verksamheter inom sex områden 27

28 Förskola - funktionell kvalitet 28 Exempel

29 Förskola - upplevd kvalitet Exempel 29 NKI Rekommendationsgrad (Andel nöjda 7-10) Trivselgrad (Andel nöjda 7-10) 29

30 Grundskola  Pysslingen, Vittra, PeterSvenskolan, Norrskenet, Fenestra  Uppföljning av funktionell kvalitet, upplevd kvalitet och ändamålsenlig kvalitet 30

31 Genomsnittligt meritvärde – trender Exempel Grundskola - funktionell kvalitet 31

32 Andel elever som nått lägst betyg Godkänt i alla ämnen Exempel Grundskola - funktionell kvalitet 32 A

33 Behörighet till gymnasiet Exempel Grundskola - funktionell kvalitet 33

34 Grundskola - funktionell kvalitet 34 Andel elever med högre respektive lägre kursbetyg än resultatet på nationella prov 2012 Exempel

35 Grundskola – upplevd kvalitet 35 Exempel NKI Rekommendationsgrad (Andel nöjda 7-10) Trivselgrad (Andel nöjda 7-10) 35

36 Gymnasieskola  100 gymnasieskolor  NTI-gymnasiet, IT-Gymnasiet, Framtidsgymnasiet, Rytmus, Mikael Elias Gymnasium, Vittragymnasiet, Didaktus, ProCivitas, Sjölins Gymnasium, LBS Kreativa gymnasiet, Plusgymnasiet, Drottning Blankas Gymnasieskola  Uppföljning av funktionell kvalitet, upplevd kvalitet och ändamålsenlig kvalitet 36

37 Gymnasieskola - funktionell kvalitet Samlad betygspoäng på slutbetyg Exempel 37 *AcadeMedia har från och med läsåret 2011/12 börjat använda ett ”viktat” rikssnitt för att kunna göra tydligare jämförelser mellan de olika gymnasieverksamheternas genomsnittliga resultat och riksgenomsnitten. Viktningen görs genom att rikets programsammansättning matchas mot de program som AcadeMedia bedriver, samt hur stor del de utgör av den totala sammansättningen. Det viktade rikssnittet presenteras ovan parallellt med de vanliga, oviktade, riksgenomsnitten. *

38 Gymnasieskola - funktionell kvalitet Exempel 38

39 Gymnasieskola - funktionell kvalitet Andel elever behöriga till vidare studier Exempel 39 *AcadeMedia har från och med läsåret 2011/12 börjat använda ett ”viktat” rikssnitt för att kunna göra tydligare jämförelser mellan de olika gymnasieverksamheternas genomsnittliga resultat och riksgenomsnitten. Viktningen görs genom att rikets programsammansättning matchas mot de program som AcadeMedia bedriver, samt hur stor del de utgör av den totala sammansättningen. Det viktade rikssnittet presenteras ovan parallellt med de vanliga, oviktade, riksgenomsnitten. *

40 Gymnasieskola - funktionell kvalitet Andel elever behöriga till vidare studier per program Exempel 40

41 Andel elever som fullföljt utbildningen inom 4 år Gymnasieskola - funktionell kvalitet Exempel 41

42 Gymnasieskola - funktionell kvalitet Andel elever med högre respektive lägre kursbetyg än resultatet på nationella prov 2012 (ämnesvis) Exempel 42

43 Gymnasieskolans förädlingsvärde 1 1)Förädlingsvärdena är ett värde som syftar till att fånga elevernas kunskapsutveckling över tid, och bygger på elevernas kunskaper från grundskolan (uttryckt i meritvärde) jämfört mot elevernas kunskaper när de lämnar gymnasieskolan (uttryckt i samlad betygspoäng). Värdet som blir däremellan uttrycker helt enkelt om elevernas kunskapsnivå över- eller underträffat det förväntade betygsresultatet. * Tabellen redovisar endast de programskolor vars resultat finns i den nationella statistiken. (En programskola är en ett program på en gymnasieskola. Exempelvis består Vittragymnasiet av 5 gymnasieskolor och 12 programskolor – eftersom det finns flera av samma program på var och en av dessa skolor)En verksamhet kan alltså ha fler programskolor totalt – men de minsta presenteras inte i den nationella statistiken av sekretesskäl. ** Med positivt resultat avses värde 0 eller högre

44 Gymnasieskola – upplevd kvalitet Exempel 44 NKI Rekommendationsgrad (Andel nöjda 7-10) Trivselgrad (Andel nöjda 7-10)

45 Ändamålsenlig kvalitet Exempel Gymnasieverksamheterna - mätning av ändamålsenlig kvalitet 2013 Andel nöjda, % 45

46 Vuxenutbildningar  Syftet är att deltagarna ska hitta nytt arbete eller studera vidare.  Arbetsmarknadsprogram, SFI, vuxenutbildning (grundskola och gymnasieskola), yrkeshögskola.  Plushögskolan, Eductus, Didaktus och NTI-skolan  Kvalitetsuppföljningar görs på uppdragsnivå  Även vuxenutbildningarna ska framöver utvärderas med hjälp av AcadeMedia-modellen 46

47 Not: Ej fullt ut jämförbart mellan åren Medarbetarundersökning AcadeMediagruppen - mätning 2013 Exempel 47

48 Sammanfattningsvis Vår modell förenar alla gängse perspektiv på kvalitet: uppdrag, kund och krav Ger gemensamt fokus och därmed stora möjligheter för analys och samarbeten kring förbättringar och högre kvalitet inom vårt område Käpphästar i kvalitetsdiskussioner Läroplan / syfte Våga stå för betydelsen av att mäta/sammanställa som ett sätt att skaffa sig en uppfattning om och diskussionsunderlag kring hur det är när det är bra. Vi kan tillsammans lära oss att rigga för att det läget ska uppstå, bestå och accelerera det lärande och den utveckling som krävs för att förverkliga det uppdrag vi har. 48

49 Sammanfattningsvis Förskola Nöjda föräldrar, framför allt upplever de att barnen trivs och känner sig trygga. Grund Inte lika nöjda föräldrar och elever, men höga och stigande värden på trivsel och trygghet. Över rikssnitt när det gäller kunskapsresultat Gymnasie I nivå med eller strax under rikssnitt när det gäller kunskapsresultat. Stigande nöjdhet när det gäller upplevd kvalitet, och höga värden på trivsel och trygghet. Vux De uppgifter som finns tyder på att deltagarna är nöjda med sin utbildning/aktiviteter och kan rekommendera den till andra. Här pågår ett arbete för gemensam uppföljning. 49

50 Sammanfattningsvis Övergripande – områden som står ut + Nöjdhet + Trivsel + Trygghet + Systematiskt kvalitetsarbete och elevinflytande > Matematik > Likvärdighet – stora skillnader mellan skolor och inom skolor > Arbete kring särskilt stöd > Arbete mot kränkande behandling > Arbete kring skolbibliotek 50


Ladda ner ppt "AcadeMedia- modellen Stockholm 20 maj 2013. AcadeMedia – fakta  Sveriges största utbildningsföretag  För och grundskola, gymnasium samt vuxenutbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser