Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stockholm 20 maj 2013 AcadeMedia-modellen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stockholm 20 maj 2013 AcadeMedia-modellen."— Presentationens avskrift:

1 Stockholm 20 maj 2013 AcadeMedia-modellen

2

3 AcadeMedia – fakta Sveriges största utbildningsföretag
För och grundskola, gymnasium samt vuxenutbildning barn och elever vuxenstuderande Ca 260 enheter över hela Sverige (exkl. vuxenutbildningen) 160 för- och grundskolor,100 gymnasier Välkända profilerade varumärken inom utbildningssektorn Ska man beskriva AcadeMedia i hårda fakta har ni dem här. Vi är Sveriges största utbildningsföretag. Samtidigt är vi en rätt liten del av helheten, AcadeMedias olika skolor har en dryg procent av all utbildning i Sverige. Prickarna på kartan representerar de flesta av våra enheter, alla har dock inte varsin prick. Gå sedan igenom listan uppifrån och ner. I januari 2012 hade vi: 86 förskolor 64 grundskolor 97 gymnasier 3

4 Vi finns i hela kompetenstrappan
Yrkeshögskola 2 000 studenter Vuxenutbildning deltagare Gymnasieskola elever Grundskola elever Förskola 9 000 barn * Deltagarantalet är ungefärliga se ekonomiska rapporter för exakta värden. 4

5 AcadeMedias vision AcadeMedia är en internationell förebild
när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande. 5

6 AcadeMediamodellen Vår modell för att följa upp och förstå oss på kvaliteten i våra verksamheter – för att säkerställa att vi på bästa sätt hela tiden går i riktning mot allt högre måluppfyllelse och därigenom förverkligar vårt uppdrag. 6

7 Fokus på uppdraget Uppdrag Resultat Process
Givet i styrdokumenten och AcadeMedias strävan. Process Professionens friutrymme och mångfald Resultat Uppföljning av uppdraget Och AcadeMedias strävan Varje verksamhet ska ha frihet att utforma sitt eget kvalitetsarbete inom de ramar som styrdokumenten och AcadeMedia anger. Uppdraget så som det formuleras i skollag och läroplan (för de läroplansstyrda verksamheterna)/uppdragsbeskrivning för andra verksamheter Läroplansvaliditet, syftesvaliditet 7

8 Fokus på uppdraget och huvudprocessen
8

9 AcadeMediamodellen – huvuddelar
GEMENSAM KVALITETSTERMINOLOGI och gemensamma principer för att sätta mål GEMENSAM UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING TRANSPARENTA KVALITETSRAPPORTER PÅ TRE NIVÅER Skol-/enhetsnivå Huvudmanna-/verksamhetsnivå Koncernnivå ERFARENHETSUTBYTE - Skolor - Huvudmän - Segment 9

10 AcadeMediamodellen – huvuddelar
GEMENSAM KVALITETSTERMINOLOGI och gemensamma principer för att sätta mål GEMENSAM UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING TRANSPARENTA KVALITETSRAPPORTER PÅ TRE NIVÅER Skol-/enhetsnivå Huvudmanna-/verksamhetsnivå Koncernnivå ERFARENHETSUTBYTE MELLAN - Skolor - Huvudmän - Segment 10

11 AcadeMedias kvalitetsaspekter
Funktionell kvalitet I vilken mån nås de nationella målen för utbildningen/verksamheten? Upplevd kvalitet - Hur nöjda är våra kunder med verksamheten? Ändamålsenlig kvalitet - Hur går det för våra barn/elever/deltagare efter att de lämnat verksamheten? > läroplans-/uppdragsorientering > kundorientering Dessutom bevakar vi att de grundläggande kraven i författningarna efterlevs inom samtliga verksamheter > kravorientering 11

12 Kvalitet i läroplansstyrd verksamhet
Skollag 4 kap: Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Skollag 1 kap 11§ 11 § För varje skolform och för fritidshemmet ska gälla en läroplan som utgår från bestämmelserna i denna lag. Läroplanen ska ange utbildningens värdegrund och uppdrag. Den ska också ange mål och riktlinjer för utbildningen. 12

13 AcadeMedias kvalitetsdefinition och kvalitetsaspekter
”I vilken grad nås målen för utbildningen/ verksamheten (= funktionell kvalitet) på ett sätt som vinner våra kunders förtroende (= upplevd kvalitet) och gör våra barn/elever/deltagare väl rustade att gå vidare i utbildningssystemet eller yrkeslivet och samhällslivet (= ändamålsenlig kvalitet)”. 13 13

14 AcadeMediamodellen – huvuddelar
GEMENSAM KVALITETSTERMINOLOGI och gemensamma principer för att sätta mål GEMENSAM UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING TRANSPARENTA KVALITETSRAPPORTER PÅ TRE NIVÅER Skol-/enhetsnivå Huvudmanna-/verksamhetsnivå Koncernnivå ERFARENHETSUTBYTE - Skolor - Huvudmän - Segment 14

15 Kvalitetsarbete på tre nivåer inom AcadeMedia
AM Stöd Kontroll Erfarenhetsutbyte Huvudmannanivå (i enlighet med författningarnas krav och AcadeMedias förväntningar) Enhetsnivå (i enlighet med författningarnas krav och AcadeMedias förväntningar) Transparens på alla nivåer 15

16 AcadeMediamodellen – huvuddelar
GEMENSAM KVALITETSTERMINOLOGI och gemensamma principer för att sätta mål GEMENSAM UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING TRANSPARENTA KVALITETSRAPPORTER PÅ TRE NIVÅER Skol-/enhetsnivå Huvudmanna-/verksamhetsnivå Koncernnivå ERFARENHETSUTBYTE - Skolor - Huvudmän - Segment 16

17 Gemensam uppföljning och utvärdering
17

18 AcadeMediamodellen – huvuddelar
GEMENSAM KVALITETSTERMINOLOGI och gemensamma principer för att sätta mål GEMENSAM UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING TRANSPARENTA KVALITETSRAPPORTER PÅ TRE NIVÅER Skol-/enhetsnivå Huvudmanna-/verksamhetsnivå Koncernnivå ERFARENHETSUTBYTE - Skolor - Huvudmän - Segment 18

19 Systematiskt erfarenhetsutbyte
Forum och nätverk för erfarenhetsutbyte på fyra nivåer: koncernnivå, segmentsnivå, huvudmanna-/verksamhetsnivå samt enhetsnivå Vår gemensamma plattform i kvalitetsarbetet möjliggör adekvata resultatjämförelser mellan koncernens huvudmän/verksamheter Liknande förutsättningar och mångfald i fråga om strategier och pedagogiska koncept gör erfarenhetsutbyte inom koncernen efterfrågat och intressant 19

20 AcadeMediamodellen – huvuddelar
GEMENSAM KVALITETSTERMINOLOGI och gemensamma principer för att sätta mål GEMENSAM UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING TRANSPARENTA KVALITETSRAPPORTER PÅ TRE NIVÅER Skol-/enhetsnivå Huvudmanna-/verksamhetsnivå Koncernnivå ERFARENHETSUTBYTE MELLAN - Skolor - Huvudmän - Segment 20

21 Principer för målsättning
Utgångspunkt i respektive verksamhets styrdokument. Mål/delmål ska sättas så nära verksamheten som möjligt. Där styrdokumenten anger att varje elev ska uppnå ett mål är det övergripande målet alltid 100 procent. Respektive verksamhet och enhet sätter delmål. Avseende kvalitetsaspekten upplevd kvalitet är vår gemensamma strävan att uppnå 100-procentig kundnöjdhet. Respektive verksamhet och enhet sätter delmål. Koncernledningen fastslår med utgångspunkt i verksamheternas delmål de årliga delmålen för de olika kvalitetsaspekterna på koncernövergripande nivå. Vid signaler om låg måluppfyllelse, markant sjunkande resultat och/eller nedåtgående/stagnerande trendkurva kräver AcadeMedia analys och åtgärdsplan från berörd verksamhet i särskild ordning. 21

22 Exempel Funktionell kvalitet – grundskolan Koncernövergripande utgångspunkter för målsättning Resultatindikatorer Kunskapsresultat - Meritvärde - Andel behöriga till gy - Andel som når målen Därutöver granskas även: - SALSA-värde - Måluppfyllelse per ämne - Överensstämmelse nationella prov-betyg Värdegrundsresultat - Andel elever som känner sig trygga i sin skola Andel elever som uppger att de blir behandlade med respekt Andel elever som upplever att skolans personal tar ansvar för att alla ska bli behandlade med respekt Andel elever som uppger att de kan få arbetsro på skolan Andel elever som upplever att skolans personal ger eleverna möjlighet att utöva inflytande i skolan Kunskapsresultat AcadeMedias grundskolor ska ligga över rikssnittet avseende det genomsnittliga meritvärdet och ha god kontroll på överensstämmelsen mellan resultat på nationella prov och satta betyg Samtliga elever ska nå behörighet till gymnasieskolan Samtliga elever ska nå målen i alla ämnen och därutöver ges förutsättningar att utvecklas så långt att de når sin fulla potential Värdegrundsresultat Samtliga grundskolor ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta samhällets gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling så att målen i läroplanen uppnås 22

23 Upplevd kvalitet Koncernövergripande utgångspunkter för målsättning
Exempel Upplevd kvalitet Koncernövergripande utgångspunkter för målsättning Nöjdhet Alla elever, föräldrar och deltagare ska vara nöjda med den verksamhet vi erbjuder (dvs. ange svarsalternativ 7-10 på frågorna avseende nöjdhet, rekommendationsbenägenhet och trivsel i kundundersökningen) Resultatindikatorer Nöjd kundindex Rekommendationsgrad Trivselgrad 23

24 Exempel Ändamålsenlig kvalitet – gymnasieskolan Koncernövergripande utgångspunkter för målsättning Resultatindikatorer Andel elever som upplever att de fått med sig tillräckliga kunskaper och färdigheter för att vara väl förberedda för högskolestudier/yrkesliv Utbildningens ändamålsenlighet Våra avgångselever som gått till högre studier/yrkesliv ska känna att de fått med sig tillräckliga kunskaper och färdigheter för att vara väl förberedda (dvs. ange de högsta svarsalternativen på frågorna avseende detta i den intervjuundersökning som genomförs 2,5 år efter avslutad utbildning) 24

25 Organisation och ansvarsfördelning
AcadeMedias VD har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett systematiskt och ändamålsenligt kvalitetsarbete på koncernövergripande nivå AcadeMedias kvalitetschef har det operativa ansvaret för kvalitetsarbetet på koncernövergripande nivå och säkerställer att kvalitetsarbetet fungerar på huvudmanna- och segmentsnivå Verksamhetschef ansvarar för att respektive huvudman bedriver ett systematiskt och ändamålsenligt kvalitetsarbete Verksamhetschef organiserar kvalitetsarbetet inom sitt verksamhetsområde på det sätt hon/han finner mest ändamålsenligt – inom de ramar som skolförfattningarna och AcadeMedia anger Rektor/förskolechef/enhetschef ansvarar för att det bedrivs ett systematiskt och ändamålsenligt kvalitetsarbete inom den egna enheten 25

26 Resultat

27 Förskola 86 fristående förskolor samt ca 40 förskoleenheter i anslutning till grundskolor Pysslingen, Vittra, Norrskenet och Fenestra LärandeIndex – bedömning och självskattning av verksamheter inom sex områden 27

28 Förskola - funktionell kvalitet
Exempel Förskola - funktionell kvalitet 28

29 Förskola - upplevd kvalitet
Exempel Förskola - upplevd kvalitet NKI Rekommendationsgrad (Andel nöjda 7-10) Trivselgrad (Andel nöjda 7-10) 29 29

30 Grundskola Pysslingen, Vittra, PeterSvenskolan, Norrskenet, Fenestra
Uppföljning av funktionell kvalitet, upplevd kvalitet och ändamålsenlig kvalitet 30

31 Grundskola - funktionell kvalitet
Exempel Grundskola - funktionell kvalitet Genomsnittligt meritvärde – trender 31

32 Grundskola - funktionell kvalitet
Exempel Grundskola - funktionell kvalitet Andel elever som nått lägst betyg Godkänt i alla ämnen A 32

33 Grundskola - funktionell kvalitet
Exempel Grundskola - funktionell kvalitet Behörighet till gymnasiet 33

34 Grundskola - funktionell kvalitet
Exempel Grundskola - funktionell kvalitet Andel elever med högre respektive lägre kursbetyg än resultatet på nationella prov 2012 34

35 Grundskola – upplevd kvalitet
Exempel Grundskola – upplevd kvalitet NKI Rekommendationsgrad (Andel nöjda 7-10) Trivselgrad (Andel nöjda 7-10) 35 35

36 Gymnasieskola 100 gymnasieskolor
NTI-gymnasiet, IT-Gymnasiet, Framtidsgymnasiet, Rytmus, Mikael Elias Gymnasium, Vittragymnasiet, Didaktus, ProCivitas, Sjölins Gymnasium, LBS Kreativa gymnasiet, Plusgymnasiet, Drottning Blankas Gymnasieskola Uppföljning av funktionell kvalitet, upplevd kvalitet och ändamålsenlig kvalitet 36

37 Gymnasieskola - funktionell kvalitet
Exempel Gymnasieskola - funktionell kvalitet Samlad betygspoäng på slutbetyg * *AcadeMedia har från och med läsåret 2011/12 börjat använda ett ”viktat” rikssnitt för att kunna göra tydligare jämförelser mellan de olika gymnasieverksamheternas genomsnittliga resultat och riksgenomsnitten. Viktningen görs genom att rikets programsammansättning matchas mot de program som AcadeMedia bedriver, samt hur stor del de utgör av den totala sammansättningen. Det viktade rikssnittet presenteras ovan parallellt med de vanliga, oviktade, riksgenomsnitten. 37

38 Gymnasieskola - funktionell kvalitet
Exempel Gymnasieskola - funktionell kvalitet 38

39 Gymnasieskola - funktionell kvalitet
Exempel Gymnasieskola - funktionell kvalitet Andel elever behöriga till vidare studier * *AcadeMedia har från och med läsåret 2011/12 börjat använda ett ”viktat” rikssnitt för att kunna göra tydligare jämförelser mellan de olika gymnasieverksamheternas genomsnittliga resultat och riksgenomsnitten. Viktningen görs genom att rikets programsammansättning matchas mot de program som AcadeMedia bedriver, samt hur stor del de utgör av den totala sammansättningen. Det viktade rikssnittet presenteras ovan parallellt med de vanliga, oviktade, riksgenomsnitten. 39

40 Gymnasieskola - funktionell kvalitet
Exempel Gymnasieskola - funktionell kvalitet Andel elever behöriga till vidare studier per program 40

41 Gymnasieskola - funktionell kvalitet
Exempel Gymnasieskola - funktionell kvalitet Andel elever som fullföljt utbildningen inom 4 år 41

42 Gymnasieskola - funktionell kvalitet
Exempel Gymnasieskola - funktionell kvalitet Andel elever med högre respektive lägre kursbetyg än resultatet på nationella prov 2012 (ämnesvis) 42

43 Gymnasieskolans förädlingsvärde1
* Tabellen redovisar endast de programskolor vars resultat finns i den nationella statistiken. (En programskola är en ett program på en gymnasieskola. Exempelvis består Vittragymnasiet av 5 gymnasieskolor och 12 programskolor – eftersom det finns flera av samma program på var och en av dessa skolor)En verksamhet kan alltså ha fler programskolor totalt – men de minsta presenteras inte i den nationella statistiken av sekretesskäl. ** Med positivt resultat avses värde 0 eller högre Förädlingsvärdena är ett värde som syftar till att fånga elevernas kunskapsutveckling över tid, och bygger på elevernas kunskaper från grundskolan (uttryckt i meritvärde) jämfört mot elevernas kunskaper när de lämnar gymnasieskolan (uttryckt i samlad betygspoäng). Värdet som blir däremellan uttrycker helt enkelt om elevernas kunskapsnivå över- eller underträffat det förväntade betygsresultatet.

44 Gymnasieskola – upplevd kvalitet
Exempel Gymnasieskola – upplevd kvalitet NKI Rekommendationsgrad (Andel nöjda 7-10) Trivselgrad (Andel nöjda 7-10) 44

45 Ändamålsenlig kvalitet
Exempel Ändamålsenlig kvalitet Gymnasieverksamheterna - mätning av ändamålsenlig kvalitet 2013 Andel nöjda, % 45

46 Vuxenutbildningar Syftet är att deltagarna ska hitta nytt arbete eller studera vidare. Arbetsmarknadsprogram, SFI, vuxenutbildning (grundskola och gymnasieskola), yrkeshögskola. Plushögskolan, Eductus, Didaktus och NTI-skolan Kvalitetsuppföljningar görs på uppdragsnivå Även vuxenutbildningarna ska framöver utvärderas med hjälp av AcadeMedia-modellen 46

47 Medarbetarundersökning
Exempel Medarbetarundersökning AcadeMediagruppen - mätning 2013 Not: Ej fullt ut jämförbart mellan åren 47

48 Sammanfattningsvis Vår modell förenar alla gängse perspektiv på kvalitet: uppdrag, kund och krav Ger gemensamt fokus och därmed stora möjligheter för analys och samarbeten kring förbättringar och högre kvalitet inom vårt område Käpphästar i kvalitetsdiskussioner Läroplan / syfte Våga stå för betydelsen av att mäta/sammanställa som ett sätt att skaffa sig en uppfattning om och diskussionsunderlag kring hur det är när det är bra. Vi kan tillsammans lära oss att rigga för att det läget ska uppstå, bestå och accelerera det lärande och den utveckling som krävs för att förverkliga det uppdrag vi har. 48

49 Sammanfattningsvis Förskola
Nöjda föräldrar, framför allt upplever de att barnen trivs och känner sig trygga. Grund Inte lika nöjda föräldrar och elever, men höga och stigande värden på trivsel och trygghet. Över rikssnitt när det gäller kunskapsresultat Gymnasie I nivå med eller strax under rikssnitt när det gäller kunskapsresultat. Stigande nöjdhet när det gäller upplevd kvalitet, och höga värden på trivsel och trygghet. Vux De uppgifter som finns tyder på att deltagarna är nöjda med sin utbildning/aktiviteter och kan rekommendera den till andra. Här pågår ett arbete för gemensam uppföljning. 49

50 Sammanfattningsvis Övergripande – områden som står ut + Nöjdhet
+ Trivsel + Trygghet + Systematiskt kvalitetsarbete och elevinflytande > Matematik > Likvärdighet – stora skillnader mellan skolor och inom skolor > Arbete kring särskilt stöd > Arbete mot kränkande behandling > Arbete kring skolbibliotek 50


Ladda ner ppt "Stockholm 20 maj 2013 AcadeMedia-modellen."

Liknande presentationer


Google-annonser