Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur blir Kalmar län ett biogas-län?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur blir Kalmar län ett biogas-län?"— Presentationens avskrift:

1 Hur blir Kalmar län ett biogas-län?
Erfarenheter från Västerviks kommun Teknisk Service

2 Tänk långsiktigt! Biogaståget Amanda Teknisk Service

3 Privata intressenter och finansiärer?
Svårt att hitta seriösa privata intressenter i Kalmar län. Större företag i branschen fokuserar på storstadsregionerna (EoN, AGA, bensinbolag etc). Visar sig helt nödvändigt att offentliga intressen går före och skapar både utbud och efterfrågan – sedan följer de privata intressena med. Transport Förädling Rötning Teknisk Service

4 Planera för biogas inom åtagandet netto fossilbränslefritt Kalmar län till år 2030
Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun Avfallsplan och renhållningsordning för Västerviks kommun Teknisk Service

5 Energi- och klimatstrategi
Krav att varje kommun ska ha en aktuell energiplan/energistrategi Västerviks kommun deltar i den nationella satsningen ”Uthållig komun” som i sig kräver att en energi- och klimatstrategi tas fram som grund för detta arbete på kommunnivå. Huvudsyftet är att uppnå ett långsiktigt hållbart kommunalt energi- och klimatsystem. Teknisk Service

6 Innehåll i energi- och klimatstrategin
Redovisning av utsläppen av växthusgaser Analys av hur man kan minska klimatpåverkan Mål och åtgärder på kort och lite längre sikt Handlingsplan: Teknisk Service

7 Ökad produktion av biogas och fossilbränslelfri el.
Västerviks kommun ska ha en trygg och säker energiförsörjning, som är fossilbränslefri till år 2030. Ökad produktion av biogas och fossilbränslelfri el. Satsning på klimatanpassat byggande och energieffektivisering. Satsning på klimatneutrala och miljöanpassade transporter. Medvetenhet och klimatsmart agerande Teknisk Service

8 Övergripande mål och åtgärder:
Västerviks kommun ska ha en säker och trygg energiförsörjning som är fossilbränslefri till år 2030. Det övergripande målet innebär att kommunens energiförsörjning som baseras på fossilbränslefria och energieffektiva lösningar är säker och trygg. Kommunen övergår från fossil energi till förnybar sådan och stimulerar till produktion av förnybar energi i form av t.ex. biogas och vindkraft. Inga fossila bränslen ska användas till uppvärmning och samhällsbetalda resor görs med fossilbränslefria fordon. Kommunen satsar på energieffektivisering och miljöanpassade transporter. Ett klimatsmart beteende hos kommuninnevånarna och företag ska uppmuntras och underlättas. Teknisk Service

9 Västerviks kommun ska aktivt delta i Energimyndighetens program ”Uthållig kommun”. Inom Kalmar län där samtliga kommuner deltar ska Västerviks kommun särskilt engagera sig inom sakområdena: biogas, energieffektivisering, energieffektiva transporter, beteendeförändringar, utveckling av hållbarhetsindikatorer samt fysisk planering. Huvudansvarig är Kommunstyrelsen. Västerviks kommun ska genom ett systematiskt nätverksarbete med hållbar utveckling se till att hänsyn alltid tas till energi-, miljö- och klimatfrågor. Här skall såväl planfrågor, investeringar, driftfrågor och underhåll beaktas. Hållbarhetskonsekvensanalyser skall utföras och beaktas före alla beslut av betydelse. Huvudansvarig är Kommunstyrelsen, men alla förvaltningar och bolag har ansvar inom sina respektive ansvarsområden. Teknisk Service

10 Ökad produktion av biogas och fossilbränslefri el:
DELMÅL OCH ÅTGÄRDER: Ökad produktion av biogas och fossilbränslefri el: Rötslam och andra lokala substrat och råvaror ska om möjligt tas om hand och användas för biogasproduktion, t.ex. matavfall och rester från hushåll och butiker, samt rester från livsmedels- samt fiskindustri. Ansvarig: Västervik Biogas AB i samverkan med Tekniska Nämnden samt Västervik Miljö & Energi AB. Västerviks kommun stödjer, påskyndar och uppmuntrar etablerandet av vindkraft och annan fossilbränslefri elproduktion inom kommunens gränser. Ett tematiskt tillägg för vindkraft ska tas fram till översiktsplanen till den 30 juni Målet är att producera hälften av kommunkoncernens eget elbehov innan planperiodens slut d.v.s. 35 av totalt 65 GWh/år (eller knappt 9 % av kommunens totala elförbrukning). Ansvarig: Kommunstyrelsen i samverkan med samtliga styrelser och nämnder. Teknisk Service

11 Samtidig el- och värmeproduktion (kraftvärme) baserad på avfall och/eller biobränslen bör påbörjas vid Stegeholmsverket i Västervik senast den 1 januari En förutsättning för detta är att rimlig totalekonomi kan uppnås. Målet är att producera minst hälften av kommunkoncernens eget elbehov med kraftvärme innan planperiodens slut, d.v.s. 30 av totalt 65 GWh/år. Ansvarig: Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB. Västerviks kommun bör som ägare av Västervik Miljö & Energi AB utfärda sådana avkastningskrav och direktiv, så att fortsatt marknadsmässig utbyggnad av miljövänlig fjärrvärme istället för olja eller andra sämre alternativ stimuleras. Ansvarig: Kommunstyrelsen. Teknisk Service

12 Ökad satsning på klimatanpassat byggande och energieffektivisering:
Inom kommunkoncernen bör energieffektivisering genomföras på samtliga åtgärder som har kortare rak pay-off än 10 år i fastigheter och andra fasta installationer. 5 år gäller för övriga installationer och utrustningar. Delmål 1 är att till den 31 december år 2014 reducera kommunens elanvändning med 10 % (6 GWh/år). Ansvarig: Kommunstyrelsen i samverkan med samtliga kommunala styrelser och nämnder, en arbetsgrupp ledd av kommunens energi- och klimatrådgivare genomför arbetet. Västerviks kommun bör främja klimatneutrala detaljplaner och bygg• nationer. Vid all nybyggnation av lokaler och byggnader (inom kommunkoncernen) bör krav ställas på att de ska vara energieffektiva och fossilbränslefria. Ansvarig: Miljö- och byggnadsnämnden. Teknisk Service

13 Västerviks kommun ska genom samverkan med kommersiella aktörer i samband med planläggning av nya bostadsområden engagera sig för att försöka åstadkomma ”gröna stadsdelar” eller åtminstone ett ”grönt flerbostadshus/bostadsområde”. Avsikten är att visa på hur man kan kombinera modern energieffektiv teknik med val av miljöanpassade byggnadsmaterial och inredning, så att man får ett attraktivt modernt boende med miljö- och hållbarhetsfrågor i fokus. Här finns ett liknande mål i avfallsplanen för Västerviks kommun, där samordning ska göras kring åtgärderna. Ansvarig: Kommunstyrelsen i samråd med berörda styrelser och nämnder. Västerviks kommun ska minska sårbarheten av ett förändrat klimat genom att utreda hur framtida klimatförändringar kan komma att påverka kommunen. Förslag på åtgärder som krävs för att klara förändringarna tas fram inom översiktplanearbetet. Ansvar: Kommunstyrelsen i samråd med berörda styrelser och nämnder. Teknisk Service

14 Ökad satsning på klimatneutrala och miljöanpassade transporter:
Västerviks kommun ska fortsätta att utveckla en snabb, frekvent, energieffektiv och miljöneutral kollektivtrafik med tåg och buss. Särskilt ska beaktas pendlingsmöjligheter inom Västerviks kommun, samt även med övriga kommuner i regionen t.ex. Oskarshamn, Kalmar, Vimmerby, Åtvidaberg, Linköping, Valdemarsvik och Norrköping. Ansvarig: Kommunstyrelsen Västerviks kommun ska aktivt engagera sig och i samarbete med regionala och nationella aktörer verka för utbyggnad av (snabbare), säkrare och bättre vägar och järnvägar som möjliggör miljöanpassad och säker pendling till angränsande arbetsmarknadsregioner. Ansvarig: Kommunstyrelsen Teknisk Service

15 Västerviks kommun ska stimulera till ökad gång- och cykeltrafik genom att utreda och ta fram ett förslag till ny plan för gång- och cykeltrafik i hela kommunen. Ansvarig: Kommunstyrelsen i samverkan med Tekniska Nämnden. Västerviks kommun ska gynna biogas och andra fossilbränslefria (klimat- neutrala) drivmedel. Ansvarig: Kommunstyrelsen i samverkan med övriga styrelser och nämnder. Västerviks kommun skall tillsätta och driva en kommunal fordonspool i samverkan med samtliga kommunala förvaltningar och bolag. Endast fossilbränslefria fordon kommer att erbjudas inom bilpoolen. Biogas och andra helt fossilbränslefria alternativ skall prioriteras. Endast om sådana inte finns att få fram till önskad fordonstyp får andra drivmedel/motortyper väljas och då skall alltid det miljömässigt bästa alternativet köpas. Bilpoolen skall vara i drift fr.o.m. den 1 september Ansvarig: Tekniska Nämnden i samverkan med övriga styrelser och nämnder. Teknisk Service

16 Biogas skall alltid vara förstahandsalternativet när fordon t. ex
Biogas skall alltid vara förstahandsalternativet när fordon t.ex. sopbilar och lastbilar skall inköpas. Ansvarig: Samtliga styrelser och nämnder. Biogas skall vara förstahandalternativet vid samtliga upphandlingar av busstrafik, färdtjänst, skolskjutsar och andra kommunala upphandlingar inom transportsektorn. Ansvarig: Kommunstyrelsen. Kommunen kan genom ramavtalserbjudande och bruttolöneavdrag ge alla anställda möjlighet att köra miljöfordon privat. Kravet är att endast fossilbränslefria bilar erbjuds. Kommunen erbjuder biogasbilar och andra fossilbränslefria fordon. Ansvarig: Kommunstyrelsen Teknisk Service

17 Ökad medvetenhet och klimatsmart agerande:
Kommunen skall i egen regi på plats inom Västerviks kommun bedriva en aktiv och kompetent energi- och klimatrådgivning (1 heltidstjänst) till stöd för samtliga hushåll, verksamheter och även kommunens egen organisation. Tjänsten finansieras delvis med statsbidrag, resterande del finansieras med de besparingar i driftbudgeten som energieffektiviseringsåtgärderna ger. Ansvarig: Kommunstyrelsen i samverkan med berörda styrelser och nämnder. Energi- och klimatrådgivaren skall erbjuda kommunkoncernens personal information i att ta ansvar för att minska onödig energianvändning. Ansvarig: Kommunstyrelsen i samverkan med samtliga kommunala styrelser och nämnder. Teknisk Service

18 Allmänhetens medvetenhet om klimatförändringarnas effekter skall öka genom kommunens aktiva medverkan i länets gemensamma satsning ”Klimatlöfte Kalmar län” Kommuninnevånarna ska ges inspiration till beteendeförändringar som leder till minskade koldioxiutsläpp. Ansvarig: Kommunstyrelsen i samverkan med berörda styrelser och nämnder. Företag ska stimuleras till att delta i länsprojektet ”Green Living” Green Living syftar till att stödja utvecklingen av klimat- och hälsosmarta företag. Genom att kombinera aktiviteter inom Green Living med ”Klimatlöfte Kalmar län” skapas såväl marknad som utbud av klimat och hälsosmarta varor och tjänster: Ansvarig Kommunstyrelsen i samverkan med Västervik Framåt. Kommunen skall se över val av matråvaror till skola och omsorg, så att påverkan på klimat och miljö blir så liten som möjligt. Berörda enheter inom kommunkoncernen får i uppdrag att löpande använda sådana råvaror och upphandla livsmedel på sådant sätt att påverkan på klimat och miljö successivt minskar. Ansvarig: Tekniska Nämnden i samverkan med övriga styrelser och nämnder. Teknisk Service

19 Avfallsplan/Renhållningsordning
Vad händer med avfallet i Västerviks kommun? Nuvarande och planerad framtida hantering av avfall Handlingsplan med mål och åtgärder Avfallshierarkin: Teknisk Service

20 Minska avfallets mängd och farlighet Återanvändning
Materialåtervinning Energiutvinning – Vi ska elda rätt saker Deponering Teknisk Service

21 Mål - Materialåtervinning
2014 ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker tas tillvara som resurs och användas för produktion av biogas. Teknisk Service

22 Biogaspusslet För att lyckas med biogasintroduktionen måste vi lägga alla pusselbitar på rätt ställe och se till så att alla intressenter som kan bidra får chansen att lära sig om biogas, delta och hjälpa till i arbetet. Teknisk Service

23 Kortversioner och kompletta versioner av avfallsplan/renhållningsordning, samt energi- och klimatstrategi finns att ladda ner på vår webbplats: Rickard Wester, 0490 – , Teknisk Service


Ladda ner ppt "Hur blir Kalmar län ett biogas-län?"

Liknande presentationer


Google-annonser