Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kursplan trpt ledn 2 HT 2009. 2014-11-21Trpt ledn 2 – 30 sept 09/B Sigvald2 Hemuppgift Åkerihandboken; Sid 173-187 Kvalitet och miljö Kvalitet – vad är.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kursplan trpt ledn 2 HT 2009. 2014-11-21Trpt ledn 2 – 30 sept 09/B Sigvald2 Hemuppgift Åkerihandboken; Sid 173-187 Kvalitet och miljö Kvalitet – vad är."— Presentationens avskrift:

1 Kursplan trpt ledn 2 HT 2009

2 2014-11-21Trpt ledn 2 – 30 sept 09/B Sigvald2 Hemuppgift Åkerihandboken; Sid 173-187 Kvalitet och miljö Kvalitet – vad är det Introduktion ISO ”hur ser en standard ut”? Hemuppgift: Läs igenom Kvalitet – Vad är det? Målet idag: förstå vad ett ledningssystem är och strukturen i ISO- standarden Transportledning/Transportorganisation ( trpt ledn 2) Plan för 31 september 2009

3

4

5 5 min-övning Kvalitet – Vad är det? Skriv ner tre egenskaper på god kvalitet!

6 Resultatet från 5 min-övning Kvalitet – Vad är det? Skriv ner tre egenskaper på god kvalitet! tjänst vara Hög standard Konkurrenskraftigt pris Uppföljning/garanti Bra bemötande Pålitlighet Väl utfört arbete Kundtillfredställelse/förväntningar God egenskap God hållfastighet Kompetens Hög servicegrad Få fel Utvecklingsbenägen Ursprungsproblem Ständiga förbättringar Överträffa kundernas förväntningar Bättre hantering Kostnadseffektivitet Flexibilitet Servicevänlighet Estetik, etik Nöjd kund/personal Säkerhet Arbetsmiljö prestandaomgivning driftsäkerhetpålitlighet underhållsmässighettillgänglighet säkerhettjänstvillighet artighet kommunikationsförmåga

7 Ta upp häftet Kvalitet – Vad är det? Ur användarsynpunkt Ur tillverkningssynpunkt Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredställa kundernas behov eller förväntningar För en varaFör en tjänst prestandaomgivning driftsäkerhetpålitlighet underhållsmässighettillgänglighet säkerhettjänstvillighet artighet kommunikationsförmåga

8 Kvalitetsarbetets utveckling TQM Offensiv kvalitetsutveckling = ständiga förbättringar Kvalitetssäkring Kvalitetsstyrning Kvalitetskontroll EFTERÅT NUFÖRESTÄNDIGT Tid Kvalitetsutveckling = verksamhetsutveckling idag!?

9 Kvalitet och lönsamhet jämför med övningsuppgiften Effekter av förbättrad kvalitet Nöjdare kunder Nöjdare personal (minskad sjukfrånvaro) Bättre marknadsposition Kortare ledtider Minskade räntekostnader (kapitalbindning) Minskade kassationer och omarbetning Högre produktivitet

10 Samband mellan förbättrad kvalitet och ökad produktivitet. Kvalitetsbristkostnader Muntlig genomgång med utdelat häfte som underlag

11 Kvalitet - vad är det? Qualitas (lat, Cicero 106-43 f Kr. ) - beskaffenhet ” Uppfyllande av satta krav ” (Crosby 1979) ” L ä mplighet f ö r sitt syfte ” (Juran 1951) ” Samh ä llets totala f ö rluster orsakade av produkten efter dess leverans ” (Taguchi 1979) ” Den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, dvs behov eller f ö rv ä ntning som ä r angiven, i allm ä nhet underf ö rst å dd eller obligatorisk ” (ISO 9000:2000)

12 Offensiv kvalitetsutveckling ”Hörnstenar” Engagerat ledarskap Arbeta med processer Arbeta med processer Basera beslut på fakta Basera beslut på fakta Arbeta med förbättringar Arbeta med förbättringar Skapa förutsättningar för delaktighet Skapa förutsättningar för delaktighet Sätt kunderna i centrum Sätt kunderna i centrum

13 Rätt från början Att inte göra rätt från början ökar kostnaderna ca 10 ggr per utvecklingsfas 1 10 100 1000 IdéPrototyp Serie- produktion Hos kund

14

15 Nöjd personal ger nöjdare kunder 2009-09-30 Såväl kunder som leverantörer gör hellre affärer med företag som har nöjda anställda. Det visar en undersökning beställd av Ingenjörsvetenskapsakademien, Iva. När de anställda trivs med arbetet, så lockas även kunder. Det kan verka självklart, men sambandet är ändå underskattat i näringslivet. Därför har Iva beställt en undersökning för att få bättre belägg för sambandet. Undersökningen visar en tydlig koppling mellan personalens välmående och styrkan hos företagets varumärke. UNDERSÖKNINGEN har bestått i att hundra personer som gör affärer med ett visst företag har frågats om vad de tycker om att göra affärer med företaget, och om vad de tror om företagets arbete med sin personal. Det visade sig att personalarbetet var den sjätte viktigaste faktorn efter sådant som service, kundorientering och ledarskap. – Om man har företaget som leverantör upplever man kanske att det är tryggt att göra affärer med ett företag där personalen trivs och mår bra. Företaget uppfattas som en god samhällsmedborgare, säger Frans Melin.

16 Långsiktig framgång F ö r att n å l å ngsiktig framg å ng i ett f ö retag kr ä vs att man beaktar ett antal olika aspekter: Kunderna - f ö r ä ndrar sina behov och f ö rv ä ntningar det g ä ller att ” snappa ” upp dessa i tid Ä garna - vill att v ä rdet i ä gandet ska v ä xa ger ä ven stabilitet f ö r jobben Medarbetare - st ä ller krav p å social gemenskap, god arbetsmilj ö och sj ä lvf ö rverkligande Samh ä llet - st ä ller krav som st ä ndigt f ö r ä ndras vilket ä r viktigt att bevaka och tillgodose Visioner och m å l skapar f ö ruts ä ttningarna och anger riktningen Viktigt att utv ä rdera och agera. Det skapar engagemang och motivation Vilken grupp saknas?

17 Modell för processbaserat ledningssystem för kvalitet ISO 9001:2000 Kunder Krav Kunder Tillfreds- ställelse Produkt- framtagning Hantering av resurser Mätning, analys och förbättring Ledningens ansvar Ständig förbättring av kvalitetsledningssystemet InsatsUtfall Produkt Medarbetare, samhälle, ägare, kunder och leverantörer ska tillfredsställas

18 Struktur SS EN ISO 9001:2000 0. Introduktion 1.Omfattning 2.Bindande referens 3.Termer och definitioner 4.Kvalitetsledningssystem (4.2, 4,5, 4,16) 5.Ledningens ansvar (4.1) 6.Resursstyrning (4.1, 4.9, 4,18) 7.Produktförverkligande (4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.15, 4.19) 8.Mätning, analys och förbättring (4.10, 4.13, 4.14, 4.17, 4.20)

19 Struktur för kvalitet ISO 9001:2000 Kunder Krav Kunder Tillfreds- ställelse Produkt- framtagning Hantering av resurser Mätning, analys och förbättring Ledningens ansvar Ständig förbättring av kvalitetsledningssystemet InsatsUtfall Produkt Kap 4 och 5 Kap 6 Kap 8 Kap 7

20 De 8 ledningsprinciperna TQM Ömsesidigt utbyte med leverantörer Ömsesidigt utbyte med leverantörer Kundfokus Ledarskap Process- inriktning Process- inriktning System- metodik för ledning System- metodik för ledning Ständig förbättring Ständig förbättring Engagerad personal Engagerad personal Det finns både interna och externa kunder Förutsättning och inriktning Utveckling beror av att alla är engagerade Processerna är motorn i verksamheten Processerna har ett syfte och samband med andra processer Genom målstyrning med uppföljning, kommunikation och att lära av erfarenheter Fördelaktiga relationer ökar förmågan hos båda att skapa värde Fakta- baserade beslut Fakta- baserade beslut Verkningsfulla beslut bygger på analys av relevant information

21 0 Introduktion Kvalitetsledningssystem Införande – strategiskt beslut Kundtillfredsställelse – kundkrav – tillämpliga lagkrav Tredjepartscertifiering Process = alla aktiviteter som förvandlar input till output Identifiera och styra kopplade processer Mätning av kundtillfredsställelse 0.1 0.2

22 0 Introduktion 9004 riktlinjer för: Effektivitet Prestandaförbättring 9001 och 9004 har samma struktur. 9001 är kompatibelt med andra ledningssystem, t. ex 14001, AFS 2001:1 0.3 0.4 Effektivitet Prestanda Q AFS M

23 1 Omfattning Kundkrav Krav enligt lagar och förordningar Kundtillfredsställelse Ständig förbättring Förhindrande av avvikelse Undantag begränsade till kap 7 och kan bero på Organisationens produkt Kundkrav Tillämpliga lagkrav 1.1 1.2

24 2 Bindande referenser ISO 9000:2000 Leverantör = Organisation Underleverantör = Leverantör Produkt = resultat av en process eller en tjänst 3 Termer och definitioner

25 4 Ledningssystem för kvalitet 4.1 Allmänna krav, 4.2 Dokumentationskrav 4.1 Allmänna krav Ständiga förbättringar Processer skall identifieras och - ordningsföljd, samverkan och sekvens fastställas - kriterier och metoder för drift och styrning fastställas - resurser för funktion och övervakning av funktion säkerställas - metodik för övervakning, mätning och analys finnas Utlagda processer skall styras

26 Allmänt Krav för att säkerställa effektiv drift och styrning av processer skall dokumenteras Kvalitetsmanual Kvalitetssystemets omfattning inkl undantag från standarden (som skall motiveras) Styrning av specificerande dokument Inga direkta krav på dokumentförteckningar Externa dokument – identifierbara samt styrd distribution Styrning av redovisande dokument 4.2.1 4.2.2 4.2 Dokumentationskrav 4.2.3 4.2.4

27 5.1 Ledningens åtagande Bevis från ledningen på sitt åtagande att utveckla, införa och förbättra kvalitetsledningssystemet Kundfokus Säkerställa att kundens behov fastställs och uppfylls Kundtillfredsställelse som målsättning Kvalitetspolicy Uppfylla krav Ständiga förbättringar Uppdatering 5.2 5 Ledningens ansvar 5.1 Ledningens åtagande, 5.2 Kundfokus, 5.3 Kvalitetspolicy, 5.4 Planering 5.5 Ansvar, befogenhet och kommunikation, 5.6 Ledningens genomgång 5.3

28 5.4.1 Kvalitetsmål Relevanta funktioner och nivåer Uppfylla produktrelaterade krav Skall vara mätbara och överensstämma med kvalitetspolicy Processers förmåga att uppfylla planerade resultat Kundtillfredsställelse som målsättning Planering för ledningssystem för kvalitet Uppfyllande av mål Ändringar i kvalitetssystemet Enligt krav i 4.1 5.4.2 5.4 Planering

29 5.5.1 Ansvar och befogenhet (ingen ändring i sak, kortare skrivet) Ledningens representant Utses av högsta ledningen Skall skapa medvetenhet om kundkrav i organisationen Intern kommunikation Högsta ledningens ansvar Bra kommunikationsprocesser även omfattande kvalitetsledningssystemets verkan 5.5.3 5.5 Ansvar, befogenhet och kommunikation 5.5.2

30 5.6.1 Allmänt Skall omfatta förbättringsmöjligheter / behov av ändring i kvalitetsledningssystemet, inkl policy Underlag för genomgång Revisionsresultat Kundreaktioner Processduglighet Produktöverensstämmelse Korrigerande och förebyggande åtgärder Uppföljning från föregående möte Planerade ändringar som kan påverka systemet Resultat av genomgång Förbättring av systemet och dess processer, produkter relaterade till kundkrav samt resursbehov 5.6.3 5.6 Ledningens genomgång 5.6.2

31 6.1 Tillhandahållande av resurser Fastställa behov och tillhandahålla resurser för att hålla systemet levande, förbättra dess effektivitet och öka kundtillfredsställelse Personalresurser 6.2.1 Bas för kompetens  utbildning, upplärning, skicklighet och erfarenhet 6.2.2 Kompetens, medvetenhet och praktisk utbildning Utvärdering av genomförd utbildning Medvetenhet skall säkerställas: Hur påverkar mitt arbete kvalitet /kvalitetsmål? Dokumenteras ! Infrastruktur – t. ex byggnad och arbetsplats, prod.utrustning Verksamhetsmiljö – dok. och styrning av arbetsmiljökrav för att säkerställa produktkvalitet 6.2 6 Hantering av resurser 6.1 Tillhandahållande av resurser, 6.2 Personalresurser, 6.3 Infrastruktur, 6.4 Verksamhetsmiljö 6.3 6.4

32 Planering av produktframtagning Processer skall planeras och utvecklas för bl akvalitets- mål och krav på produkter Kundanknutna processer 7.2.1 Fastställande av produktanknutna krav Specificerande kundkrav – krav på leverans och aktiviteter efter leverans Krav som är nödvändiga för produktens användning, enligt lagar och bestämmelser samt organisationens egna krav skall fastställas 7.2.2 Genomgång av produktanknutna krav Skall omfatta alla krav identifierade i 7.2.1 7.2.3Kommunikation med kund Kommunikationsvägar rörande produktinformation och kundsynpunkter (inkl klagomål) skall fastställas 7.1 7.2 7 Produktframtagning 7.1 Planering av produktframtagning, 7.2 Kundanknutna processer, 7.3 Konstruktion och utveckling, 7.4 Inköp, 7.5 Produktion a varor och utförande av tjänster, 7.6 Behandling av övervakningsutrustning

33 Konstruktion och utveckling 7.3.1Planering och utveckling – inget nytt 7.3.2 Underlag för konstruktion och utveckling Skall innefatta tillämplig information från tidigare utveckling 7.3.3Resultat av konstruktionsutveckling Skall inkludera information för inköp, produktion och service 7.3.4Genomgång av konstruktion och utveckling Syftar till att utvärdera möjligheten att uppfylla kraven samt att identifiera problem och föreslå åtgärder 7.3.5Verifiering av konstruktions- och utvecklingsresultat - inget nytt 7.3.6Validering av konstruktions- och utvecklingsresultat Skall om möjligt ske före leverans. 7.3.7 Styrning av ändringar i konstruktions- och utvecklingsresultat Även effekter av ändringar på ingående delar och tidigare levererade produkter 7.3 Undantag begränsade till kap 7 och kan bero på Organisationens produkt

34 7.4 Inköp 7.4.1Inköpsprocessen Kriterier för bedömning och val av skall fastställas för nya och befintliga leverantörer 7.4.2Inköpsinformation – inget nytt 7.4.3 Verifiering av inköpt produkt – inget nytt

35 7.5 Produktion av varor och utförande av tjänster 7.5.1Styrning - inget nytt 7.5.2Validering av processer Speciella processer innefattar även metoder, rutiner, dok.krav och omvalidering 7.5.3Identifikation och spårbarhet – inget nytt 7.5.4Kundens egendom Omfattar även ”icke-fysisk egendom”, t.ex. sekretessbelagd information 7.5.5Skyddande av produkt Kortare beskrivet. Styrande ”bevara överensstämmelse med kundkrav” Behandling av övervakningsutrustning Validering krävs för mjukvara använd för mätning och övervakning 7.6

36 Allmänt – inget nytt Övervakning och mätning 8.2.1Kundtillfredsställelse - Skall kunna mätas 8.2.2Intern revision – kriterier skall anges 8.2.3Övervakning och mätning av processer Skall göras för att visa processernas förmåga att uppfylla planerat resultat Ej uppnått resultat – korrigerande åtgärder. 8.2.4Övervakning och mätning av produkt – inget nytt 8.1 8.2 8 Mätning, analys och förbättring

37 8.3 Behandling av avvikande produkt Omfattar även avvikelser upptäckta efter leverans. Analys av information Insamling och analys av data för att visa systemets effektivitet och upptäcka förbättringsmöjligheter inkl: leverantörer, kundtillfredsställelse,process- och produktkaraktäristik och deras trender inkl möjligheter till förebyggande åtgärder. Förbättring 8.5.1 Ständig förbättring Genom användning av kvalitetspolicy, kvalitetsmål, revisionsresultat, dataanalys, korrigerande och förebyggande åtgärder och ledningens genomgång. 8.5.2 Korrigerande åtgärder – inget nytt 8.5.3 Förebyggande åtgärder – inget nytt 8.4 8.5

38 Det gäller att tänka efter före man skriver

39 Utdrag ur Vikingalagen i Eddan År 1000 e.Kr. Var en bra handelsman Finn ut vad köparen vill ha Lova ej mer än vad Du kan hålla Ta ej för mycket betalt Bädda så att Du kan återkomma Håll ordning på Ditt lager Ha bra ordning på vad var och en gör Se till att alla gör nyttiga saker Gör trevliga saker som stärker gruppen Be alla i gruppen om Deras råd Exempel på en ”tidig effektiv rutin”

40 ArbetsmiljöKvalite Yttre miljö

41

42 Kraven Dokumentationen Verkligheten Utförandet

43 1.Finns ledningssystemet? 2.Är det dokumenterat? 3.Är det infört? 4.Fungerar det? 5.Har vi (alla) nytta av det?

44 Syftet med revisionen är att bedöma; om tillämpning överensstämmer med policy, planering och dokumentation? om kraven (från standarden och företagets egna) är uppfyllda om systemet har lämplig omfattning (rensa efter tre år) och ge underlag till förbättringar och för att bedöma systemets effektivitet Ev visa den senaste internrevisionen på ett företag

45 2014-11-21Trpt ledn 2 - 30 sept 09/B Sigvald45 Transportledning/Transportorganisation ( trpt ledn 2) Uppföljning av Plan för 30 september 2009 År målet uppnått idag? Att förstå vad ett ledningssystem är och strukturen i ISO-standarden Hemuppgift: Läs igenom Kvalitet – Vad är det? bengt.sigvald@alltransport.se? Vid frågor får ni gärna ringa på 0703-32 54 00


Ladda ner ppt "Kursplan trpt ledn 2 HT 2009. 2014-11-21Trpt ledn 2 – 30 sept 09/B Sigvald2 Hemuppgift Åkerihandboken; Sid 173-187 Kvalitet och miljö Kvalitet – vad är."

Liknande presentationer


Google-annonser