Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Får man jobb hos er utan digital kompetens?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Får man jobb hos er utan digital kompetens?"— Presentationens avskrift:

1 Får man jobb hos er utan digital kompetens?
Enkät till personalchefer, våren 2013 Lars Sjöström VIRGOkonsult

2 Bakgrund Kampanjen Digidel verkar för ökad digital delaktighet i Sverige. De vill att alla ska våga, vilja och kunna ta del av Internet. Digidel vill veta om digital förmåga lyfts fram när arbetsgivare rekryterar medarbetare. VIRGOkonsult har på Digidels uppdrag ställt en enkät till drygt personalchefer vid företag och myndigheter i Sverige, för att belysa frågan. Resultatet av enkäten redovisas här.

3 Metod Enkäten innehåller sju påståenden som respondenten bevarar. På en skala mellan 0 och 5 markeras hur väl påståendet stämmer. Alla påståenden har tagits fram i samråd med Digidel. En unik länk för varje respondent sänds med individadresserad e-post till drygt personalchefer dragna ur ett representativt urval av sektorer på svensk arbetsmarknad. I e-posttexten finns information om Digidel och om enkäten samt upplysning om att högst tre minuter behövs för att svara på enkäten. Svarsfrekvensen är tyvärr låg. Efter första utskick och sex påminnelser har 181 svar kommit in. Resultaten bör därför tolkas indikativt. Möjligheten att bryta ner resultaten på delområden är begränsad. Utöver medelresultat för alla svar redovisas, trots få svar, sektorer med 10 eller flera observationer separat. För dessa visas även ett ”gapdiagram” med avvikelser.

4 Påståenden Alla nya medarbetare ska kunna använda de vanligaste mail-programmen samt Word eller liknande Alla nya medarbetare ska kunna använda Excel och PowerPoint eller liknande Alla nya medarbetare ska kunna använda Internet för att söka information och chatta Alla nya medarbetare ska kunna använda sociala medier t.ex. ladda upp information och bilder på Facebook, LinkedIn, Twitter etc. Alla nya medarbetare ska kunna använda smartphone, surfplatta, laptop eller dylikt Alla nya medarbetare ska kunna använda datatekniska hjälpmedel, t.ex. i mekaniska maskiner, värmeanläggningar, rapporteringssystem i transportfordon, journalsystem i omsorg etc. Alla våra ”äldre” medarbetare har redan tillräcklig ”digital förmåga” Enkäten har utrymme för fritextkommentarer

5 Resultattabell Påstående Medel-värde Median Standard-avvikelse Antal ”ej svar” Alla nya medarbetare ska kunna använda de vanligaste mail-programmen samt Word eller liknande 3,92 5 1,48 6 Alla nya medarbetare ska kunna använda Excel och PowerPoint eller liknande 2,26 2 1,60 9 Alla nya medarbetare ska kunna använda Internet för att söka information och chatta 3,41 4 1,74 Alla nya medarbetare ska kunna använda sociala medier t.ex. ladda upp information och bilder på Facebook, LinkedIn, Twitter etc. 1,33 1 1,40 13 Alla nya medarbetare ska kunna använda smartphone, surfplatta, laptop eller dylikt 2,59 3 1,87 Alla nya medarbetare ska kunna använda datatekniska hjälpmedel, t.ex. i mekaniska maskiner, värmeanläggningar, rapporteringssystem i transportfordon, journalsystem i omsorg etc. 2,78 1,90 32 Alla våra ”äldre” medarbetare har redan tillräcklig ”digital förmåga” 2,28 1,50

6

7 Sektorer med 10 eller flera observationer
Spindeldiagrammet är svårläst pga många observationer. Därför uppdelat på två bilder som följer.

8 Sektorer med 10 eller flera observationer

9 Sektorer med 10 eller flera observationer

10 Gapdiagram; avvikelse mot medelvärde
Sektorer med 10 eller flera observationer

11 Fritextkommentarer - oredigerade (1)
Byggverksamhet Stora skillnader mellan tjänstmän och yrkesarbetare. En självklarhet att ha datorvana tjänstemän, men inte alls lika viktigt för yrkesarbetare. Hos yrkesarbetarna finns andra kompetenser som är långt viktigare. Vi anställer både tjänstemän och hantverkare. Kraven ser ganska olika ut för dessa yrkesgrupper. Hantverkarna måste kunna läsa och skicka mail och logga in på en dator och registrera sin tid. Tjänstemännen förväntas ha mycket högre kunskaper, eftersom datorn är ett arbetsredskap för dem. Och de skall kunna hitta infromation, göra presentarioner, förbereda uträkningar, dela infromation med andra osv Företagstjänster Svårt att svar i vårt fall då vi jobbar lika mycket med tjänstemän som med kollektivanställda. Kravet alla har är att kunna registrera sitt CV på vår hemsida, skriva om sig själv, maila och tidrapportera via nätet. Men självklart har vi högre datakrav på de som ska jobba som administratörer än de som ska vara montörer. Fast även de ska kunna ta ut ordrar och annat.de är ytterst få tjänster som man klarar utan lite datavana iaf. Handel Hej! I vår bransch kan man inte kräva att ALLA nya medarbetare ska kunna ovanstående när de anställs. Allt beror på vilken tjänst de söker.Naturligtvis är det bra om allt fler medarbetare får bättre kunskaper, men som sagt det är ej något krav på vissa tjänster. Vi har olika kategorier av medarbetare, en del använder inte Facebook och liknande i arbetet och behöver inte göra det privat heller Information och kommunikation "Digital kompetens" är ett märkligt uttryck. Frågorna var tydliga, men introduktionen i mailet genom användning av ordet "digital" som något slags synonym för IT eller vad det nu ska betyda, fick mig nästan att avstå. Jordbruk, skogsbruk och fiske Frågorna gäller inte alla typer av tjänster. Flertalet anställda jobbar inte med datorer i tjänsten

12 Fritextkommentarer - oredigerade (2)
Kulturella och personliga tjänster m.m. I sista frågan kan det vara mer en fråga om intresse, arbetsuppgifternas art och datamognad än ålder. Inte helt solklart att äldre medarbetare har sämre digital förmåga än yngre. Offentlig förvaltning och försvar Arbetar inte längre som personalchef utan håller på att avsluta yrkesperioden. Men efter ca 44 år i kommunal förvaltning som chef i olika befattningar kan jag idag se ett tydlig trend som innebär att chefern och medarbetarna minskar din kommunikativa förmåga och vilja till att disukuter verksamhetsfrågor och relationsfrågor i fysiks dialog med varandra. Har sett skräckexempel där chef suttit i rummet intill med en dörr emellan och mailat order till medarbetaren i nästa rum rum!!! En chefs viktigaste arbet är att få medarbetrna att växa. Dett görs bäst i en lärande organisation med öppenhet, transparans och tillit. Då krävs närvarande chefer som i ständig dialog med de anställda fixar till detta. Man kan då inte "gömma" sig bakom datorskärmen eller andra tekniska hjälpmedel om inte min förmåga att kommuncera finns. Offentlig förvaltning och försvar (forts) Missförstå mig nu inte och tro att jag är emot all teknisk utveckling. Icke. Men alla organisationer måste alltid fråga sig vilket mervärde tillför denna teknik min verksamhet innan man sjösätter dyra och inbland icke effektiva verktyg som dessutom ibland flyttar fokus från verksamheten huvuduppgift. Viktigt när det gäller svaren är att ni i varje fråga frågat utifrån "Alla" nya medarbetare. Kraven är på befatningar är olika. Det finns idag ingen generellt krav t.e.x. när det gäller sociala medier men vissa befattningar har det liksom t.ex. word som många befatningar har men dock inte alla. Svaret i fråga 6 är alldeles beroende på vilken befatning som man har. Ni har en uppräkning av olika hjälpmedel. jag har svarat utifrån att det inom varje befattning finns et krav at använda tillgängliga verksamhetsystem.

13 Fritextkommentarer - oredigerade (3)
Tillverkning och utvinning Produktionspersonalen hos oss (50% av personalen) behöver bara kunna ett operativsystem och det är vårt affärssystem Movex. Några behöver excel och word men det är försumbart antal. Påståendet att alla medarbetare ska .. gör att pståendena stämmer mindre bra. Däremot behöver vissa medarbetare och grupper av medarbetare denna kompetens. Som man frågar får man svar. Lycka till Utbildning att ni använder ordet alla gör att svaren inte slår i topp, vi har yrkesgrupper på min arbetsplats där det inte är nödvändigt med digital förmåga. Vi har en blandad verksamhet med allt från utbildning till restaurang och Hotell så kravet på kompetens varierar. Vård och omsorg; sociala tjänster allt fler har en viss kunskap inom it och kommunikation, men i de fall det inte är så, försöker vi hjälpa varandra att utvecklas på området. har försökt ge vissa nyckelpersoner fortbildning inom området för att kunna stötta och hjälpa andra i den dagliga verksamheten. Dessutom har de flesta erbjudits och genomfört skolverkets PIM. Nu är behovet mer att man inom kommun stärker upp de kommunala nätveket och servrsr, för att vi ska kunna använda oss av it/kommunikation i den utsträckning vi önskar. De äldre är på väg in i pension Rapporteringssystem och dokumentationssystem ska kunna hanteras. Medarbetare ska kunna hämta information och tilldelas information via mail. Däremot inget m¨åste att kunna Twitter, facebook m.m.

14 Resultat och slutsatser (1)
Enkätsvaren visar att digital förmåga är krav på arbetsmarknaden, men i varierande grad Kravet är mest markant för enklare tillämpningar som e-post, ordbehandling etcetera; enkätvärde 4 av 5 Förmåga att använda Internet rankas nästan lika högt; 3,5 av 5 Kravet är klart lägre, att kunna använda mer avancerade program som Excel och Powerpoint Förmåga att använda digitala system för att styra maskiner, rapportera information etcetera; värderas nära 2,8 av 5 Klart lägst värde (1,3) visar att sociala medier inte spelar någon stor roll på arbetsmarknaden Enkätsvaren säger att ”äldre” medarbetare behöver uppgradera sin digitala förmåga

15 Resultat och slutsatser (2)
Följande sektorer redovisar 10 eller flera observationer. De har särredovisats för att markera skillnader, även om de inte kan användas som ”statistiskt säkerställda”: Företagstjänster Handel Offentlig förvaltning och försvar Tillverkning och utvinning Transport och magasinering Utbildning Vård och omsorg; sociala tjänster Gapdiagrammet visar avståndet mellan svar relaterade till ovan nämnda sektorer jämfört med medelvärdet för alla observationer inom respektive påstående av enkäten

16 Resultat och slutsatser (3)
Sektorerna Utbildning och Företagstjänster har klart högre krav på digital förmåga än genomsnittet Offentlig förvaltning och försvar, Tillverkning och utvinning samt Transport och magasinering visar i nämnd ordning allt lägre krav på digital förmåga jämfört med genomsnittet Handel och Vård och omsorg; sociala tjänster redovisar något högre krav än snittet

17 Resultat och slutsatser (4)
Digital delaktighet och digital förmåga är begrepp som kan tolkas olika av varje betraktare. Eftersom enkätens påståenden definieras med exempel på program och applikation har respondenterna sannolikt tolkat innebörden relativt lika. Resultaten är således säkra ur den aspekten. Däremot måste resultaten tolkas försiktigt med hänsyn till den låga svarsfrekvensen. Två ”närbesläktade” påståenden visar stort avstånd i resultat. Frågan om förmågan att använda Internet är högt rankad samtidigt som frågan om sociala medier ligger lågt. Respondenterna signalerar således att Internet är till för andra ändamål på arbetet än sociala medier. Med hänsyn till hur sociala medier utvecklas kan den bilden förändras snabbt.

18 Resultat och slutsatser (5)
Gapdiagrammet ger en tydlig bild av betydande skillnader mellan olika sektorer. Fritextkommentarerna indikerar att även inom respektive sektor är spridningen betydande när det gäller behovet av digital förmåga. Enkätresultaten visar även att många ”äldre” medarbetare behöver utveckla sin digitala kompetens. Enkäten tyder på att insatser och aktiviteter för ökad digital delaktighet bör anpassas till behoven inom olika sektorer och individer. Generella åtgärder ger antagligen lägre avkastning än anpassade insatser. På första bilden ställs frågan: Får man jobb hos er utan digital kompetens? Enkäten tyder på att digital kompetens ej är ett absolut krav generellt sett men att behovet varierar mellan sektorer, mellan system och applikationer samt mellan individer.


Ladda ner ppt "Får man jobb hos er utan digital kompetens?"

Liknande presentationer


Google-annonser