Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av hjälpbehov samt förutsättningar för att standardiserade instrument ska börja användas systematiskt. Kristina Öberg Östergren IMS Tel 075.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av hjälpbehov samt förutsättningar för att standardiserade instrument ska börja användas systematiskt. Kristina Öberg Östergren IMS Tel 075."— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av hjälpbehov samt förutsättningar för att standardiserade instrument ska börja användas systematiskt. Kristina Öberg Östergren IMS Tel 075 247 36 65 kristina.oberg.ostergren@socialstyrelsen.se

2 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn Hur kan vi använda bedömningsinstrument ? PLANERING AV VÅRD ● kartläggning ● bedömning av behov ● uppföljning PLANERING OCH UTVECKLING AV INSATSER ● beskrivning av klientgrupper ● följa klientgruppers utveckling ● studera resultat av insatser 2

3 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn ASI på individnivå ” En förutsättning för att kunna använda tillgängliga resurser på det i varje enskilt fall optimala sättet, är en noggrann och allsidig bedömning, i dialog mellan hjälpsökare och hjälpare, av den förres problem och svårigheter, personliga och sociala resurser och egen målsättning” (Jan Blomkvist 1999). 3

4 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn ASI i Uppsala kommun 4

5 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn ASI i Uppsala kommun 5

6 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn Verksamheten – att planera och utveckla insatser Vilka behov har klienterna? Hur har behoven förändrats? Vilka insatser motsvarar klienternas behov? 6

7 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn En ”medelklient” på stödteam för män 2005: En 47 årig svensk man med någon form av kronisk sjukdom utan läkarkontakt Har avslutat grundskolan, haft enklare arbeten Huvudsakliga missbruk något narkotiskt preparat eller detta kombinerat med alkohol Han är kriminellt belastad och har tillbringat 10 månader i fängelse Han lever ensam nu men har tidigare varit gift eller sambo Han har inte fått någon behandling för psykiska problem 7

8 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn Förändringar för ”medelklienten” efter ett år: Inga större förändringar med den fysiska hälsan. Vid grundintervjun uppgav 4% att man arbetat senaste månaden - vid uppföljningen har andelen stigit till 14%. Alkohol- och narkotikaanvändningen senaste 30 dagar har i stort sett halverats. Kriminaliteten hade minskat - ingen fälld för nya brott och bara ett fåtal åtalade för nya brott. Fritiden tillbringas i högre grad tillsammans med familj/vänner utan missbruksproblem. Färre som upplevt allvarlig depression senaste 30 dagarna men fler som upplevt allvarlig ångest. 8

9 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn Problemdagar vid grund- respektive uppföljningsintervjun. 9

10 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn Inom vilka områden är de största behoven av ytterligare hjälp? 10

11 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn Akuta problem? Vilka områden och omfattning. 11

12 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn Rangordning av problemområden för kvinnor Intervjuare: 1.psykisk hälsa 2.arbete och försörjning 3.fysisk hälsa 4. familje- och umgänge 5.alkohol 6.narkotika 7.rättsliga problem Klienter: 1.psykisk hälsa 2.arbete och försörjning 3.fysisk hälsa 4. familj och umgänge 5.narkotika 6.alkohol 7.rättsliga problem 12

13 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn Rangordning av problemområden för män Intervjuare 1.alkohol 2.psykisk hälsa 3.fysisk hälsa 4.arbete och försörjning 5.narkotika 6.rättsliga problem 7.familje- och umgänge Klienter 1.fysisk hälsa 2.arbete och försörjning 3.alkohol 4.psykisk hälsa narkotika 5.familj och umgänge 6. rättsliga problem 13

14 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn ASI banar vägen för EBP Förbestämda frågor, skalor och transparenta kriterier för behandlingsplaneringen underlättar för evidensbaserade (manualbaserade) metoder Involverar klienten i beslutsprocessen – en av ”cirklarna” i EBP Underlag för verksamhetsuppföljning = viktigt för att bedöma om behov av förändringsarbete 14

15 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT ANVÄNDA DEM SYSTEMATISK Standardiserade bedömningsinstrument: 15

16 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn Bra bedömningar….. Alla personer bör få sina problem bedömda på basis av ett relevant underlag och på ett så öppet och enhetligt sätt som möjligt. Bedömningarna bör vara oberoende på var i landet man bor eller vilken socialarbetare man träffar. 16

17 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn Att öka bedömningarnas kvalité… Standardiserade bedömningsinstrument bidrar med följande faktorer: Samma uppgifter och instruktioner Poängsättning som är bestämd i förväg Bedömning relaterad till normvärden Relevant information möjlighet att identifiera personer med ett visst problem Likvärdig och enhetlig information Testad reliabilitet Testad validitet 17

18 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn Systematisk bedömning Systematik är en process: Steg 1 Att använda formulär med en färdig struktur och standardiserade svar Steg 2 Att få med sig så många klienter/ patienter som möjligt i bedömningsarbetet. 18

19 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn 19 Bedömning av klientens behov och situation Kartläggning före insats Bedömning av behov och situation under/efter insats Bedömning av klientgruppers situation och behov Bedömning av situation och behov efter insatser I klientarbete I verksamhet Uppföljning efter insats Förbättring Systematik ASI - flera användningsområden 1. 3. 2. 4. 19

20 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn Nationella riktlinjerna: En 4-stegs utrednings- och bedömningsmodell i missbrukssammanhang. Problem- identifiering Problem- bedömning Person- bedömning Uppföljning I II III IV Låg kostnad Hög kostnad 20

21 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn Skäl till fokus på implementering…. Vi vill lyckas oftare och påskynda processen till pratisk användning av nya metoder! 21

22 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn 22 Utbildning och träning av chefer Handledning av socialarbetare Information utbildning råd, stöd Antalet intervjuer - sex enheter 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1999200020012002200320042005 modellkommun 1 modellkommun2 försökskommun A försökskommun B modellkommun 3 modellkommun4 22

23 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn De procedurer som används för att införa nya metoder i en ordinarie verksamhet och att säkerställa att de metoderna används som avsett och med varaktighet. Definition implementering 23

24 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn Grundvillkor vid implementering Ett behov är identifierat och klart uttalat. Lämplig metod är omsorgsfullt vald. 24

25 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn Metodkriterier -metodens del i lyckad implementering. Den nya metoden är: relevant har relativa och synliga fördelar stämmer med mottagarens värderingar är enkel att använda kan testas i liten skala kan anpassas efter mottagarens behov 25

26 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn 26 Implementeringskriterier en kombination av insatser tidig involvering av användarna resurser feedback 26

27 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn META-ANALYS AV OLIKA TRÄNINGSKOMPONENTER FÖR LÄRARUTBILDNING (Joyce & Showers, 2002) TRÄNINGS- KOMPONENTER Besitter kunskap Demonstrerar färdigheten Använder i klassrummet + Coachning i Klassrummet 95% + Rollspel med feedback 60% 5% + Demonstration av utbildare 30%20%0% Teori och diskussion 10%5%0% 27

28 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn 28 Lära och integrera Lära sig metoden 1 Kännedom om – information 2 Metodkompetens – utbildning 3 Träningstillfällen – behålla kunnandet Integrera metoden i arbetet 4 Kunna tillämpa metoden - stöd och handledning 5 Upprätthålla användningen ledning och organisation 6 Utveckla arbetssättet - tillåtande klimat (Holton m.fl. 2003) 28

29 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn STEG VID IMPLEMENTERING (Fixsen m fl, 2005) 1.Planering 2.Utbildning 3.Den nya metoden börjar användas 4.Fullständig användning 5.Utvärdering 6.Ev. utveckling av metoden 7.Vidmakthållande 2 - 4 år 29

30 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn Att tänka på vid implementering 1.Motivera behovet av förändring genom utvärdering 2.Undersök om det behövs en ny metod eller om befintliga metoder behöver implementeras bättre 3.Låt behoven styra val av metod – inte tvärt om 4.Ha ett processperspektiv och planera för lång tid och kontinuerligt stöd 5.Börja där förutsättningarna är bäst 6.Ta hänsyn till informella sociala nätverk - även individer som inte direkt berörs kan vara viktiga förändringsagenter 7.Säkra stöd från högsta organisatoriska nivån 8.Säkra långsiktigt ekonomiskt och personellt stöd 9.Utöva aktivt ledarskap 10.Ha lokal kontroll över förändringsarbetet. 30

31 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn Fortsättning… 11.Tydliggör nyttan med metoden; den behöver göras lättförståelig och det är önskvärt att den passar in i tidigare verksamhet. 12.Tänk på att utbildning inte bara är undervisning utan även övning och feedback. 13.Ge fortsatt handledning till de professionella när metoden börjar användas. 14.Betona vikten av behandlingstrohet – det vill säga att metoden används som avsett och att de professionella inte plockar ”russinen ur kakan”. 15.Utvärdera den nya metoden lokalt. 16.Tillåt anpassning, men först efter att implementeringen är klar 17.Räkna med ”ketchupeffekt”. 31

32 Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn Läs tips: Beslut på bättre grunder – en handbok för ASI- användare. Utgiven av IMS. Kan laddas ner från www.socialstyrelsen.se Från nyhet till vardagsnytta. Rapport från Folkhälsoinstitutet 2007:20. Kan laddas ner från www.fhi.se Maria Roselius, Knut Sundell ( 2008) Att förändra socialt arbete. Forskare och praktiker om implementering. GOTHIA förlag. 32


Ladda ner ppt "Kartläggning av hjälpbehov samt förutsättningar för att standardiserade instrument ska börja användas systematiskt. Kristina Öberg Östergren IMS Tel 075."

Liknande presentationer


Google-annonser