Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skapande Skola 2014-2015 Medel från statens kulturråd gör det möjligt med större och fler kulturinsatser i skolan!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skapande Skola 2014-2015 Medel från statens kulturråd gör det möjligt med större och fler kulturinsatser i skolan!"— Presentationens avskrift:

1 Skapande Skola Medel från statens kulturråd gör det möjligt med större och fler kulturinsatser i skolan!

2 Syftet med skapande skola är att:
Kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i årskurs F-9 i grundskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan. Öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar. (Kulturrådet) Borlänge kommun har genom Kulturcentrum Asken beviljats medel från skapande skola för att öka kulturutbudet i Borlänges skolor F-klass - år 9. Det innebär att varje elev kommer att få möta och uppleva mer kultur och olika fler estetiska ämnen under sin skoltid än vad som annars skulle vara möjligt. Alla barns rätt till kultur ligger som grund till idén om en ”kultur garanti”. ”Vårt mål är att eleverna själva, och tillsammans med lärare, ska kunna påverka innehållet i de ämnen vi erbjuder. Även att de estetiska ämnena ska bli mer integrerade i skolans verksamhet, allt för att öka elevernas växtkraft, kreativitet och självkänsla” (Asken). Vi kopplar kulturgarantin till LGR 11.

3 Kulturgaranti för elever i Borlänge kommun F-klass - år 3:
F-klass: Dans Detta läsår erbjuder vi bl.a: under höstterminen arbete med en danskonstnär i skapande dans, mestadels ute på skolorna men även tillfällen på Asken. Välj själv syfte och inriktning; tex ett tema som ni arbetar med eller använd dansen för att starta ett arbete kring ett ämne osv. Professionell dansföreställning. Exempel på koppling till LGR 11: ” Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.” ( Ur Skolans uppdrag). År 1: Musik och Drama Detta läsår erbjuder vi bl.a: att arbeta med dramapedagog och musikpedagog på tema berättande, förhoppningsvis i utställningen Tusen Ord. Professionell musikföreställning. Exempel på koppling till LGR 11: ”Sång och spel i olika former”, ”gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.” (Ur Centralt innehåll i ämnet musik årskurs 1-3). ”Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare.” (Ur Centralt innehåll i ämnet svenska år 1-3) År 2: Cirkus Detta läsår erbjuder vi bl.a: cirkusföreställning samt möjlighet att låna Askens cirkusväska samt ev. skolgårdscirkus. Exempel på koppling till LGR 11: ”Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.” (Ur Centralt innehåll i ämnet Idrott och Hälsa årskurs 1-3) ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.” (Ur Skolans värdegrund och uppdrag) År 3: Bild Detta läsår erbjuder vi bla:, skapande verksamhet som grundar sig på visuella upplevelser på Asken. Ev. besök på Dalarnas museum, annars möte med konstnär som besöker eleverna i klassrummet. Exempel på koppling till LGR 11:”genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film (…) ingår.” (Ur syfte för ämnet Bild) ”eleverna kan leva sig in i och förstå andra människors situation (…)”.( Ur övergripande mål och riktlinjer)

4 Kulturgaranti för elever i Borlänge kommun år 4-6:
År 4: Drama Detta läsår erbjuder vi bl a.: Arbete med dramapedagog kring t.ex. ett historiskt tema . Berättarföreställning på Asken under vårterminen. Exempel på koppling till Lgr 11:”Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare.” (Ur centralt innehåll i ämnet svenska för årskurs 4-6) ”Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden.” (Ur Syfte för ämnet Historia) År 5: Dans Detta läsår erbjuder vi bl a: Workshops med danspedagog/danspedagoger. Professionell dansföreställning: ”Danskrysset”. Exempel på koppling till Lgr 11: ” Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.” (Skolans uppdrag). ” Ord och begrepp för samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.” ( Ur Centralt innehåll för ämnet idrott och hälsa årskurs4-6) 6: Musik Detta läsår erbjuder vi bl a: workshops, mestadels ute på skolorna. Professionell musikföreställning/konsert. Exempel på koppling till Lgr 11:” Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.” (Ur syfte för ämnet Musik). ” Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.” (Ur centralt innehåll för ämnet Musik årskurs 4-6)

5 Kulturgaranti för elever i Borlänge kommun år 7-9:
År 7: Drama/Teater Detta läsår erbjuder vi bla.: Dalateaterns föreställning ”Den svagare”. För- och efterarbete genom drama med dramapedagog från Asken Exempel på koppling till LGR 11: ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.” (Ur Skolans värdegrund och uppdrag), ”Drama […] ska vara inslag i skolans verksamhet” (Ur skolans uppdrag), ”I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.” (Ur Syfte för ämnet svenska). År 8: Bild/Film Detta läsår erbjuder vi bla.: filmvisning ( kortfilm, långfilm eller konstnärlig film) med tillhörande filmhandledning och besök av professionella utövare inom filmens värld. Exempel på koppling till LGR 11: ”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.” (Ur Skolans värdegrund och uppdrag). ”Skolan ska ansvara för att varje elev( … )kan använda och ta del av många olika uttrycksformer(…)” (Ur Övergripande mål och riktlinjer) År 9: Dans Detta läsår erbjuder vi bl a: möjlighet att prova olika dansstilar som tidigare år i form av dansvecka. En professionell dansföreställning. Exempel på koppling till LGR 11:”Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.” (Ur centralt innehåll i ämnet Idrott och hälsa årskurs 7-9) ”Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhälles kulturutbud. ”(Ur Skolans övergripande mål och riktlinjer)

6 Kulturcentrum Asken Jaxtorget 5, 784 53 Borlänge Tel: 0243-74471
Mera specifik information för varje årskurs ges under läsåret till klasslärarna. Välkomna då med era anmälningar! Vid frågor eller egna önskemål kontakta oss: Personal Emma Källberg, verksamhetsansvarig tel: Åsa Backéus, dramapedagog tel: Jenny Strömvall- Sundberg, bildpedagog tel: (f.r.o.m 1/9)


Ladda ner ppt "Skapande Skola 2014-2015 Medel från statens kulturråd gör det möjligt med större och fler kulturinsatser i skolan!"

Liknande presentationer


Google-annonser